següents: Realitza, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de la persona usuària per tal d'establir el seu grau d'afectació. Elabora els programes de recuperació i adaptació per millorar l'autonomia personal i duu a terme el tractament específic que aquest requereix. Informa i assessora a les famílies, si s'escau, i col·labora amb altres professionals, serveis i especialistes. Audioprotesista: És aquell treballador/a que realitza les funcions següents: Duu a terme la valoració de la capacitat auditiva de l'alumnat amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. Prescriu i adapta les pròtesis auditives. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 78 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Informa i assessora a les famílies i col·labora amb tots els/les professionals que participen en el procés d'aprenentatge, així com amb els serveis i especialistes externs al centre docent. Podòleg/òloga: És aquell treballador/a que estudia el comportament biofisiològic del peus, les seves alteracions ortofuncionals i afecci- ons patològiques, la seva prevenció i tractament a través de medicaments, cirurgia o aparells ortopèdics. Diplomat/ada en infermeria És el treballador/a que desenvolupa les funcions derivades de l'exercici professional de la diplomatura universitària en infermeria i, en especial: S'encarrega de vetllar per l'educació per la salut. Proporcionar l'atenció sociosanitària als/a les pacients o persones usuàries. Gestionar els recursos de la seva àrea de treball. Monitor/a de formació ocupacional És aquell/a professional encarregat/ada d'impartir a les persones usuàries els continguts formatius, tant teòrics com pràctics, de formació bàsica i de formació professional necessaris per a l'aprenentatge d'una especialitat concreta i d'hà- bits i actituds necessàries per ocupar un lloc de treball. Educador/a social És el treballador/a que desenvolupa les funcions derivades de l'exercici professional de la diplomatura universitària en educació social i, en especial: En els camps de l'educació no formal. De la inserció social de persones desadaptades o discapacitades. De l'acció socioeducativa. Pilot de marina mercant És el treballador/a que realitza les funcions següents: Comanda embarcacions de propietat o adscrites a la Generalitat de Catalunya. Realitza tasques de control sobre el terreny o d'oficina relacionades amb pesca marítima, gestió i protecció del litoral, marina mercant, contaminació, salvament i seguretat marítima, etc. Realitza totes aquelles altres tasques vinculades al despatx i navegació de les embarcacions que puguin ser assigna- des. Perit/a : És el treballador/a que, amb coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics, realitza les funcions següents: Valora els danys ocasionats als béns i els objectes robats. Elabora els informes corresponents a petició de jutges/esses i magistrats/ades. Estadístic/a: És el treballador/a que realitza les funcions següents: Té al seu càrrec l'elaboració d'estudis metodològics i d'avantprojectes d'activitats estadístiques senzilles de cost molt baix. L'elaboració, l'execució o la direcció tècnica dels projectes d'activitats estadístiques. La col·laboració dels estudis i projectes o en l'execució de les activitats estadístiques. La producció d'informació de difusió de resultats estadístics. Tutor/a de residència: És aquell treballador/a que realitza les funcions següents: Programar activitats, col·loquis, conferències, ... Orientar als i a les estudiants acadèmicament i personalment. Assessorar als i a les alumnes en tècniques de treball. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 79 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Detectar les dificultats d'aprenentatge de l’alumnat. Elaborar la fitxa personal de l’alumnat. La coordinació amb l'equip docent i amb els pares i mares o tutors i tutores legals. Restaurador/a de béns culturals És el treballador/a que realitza l'examen, la diagnosi i l'actuació restauradora sobre béns culturals. Dinamitzador/a lingüista És el treballador/a encarregat/ada de fomentar l'ús del català en els centres de treball mitjançant l'oferiment de cursos de català, la distribució de material bibliogràfic i la traducció de la documentació pel sistema informàtic corresponent. Arquitecte/a tècnic/a: És el treballador/a que desenvolupa les funcions derivades de l'exercici professional de la diplomatura universitària en arquitectura tècnica i, concretament,: - Intervé en les diverses etapes del procés constructiu, especialment pel que fa a les obres d'edificació. - Dirigeix el procés d'execució de les obres. - Intervé en l'economia i el control de costos, en