Calendari eleccions DOP Pera de Lleida 2019 Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida- Corregidor Escofet, 64 (Edifici Espai Fruita) – 25005 Lleida Tel +34-973 22 01 49 – Fax +34-873 45 07 03- a/e: peradelleida@peradelleida.es - www.peradelleida.es Pàgina 4 de 7 ANNEX 1 Calendari electoral als òrgans de Govern del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida 2019. Data (dia o termini) Esdeveniment 14/01/2019 Publicació al DOGC de la convocatòria d’eleccions. 16/01/2019 Sorteig dels representants del consell regulador a la Junta electoral de la DOP (JEDOP). Del 14/01/2019 al 21/01/2019 Tramesa del cens electoral al DARP. Del 17/01/2019 al 21/01/2019 Signatura de la resolució del conseller/a de nomenament dels membres de la JEDOP. 22/01/2019 Reunió JEDOP Reunió de constitució de la JEDOP. Del 23/01/2019 a l’01/02/2019 Exposició pública del cens electoral i termini per a la presentació de reclamacions relatives al cens davant de la JEDOP. 04/02/2019 Resolució de les reclamacions al cens per part de la JEDOP. Del 05/02/2019 al 06/02/2019 Presentació de recursos contra la resolució de reclamacions relatives al cens davant del director/a general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. Del 07/02/2019 al 08/02/2019 Resolució dels recursos per part del director/a general. 12/02/2019 Reunió JEDOP Aprovació i exposició del cens definitiu per la JEDOP. Del 13/02/2019 al 19/02/2019 Presentació de candidatures davant la JEDOP. 21/02/2019 Reunió JEDOP Proclamació provisional de candidatures per la JEDOP o sol·licitud d’esmenes a les candidatures per causa d’inelegibilitat o no inclusió en el cens electoral. Del 22/02/2019 al 25/02/2019 Presentació de recursos davant del director/a general contra la resolució provisional de candidatures de la JEDOP o resposta a la sol·licitud de les esmenes a les candidatures a requeriment de la JEDOP, segons escaigui. Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida- Corregidor Escofet, 64 (Edifici Espai Fruita) – 25005 Lleida Tel +34-973 22 01 49 – Fax +34-873 45 07 03- a/e: peradelleida@peradelleida.es - www.peradelleida.es Pàgina 5 de 7 Data (dia o termini) Esdeveniment 26/02/2019 Reunió JEDOP Proclamació provisional de candidatures (si esmenes). (Nota: aquesta reunió es realitzarà en cas de que la JEDOP hagi sol·licitat esmenes a les candidatures) Del 27/02/2019 al 28/02/2019 Presentació de recursos davant del director/a general contra la resolució provisional de candidatures de la JEDOP (si la JEDOP ha sol·licitat esmenes). 04/03/2019 Resolució dels recursos a les candidatures per part del director /a general. 05/03/2019 Reunió JEDOP Proclamació definitiva de les candidatures per part de la JEDOP. = Proclamació de candidats electes si candidatura única (En cas de candidatura única als censos els candidats corresponents quedaran automàticament elegits. El calendari electoral a seguir a partir d’aquest moment serà el que s’estableixi en l’apartat (*) Calendari d’eleccions a seguir en cas de candidatura única als censos). Del 06/03/2019 al 20/03/2019 Campanya Electoral 21/03/2019 Jornada de Reflexió 22/03/2019 Votació i proclamació de candidats electes. Del 25/03/2019 al 29/03/2019 Interposició de recurs a la proclamació dels candidats electes davant del director/a general. De l’01/04/2019 al 03/04/2019 Resolució de recursos per part del director/a general. 05/04/2019 Constitució de la nova Comissió Rectora del Consell Regulador i elecció del President. Fins al 10/04/2019, inclòs Comunicació a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la nova composició de la Comissió Rectora. Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida- Corregidor Escofet, 64 (Edifici Espai Fruita) – 25005 Lleida Tel +34-973 22 01 49 – Fax +34-873 45 07 03- a/e: peradelleida@peradelleida.es - www.peradelleida.es Pàgina 6 de 7 (*) Calendari d’eleccions a seguir en cas de candidatura única als censos: Data (dia o termini) Esdeveniment 05/03/2019 Reunió JEDOP Proclamació de candidats electes per part de JEDOP. Del 06/03/2019 al 12/03/2019 Interposició de recursos davant del director/a general. Del 13/03/2019 al 15/03/2019 Resolució de recursos per part del director/a general. 19/03/2019 Constitució de la nova Comissió Rectora del Consell Regulador i elecció del President. Fins al 22/03/2019, inclòs Comunicació a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la nova composició de la Comissió Rectora. Dissolució de la JEDOP en el termini de 90 dies després de la comunicació de la composició dels òrgans de govern del Consell Regulador. ANNEX 2 Model de papereta de votació La papereta tindrà una mida de 105 x 297 mm i estarà impresa en paper blanc a una tinta. El format de la papereta serà el següent: Encapçalament: ELECCIONS 2019 DE VOCALS PER A LA COMISSIÓ RECTORA DEL CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA PERA DE LLEIDA CENS: indicació del cens Dono el meu vot a la candidatura senyalada amb una (marcar com a màxim 4 persones candidates). Es relacionaran les candidatures en ordre alfabètic pel nom de la persona sol·licitant i dins d’aquesta el /les candidats/es segons l’ordre establert en la proposta de candidatura. Al marge esquerra de cadascun dels noms dels / de les candidats/es titulars s’inclou un requadre per fer la marca corresponent indicativa de vot. Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida- Corregidor Escofet, 64 (Edifici Espai Fruita) – 25005 Lleida Tel +34-973 22 01 49 – Fax +34-873 45 07 03- a/e: peradelleida@peradelleida.es - www.peradelleida.es Pàgina 7 de 7 ANNEX 3 Model de sobre de votació El sobre tindrà una mida de 114 x 162 mm, estarà imprès en paper blanc a una tinta i contindrà el següent text: “ELECCIONS 2019 DE VOCALS PER A LA COMISSIÓ RECTORA DEL CONSELL REGULADOR DE LA DOP PERA DE LLEIDA”