Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 ABRIL DE 2013 L’avaluació de quart d’ESO 2013 QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 1 SUMARI PRESENTACIÓ........................................................................................................................................2 LA PROVA D’AVALUACIÓ DE QUART D’ESO 2013. SÍNTESI DE RESULTATS.................................4 ORIENTACIONS PER A LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVA I MATEMÀTICA......................................................................................................................................50 Direcció.General.d’Educació.Secundària.Obligatòria.i.Batxillerat L’INSTITUT LA MALLOLA: CAP ON VOLEM ANAR?.........................................................................57 María.Bajo.de.la.Fuente.i.Isabel.Jiménez.Rodríguez REVISTA DE LLIBRES..........................................................................................................................68 PUBLICACIONS DEL CONSELL..........................................................................................................69 PUBLICACIONS RECENTS DEL CONSELL........................................................................................70 Si.voleu.més.informació.o.voleu.fer-nos.qualsevol.suggeriment,.no.dubteu.a.posar-vos.en.contacte.amb. nosaltres.mitjançant.la.pàgina.web.del.Consell,.que.trobareu.al.portal.del.Departament.d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament ISSN.electrònic:.2014-797X QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 2 PRESENTACIÓ Em.plau.presentar.el.nou.número.dels.Quaderns d’avaluació,.dedicat.per.segona.vegada.a.la.prova. d’avaluació.de.quart.d’ESO..El.disseny. i. l’aplicació.d’aquesta.prova,.censal. i.de.caràcter.orientatiu,. és.una.de.les.apostes.del.Departament.d’Ensenyament.per.a.la.millora.dels.resultats.educatius,.que. estableix.una. línia.de.continuïtat.amb. la.prova.de.sisè.d’educació.primària,.que.compta. ja.amb.una. trajectòria.més.consolidada.. M’agradaria.remarcar.les.diferències.més.importants.que.trobareu.en.aquest.nou.número.de.la.nos- tra. revista,. si. el. compareu.amb.el. número.22,.on.es.presentaven.els. resultats.de. la.primera.prova. d’avaluació.de.quart.d’ESO,.la.del.2012..En.primer.lloc,.hi.ha.canvis.en.l’article.que.presenta.els.resul- tats.de.l’avaluació.. N’assenyalaré.tres..El.primer.és.un.canvi.metodològic,.ja.que.en.l’apartat.de.variables.que.incideixen.en. els.resultats.de.l’alumnat.hem.substituït.la.variable.de.nivell.socioeconòmic.dels.centres.per.la.variable. de.complexitat..Optem.per.aquesta.segona.variable,.facilitada.per.la.Inspecció.d’Educació.a.partir.de. diversos.indicadors,.perquè.ajuda.a.matisar.més.les.característiques.dels.centres,.tal.i.com.es.descriu. a.l’apartat.corresponent.. El.segon.canvi.és.la.inclusió.d’uns.mapes.de.Catalunya,.acolorits,.que.ajuden.a.visualitzar.ràpidament. la.distribució.territorial.de.l’alumnat.per.nivell.d’assoliment.de.cada.competència..Aquests.mapes,.un. per.cada.competència,.mostren.a.primer.cop.d’ull.que.els.resultats.per.territoris.són.equilibrats,.així.és. que.es.pot.afirmar.que.el.sistema.educatiu.català.contribueix.a.cohesionar.socialment.el.territori..Ara.bé,. els.mapes.també.són.força.diferents.en.funció.de.la.competència.avaluada,.de.manera.que.s’observa. nítidament.que.les.competències.s’agrupen.per.parelles:.hi.ha.uns.resultats.molt.similars.entre.llengua. catalana.i.llengua.castellana.d’una.banda.i.entre.matemàtiques.i.llengua.anglesa.de.l’altra.. Els.resultats.similars.obtinguts.en.llengua.catalana.i.castellana.proven,.una.vegada.més,.que.el.sistema. educatiu.català.proporciona.un.coneixement.semblant.de.les.dues.llengües.oficials.de.Catalunya..Els. resultats.més.baixos.en. llengua.anglesa. i.matemàtiques.es.produeixen,.segurament,.perquè.hi. inci- deixen.variables.exògenes.que.estan.més.clarament.vinculades.al.nivell.socioeconòmic.dels.centres.i. de.les.famílies.. Sense.entrar.en.matisos,.voldria.assenyalar.el.canvi.global.que.s’ha.produït.en.els.resultats,.que.s’ha. de.valorar.amb.molta.prudència.perquè.s’hauria.de.confirmar.en.edicions.successives.de.la.prova..En. totes.les.competències.avaluades.es.constata.un.augment.d’uns.4.punts.en.les.puntuacions.mitjanes. obtingudes..I.s’observa.una.disminució.d’uns.3.punts.del.percentatge.d’alumnat.situat.al.nivell.més.baix. de.cada.competència..Cal.continuar.millorant,.és.clar,.i.en.aquest.sentit,.l’article.que.publiquem.signat. per.la.Direcció.General.d’Educació.Secundària.Obligatòria.i.Batxillerat.proporcionarà.als.centres.orien- tacions.per.a.la.millora.de.les.competències.lingüístiques.i.matemàtica. Evidentment,.no.podem.fer.una.valoració.triomfalista.de.les.dades.de.l’avaluació.del.2013,.però.sí.que. ens.conviden.a.l’optimisme,.sobretot.si.les.posem.de.costat.a.la.bona.feina.que.es.fa.des.dels.centres,. com.ho.demostra.l’article.de.l’Institut.La.Mallola.d’Esplugues.de.Llobregat..Les.dues.professores.que.el. signen,.María.Bajo.de.la.Fuente.i.Isabel.Jiménez.Rodríguez,.comparteixen.les.reflexions.i.actuacions. QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 3 que.ha.provocat. la.prova.d’avaluació.de.quart.d’ESO.al.seu.centre..Estic.convençut.que.l’institut.La. Mallola.és.la.punta.de.l’iceberg.i.que.trobaríem.moltes.més.experiències.positives.com.aquesta.per.tot. el.territori. Joan Mateo President.del.Consell.Superior.d’Avaluació.del.Sistema.Educatiu. QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 4 LA PROVA D’AVALUACIÓ DE QUART D’ESO 2013. SÍNTESI DE RESULTATS Índex 1..Introducció 2..Objectius.i.característiques.de.la.prova 3..Competències.avaluades. 4..Informació.dels.resultats 5..Resultats.de.l’alumnat 5.1..Resultats.globals 5.2..Resultats.segons.el.nivell.de.complexitat.del.centre 5.3..Resultats.segons.la.titularitat.dels.centres 5.4..Resultats.segons.el.nivell.de.complexitat.i.la.titularitat.dels.centres 5.5..Resultats.segons.el.sexe.de.l’alumnat 5.6..Resultats.segons.l’origen.territorial.de.l’alumnat 5.7..Resultats.segons.si.l’alumnat.repeteix.curs.o.no 5.8..Resultats.segons.les.diverses.variables.associades 6..Resultats.segons.el.territori.i.la.tipologia.dels.centres.educatius 6.1..Resultats.al.territori 6.2..Resultats.segons.la.tipologia.dels.centres.educatius 7..Conclusions 1. INTRODUCCIÓ Els.dies.14.i.15.de.febrer.del.2013.s’ha.aplicat.per.segona.vegada.a.Catalunya.una.prova.externa.i.. censal.a.tot.l’alumnat.de.quart.d’ESO.per.comprovar.el.nivell.d’assoliment.des.coneixements.i.les.com-. petències.bàsiques.lingüístiques.i.matemàtiques.en.acabar.l’educació.obligatòria..És.una.prova.disse- nyada.pel.Consell.Superior.d’Avaluació.del.Sistema.Educatiu,.que. té.validesa. i.fiabilitat.estadística,. d’acord.amb.els.estàndards.de.les.avaluacions.de.sistemes.educatius.. Aquesta.prova.d’avaluació.és.la.conseqüència.lògica.de.l’aplicació.de.la.prova.de.sisè.d’educació.pri- mària,.també.de.caràcter.extern.i.censal,.que.s’aplica.a.Catalunya.des.del.curs.2008-2009. La. prova. afecta. la. totalitat. de. l’alumnat.matriculat. a. quart. d’ESO,. això. és. els. 64.769. alumnes. que. assisteixen.a.centres.públics,.privats.concertats.i.privats..D’aquests.alumnes,.n’hi.ha.60.198.(el.92,9%). que.han.fet.la.prova.de.totes.o.d’algunes.de.les.competències.avaluades..N’hi.ha.4.571.(7,1%).que.no. han. fet. la.prova.