80,7 Adaptació mobilitat interior de l'habitatge, amb o sense itinerari practicable 92 120 23,9 209,8 Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic 56 56 11,2 70,3 La suma d'expedients i habitatges segons el tipus d'obra és major que el total de la convocatòria perquè un mateix expedient pot realitzar més d'un tipus d'obra. Font : DGH Gràfic 4.2.1 Obres de rehabilitació en edificis, segons grans tipologies. 2006 % tipus d'obra 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Patologies Accessibilitat Instal·lacions Sostenibilitat Font : DGH Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 100 Quadre 4.2.4 Sol·licituds de Tests de l'Edifici i Informes d'Idoneïtat per províncies 2006 TEDI III Sol·licitats Avaluats Sol·licitats Avaluats Província Edificis Habitatges Edificis Habitatges Habitatges Barcelona 2.637 42.184 2.822 48.771 521 566 Girona 211 2.500 160 6.369 181 185 Lleida 155 1.357 136 1.918 219 186 Tarragona 156 2.438 193 3.023 259 240 Total 2006 3.159 48.479 3.311 60.081 1.180 1.177 2005 TEDI III Sol·licitats Avaluats Sol·licitats Avaluats Província Edificis Habitatges Edificis Habitatges Habitatges Barcelona 4.254 70.683 1.887 31.659 1.014 706 Girona 224 2.792 122 1.466 269 236 Lleida 218 2.143 85 665 399 300 Tarragona 295 4.288 112 1.645 503 454 Total 2005 4.991 79.906 2.206 35.435 2.185 1.696 TOTAL 2005-2006 TEDI III Sol·licitats Avaluats Sol·licitats Avaluats Província Edificis Habitatges Edificis Habitatges Habitatges Barcelona 6.891 112.867 4.709 80.430 1.535 1.272 Girona 435 5.292 282 7.835 450 421 Lleida 373 3.500 221 2.583 618 486 Tarragona 451 6.726 305 4.668 762 694 Total 2005-06 8.150 128.385 5.517 95.516 3.365 2.873 Font : DGH Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 101 Quadre 4.2.5 Sol·licituds de TEDI segons el tipus d'obra a realitzar. 2006 %/total* Rehabilitació d'edificis amb patologies estructurals 30,1 Rehabilitació d'edificis afectats per deficiències constructives 35,1 Rehabilitació d'elements puntuals en situació de risc 35,4 Instal·lació d'ascensor amb creació d'itinerari practicable global 12,3 Instal·lació d'ascensor 22,6 Supressió de barreres arquitectòniques fins l'ascensor existent 5,4 Adequació de les xarxes de sanejament, aigua, electricitat i gas canalitzat 21,1 Millora d'aïllament tèrmic i/o acústic 6,0 Instal·lació d'energies alternatives (placa solar o fotovoltàica) 1,5 Actuacions mixtes (obres en elements comuns i interiors d'habitatges) 3,2 *Els percentatges no sumen 100% perquè hi ha intervencions amb obres de diversos tipus . Font : DGH Quadre 4.2.6 Sol·licituds de III segons el tipus d'obra a realitzar . 2006 %/total* Actuacions destinades a dotar l'habitatge de les condicions mínimes d'habitabilitat 48,3 Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge 45,1 Adaptació interior de l'habitatge, amb o sense itinerari practicable 17,3 Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic 35,0 Actuacions en cas d'habitatges unifamiliars 45,8 *Els percentatges no sumen 100% perquè hi ha intervencions amb obres de diversos tipus . Font : DGH Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 102 Quadre 4.2.7 Inversió d'ADIGSA en obres de rehabilitació, segons nombre d'habitatges i PDOR PDOR* Habitatges Barris Municipis PDOR 8 2.340 20 11 PDOR 9 1.230 10 8 PDOR 10 1.730 17 9 PDOR 11 2.617 13 9 Total 7.917 80 57 *Pla d'Obres Revisat Font : ADIGSA Quadre 4.2.8 Inversió d'ADIGSA en obres de rehabilitació, segons pressupost i PDOR (en milers d'euros) PDOR* Barcelona Girona Lerida Tarragona Total PDOR 8 11.203,90 337,76 485,40 364,49 12.391,55 PDOR 9 5.857,24 - 359,96 859,74 7.076,94 PDOR 10 840,68 312,60 - - 1.153,28 PDOR 11 7.212,83 - 278,84 425,71 7.917,39 Total 32.680,80 650,36 1.124,20 1.649,95 28.539,16 *Pla d'Obres Revisat Font: ADIGSA Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 103 Quadre 4.2.9 Instal·lació d'ascensors amb subvenció. 