[B@6d5720ec Acord del Govern pel qual es modifica l'Acord del Govern de data 22 de desembre de 2015 en el sentit de canviar la destinació del romanent de tresoreria resultant de la liquidació pressupostària de l'exercici 2014, a diverses actuacions de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d'Ebre 

Aprovat

[

L:ÏA¿Jt4N

en 
a
sessó

deICovern

/

dcldja

14JUY2016

Ln(

EIscretarid!Covern

_____________________________

Ä.

ACORD 
del
GovernpelquaiesmodiflcaI'AcorddelGoverndedata22dedesembrede2015eneIsentit

decanviarIadestinació

delromanentdetresoreriaresultantdeIaIiquidació

pressupostària

de

I'exercici2014,

adiversesactuacionsdeconsolidació

i 
rehabilitació

del

PobleVeIIdeCorbera

d'Ebre. 
EI
 
Consorci

Memorial

dels

Espais

de 
Ia
 
Batalla

de

FEbre

va 
tancar

I'exercici2014

amb

un

romanent

de 
tresoreria

per

a 
despeses

generals

de 
252.598,66

euros.

Aquest

romanent,

Ia

major

part

del

qual

ja 
venia

d'anualitats

anteriors,

ésfruit

d'una

bona

gestió

econòmica

efectuadaenelsdarrersanysiteniaperobjectiucontinuarambIesIiniesdetreballexistentsi

ferunpasmésenIaconsolidaciódelprojectedelConsorci.

PerAcorddelGovernde22dedesembrede2015esvaautoritzareIConsorciMemorialdels

Espais

de

Ia 
Batalla

de

FEbre

a 
aplicar

Ia 
quantitat

de

252.598,88€

del

seu

romanent

de

tresoreriadeI'anualitat2014pertransformarelCentred'Interpretació115diesenunmuseu.

EIConsellGeneraldelConsorci,

ensessió

dedata

12demaigde2016,

ha 
acordatdestinar

aquestromanentarealitzardiversesactuacionsderehabilitaciô

iconservaciô

eneI

PobleVeII

deCorberad'Ebre.Aixímateix,

haacordatsolIicitaraIGoverndeIaGeneralitatdeCatalunya

quemodifiquiI'AcorddelGovernde22dedesembrede2015peradaptar-IoaaquestnouAcord

delConsellGeneraldelConsorci. 
EI

Consorci

està

subjecte

aI

rêgimde

comptabilitat

públicai

es

regeix

per

la 
normativa

comptablei 
pressupostària

deIaGeneralitatdeCatalunya.

Peraplicació

deI'article12.4deIa

LIei2/2015,d'lldemarç,

depressupostosdeIaGeneralitatdeCatalunyaperaI'any2015,en

elcasqueeI31

dedesembrede2014Iesentitatsdelsectorpúblictinguessinunromanentde

tresoreriaderivatd'unexcésd'ingressoscedits,transferènciesoaportacionsdeIaGeneralitato

deIesentitatsdelseusectorpúblicnoobtingudesenconcurrência,eIdepartamentcompetent

enmatêriadepressupostoshad'efectuarunaretenció

deIesaportacionsitransferènciesque

elsdepartamentsalsqualsestanadscritesIesentitatsafectadestenenprevistatorgarel2015,

perI'importquedetermini

Ia 
Intervenció

General,

IlevatqueperlIei,

contracte

programa

oper

altresacordsdelGoverns'hagiestablertquehandetenirunaaltradestinació.

Per

tot

això,

a 
proposta

del

conseller

del

Departament

d'Afers

i

Relacions

Institucionals

i

ExteriorsiTransparência,eIGovern 
Acorda:

ModificarI'AcorddelGovernde22dedesembrede2015eneIsentitdecanviarIadestinació

delromanentdetresoreriaresultantdeIaIiquidaciópressupostàriadeI'exercici2014,adiverses

actuacionsdeconsolidació

irehabilitaciódelPobleVeIIdeCorberad'Ebre.

SIG1SEXIO741

Abbad Sort, Neus 
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGUIMENT DE DISPOSICIONS 
Autenticat 17.06.2016 12:45:22

Document Signat Electrònicament