(per.absència.o.exempció)..Aquest.alumnat.ha.estat.diagnosticat. amb. necessitats. educatives. especials. o. és. de. recent. incorporació. al. sistema. educatiu.català,.per.la.qual.cosa.té.un.domini.insuficient.de.la.llengua. El.caràcter.extern.de.la.prova,.garantia.de.la.seva.objectivitat,.ha.comportat. un.procés.organitzatiu.complex..S’han.creat.60.comissions.d’aplicació.de.la. prova,.distribuïdes.territorialment.i.constituïdes.per.un.inspector.o.inspectora,. que.n’exerceix.la.presidència,.i.un.nombre.de.persones.aplicadores.externes. igual.o.superior.al.nombre.de.centres.de.cada.unitat.territorial..En.total,.s’hi.han. . A.la.prova. d’avaluació.de. quart.d’ESO.hi.han. participat.més.. de.60.000. alumnes QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 5 implicat.2.335.docents..Per.garantir.l’objectivitat.dels.resultats,.la.prova.ha.estat.corregida.sempre.per. docents.externs.als. centres,.procedents.de. les. comissions.d’aplicació,. que.han.seguit. unes.pautes. concretes.de.correcció.i.que.han.corregit.les.proves.de.la.seva.especialitat.docent. 2. OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA L’objectiu.principal.de.la.prova.és.mesurar.el.grau.d’assoliment.de.les.competències.i.coneixements. bàsics.de.l’alumnat.quan.acaba.l’educació.obligatòria,.d’acord.amb.la.Llei.d’educació.de.Catalunya.del. 2009.(article.59.7)..A.partir.de.l’anàlisi.dels.resultats.obtinguts.per.cada.centre,.es.podran.arbitrar.eines. per.als.centres.i.els.docents.amb.la.finalitat.de.millorar.els.resultats.de.l’alumnat.en.el.futur..La.prova. contribueix,.així,.a.enfortir.l’autonomia.de.centre.en.proporcionar.informació.concreta.a.cadascun,.que. li.ha.de.servir.per.determinar.quins.són.els.punts.forts.i.quins.els.febles.en.l’adquisició.de.competències. del. seu.alumnat..Les.mesures.de.millora.a.prendre.no.poden.ser,.doncs,.generalitzables.a. tots.els. centres.de.Catalunya.sinó.que.s’han.de.concretar.segons.les.circumstàncies.de.cada.un. La.prova.permet,.també,.donar.informació.detallada.a.les.famílies.—que.s’ha.d’entendre.com.un.com- plement.a. la. informació.que. ja.proporcionen.els.centres.amb.l’avaluació.continuada—.sobre.el.grau. d’assoliment.de.les.competències.bàsiques.del.seu.fill.o.filla.en.acabar.l’educació.secundària.obligatò- ria..És.una.prova,.doncs,.de.caràcter.formatiu.i.orientador. A.nivell.de.sistema.educatiu,. la.prova.d’avaluació.de.quart.d’ESO.permet.co- nèixer.la.situació.educativa.de.Catalunya.al.final.d’una.etapa.fonamental.en. la.formació.de.les.persones..En.aquest.sentit,.ha.d’afavorir.l’orientació.i.. la.transició.de.l’alumnat.cap.als.estudis.postobligatoris.o.cap.a.la.vida. laboral..L’objectiu.de.la.prova.és.construir,.amb.la.participació.dels.cen- tres,.del.professorat,.de.l’alumnat.i.de.les.famílies,.un.potent.instrument. de.millora.del.sistema.educatiu. Per.les.característiques.de.la.prova,.s’ha.de.tenir.en.compte.que.mesura. els. coneixements. i. les. competències.bàsiques.en.els. àmbits. avaluats,. però.no. tots.els.coneixements.que.figuren.al.currículum.de.quart.d’ESO.. També.s’ha.de.considerar.que.la.prova.no.determina.l’adquisició.del. títol.de. graduat.en.educació.secundària.obligatòria.. 3. COMPETÈNCIES AVALUADES Com.en.la.prova.de.sisè.d’educació.primària,.les.competències.avaluades.són.la.competència.comu- nicativa.en.llengua.catalana,.castellana.i.estrangera.(anglès.i.francès).i.la.competència.matemàtica..A.la.. Vall.d’Aran.s’avalua.també.la.competència.comunicativa.en.aranès. Les.proves.de.competència comunicativa en llengua catalana i castellana.mesuren,.de.manera. coordinada,.les.mateixes.competències.i.amb.els.mateixos.criteris,.amb.l’objectiu.de.poder.comparar- ne.els.resultats..El.quadern.de.cada.prova.conté.dos.estímuls.(dos.textos.de.tipologia.diferent,.un.de. literari.i.un.altre.que.no.ho.és:.descriptius,.narratius.o.expositius).i.una.sèrie.de.preguntes.(la.majoria.de. resposta.tancada,.amb.ítems.d’elecció.múltiple).que.avaluen.la.comprensió.lectora.i.l’expressió.escrita.. El.contingut.d’algun.dels. textos. triats.permet.establir. lligams.amb. les.ciències.socials. (història). i. les. ciències.naturals.