2006 Ascensors subvencionats pel Pla de Rehabilitació, per província Habitatges Import Edificis afectats subvencions (euros) Barcelona 385 5.445 13.378.186,47 Girona 41 475 1.910.281,64 Lleida 42 332 1.151.909,20 Tarragona 28 197 631.621,72 Total Pla de Rehabilitació 496 6.449 17.071.999,03 Ascensors subvencionats per Adigsa, per municipi Habitatges Import Edificis afectats subvencions (euros) Badia del Vallès 14 387 405.384,20 Barcelona 11 166 579.857,48 Cornellà de Llobregat 5 90 235.225,74 Granollers 4 58 182.521,67 Igualada 3 30 153.987,94 L'Hospitalet de Llobregat 1 8 48.000,00 Martorell 10 82 492.000,00 Mataró 3 120 114.607,88 Olesa de Montserrat 1 10 33.617,84 Ripollet 1 20 43.303,07 Vilafranca 6 59 192.000,00 La Pobla Segur 1 10 52.662,51 Les 1 10 18.695,26 Lleida 2 26 80.488,92 Pont de Suert 2 32 73.554,64 Tarragona 2 32 86.924,16 Reus 1 12 65.484,00 Total habitatges ADIGSA 68 1.080 2.858.315,32 TOTAL Catalunya 564 7.530 19.930.314,35 Font : elaboració de la DGH a partir de informació pròpia i d'ADIGSA Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 104 4. 3 Ajuts per a l’accés a l’habitatge Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 105 Quadre 4.3.1 Ajuts al pagament del lloguer, segons tipus de beneficiari. 2006 Nombre de famílies beneficiàries Ajuts aprovats 2005 i renovats 2006 Nous ajuts aprovats 2006 Total ajuts Majors de 65 anys, pròrroga forços a 326 517 843 Parc públic 244 736 980 Xarxa Lloguer Social* 1.191 4.240 5.431 Xarxa Lloguer Jove 273 849 1.122 Total 2006 2.034 6.342 8.376 Total 2005 2.153 Variació 06/05 % 289,0 *famílies monoparentals, dones en situació de violènc ia o que en surtin, immigrants majors de 65 anys, afectats d'assetjament immobiliari, aturats... Font : DGH Quadre 4.3.2 Ajuts al pagament del lloguer aprovats, segons beneficiaris i àmbits territorials. 2006 Percentatge de participació en el total % Majors de 65 anys amb pròrroga forçosa Parc públic Xarxa de lloguer social* Xarxa de lloguer jove TOTAL Barcelona 9,8 9,7 52,6 10,8 82,9 Girona 0,1 0,7 4,4 1,0 6,2 Lleida 0,1 0,6 4,0 0,5 5,2 Tarragona 0,2 0,7 3,8 1,1 5,8 TOTAL 10,1 11,7 0,6 13,4 100,0 *famílies monoparentals, dones en situació de violència o que en surtin, immigrants majors de 65 anys, afectats d'assetjament immobiliari, aturats... Font : DGH Quadre 4.3.3 Import de les subvencions concedides, segons tipus de beneficiaris. 2006 Imports mensuals (euros) Imports anuals (euros) Col·lectiu Import mitjà subvenció Import total subvenció Import mitjà subvenció Import total subvenció Majors de 65 anys 120,95 101.963,34 1.449,37 1.221.820,66 Parc públic 94,29 92.406,03 1.100,31 1.078.308,07 Xarxa Lloguer Social 198,68 1.079.017,62 2.262,84 12.289.499,05 Xarxa Lloguer Jove 212,15 238.036,61 2.250,20 2.524.727,69 Mitjana global 180,45 1.511.423,60 2.043,26 17.114.355,46 Any 2005 146,45 315.303,66 1.526,14 3.285.783,27 Variació 06/05 % 23,2 379,4 33,9 420,9 Font : DGH Quadre 4.3.4 Import dels ajuts personalitzats a l'allotjament. 