l'organització de l'obra, en la supervisió, gestió, realització i l'anàlisi dels projectes d'obra, en la seguretat, el medi ambient i el manteniment. Professor/a d'escola de capacitació agrària: És el treballador/a que exerceix tasques docents, teòrico-pràctiques, dels crèdits que conformen els cicles formatius de la formació professional específica, pels quals tenen atribució docent, segons la normativa vigent i participa en els pro- grames de formació continua que despleguen els centres i les escoles de capacitació agrària. Diplomat/ada en Treball social: És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Desenvolupa les funcions derivades de l'exercici professional de llur titulació acadèmica. Col·labora en les tasques específiques d'estudi, de control d'execució i d'inspecció que corresponen als cossos del Grup A. Tècnic/a de gestió: S'acorda unificar les categories de Titulat/ada mitjà especialista i Tècnic/a mitjà. És aquell treballador/a que realitza les funcions següents: Desenvolupar activitats de col·laboració en les tasques administratives de gestió, d'inspecció, d'execució, de control o similars que no corresponguin al cos superior d'administració. Tasques d'aplicació de normativa, de proposta de resolució d'expedients normalitzats, d'estudis i d'informes que no corresponguin a tasques de nivell superior. Altres que específicament li siguin atribuïdes per raó de l'especialització de la seva funció. Educador/a de llar d’infants: És el treballador/a que realitza la seva tasca educativa amb infants en el primer cicle de l’educació infantil i que realitza les funcions següents: Atén directament als infants, sent el/la responsable del grup assignat, en el seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic, com psíquic i social i de la seva neteja personal, vestit i alimentació. També atén la vigilància i custòdia dels infants en el cas de sortides programades pel centre. Forma part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels projectes que s’estableixin en el pla general de funcionament del centre. Programa, desenvolupa i avalua els processos educatius i d’atenció als infants. Manté una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los-hi orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants. Supervisa i avalua el personal en pràctiques adscrit a l’aula. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 80 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Tècnic/a d'empreses i activitats turístiques: És aquell/a professional que desenvolupa funcions derivades de l'exercici de llur titulació en el sentit de planificar, orga- nitzar i controlar en les diferents àrees funcionals del centre de treball corresponent. Tècnic/a en operativa de gestió de loteries: És aquell treballador/a que realitza les funcions següents: Desenvolupa tasques i funcions directament vinculades a la gestió de les loteries de la Generalitat. Professor/a: És aquell/a professional que, en virtut del títol professional que posseeix, imparteix l’ensenyament d’un art, una ciència o una disciplina. Psicomotricista: És el/la professional, amb formació tècnica pròpia de la seva especialitat, encarregat/ada de potenciar, estimular i coor- dinar la relació entre l’activitat psíquica i la capacitat de moviment o funció motriu del cos mitjançant l’aplicació de tècni- ques preceptivo-motrius, gestuals, d’expressió corporal, de relaxació i psicopedagògiques que afavoreixen el desenvo- lupament del psiquisme i la funcionalitat de la persona. Col·labora amb l’equip multiprofessional en fer el seguiment i l’avaluació d’aplicació dels tractaments que realitzi el centre, en la realització de proves o valoracions pròpies de la seva especialitat, en programes formatius i informatius a les persones usuàries, a les famílies i a les institucions. Terapeuta ocupacional : És aquell treballador/a que realitza les funcions següents dins l'equip multidisciplinar del centre: Confeccionar, prescriure, supervisar i posar en pràctica els programes adreçats a potenciar l'autonomia dels i de les residents en les activitats de la vida diària. Des de la seva especialitat professional, ajudar a integrar les persones usuàries en el seu entorn. Grup C C1 Tècnic/a especialista : És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Fa les funcions d'una àrea d'activitat determinada, específica o complexa, per a la qual es requereix un grau d'especia- lització tècnica suficient. Desenvolupa la feina amb alt grau de responsabilitat, iniciativa i autonomia. Pot coordinar altre personal i equips de treball. Fa les tasques específiques corresponents a alguna de les activitats o oficis que correspon a la seva