(biologia),.sense.que.es.demanin.coneixements.específics.de.l’àrea.per.respondre’ls.. Per.a.la.comprensió.lectora,.els.processos.o.àmbits.avaluats.són.l’obtenció.d’informació,.la.interpretació. de.la.informació.i.la.reflexió.i.valoració..Per.a.l’expressió.escrita,.s’avalua.l’ús.de.la.llengua.amb.preguntes. de.vocabulari.i.morfosintaxi.i.una.redacció,.en.la.qual.es.tenen.en.compte.l’adequació,.la.cohesió,.la.co-. . És.una. prova.censal.i. d’aplicació.externa,. de.caràcter.formatiu.i. orientador,.que.completa.les. altres.fonts.d’informació. de.què.disposen.els. centres QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 6 herència.i.la.correcció.lingüística.(lèxic,.ortografia,.morfosintaxi).del.text.elaborat..La.redacció.és.l’última. prova.dels.quaderns. La.prova de competència matemàtica.consta.de.trenta.activitats,.que.parteixen.de.deu.estímuls.dife- rents.i.que.prioritzen.els.blocs.de.contingut.del.currículum.que.fan.referència.a.la.numeració.i.càlcul,. a.l’espai,.forma.i.mesura,.a.les.relacions.i.canvi.i,.finalment,.a.l’estadística.i.l’atzar..Els.processos.que. s’avaluen.amb.la.prova.són.els.següents: •. Reproducció:. representacions. simples;. càlculs. i. procediments. rutinaris;. resolució. de. problemes. senzills. •. Connexió:.comprensió.i.construcció.de.models.simples;.interpretació.i.resolució.de.problemes.es- tàndard;.ús.de.diversos.mètodes.ben.definits. •. Reflexió:.formulació.i.resolució.de.problemes.més.complexos.que.impliquen.reflexió,.intuïció,.gene- ralització.i.interrelació.de.coneixements.rellevants;.ús.de.mètodes.més.complexos. La.prova.de.competència comunicativa en llengua estrangera.(anglès.i.francès).avalua.la.comprensió. oral.i.escrita.i. l’expressió.escrita..La.prova.conté.dos.exercicis.orals,.en.què.s’escolten.tres.vegades. dos. textos..A.continuació.hi.ha.dos.estímuls. (dos. textos.de. tipologia.diversa:. literaris,. informatius). i. una.sèrie.de.preguntes.amb.ítems.de.resposta.múltiple.que.avaluen.la.comprensió.lectora..La.prova. conté.també.dos.exercicis.escrits.breus,.que.avaluen.l’expressió.escrita..Els.processos.avaluats,.tant. per.a.la.comprensió.oral.com.per.a.la.comprensió.lectora,.són.l’obtenció.d’informació.i.la.interpretació.. En. l’expressió.escrita.s’avalua. l’adequació,. la.coherència. i. la.correcció. lingüística. (lèxic,.ortografia. i. morfosintaxi). QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 7 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA: llengua catalana, llengua castellana i aranès COMPRENSIÓ LECTORA EXPRESSIÓ ESCRITA • Lèxic • Morfosintaxi • Ortografia • Adequació, coherència i cohesió Obtenció d’informació Interpretació Reflexió i valoració COMPETÈNCIA COMUNICATIVA: llengua estrangera COMPRENSIÓ ORAL COMPRENSIÓ LECTORA EXPRESSIÓ ESCRITA Obtenció d’informació Interpretació • Lèxic • Morfosintaxi • Ortografia • Adequació i coherència COMPETÈNCIA MATEMÀTICA NUMERACIÓ I CÀLCUL ESPAI, FORMA I MESURA CANVI I RELACIONS ESTADÍSTICA I ATZAR • Reproducció • Connexió • Reflexió • Resolució de problemes Figura 1. Esquema de les competències avaluades en la prova de quart d’ESO 2013 QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 8 La.figura núm. 2.mostra.un.exemple.d’estímul.i.de.preguntes.de.competència.comunicativa.en.llengua. anglesa..Les.dues.preguntes.que.hi.apareixen.avaluen.l’obtenció.i.la.interpretació.de.la.informació.en. comprensió.lectora. Figura 2. Exemple de preguntes de competència comunicativa en llengua anglesa. Comprensió lectora QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 9 La.figura núm. 3.mostra.un.exemple.d’estímul.i.de.preguntes.de.competència.matemàtica..Les.activitats. avaluen.el.bloc.de.contingut.d’espai,.forma.i.mesura. Figura 3. Exemple de preguntes de competència matemàtica. Espai, forma i mesura QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 10 4. INFORMACIÓ DELS RESULTATS Les.proves. tenen.una.garantia.de.validesa. i.fiabilitat.avalada.pel. judici.d’experts. i.per.unes.anàlisis. estadístiques.empíriques.fetes.a.partir.del.pilotatge.previ..La.fortalesa.dels.instruments.utilitzats.avala. que.es.prenguin.decisions.com.el.pes.que.ha.de.tenir.cada.un.dels.