2006 Total 2006 Nombre ajuts 1.141 Import dels ajuts 1.554.076,04 Font : DGH Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 106 Quadre 4.3.5 Beneficiaris dels ajuts al pagament del lloguer, segons edat i sexe. 2006 Col·lectius A B C D TOTAL %/total Fins a 35 anys - 251 1.152 1.122 2.525 30,1 36-49 anys - 245 2.330 - 2.575 30,7 50-64 anys - 175 1.079 - 1.254 15,0 65 anys i més 843 295 842 - 1.980 23,6 Sense dades - 14 28 - 42 0,5 Edat mitjana 75,6 51,2 47,3 28,2 48,0 A B C D TOTAL %/total Sexe dels beneficiaris Dona 607 638 3.142 621 5.008 59,8 Home 236 342 2.289 501 3.368 40,2 Percentatges Dona 72,0 65,1 57,9 55,3 59,8 Home 28,0 34,9 42,1 44,7 40,2 A: persones de més de 65 anys, titulars de contractes de pròrroga forçosa B: persones arrendatàries d'habitatges gestionats per entitats públiques C: persones titulars de contractes de lloguer gestionat per la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social D: joves de fins a 35 anys amb contracte de lloguer gestionat a través de les Borses Joves d'Habitatge Font : DGH Gràfic 4.3.1 Beneficiaris dels ajuts al pagament del lloguer, segons edat. 2006 30,1 30,7 15,0 23,6 Fins a 35 anys 36-49 anys 50-64 anys 65 anys i més Sense dades Font : DGH Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 107 Quadre 4.3.6 Beneficiaris dels ajuts al pagament del lloguer, segons ingressos anuals de la unitat de convivència. 2006 Col·lectius A B C D TOTAL %/total Ingressos bruts anuals de la unitat de convivència (euros) Menys de 6.000 228 319 1.568 46 2.161 25,8 Entre 6.000 i 6.999 255 259 646 104 1.264 15,1 Entre 7.000 i 7.999 133 133 487 133 886 10,6 Entre 8.000 i 9.999 101 123 860 225 1.309 15,6 Entre 10.000 i 11.999 64 61 635 223 983 11,7 12.000 i més 62 85 1.235 391 1.773 21,2 Ingressos mitjans 7.145,63 7.214,02 8.784,60 10.863,30 8.714,34 A: persones de més de 65 anys, titulars de contractes de pròrroga forçosa B: persones arrendatàries d'habitatges gestionats per entitats públiques C: persones titulars de contractes de lloguer gestionat per la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social D: joves de fins a 35 anys amb contracte de lloguer gestionat a través de les Borses Joves d'Habitatge Font : DGH Gràfic 4.3.2 Beneficiaris dels ajuts al pagament del lloguer, segons ingressos anuals de la unitat de convivència. 2006 25% 15% 11% 16% 12% 21% Menys de 6.000 Entre 6.000 i 6.999 Entre 7.000 i 7.999 Entre 8.000 i 9.999 Entre 10.000 i 11.999 12.000 i més Font : DGH Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 108 Quadre 4.3.7 Beneficiaris dels ajuts al pagament del lloguer, segons import mensual de la subvenció. 2006 Col·lectius A B C D TOTAL %/total Import mensual de la subvenció (euros) Entre 20 i 49 177 303 49 16 545 6,5 Entre 50 i 99 192 319 336 34 881 10,5 Entre 100 i 149 183 155 738 55 1.131 13,5 Entre 150 i 199 120 101 899 197 1.317 15,7 Entre 200 i 239 78 51 703 165 997 11,9 240 93 51 2.706 655 3.505 41,8 Import mitjà subvenció 120,95 94,29 198,68 212,15 180,45 A: persones de més de 65 anys, titulars de contractes de pròrroga forçosa B: persones arrendatàries d'habitatges gestionats per entitats públiques C: persones titulars de contractes de lloguer gestionat per la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social D: joves de fins a 35 anys amb contracte de lloguer gestionat a través de les Borses Joves d'Habitatge Font : DGH Gràfic 4.3.3 Beneficiaris dels ajuts al pagament del lloguer, segons import mensual de la subvenció. 2006 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000% 4500% Entre 20 i 49 Entre 50 i 99 Entre 100 i 149 Entre 150 i 199 Entre 200 i 239 240 Font : DGH Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 109 Quadre 4.3.8 Ajuts als Habitatges de la Xarxa d'Inclusió Social Subvenció Entitat Pisos d'inclusió (euros) ABD 1 1.200 ACISJF 3 3.600 ActuaVallès 2 2.400 Aldees Infantils Sos 5 6.000 APIP 2 2.400 Arcs 2 2.400 ARED 4 4.800 Arrels Fundació 9 10.800 Associació Cedre 1 1.200 Associació Llar Trobada 1 1.200 Bayt Al-Thaqafa 5 6.000 Benallar 20 24.000 Casal dels Infants del Raval 1 1.200 CEAR 4 4.800 Centre d'Acolliment i Serveis Socials 2 2.400 Escaler 1 1.200 Escola Pia Catalunya 2 2.400 Espavila't 1 1.200 Forma 21 4 4.800 