Cambra Fosca   1  Exposició:   CAMBRA FOSCA 1936‐1946.   IMATGES DE CATALUNYA DELS FOTOPERIODISTES BRANGULÍ      •  L’exposició  La mostra ofereix una selecció de més de vuitanta imatges fotogràfiques de dues generacions dels fo‐ toperiodistes Brangulí (pare i fills) en el període 1936‐1946. La selecció d’aquestes fotografies del fons  Brangulí de l’Arxiu Nacional de Catalu‐ nya respon a diferents criteris: el pri‐ mer és que amb elles es donen a co‐ nèixer  els materials  produïts  pels  ci‐ tats  fotògrafs durant  la Guerra Civil  i  que es van salvar de ser confiscats per  les  autoritats  franquistes  després  de  la  guerra.  El  segon,  perquè  la  data  límit de  l’exposició  coincideix  amb  la  derrota del feixisme mundial  i  la con‐ demna  del  règim  de  Franco  per  part  de  les  Nacions  Unides.  I  finalment,  també,  perquè  l’etapa  seleccionada  coincideix  amb  el  període  durant  el  qual els Brangulí van treballar plegats,  que  acaba  quan  mor  el  pare  l’any  1945.      •  Fitxa tècnica: característiques  ―  L’exposició consta de 83 fotografies emmarcades en 83 quadres, i dos plafons explicatius, que han  de poder ser penjats a una paret o superfície expositiva.  ―  La superfície necessària per exhibir l’exposició és d’uns 100‐150m2 de paret.  ―  L’exposició disposa de fulletons explicatius  ―  L’exposició disposa d’un Catàleg, disponible a les llibreries de la Generalitat de Catalunya i a totes  les llibreries que ho demanin a la distribuïdora.     ―  L’exposició va embalatjada en 4 grans caixes de trasllat (110x55x75 cm aprox. cada una).   ―  Com que els trasllats van a càrrec de l’entitat sol∙licitant cal preveure (—ateses les dimensions i pes  de les caixes de trasllat—), la utilització d’un camió de tipus mitjà amb plataforma elevadora.    •  Condicions del préstec   ―  L’Arxiu Nacional de Catalunya cedeix l’exposició a les entitats que la demanin en el termes que pre‐ veuen  les condicions generals de “Cessió en préstec d’exposicions de  l'Arxiu Nacional de Catalu‐ nya”.  ―  El valor de la mostra a efectes de subscriure la pòlissa d’assegurança és de 15.972,‐ €