àmbits.en.la.competència.objecte. d’avaluació.o.el.nombre.d’ítems.que.s’inclouen.en.cada.àmbit.. Taula 1. Pes que tenen en l’avaluació els àmbits de cada competència Competència comunicativa Llengua catalana Comprensió.lectora 60% Expressió.escrita 40% Llengua castellana Comprensió.lectora 60% Expressió.escrita 40% Aranès Comprensió.lectora 60% Expressió.escrita 40% Llengua estrangera (anglès) Comprensió.oral 30% Comprensió.lectora 40% Expressió.escrita 30% Llengua estrangera (francès) Comprensió.oral 30% Comprensió.lectora 40% Expressió.escrita 30% Competència matemàtica Matemàtiques Numeració.i.càlcul 50% Espai,.forma.i.mesura Canvi.i.relacions 50% Estadística D’acord.amb.els.criteris.preestablerts,.s’apliquen. les.anàlisis.estadístiques.que.pertoquen.segons. la. ponderació.per.àmbits.de.les.competències.avaluades,.que.ve.determinada.pel.pes.que.les.competèn- cies.bàsiques.tenen.en.el.currículum,.pel.judici.dels.experts.i.pel.tractament.que.fan.de.les.competències. diferents.estudis.internacionals..Les.puntuacions.per.competència.avaluada.es.transformen.en.una.es- cala.de.0.a.100.punts..A.partir.d’aquestes.puntuacions.s’obtenen.dades.globals.de.Catalunya,.de.centre. i.de.cada.alumne.o.alumna. S’extreuen.percentatges.d’alumnat.per.nivells.de.puntuacions,.classificats.en.quatre..Com.en.l’avaluació. anterior,.els.quatre.nivells.d’assoliment.de.la.competència.són.el.nivell.alt.(que.mostra.que.l’alumnat.té. molt.bon.domini.de.la.competència),.el.nivell.mitjà-alt.(que.mostra.que.l’alumnat.té.un.bon.domini.de.la. competència),.el.nivell.mitjà-baix.(que.mostra.un.domini.suficient.de.la.competència).i.el.nivell.baix.(que. mostra.que.no.s’assoleix.el.domini.de.la.competència). L’establiment.d’aquests.quatre.nivells.es. fa.situant.el.nivell. d’assoliment.de. la. competència.en.un. tram.que.podríem.anomenar.basal. o. llindar. i. que. mai.no.pot.estar.per.sota.dels.45-55.punts..Situat.el.punt.de.tall.basal. entre.els.45.i.els.55.punts.(que.és.la.nota.mínima.d’assoliment.d’una. competència),.s’estableix.un.tram.per.sota,.que.és.el.nivell.baix,.i.tres. trams.per.sobre,.que.s’obtenen.prenent.com.a.referència.la.puntuació. mitjana.i.la.desviació.típica.. S’han.generat.dos.tipus.d’informe,.un.adreçat.als.centres.educatius. i. l’altre.adreçat.a.les.famílies..Els.centres.educatius.han.pogut.descarregar- se.els. informes.a.partir.de. la.penúltima.setmana.del.mes.de.març,.amb. . Les.proves. tenen.una.garantia.. de.validesa.i.fiabilitat. avalada.pel.judici.dels. experts.i.per.unes.anàlisis. estadístiques.empíriques. fetes.a.partir.del. pilotatge.previ QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 11 prou.temps.perquè.els.puguin.incorporar.als.processos.ordinaris.d’avaluació.interna..Els.centres.han.de. tenir.en.compte.els.informes.per.valorar.el.grau.de.domini.dels.coneixements.i.competències.bàsiques.i. la.maduresa.global.de.l’alumnat,.tot.i.que.no.determinen.la.superació.del.curs.ni.l’acreditació.de.l’ESO,. ja.que.prendre.aquestes.decisions.correspon.als.equips.docents. L’informe.adreçat.als.centres.educatius.conté.una.descripció.dels.aspectes.avaluats.en.cada.compe- tència.i.el.grau.d’assoliment.global.del.centre.educatiu,.que.queda.situat.en.el.nivell.baix,.mitjà-baix,. mitjà-alt.o.alt..Per.a.cada.competència.avaluada.s’inclou. la.mitjana.global.de.Catalunya. i. també.els. resultats.obtinguts.pel.centre.en.el.curs.anterior..Els.equips.docents.dels.centres.han.d’analitzar.aquests. resultats.i.el.director.o.directora.els.han.de.presentar.al.consell.escolar.i.al.claustre.per.tal.d’establir.un. pla.de.millora.dels.resultats.obtinguts. L’informe.adreçat.a.les.famílies.conté.informació.sobre.els.aspectes.avaluats.de.les.quatre.competèn- cies.i.el.grau.d’assoliment.que.aconsegueix.l’alumne.o.l’alumna..Un.asterisc.assenyala.si.se.situa.en.el.. nivell.alt,.mitjà-alt,.mitjà-baix.o.baix.d’assoliment.de.la.competència..Per.a.cada.competència.hi.ha.un. espai.per.als.comentaris.específics.que.s’han.generat.de.manera.automàtica.a.partir.dels.resultats.ob- tinguts.. Els.centres.són.els.encarregats.de.fer.arribar.els.informes.individuals.a.les.famílies.corresponents..Els.. poden.completar.amb.d’altres.observacions,.si.ho.consideren.oportú..Les.famílies.també.poden.dema- nar.informació.complementària.als.centres.. La figura núm. 4.és.un.exemple.fragmentari.de.l’informe.de.resultats.globals.del.centre.educatiu..S’ha. desglossat.en.dues.imatges..La.primera.mostra.els.resultats.globals.d’un.centre.hipotètic.en.competèn- cia.lingüística.en.llengua.catalana,.castellana.i.anglesa..A.l’esquerra.es.descriu.breument.què.s’avalua. en.cada.competència. i.a. la.dreta.se.situa.el.centre.en.el.nivell.d’assoliment.de. la.competència.que.. li.correspon..Com.indica.la.llegenda,.hi.ha.la.mitjana.de.Catalunya,.la.mitjana.del.centre.en.qüestió,.la.. mitjana.dels.tres.grups.de.quart.d’ESO.que.té.el.centre.hipotètic.(A,.B,.C).i.el.nivell.de.complexitat.del.. centre..La.segona.imatge.mostra.els.resultats.globals.del.centre.en.competència.matemàtica..Els.grà- fics.de.barres.contenen.els.percentatges.d’alumnat.situats.en.cada.nivell.de.competència..En.primer. lloc,.el.percentatge.global.de.Catalunya,.el.del.centre.d’aquest.curs.i.el.del.centre.del.curs.passat..Els. altres.dos.gràfics.contenen.les.dades.de.dos.dels.blocs.de.contingut.de.matemàtiques.avaluats,.que.en. aquest.cas.són.el.de.numeració.i.càlcul,.i.el.d’espai,.forma.i.mesura. QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 12 Figura 4.1. Exemple d’informe de resultats globals del centre QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 13 Figura 4.2. Exemple d’informe de resultats globals del centre QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 14 5. RESULTATS DE L’ALUMNAT Els.resultats.que.es.presenten.tot.seguit.són.una.síntesi.de.les.dades.obtingudes.en.la.prova.d’ava- luació.de.quart.d’ESO.del.2013.per.l’alumnat.que.ha.seguit.el.procés.de.correcció.externa..Són.dades. bàsiques,.els.resultats.globals.per.a.cada.competència.i.per.a.cada.àmbit.avaluat,.amb.gràfics.i.taules. que.contenen.el.percentatge.d’alumnat.situat.en.els.quatre.nivells.assignats.a.cada.competència.segons. el.nivell.de.complexitat.i.la.titularitat.dels.centres,.d’una.banda,.i.l’origen,.el.sexe.de.l’alumnat.i.si.ha.repe-. tit.curs.o.no.de.l’altra. 5.1. RESULTATS GLOBALS El.gràfic núm. 1.mostra.la.puntuació.mitjana.obtinguda.per.l’alumnat.de.quart.d’ESO.de.Catalunya.en. totes.les.competències.avaluades.(excepte.la.competència.comunicativa.en.aranès,.que.s’ha.exclòs.de. l’informe.pel.baix.nombre.d’alumnes.que.ha.fet.aquesta.prova)..Hi.ha.les.dades.del.2013.i.les.del.2012,. el.primer.any.que.es.va.aplicar.la.prova.d’avaluació.de.quart.d’ESO.(vegeu.el.número.22.dels.Quaderns d’avaluació). Gràfic 1. Puntuació mitjana global en totes les competències avaluades Llengua.catalana (n=56.001) Llengua.castellana (n=56.158) Matemàtiques (n=56.380) Llengua.anglesa (n=55.751 Llengua.francesa (n=308) Curs.2011-2012 Curs.2012-2013 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 72,8 76,6 73,9 76,0 64,0 68,3 67,4 69,8 78,0 76,8 Si.exceptuem. la.competència.comunicativa.en. llengua. francesa. (amb.un.nombre.d’alumnat.avaluat.. molt.baix),.la.puntuació.mitjana.més.alta.és.l’obtinguda.en.llengua.catalana.i.llengua.castellana,.que.mos-. tren.valors.molt.similars.