CURRICULUM I ORIENTACIÓ / BATXILLERAT ALUMNAT DISLÈCTIC : ACCÉS AL TOE DE LES PAU L’alumnat de batxillerat amb acreditació de dislèxia pot sol·licitar d’examinar-se al Tribunal Ordinari Específic (TOE) de les proves d’accés a la universitat (PAU), en els termes que s’estableixen en l’apartat 2.1.2.1. Certificat de l’alumnat dislèctic per al Tribunal Ordinari Específic (TOE) de les PAU al document "Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat". Procediment i calendari Per poder examinar-se al Tribunal Ordinari Específic de les PAU, els centres de batxillerat han de presentar a l’Oficina d’Accés a la Universitat les sol·licituds dels alumnes amb dislèxia, com a màxim fins al 20 de febrer de 2015. Documentació La sol·licitud ha d’anar acompanyada del pla individual dels dos cursos de batxillerat i de la certificació degudament signada pel coordinador/a de batxillerat o el/la cap d’estudis i el director/a, i amb el segell del centre. Normativa Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa de l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013). Guies per al professorat El Departament d’Ensenyament ha publicat tres guies per a professors amb el títol La dislèxia: detecció i actuació en l’àmbit educatiu, adreçades a les etapes d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. Aquests documents defineixen la dislèxia, els criteris d’identificació, les línies generals d’intervenció i proporcionen protocols d’observació de l’alumnat. http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/082d926c-fa47-42b5-8317-0d82cf650da7/Punt2.1.2.1.pdf http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/082d926c-fa47-42b5-8317-0d82cf650da7/Punt2.1.2.1.pdf http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Batxillerat.pdf http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Batxillerat.pdf http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/Y333_003.pdf http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/Y333_003.pdf http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/Y333_004.pdf http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=641044&languageFitxa=ca_ES http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/tap http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/tap http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/483a6539-df05-4969-ab94-2dd4ff3a5233/dislexia%20eso.pdf http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2aeb252b-6a47-40bc-80b0-381d7342a640/dislexiacfibatx.pdf