FPFHS 62 74.400 Fundació Busquets 3 3.600 Fundació Concepció Juvanteny 8 9.600 Fundació Habitatge Solidari Calella 7 8.400 Fundació l'Heura Tarragona 4 4.800 Fundació Mercè Fontanilles 5 6.000 Fundació Plataforma Educativa 3 3.600 Iniciatives i Projectes Socio-Laborals 1 1.200 Iniciatives Solidàries 5 6.000 IPSS 3 3.600 Maria Raventós 1 1.200 Oscobe 2 2.400 Probens 2 2.400 Prohabitatge 8 9.600 Projecte i Vida 2 2.400 Punt de Referència 1 1.200 Rauxa 10 12.000 Santa Lluïsa de Marillac 6 7.200 Total 203 243.600 Font : DGH Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 110 4.4 Gestió territorial dels programes d’habitatge Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 111 Quadre 4.4.1 Habitatges gestionats per la Xarxa per al Lloguer Social Mediació Joves Cessió En tràmit Total 2006 Barcelona 225 378 4 154 761 Girona 58 6 6 21 91 Lleida 28 2 8 13 51 Tarragona 90 208 2 29 329 Total 401 594 20 217 1.232 2005 Barcelona 114 441 2 557 Girona 38 2 0 40 Lleida 38 0 0 38 Tarragona 19 295 1 315 Total 209 738 3 950 Total habitatges gestionat per la Xarxa 2005-06 610 1.332 23 217 2.182 Cessió ADIGSA 268 Borses d'Habitatge Jove (*) 2.612 TOTAL HABITATGES 5.062 (*) vegeu quadre 4.4.3 Font : ADIGSA Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 112 Mapa 4.4.1 Borses de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i Borses Joves d’Habitatge. Any 2006 Font: DGH Borses de Lloguer Jove Borses de Mediació Social Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 113 Quadre 4.4.2 Habitatges gestionats per la Xarxa per al Lloguer Social. 2005-2006 Contractes Contractes formalitzats en tràmit Borses de Mediació abans 2005 2005 2006 2006 Borsa Habitatge Arbúcies 3 9 17 5 Borsa Habitatge Balaguer - - 1 2 Borsa Habitatge Barcelona 209 65 97 47 Borsa Habitatge Cambrils - - 2 Borsa Habitatge Castellar del Vallès - - 2 Borsa Habitatge Castelldefels - - 3 3 Borsa Habitatge Cerdanyola del Vallès - - - - Borsa Habitatge Cervera - - - - Borsa Habitatge Consell Comarcal Alt Penedès - - - - Borsa Habitatge Consell Comarcal del Montsià (1) - 11 12 10 Borsa Habitatge Consell Comarcal Maresme (2) - - 1 4 Borsa Habitatge Consell Comarcal Pallars Jussà (3) - - - - Borsa Habitatge Consorci del Moianès (4) - - - 1 Borsa Habitatge Gavà - - - - Borsa Habitatge Girona 9 10 19 6 Borsa Habitatge Granollers (5) 327 26 64 1 Borsa Habitatge l'Hospitalet de Llobregat 76 69 61 - Borsa Habitatge Lleida - - 12 4 Borsa Habitatge Lloret de Mar - 10 17 3 Borsa Habitatge Mancomunitat la Plana (6) - - 1 - Borsa Habitatge Manlleu - - 1 1 Borsa Habitatge Manresa - 7 6 42 Borsa Habitatge el Masnou - - 1 3 Borsa Habitatge Mataró - 33 29 16 Borsa Habitatge Molins de Rei - 0 15 - Borsa Habitatge Mollerussa - 37 14 2 Borsa Habitatge Mollet del Vallès 58 38 25 - Borsa Habitatge Montcada i Reixac - - - - Borsa Habitatge Olesa de Montserrat - - 7 5 Borsa Habitatge Olot - 11 16 7 Borsa Habitatge Palafrugell - - - - Borsa Habitatge el Prat de Llobregat 232 123 119 8 Borsa Habitatge Reus 209 151 115 2 Borsa Habitatge Ripoll - - 1 - Borsa Habitatge Rubí - 10 2 14 Borsa Habitatge Sant Boi de Llobregat - 1 10 5 Borsa Habitatge Sant Cugat del Vallès - - 12 2 Borsa Habitatge la Seu d'Urgell - - - - Borsa Habitatge Solsona - 1 10 5 Borsa Habitatge Tàrrega - - 1 - Borsa Habitatge Terrassa 512 185 150 - Borsa Habitatge Tortosa - 24 39 2 Borsa Habitatge Valls - - 8 4 Borsa Habitatge el Vendrell 6 6 5 3 Borsa Habitatge Viladecans 232 123 119 8 Borsa Habitatge Vilafranca del Penedès - - 1 2 Total Borses 2005-2006 2.182 Cessió d'habitatges a ADIGSA 2005-2006 268 (1) Consell Comarcal del Montsià (Tarragona): Amposta, Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, Masdenverge, Mas de