Sol·licitud de Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona Tel. 934 006 900 ensenyament.gencat.cat 1/2 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu és un òrgan consultiu del Departament d’Educació que té com a objectiu efectuar una tasca d'anàlisi i d'avaluació del sistema educatiu d'àmbit no universitari. FUNCIONS: Elaborar dictàmens referits a l’assoliment dels objectius fixats en la legislació vigent en matèria d’educació. Elaborar informes i propostes amb relació a la millora de la qualitat de l’ensenyament i a l’adequació del sistema educatiu a les demandes socials i a les necessitats educatives. Intercanviar experiències amb organismes similars de l’estat i d’altres països. Participar en els estudis d’avaluació de caràcter estatal i internacional. Proposar establiments de convenis amb altres organismes o entitats. ÀREES D'ACTUACIÓ: 2/2 AVALUACIONS DEL CONSELL Les proves de competència lingüística en llengües estrangeres avaluen: - La comprensió oral i la comprensió lectora. - L'expressió escrita. Estructura de la prova: El quadern de competència lingüística en llengua estrangera conté: - Dos textos orals i dos textos escrits amb ítems tancats que avaluen els processos d'obtenció d'informació i d'interpretació. - Una redacció contextualitzada. Pes de les dimensions de la competència en llengua estrangera: Difusió dels resultats: - Informe global i d’ítems adreçat als centres educatius. - Informe individual, adreçat a les famílies. - Síntesi dels resultats globals. ON SOM: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu Via Augusta 202, Edifici Annex 08021 Barcelona Tel: 935516913 Fax 932415337 http://csda.gencat.cat/ca/consell/ consell_sup_aval.ensenyament@gencat.cat