categoria. Encarregat/ada: És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Supervisa l'execució dels treballs realitzats per altres treballadors/ores o equips corresponents a una o vàries especiali- tats i/o categories. Pot dirigir o participar en la direcció, organització i execució de les tasques relatives a aquestes especialitats professio- nals. Encarregat/ada de parc de conservació de carreteres de PTOP: És aquell treballador/a que les funcions següents: Organitzar, coordinar i supervisar les activitat pròpies de conservació dels vials i dels seus elements funcionals sota la dependència directa del o de la responsable de parc del o de la qui rep instruccions. Governant/a : És aquell treballador/a que fa les funcions següents: La coordinació i distribució del treball al personal al seu càrrec dels serveis de neteja, bugaderia, habitacions, menja- dors i office dels centres. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 81 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Fa el seguiment i control de les comandes, repartiment i control dels materials emprats i dels estris de neteja correspo- nents. Pot dirigir i participar en la direcció, organització i execució de les tasques relatives a aquestes especialitats professio- nals. Tècnic/a administratiu/iva : És el treballador/a que s'encarrega de donar suport administratiu a les següents activitats: De gestió. D'inspecció. D'execució. De control. Altres de similars. Delineant superior : És el treballador/a que fa les funcions següents: Duu a terme les competències professionals que li atorga la seva titulació específica. Intervé en projectes de l'especialitat corresponent. Participa en l'execució dels projectes. Realitza o coordina el desenvolupament dels projectes. Efectua el seguiment de la planificació dels projectes. Analista de laboratori: És el treballador/a que fa les funcions següents: Realitza tot tipus d'anàlisi físiques, químiques o biològiques i d'altres determinacions analítiques de laboratori. Prepara els reactius necessaris. Té cura de les seves eines de treball. Tècnic/a docent: És el treballador/a que imparteix cursos de formació en àrees relacionades amb el món cultural o amb el cicle formatiu de sobreestant d'obres públiques. Traductor/a Intèrpret: És el treballador/a que s'encarrega de la interpretació i la traducció bàsica d'un altre idioma al català i/o al castellà o a l’inrevés. Tècnic/a de xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica : És aquell treballador/a responsable de garantir el bon funcionament dels captadors manuals, analitzadors automàtics i estacions meteorològiques de la Xarxa de Vigilància, Prevenció i Contaminació Atmosfèrica, que: Realitza calibratges i comprovacions manipulant, purgant, controlant i transportant les ampolles de gasos correspo- nents. Capta i transmet les preses de mostra i canvia les col·locades als equips manuals (captadors de PST, PM-10 i plom) ubicats al sostre de les estacions de la XVPCAT. Valida les des d'immissió i meteorològiques. Efectua els manteniments preventius i notifica els manteniments correctius a l'empresa encarregada de fer-los. Desenvolupa tasques divulgatives, informatives i de suport. Tècnic/a d'unitats mòbils de la vigilància de la contaminació atmosfèrica: És aquell treballador/a responsable de garantir el bon funcionament dels equips automàtics i manuals de les unitats mòbils de vigilància, prevenció i control de la qualitat d'aire, que: Transporta, instal·la i retira les unitats mòbils d'immissió o les d'emissió. Calibra, verifica i controla els analitzadors i valida les dades de mesura en continu. Manipulant, purgant i transportant les ampolles de gasos corresponents. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 82 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Canvia les mostres col·locades als equips manuals (captadors de PST, PM-10 i plom) ubicats al sostre inestable de les unitats mòbils d'immissió. Classifica els focus d'emissió i contaminants i supervisa les actuacions efectuades per les Entitats d'Inspecció i Control (EIC) habilitades. Col·labora o realitza tasca inspectora de les activitats potencialment contaminants. Efectua els manteniments preventius i notifica els manteniments correctius a l'empresa encarregada de fer-los. Desenvolupa tasques divulgatives, informatives i de suport. Cabussador/a professional-patró/ona: És el treballador/a que, amb la titulació corresponent, fa les funcions següents: S'encarrega de la realització de tasques submarines i de patró/ona de vaixell de les embarcacions adscrites a les zones marines protegides. Inspecciona i supervisa les diferents activitats que es desenvolupen. Realitza tasques d'informació a les persones usuàries. Efectua el manteniment i conservació de les instal·lacions i materials. Educadors/ores d'educació especial en centres públics: És el treballador/a que fa les funcions següents: Dóna suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com aplicar programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits, d'higiene, habilitats soci- als, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris/centres d'educació especial. Participar en el projecte educatiu del centre. Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor forma possible la seva tasca de col·laboració amb els/les mestres tutors/ores i especialistes. Proporcionar als/les mestres-tutors/ores i especialistes, elements d'informació sobre l'actuació de l’alumnat, per tal d'a- daptar i millorar el seu procés d'aprenentatge. Integrador/a social: És el treballador/a que col·labora en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, i intervé directament amb els/les joves o infants, les seves famílies i els agents socials de l’entorn. Correspon a l’integrador/a social: Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social amb alumnes en situació de risc. Participar en la planificació i desenvolupament d’activitats d’integració social. Afavorir relacions positives de l’alumne/a amb l’entorn. Col·laborar en la resolució de conflictes. Intervenir en casos d’absentisme escolar. Acompanyar els/les alumnes en activitats lectives i extraescolars. Donar suport a les famílies en el procés d’integració social dels/de les joves i infants. Col·laborar en l’organització d’activitats de dinamització de l’ús del temps lliure i de sensibilització social. C2 Especialista d'oficis: És aquell treballador/a que, posseint la pràctica i/o la titulació dels corresponents oficis, els exerceix i aplica amb alt grau de perfecció. Conductor/a (carnet C): És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Bàsicament, condueix els tipus de vehicles per als quals està autoritzat/ada. Realitza el trasllat de persones, d'equips de personal i de material. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 83 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Coneix la mecànica, el maneig i l'entreteniment dels vehicles. Coneix el muntatge i desmuntatge de peces per a la reparació de les avaries més freqüents susceptibles de realitzar en ruta. S'ocupa de la conservació i neteja de la/es unitat/s que tingui al seu càrrec. Operador/a de maquinària pesada: És el treballador/a encarregat/ada de conduir i fer funcionar amb total domini i rendiment adequat la maquinària de con- servació. Tècnic/a auxiliar d’obres públiques: És el treballador/a amb coneixements teòrico-pràctics i administratius suficients que realitza tasques relacionades amb la supervisió de la conservació i ús d’obres públiques (carreteres i vials). Pràctic/a topògraf/a: És el treballador/a que amb coneixements tècnics i pràctics suficients, desenvolupa les funcions d’execució, comprova- ció i col·laboració adients amb el seu nivell de titulació i/o especialització. Vigilant d’explotació de carreteres: És el treballador/a encarregat/ada de la policia administrativa de les carreteres i de les seves zones de domini, servitud i afecció. Haurà de posseir el carnet de conduir de la classe B per poder conduir els vehicles que li calguin per realitzar les seves funcions. Guarda 1a de reserva de fauna: És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Fa funcions de gestió de la fauna salvatge i de vigilància en l'espai natural assignat. Desenvolupa la seva actuació als espais naturals que han estat declarats amb aquesta finalitat específica. Comanda als i les Guardes de Reserva de fauna al seu càrrec. Fa les altres funcions relacionades amb el compliment de la legislació vigent. Responsable de magatzem: És el treballador/a que fa les funcions següents: És responsable de la recepció i correcta ubicació dels béns al magatzem. Té sota el seu control les béns i materials emmagatzemables del centre. Revisa i dóna el vist i plau a tota la recepció o lliurament que es faci. Efectua, si s'escau informàticament, el control de l'estoc de béns i materials existents en el seu inventari. Ajuda en el control, programació i previsió de les reposicions Responsable de bar: És el treballador/a que fa les funcions següents: Organitza la feina de bar i controla el seu bon funcionament. Vetlla pel manteniment de la maquinària i del material del bar, així com del compliment de les normes de seguretat i sanitat. Organitza els horaris del bar, conjuntament amb la direcció. Plantifica les comandes de queviures i els inventaris. Cap d’equip: És el treballador/a que amb coneixements i experiència d’un determinat ofici o activitat, efectua tasques de comanda- ment dirigint i coordinant un grup de treballadors/ores en la seva àrea d’activitat. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 84 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Cap d’equip de parc de conservació de carreteres de PTOP: És el treballador/a que duu a terme les activitats tècniques encomanades per l’encarregat/ada o el/la responsable de parc i responsabilitzar-se de la correcta execució de les tasques realitzades i de la seguretat dels treballadors/ores que d’ell/a en depenen en cada moment. Tècnic/a de centres de disminuïts psíquics: És el treballador/a que forma part de l'equip interdisciplinari del centre i que fa les funcions següents: Atén directament i assistencialment a les persones usuàries. Té cura dels espais, material i estris de les persones usuàries. Aplica els programes rehabilitadors que elaboren els tècnics i tècniques superiors i els/les fisioterapeutes. Realitza els controls establerts per la direcció del centre. Acompanya a les persones usuàries en les sortides i trasllats fora del centre. Dóna a les persones usuàries la medicació oral. Realitza les cures tòpiques prescrites per l'equip sanitari. Inspector/a revisor/a de maquinària: És el treballador/a que fa les funcions següents: Inspecciona i revisa el funcionament i l'estat de la maquinària de l'obra, parc o taller. Corregeix els defectes que adverteixi en l'ús de les màquines pels operadors i/o conductors. Analista: És el treballador/a que realitza tot tipus d’anàlisi físiques, químiques o biològiques i d’altres determinacions analítiques de laboratori, prepara els reactius necessaris i té cura de les seves eines de treball. Sotsgovernant/a : És el treballador/a que col·labora amb els governants en totes les tasques que li siguin confiades. Delineant: És el treballador/a que fa les funcions següents: Efectua les tasques d'execució, de col·laboració i similars, adequades al nivell de titulació acadèmica de la seva espe- cialitat. En general, efectua les tasques tècniques de delineació assignades al lloc de treball. Oficial/a administratiu: És el treballador/a que s'encarrega de donar suport administratiu a les següents activitats: De gestió D'inspecció. D'execució. De control. Altres de similars. Auxiliar tècnic/a: És el treballador/a que fa les funcions següents: Col·labora en l'execució i comprovació de plans d'actuació propis de les matèries del seu àmbit funcional. Realitza treballs en les obres o serveis encomanats mitjançant el desenvolupament de projectes o expedients. Operador/a d’ordinador: És el treballador/a encarregat de garantir el bon funcionament de l’ordinador i equipaments perifèrics i d’executar les tasques de posada en marxa i manteniment dels ordinadors, d’acord amb la planificació i instruccions rebudes, amb un grau de complexitat menor que el tècnic/a especialista informàtic. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 85 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Monitor/a: És el treballador/a que s'encarrega de l'organització de jocs, divertiments, concursos i altres tipus d'activitats adreçades a aconseguir una bona estada a les persones usuàries. Especialista de gestió de loteries: És el treballador/a que porta a terme les tasques i actuacions vinculades a la gestió i desenvolupament de les loteries organitzades per la Generalitat de Catalunya, atenent l'especificitat que els diversos àmbits de funcionament requerei- xen. Auxiliar d'inspecció de transport: És el treballador/a que fa les funcions següents: Col·labora amb els/les agents de la inspecció i actua en tot moment sota les seves ordres i directrius. Realitza les activitats que siguin d'aplicació en cada cas per al compliment de les lleis de transports. Efectua la vigilància del transport amb assistència, si s'escau, de les forces d'ordre públic. Realitza el pesatge de vehicles de transports. Grup D D1 Oficial/a de 1a És el treballador/a amb capacitat per desenvolupar tot tipus de treball propi del seu ofici, que assumirà el control o co- ordinació funcional del personal de categories inferiors de la seva especialitat. Conductor/a (carnet b) : És aquell treballador/a que per desenvolupar les seves tasques habituals ha d'estar en possessió del carnet B, conèixer la mecànica, el maneig i l'entreteniment del vehicle, el muntatge i desmuntatge de peces per a la reparació de les avari- es més freqüents, susceptibles de realitzar en ruta i ocupar-se de la neteja i conservació de la unitat que tingui al seu càrrec. Guarda de reserva de fauna : És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Fa funcions