Barberans, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, la Sénia, Ulldecona (2) Consell Comarcal del Maresme: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius i Malgrat de Mar (3) La Borsa del Consell Comarcal del Pallars Jussà dóna resposta a tots els municipis del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça (4) Consorci del Moianès (Barcelona): Calders, Moià, l’Estany, Monistrol de Calders, Santa Maria d’Oló, Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant Quirze Safaja (5) Conveni supramunicipal: El Figaró, La Garriga, Cardedeu, l'Atmella del Vallès (6) Mancomunitat la Plana (Barcelona): Aiguafreda, Balenyà, el Brull, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 114 Quadre 4.4.3 Habitatges gestionats per les Borses Joves d’Habitatge. 2005-2006 (1)BJH Alt Penedès: Cabanyes, la Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa, Sant Cugat de Sesgarrigues, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Vilobí del Penedès i Castellví de la Marca (2)BJH Baix Llobregat Centre: Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana (3)BHJ Barcelonès: Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet (4)BJH Conca de Barberà: Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, Espluga de Francolí, Forès, Llorac, Montblanc, Passanant i Belltall, Piles, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Sta. Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de Prades, Vilaverd i Vimbodí i Poblet (5)BJH CPU Girona: Girona, Figueres, Sant Feliu de Guíxols (6)BJH Garraf: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú (7)BJH Llobregat: Esparreguera, Castellbisbal i Sant Esteve de Sesrovires (8)Mancomunitat la Plana: Aiguafreda, els Hostalets de Balenyà, El Brull, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i Folgueroles Font : Secretaria General de Joventut Contractes formalitzats Borsa 2005 2006 BJH Alt Penedès (1) - 5 BJH Baix Llobregat Centre (2) - 27 Molins de Rei - - Sant Vicenç dels Horts - - BJH Barcelona 248 255 BHJ Barcelonès (3) - - Badalona 100 103 L'Hospitalet de Llobregat 107 59 Sant Adrià del Besòs 4 6 Santa Coloma de Gramenet 100 108 BJH Blanes - - BJH Cambrils 22 32 BJH Cerdanyola del Vallès 92 57 BJH Conca de Barberà (4) - - BJH Cornellà de Llobregat - - BJH El Prat de Llobregat - 16 BJH El Vendrell 6 6 BJH Figueres - 1 BJH CPU Girona (5) - - Figueres 1 - Girona 22 17 Sant Feliu de Guíxols - - BJH Garraf (6) 54 - BJH Granollers - 43 BJH La Seu d'Urgell - 1 BJH Lleida - 24 BJH Llobrega (7) - 1 BJH Mancomunitat la Plana (8) - - BJH Manresa - 11 BJH Maresme - - BJH Mataró 33 20 BJH Mollet del Vallès 37 28 BJH Montcada i Reixac - - BJH Montsià 2 17 BJH Olot 6 10 BJH Reus 151 128 BJH Rubí 5 9 BHJ Sant Boi de Llobregat - 9 BJH Sant Cugat del Vallès - - BJH Sant Feliu de Llobregat 2 13 BJH Tarragona 35 27 BJH Tàrrega - 1 BJH Terrassa 158 148 BJH Tortosa 2 6 BJH Tremp 1 9 BJH Viladecans 123 103 BJH Vilafranca del Penedès - 1 Total Borses Joves 2005-2006 2.612 Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 115 Quadre 4.4.4 Ajuts per a la mobilització del parc desocupat d'habitatge. 2005-2006 Font: DGH 2005 2006 Sol·licituds presentades 46 223 Expedients aprovats 23 210 Import de les subvencions (milers euros) 135,1 896,7 Import mitja (euros) 5.873,34 4.269,93 Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 116 Mapa 4.4.3 Oficines Locals d’Habitatge. 2006 Font: DGH Oficines municipals Oficines locals Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 117 Quadre 4.4.5 Oficines Locals d’Habitatge segons àmbit territorial. 