CALENDARI ELECCIONS JUNTA RECTORA CCPI – 2016 Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Direcció General d’Agricultura i Ramaderia Avinguda Meridiana, 38 08018 Barcelona Telèfon: 93 409 20 90 CALENDARI ELECCIONS JUNTA RECTORA CCPI – 2016 DIA ACTUACIÓ DATA (*) D Data de publicació de la convocatòria de les eleccions al DOGC i inici del termini per presentar el vot per correu 30.06.2016 D+3 Constitució de les juntes electorals 03.07.2016 (**) D+5 Inici del termini d’exposició del cens provisional i del seu període de reclamacions 05.07.2016 D+5+20 Finalitza el període d’exposició pública del cens provisional i de presentació de reclamacions en contra 25.07.2016 D+5+20+2 Finalitza el termini perquè les juntes electorals territorials resolguin les reclamacions sobre el cens 27.07.2016 D+5+20+2+2 La Junta Electoral de Catalunya aprova el cens definitiu i n’ordena l’exposició 29.07.2016 D+20 S’inicia el termini de presentació de candidatures davant la Junta Electoral de Catalunya 20.07.2016 D+20+11 Finalitza el termini de presentació de candidatures 31.07.2016 (**) D+20+11+3 La Junta Electoral de Catalunya proclama les candidaturas 03.09.2016 D+20+11+3+5 Finalitza el termini per recórrer contra la proclamació o no proclamació de candidatures 08.09.2016 D+20+11+3+5+2 Finalitza el termini perquè la Junta Electoral de Catalunya resolgui els recursos presentats contra la proclamació o no proclamació de candidatures 10.09.2016 D+36 Finalitza el termini per sol.licitar el vot per correu 05.09.2016 D+42 A les 0 hores s’inicia el període de la campanya electoral i s’inicia el termini per acreditar les persones interventores de les candidatures 11.09.2016 D+48 Últim dia per lliurar el sobre amb el vot per correu 17.09.2016 D+42+9 A les 24 hores finalitza el período de campanya electoral i el termini per acreditar les persones interventores de les candidatures 20.09.2016 D+42+9+1 Jornada de reflexió 21.09.2016 D+53 Dia de la votació i de l’escrutini de cada mesa 22.09.2016 D+53+2 Recompte definitiu per cada Junta Electoral Territorial i tramesa de les actes d’escrutini a la Junta Electoral de Catalunya 24.09.2016 D+53+8 La Junta Electoral de Catalunya proclama els electes 30.09.2016 D+53+8+3 Finalitza el termini per interposar recurs contra la proclamació d’electes davant el Conseller o la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 03.10.2016 D+53+20 Constitució de la Junta Rectora, si no hi ha recurs contra la proclamació d’electes o ja s’ha resolt 12.10.2016 (**) (*)D’acord amb el que estableix l’article 5.2 de l’Ordre ARP/174/2016, de 9 de juny, el mes d’agost es considera inhàbil a tots els efectes, a l’hora de considerar el calendari electoral. (**) D’acord amb el que preveu la disposició addicional de l’Ordre ARP/208/2003, de 7 de maig, els terminis fixats a efectes de calendari electoral són naturals, i si la finalització d’un termini recau en un dia inhàbil, s’entendrà prorrogat fins el dia hàbil immediatament posterior.