(76,6.i.76,0,.respectivament)..Aquesta.similitud.en.els.resultats.evidencia.que. el.sistema.educatiu.català.proporciona.un.coneixement.equiparable.de. les.dues. llengües.oficials.de. Catalunya,.constatació.que.es.repeteix.en.tots.els.estudis.d’avaluació..Els.resultats.tan.anivellats.entre. les.dues.llengües.es.poden.atribuir.a.la.incidència.de.factors.de.tipus.sociolingüístic.i.a.la.transferència. de.coneixement.que.es.produeix.entre.dues.llengües.tan.properes..Així,.per.exemple,.el.fet.de.treballar. la.comprensió.lectora.en.llengua.catalana.ajuda.a.la.comprensió.lectora.en.llengua.castellana.i.a.la.in- versa..Els.resultats.globals.en.ambdues.llengües.han.millorat.respecte.als.de.l’any.passat:.3,8.punts.en. llengua.catalana.i.2,1.en.llengua.castellana. Els.resultats.globals.en.competència.matemàtica.i.en.competència.comunicativa.en.llengua.anglesa.se. situen.uns.8.punts.per.sota.de.les.altres.dues.competències..Tot.i.això,.també.s’hi.observa.un.augment. QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 15 respecte.de.les.puntuacions.de.l’any.2012:.4,3.punts.en.matemàtiques.i.2,3.en.llengua.anglesa..Les. matemàtiques.i.la.llengua.anglesa.són.competències.que.estan.més.clarament.vinculades.al.nivell.so- cioeconòmic.dels.centres.i.de.les.famílies,.ja.que.hi.ha.variables.exògenes.(assistència.a.classes.de. reforç,.a.colònies.en.anglès,.aferències.culturals.diverses,.etc.).que.són.molt.difícils.de.controlar.pels. centres.educatius.i.que.tenen.un.efecte.directe.en.els.resultats.obtinguts.en.aquestes.competències. El.gràfic núm. 2.mostra.el.percentatge.d’alumnat.situat.en.els.quatre.nivells.en.què.s’ha.dividit.cada. competència.avaluada..El.nivell.en.què.hi.ha.situat.més.percentatge.d’alumnat.en.competència.en.llen- gua.catalana.i.en.llengua.castellana.és.el.mitjà-alt,.amb.gairebé.el.45%.de.l’alumnat..En.competència. en.llengua.anglesa.i.en.competència.matemàtica,.el.nivell.en.què.hi.ha.més.percentatge.d’alumnat.és. l’alt.(gairebé.1.de.cada.3.alumnes)..En.canvi,.aquestes.dues.són.també.les.competències.amb.una.pro- porció.major.d’alumnat.situat.al.nivell.baix,.de.manera.que.els.resultats.en.competència.matemàtica.i. llengua.anglesa.són.més.polaritzats.que.els.que.s’obtenen.en.llengua.catalana.i.castellana..En.llengua. francesa,.el.nivell.alt.d’assoliment.és.el.que.concentra.el.percentatge.més.alt.d’alumnat. Gràfic 2. Distribució de l’alumnat en els quatre nivells de cada competència Llengua.catalana (n=56.001) Mitjana:.76,6 Llengua.castellana (n=56.158) Mitjana:.76 Matemàtiques (n=56.380) Mitjana:.76,668,3 Llengua.anglesa (n=55.751) Mitjana:.69,8 Llengua.francesa (n=308) Mitjana:.76,8 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 29,5 Nivell.baix Nivell.mitjà-baix Nivell.mitjà-alt Nivell.alt 26,4 32,6 32,4 44,2 44,2 46,6 26,6 36,4 30,8 15,3 15,7 19,5 16,6 12,7 11,0 11,3 21,3 20,2 6,7 Nivell.baix.(%) Any.2012:.15,9 Nivell.baix.(%) Any.2012:.14,1 Nivell.baix.(%) Any.2012:.24,0 Nivell.baix.(%) Any.2012:.23,7 Nivell.baix.(%) Any.2012:.7,1 En.llengua.catalana.i.llengua.castellana,.gairebé.tres.de.cada.quatre.alumnes.se.situen.als.nivells.alt. i.mitjà-alt.d’assoliment.de.la.competència..Al.nivell.alt.de.la.competència.hi.ha.un.29,5%.de.l’alumnat. en.llengua.catalana.i.un.26,4%.en.llengua.castellana..El.percentatge.d’alumnat.situat.al.nivell.baix.és.. similar:.un.11,0%.en.llengua.catalana.i.un.11,3%.en.llengua.castellana..El.percentatge.d’alumnat.situat. en.el.nivell.baix.de.cada.competència.ha.disminuït.respecte.del.de.l’any.2012.(15,9%.en.llengua.catalana. i.14,1%.en.llengua.castellana),.mentre.que.el.del.nivell.alt.ha.augmentat.(21,4%.en.llengua.catalana.i. 24,9%.en.llengua.castellana). En. llengua.anglesa,.aproximadament.sis.de.cada.deu.alumnes.se.situen.en.els.nivells.alt. i.mitjà-alt. d’assoliment.de. la.competència..El.percentatge.d’alumnat.situat.en.el.nivell.baix.de. la.competència. (20,2%).ha.disminuït.3,5.punts.respecte.del.de.l’any.2012.