2006 1/2 BARCELONA Barcelona Ajuntament de Barcelona Barcelona Ajuntament de Barcelona (Ciutat Vella) Barcelona Ajuntament de Barcelona (Gràcia) Barcelona Ajuntament de Barcelona (Horta-Guinardó) Barcelona Ajuntament de Barcelona (Nou Barris) Barcelona Ajuntament de Barcelona (Poblenou) Barcelona Ajuntament de Barcelona (Proeixample) Barcelona Ajuntament de Barcelona (Sant Andreu) Barcelona Ajuntament de Barcelona (Sants -Montjuïc) Barcelona Ajuntament de Barcelona (Turó de la Peira) Berga Consell Comarcal del Berguedà Castelldefels Ajuntament de Castelldefels Cornellà de Llobregat Ajuntament de Cornellà Gavà Ajuntament de Gavà Granollers Ajuntament de Granollers Granollers Consell Comarcal del Vallès Oriental L’Hospitalet de Llobregat Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Migdia) L’Hospitalet de Llobregat Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Pl. Espanyola) Igualada Consell Comarcal de l'Anoia La Llagosta Ajuntament de la Llagosta Manlleu Ajuntament de Manlleu Manresa Ajuntament de Manresa Manresa Consell Comarcal del Bages Masnou, el Ajuntament del Masnou Mataró Ajuntament de Mataró Mataró Consell Comarcal del Maresme Moià Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès Molins de Rei Ajuntament de Molins de Rei Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac Olesa de Montserrat Ajuntament de Olesa de Montserrat El Prat de Llobregat Ajuntament del Prat de Llobregat Rubí Ajuntament de Rubí Sabadell Ajuntament de Sabadell Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Boi Sant Cugat del Vallès Ajuntament de Sant Cugat Sant Feliu de Llobregat Consell Comarcal del Baix Llobregat Santa Coloma de Gramenet Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Terrassa Ajuntament de Terrassa Vic Consell Comarcal d’Osona Vilafranca del Penedès Ajuntament de Vilafranca del Penedès Vilafranca del Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès Vilanova i la Geltrú Consell Comarcal del Garraf Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. 2006 118 Quadre 4.4.5 Oficines Locals d’Habitatge segons àmbit territorial. 2006 2/2 GIRONA Banyoles Consell Comarcal del Pla de l'Estany La Bisbal d'Empordà Consell Comarcal del Baix Empordà Figueres Ajuntament de Figueres Figueres Consell Comarcal de l'Alt Empordà Girona Ajuntament de Girona Girona Consell Comarcal del Gironès Olot Ajuntament d'Olot Olot Consell Comarcal de la Garrotxa Palafrugell Ajuntament de Palafrugell Puigcerdà Consell Comarcal de la Cerdanya Ripoll Ajuntament de Ripoll Ripoll Consell Comarcal del Ripollès Santa Coloma de Farners Consell Comarcal de la Selva LLEIDA Balaguer Cons ell Comarcal de la Noguera Les Borges Blanques Consell Comarcal de les Garrigues Cervera Consell Comarcal de la Segarra Lleida Ajuntament de Lleida Lleida Consell Comarcal del Segrià Mollerussa Consell Comarcal del Pla d'Urgell El Pont de Suert Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça La Seu d'Urgell Consell Comarcal de l'Alt Urgell Solsona Consell Comarcal del Solsonès Sort Consell Comarcal del Pallars Sobirà Tàrrega Ajuntament de Tàrrega Tàrrega Consell Comarcal de l'Urgell Tremp Cons ell Comarcal del Pallars Jussà Vielha e Mijaran Conselh Generau d'Aran TARRAGONA Falset Consell Comarcal del Priorat Montblanc Consell Comarcal de la Conca de Barberà Reus Ajuntament de Reus Reus Consell Comarcal del Baix Camp Tarragona Consell Comarcal del Tarragonès Valls Consell Comarcal de l'Alt Camp El Vendrell Consell Comarcal del Baix Penedès TERRES DE L'EBRE Amposta Consell Comarcal del Montsià Gandesa Consell Comarcal de la Terra Alta Móra d'Ebre Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre Tortosa Ajuntament de Tortosa Tortosa Consell Comarcal del Baix Ebre Total oficines locals d'habitatge municipals 41 Total oficines locals d'habitatge supramunicipals 40 Font : DGH