Sol·licitud de Annex 1. Pla individualitzat per a alumnes amb dislèxia a l’ESO i al batxillerat Dades de l’alumne/a Nom i cognoms Curs acadèmic Estudis que cursa ESO: 1r 2n 3r 4t Batxillerat: 1r 2n Cursos anteriors Ha seguit un pla individualitzat: Sí No En cas negatiu, indiqueu si ha rebut algun tipus de suport (material, personal, d’adaptació): Sí No Dades dels professionals del pla Nom i cognoms del director/a Nom i cognoms del coordinador/a del pla Membres que han participat en la elaboració del pla individualitzat (PI) Altres professionals (especifiqueu, si escau, si l’alumne/a rep suport de professionals especialistes, interns o externs: orientador/a, logopeda, EAP, etc.). Motiu Dictamen d’escolarització Informe de necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides Certificat dels serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD) Decisió del centre educatiu Trastorn de l’aprenentatge Observacions Justificació del trastorn específic de dislèxia Descripció breu de les característiques de l’alumne/a Criteri 1 Les dificultats s’han manifestat des de l’inici de la història escolar. Sí No Criteri 2 Les habilitats acadèmiques estan per sota de les que li corresponen per edat cronològica i interfereixen en el rendiment. Sí No Criteri 3 Les demandes acadèmiques excedeixen les habilitats acadèmiques de l’alumne/a.(*) Sí No Criteri 4 Hi ha absència de discapacitat intel·lectual, visual, auditiva i d’altres trastorns neurològics o psicosocials. Sí No (*) Habilitats acadèmiques afectades Y 33 3- 00 3/ 06 -1 4 Alteracions en la precisió lectora. Sí No Alteració en la fluïdesa lectora (velocitat i prosòdia). Sí No Alteració en la comprensió lectora. Sí No Dificultat significativa en la correcció ortogràfica (la disortografia és la manifestació més evident de la dislèxia en les etapes d’ensenyament secundari). Sí No 1/2 2/2 Y 33 3- 00 3/ 06 -1 4 Altres dificultats (especifiqueu-les) Adaptacions que es proposen per a totes les matèries (si només s’apliquen a algunes matèries, especifiqueu quines són) Més temps per fer les activitats acadèmiques. Sí No Més temps per fer els exàmens. Sí No Avaluació adaptada de l’ortografia. Sí No Menys quantitat d’exercicis acadèmics. Sí No No forçar-lo/la a llegir en veu alta davant del grup. Sí No Ús complementari d’apunts dels companys. Sí No Suport oral del professor/a en les proves escrites (llegir-li en veu alta les preguntes). Sí No Presentació dels treballs fets amb ordinador. Sí No No tenir en compte la repetició de faltes escrites. Sí No Descomptar les faltes escrites fins a un màxim de puntuació. Sí No Accés als continguts curriculars en àudio. Sí No Ús d’ordinador amb programari específic (correctors, programes lectors, etc.). Sí No Altres adaptacions (especifiqueu-les) Orientacions per ajudar l’alumne/a a superar les seves dificultats (trobareu propostes d’orientacions a la guia La dislèxia: detecció i actuació en l’àmbit educatiu) Lloc i data Signatura del/de la coordinador/a Signatura dels pares de l’alumne/a Signatura del/de la director/a del centre