(23,7%),.mentre.que.el.percentatge.d’alumnat. situat.en.el.nivell.alt.(32,4%).ha.crescut.més.de.4.punts.(28,1%.el.2012). QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 16 En.matemàtiques.també.sis.de.cada.deu.alumnes.se.situen,.aproximadament,.en.els.nivells.alt.i.mitjà- alt.d’assoliment.de.la.competència..El.percentatge.d’alumnat.situat.en.el.nivell.baix.també.ha.disminuït,. aquesta.vegada.gairebé.3.punts.(21,3%.el.21013.i.24,0%.el.2012),.mentre.que.el.percentatge.d’alumnat. situat.al.nivell.alt.de.competència.(32,6%).ha.augmentat.uns.7.punts.respecte.del.2012.(25,2%). En.llengua.francesa,.aproximadament.vuit.de.cada.deu.alumnes.se.situen.en.el.nivell.alt.i.mitjà-alt.d’as-. soliment.de.la.competència..El.percentatge.d’alumnat.situat.al.nivell.baix.(6,7%).ha.disminuït.poc.res- pecte.de.l’any.2012.(7,1%),.mentre.que.el.percentatge.d’alumnat.situat.al.nivell.alt. (44,2%).ha.disminuït.també.uns.2.punts.respecte.del.2012.(46,1%)..El.nivell. que.ha.guanyat.més.punts.d’un.curs.per. l’altre.és.el.mitjà-alt. (36,4%.el. 2013.i.33,3%.el.2012). Les.taules.següents.mostren.els.resultats.globals.obtinguts.en.cada. competència,.segons.la.dimensió.avaluada. En.competència.comunicativa.en. llengua.catalana,. la.puntuació.mit- jana.global.és.de.76,6.punts..Els. resultats.segons. la.dimensió.de. la. competència.avaluada.mostren.una.diferència.d’11,4.punts.entre.la.com- prensió.lectora.(82,2).i.l’expressió.escrita.(70,8)..La.diferència.s’ha.reduït. notablement.respecte.de.la.puntuació.obtinguda.el.2012,.quan.era.de.20.punts. (82,7.per.a.la.comprensió.lectora.i.62,9.per.a.l’expressió.escrita). Taula 2. Puntuacions mitjanes globals en competència comunicativa en llengua catalana segons la dimensió avaluada . Mitjanes globals % d’alumnat situat als trams de competència n Mitjana Desviació típica Nivell baix Nivell mitjà-baix Nivell mitjà-alt Nivell alt Puntuació global 56.001 76,6 14,2 11,0% 15,3% 44,2% 29,5% Comprensió lectora 56.001 82,2 13,9 9,6% 13,3% 43,6% 33,5% Expressió escrita 56.001 70,8 18,2 10,8% 19,1% 44,1% 26,0% En.competència.comunicativa.en.llengua.castellana,.la.puntuació.mitjana.global.és.de.76,0.punts..Els.. resultats.segons.la.dimensió.de.la.competència.avaluada.mostren.una.diferència.de.12,4.punts.entre.. la.mitjana.obtinguda.en.comprensió.lectora.(82,2).i.l’obtinguda.en.expressió.escrita.(69,8)..La.diferència. entre.les.dues.dimensions.ha.crescut.2,2.punts.respecte.a.la.de.l’any.2012.(79,0.punts.en.comprensió. lectora.i.68,8.en.expressió.escrita)..Aquests.12,4.punts.de.diferència.que.hi.ha.el.2013.entre.la.com- prensió.lectora.i.l’expressió.escrita.en.llengua.castellana.són.molts.similars.als.11,4.que.hi.ha.de.dife- rència.entre.les.dues.dimensions.avaluades.en.llengua.catalana. Taula 3. Puntuacions mitjanes globals en competència comunicativa en llengua castellana segons la dimensió avaluada . Mitjanes globals % d’alumnat situat als trams de competència n Mitjana Desviació típica Nivell baix Nivell mitjà-baix Nivell mitjà-alt Nivell alt Puntuació global 56.158 76,0 14,0 11,3% 15,7% 46,7% 26,4% Comprensió lectora 56.158 82,2 12,2 12,2% 22,3% 44,1% 21,4% Expressió escrita 56.158 69,8 19,4 11,7% 21,6% 45,0% 21,7% . En. llengua.catalana,. l’equiparació.de.resultats. entre.les.dimensions. avaluades.es.deu.a.la.millora. en.l’expressió.escrita.. (+.8.punts.respecte.del. 2012) QUADERNS D’AVALUACIÓ. 25 17 En.la.redacció.de.l’expressió.escrita.s’avaluen.la.competència.discursiva.i.la.correcció.lingüística..Dins. de.la.competència.discursiva.s’avaluen.l’adequació,.la.coherència.i.la.cohesió.del.text..Dins.de.la.correc-. ció.lingüística,.s’avaluen.el.lèxic,.l’ortografia.i.la.morfosintaxi..En.llengua.catalana,.el.percentatge.d’alum-.