de gestió de la fauna salvatge i de vigilància en l'espai natural assignat. Desenvolupa la seva actuació als espais naturals que han estat declarats amb aquesta finalitat específica. Fa les altres funcions relacionades amb el compliment de la legislació vigent. Emmagatzemador/a: És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Recepció de tot tipus de bens i/o materials. Classificació de tot tipus de bens i/o materials. Emmagatzemament de tot tipus de bens i/o materials. Distribució de tot tipus de bens i/o materials. Control i inventari bàsic de tot tipus de bens i/o materials. Analista de 2a : És el treballador/a que fa les funcions següents: Realitza assaigs físics elementals. Realitza assaigs químics elementals. Realitza assaigs biològics elementals. Desenvolupa les funcions de col·laboració amb altres assaigs. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 86 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Vigilant d’obres: És el treballador/a que, amb coneixements elementals de construcció, realitza la vigilància i el control de l’execució d’unitats d’obra concreta, sota les instruccions dels seus/seves superiors. Vigilant auxiliar d’explotació: És el treballador/a que atén les possibles emergències que es produeixin en el tram de la carretera assignada al parc i actua en conseqüència, d’acord amb les instruccions que rebi del centre de control. Auxiliar sanitari/ària : És el treballador/a que fa les funcions següents pròpies de la seva especialitat: Atenció de les necessitats físiques, psíquiques o socials de les persones usuàries. Atenció del material de les seves àrees de treball. Auxiliar en les tasques d'infermeria. Recepcionista : És el treballador/a que fa les funcions següents: Atenció directa i telefònica al públic a efectes d'informació. Pot atendre el maneig de petites centraletes telefòniques. Pot realitzar treballs de caire administratiu relacionats amb la recepció i/o venda de diversos serveis. Auxiliar administratiu/iva : És el treballador/a que desenvolupa tasques de caràcter auxiliar adients amb el nivell de titulació i d'especialització que es requereix en matèries: Administratives. De gestió. D'inspecció. De control o similars. Taquiller/a: És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Dispensació i venda dels tiquets. Controla i liquida els ingressos econòmics. Introdueix les dades a les bases de dades corresponents. Guia d'informació de monument o museu : És el treballador/a que fa les funcions següents: Guiatge de les visites. El control dels accessos. Vigilància de les instal·lacions i de les col·leccions exposades Dispensació i la venda dels tiquets. Introducció de dades a les bases de dades corresponents. Ocasionalment, la venda dels productes relacionats amb el museu o monument. Auxiliar de geriatria : És aquell treballador/a que fa les funcions següents: Assistència a la persona usuària de les residències i centres de dia. Assistència a les persones usuàries en la realització de les tasques pròpies de la vida quotidiana que no puguin realit- zar per elles mateixos degut a la seva incapacitat. Realitzar aquells treballs encaminats a l'atenció personal de la persona usuària i del seu entorn. NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA 6è Conveni col lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 Pàg. 87 de 88 Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administracions Públiques Auxiliar d'educació especial : És aquell treballador/a que realitza les funcions següents: Ajudar a l'alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general i fora del centre si és necessari amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, ...). Ajudar a l'alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació, ...) per garantir que puguin partici- par en totes les activitats. Realitzar el tractaments específics de l'alumnat en el centre docent. D2 Oficials/ales de 2a : És el treballador/a que fa les funcions següents: Realitza tasques pròpies del seu ofici, podent ser auxiliat/ada en les seves tasques per personal de categories inferiors. Auxilia als oficials/ales de 1a en l'exercici dels treballs propis d'aquests/es. Motorista (conductor/a de motos o tricicles) És aquell treballador/a que està en possessió del carnet de conduir tipus A i fa les funcions següents: Transportar correu. Transportar petita paqueteria. Tenir cura de la conservació i neteja general de la unitat mòbil al seu càrrec. Recepcionista : És el treballador/a que té per funció l'atenció directa i telefònica al públic a efectes d'informació. Telefonista : És el treballador/a que realitza funcions d'utilització i maneig d'una centraleta telefònica