Dictamen 27·2006 
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les 
condicions per a l’exercici de determinades teràpies 
naturals.

 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Dictamen 27, 2006 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions 
per a l’exercici de determinades teràpies naturals 
I. Catalunya. Departament de Salut. Projecte de decret pel qual es regulen les 
condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals II. Títol 
1. Medicina alternativa – Dret i legislació – Catalunya 
615.8(467.1)(094)

© Generalitat de Catalunya 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
Diputació, 284 
08009 Barcelona 
Tel. 93 270 17 80 
Adreces a Internet: www.ctescat.cat

www.larevistactesc.cat

A/e: ctescat@gencat.net

Barcelona, novembre de 2006 
Disseny gràfic: Cualesquiera Comunicació Visual 
Impressió: XB Céltica Papel, s.l.

D.L.: B-51577-2006

BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP

 

1 - Dictamen

Índex

DICTAMEN 27/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen 
les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals.................................3

VOTS PARTICULARS

Comissió Obrera Nacional de Catalunya.................................................................... 13

Unió General de Treballadors de Catalunya................................................................ 14

PROJECTE DE DECRET pel qual es regulen les condicions 
per a l’exercici de determinades teràpies naturals......................................................17

 

DICTAMEN 27/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es 
regulen les condicions per a l’exercici de determinades 
teràpies naturals.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per la Llei 7/2005, de 
8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del 
dia 9 d’octubre del 2006, aprova el següent

DICTAMEN

I. ANTECEDENTS

En data 26 de setembre del 2006 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya un escrit tramès per l’Honorable Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, en què sol·licitava l’emissió, pel tràmit d’urgència, del dictamen de caràcter 
preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals.

La sol·licitud de dictamen va ser traslladada als membres del Ple. La Comissió de 
Polítiques Socials es va reunir el dia 5 d’octubre i va elaborar la proposta de dictamen.

II. CONTINGUT

El Projecte de decret consta d’un preàmbul, trenta-tres articles agrupats en cinc capítols, set disposicions transitòries i dos annexos.

El preàmbul exposa que és voluntat del Govern reconèixer i regular les teràpies naturals 
com a activitats orientades al foment de la salut i el benestar de les persones. Constata 
les diferències que hi ha entre la medicina convencional i les teràpies naturals i que, atès 
l’increment de l’ús de les teràpies naturals i l’interès que hi ha des del punt de vista professional, es tendeix al reconeixement de les teràpies naturals.

D’altra banda, el preàmbul fa èmfasi en la formació que es requereix als pràctics de teràpies naturals i també en la diferenciació entre els professionals i centres sanitaris i els 
pràctics de teràpies naturals i els establiments on aquests exerceixen la seva activitat.

Finalment, el preàmbul exposa el fonament normatiu del Projecte de decret.

El capítol I agrupa els articles 1 a 3, que regulen l’objecte del Projecte de decret, concreten les teràpies naturals a les quals aquest afecta i els conceptes d’establiment on es 
practiquen teràpies naturals i de pràctics d’aquestes. Al darrer article inclòs en aquest 
capítol es crea la Comissió Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals i se’n 
regula la composició.

3 - Dictamen

 

El capítol II està dividit en tres seccions. La secció primera agrupa els articles 4 a 10 i 
regula els requisits generals dels establiments i les persones que apliquen teràpies naturals. La secció segona agrupa els articles 11 a 16 i regula el procediment d’autorització 
dels establiments de pràctica de teràpies naturals. La secció tercera està constituïda per 
l’article 17 i regula el procediment d’acreditació dels pràctics en teràpies naturals.

El capítol III està dividit en tres seccions. Els articles 18 a 20 constitueixen la secció primera i regulen l’avaluació de les competències en teràpies naturals. La secció segona 
està constituïda pel articles 21 a 25 i regula els requisits dels centre de formació en teràpies naturals. L’article 26 constitueix la secció tercera i regula els requisits del personal 
formador en teràpies naturals.

El capítol IV agrupa els articles 27 a 30 en els quals es creen els registres següents: 
d’establiments de pràctica de teràpies naturals; de pràctics en teràpies naturals i de centres de formació de teràpies naturalsde Catalunya.

El capítol V agrupa els articles 31 a 33 que regulen les competències de control dels 
establiments de teràpies naturals, dels pràctics en aquestes i dels centres de formació. 
També regulen les mesures cautelars que es poden prendre i el règim sancionador aplicable.

La disposició transitòria primera regula el termini i el procediment de reconeixement 
de la facultat per aplicar teràpies naturals a aquells que demostrin una experiència professional de 5 anys i formació específica en la matèria.

La disposició transitòria segona regula el termini i el procediment de reconeixement 
de la facultat per aplicar teràpies naturals a aquells que demostrin una experiència professional de menys de 5 anys en la matèria.

La disposició transitòria tercera regula el procediment d’acreditació de les persones 
que finalitzin estudis en relació amb l’aplicació de teràpies naturals incloses al Projecte 
de decret en el decurs dels dos anys següents a l’entrada en vigor d’aquest.

La disposició transitòria quarta estableix el termini d’adaptació dels centres de pràctica de teràpies naturals i dels centres de formació en aquestes teràpies.

La disposició transitòria cinquena estableix el termini de constitució de la Comissió 
Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals.

La disposició transitòria sisena estableix el termini per a l‘aprovació de les guies d’avaluació de competències.

La disposició transitòria setena estableix el termini en el qual s’han de convocar les 
primeres proves d’avaluació de competència.

L’annex 1 conté els epígrafs essencials de la declaració col·lectiva de principis per als 
pràctics en teràpies naturals.

L’annex 2 conté el model de distintiu dels establiments de pràctica de teràpies naturals.

4 - Dictamen

 

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. El CTESC valora de manera favorable la presentació del Projecte de decret 
sobre l’exercici de determinades teràpies naturals. Es constata que a Catalunya i arreu 
del món l’ús de les teràpies naturals és cada cop més estès entre els usuaris davant la 
tendència a integrar aquestes teràpies alternatives en el sistema global de salut coexistint i complementant la medicina tradicional.

Segona. El CTESC considera que la regulació del sector de les teràpies naturals ha de 
partir del marc conceptual següent:

- El respecte i la protecció dels coneixements populars i la tradició de les teràpies naturals com a elements enriquidors de la cultura en tots els seus vessants i que garanteixi la continuïtat de la transmissió d’aquest patrimoni.

- El lliure accés de les persones a l’estudi i al coneixement de les teràpies naturals.

- Un procés d’acreditació que reconegui el treball fet, mitjançant una adequada avaluació de les competències professionals, i que no suposi cap transformació arbitrària del 
sector, ja que fins ara l’acceptació social és una prova evident del bon funcionament i 
de l’eficàcia dels serveis prestats.

- La definició del perfil professional de les persones practicants de teràpies naturals i el 
seu àmbit d’actuació, que és el de la salut i no el de la medicina, així com les condicions físiques dels centres de treball.

- L’anàlisi i l’avaluació de les teràpies naturals per part de la Comissió Assessora, per tal 
d’informar de la inclusió d’aquestes en el desenvolupament del Decret, que d’entrada 
no ha d’especificar tècniques concretes fora de les quatre teràpies relacionades en el 
mandat del Parlament de Catalunya.

- L’equiparació entre teràpies i tècniques, en ser indestriable l’efecte sobre la salut d’una 
o altra actuació professional.

- La igualtat de la persona practicant de les teràpies naturals respecte al seus homònims, tant de la resta de l’Estat com de la Unió Europea.

- Obertura a la possibilitat de desenvolupament professional i de formació.

- Evitar la indefinició laboral o situació professional precària a una part dels professionals 
i formadors.

- L’existència de registres, gestionats directament pel Departament de Salut, que racionalitzin el control i la fiscalització del sector.

- L’establiment, de bell nou, d’una declaració de principis, àmpliament consensuada, 
només a fi i efecte de garantir el dret de les persones usuàries a gaudir d’una bona 
pràctica professional.

Atès el que s’ha exposat anteriorment es formulen les observacions a l’articulat que

5 - Dictamen

 

recull el present dictamen.

Tercera. És evident que, tal com recomana el Parlament Europeu i com ja s’ha fet en 
altres països del nostre entorn, és totalment necessari el reconeixement de les teràpies 
naturals, atès que és una realitat estesa socialment. També cal regular els requisits d’aplicació d’aquestes pràctiques naturals a partir del respecte absolut del principi legal 
bàsic de defensa de la salut pública i per garantir que la seva coexistència amb la medicina convencional comporti una millora real en el benestar i en el foment de la salut de 
les persones usuàries. Al mateix temps és compartit pel CTESC l’objectiu d’harmonitzar 
l’exercici de les teràpies naturals amb el conjunt del sistema de salut per potenciar els 
beneficis de la necessària coexistència de la medicina convencional i l’alternativa basada en les teràpies naturals.

Quarta. El CTESC coincideix en l’objecte del Projecte de decret d’establir les condicions 
d’exercici de les diferents teràpies naturals tot tenint present que n’hi ha una gran diversitat i les condicions específiques i pròpies de cadascuna. Així es valora favorablement 
que es regulin els requisits d’autorització dels establiments de teràpies naturals, els 
requisits de competències i formació que han de reunir el personal que exerceixi teràpies 
naturals, així com els criteris d’avaluació dels seus coneixements i els requisits que han 
de reunir els centres de formació de teràpies naturals.

Cinquena. El CTESC considera que el Projecte de decret que es dictamina afecta positivament els professionals en exercici de qualsevol de les teràpies naturals, els professionals que ensenyen aquestes teràpies, així com les escoles on s’imparteixen estudis d’aquestes teràpies i els alumnes que hi estudien. Amb tot, s’aconsegueix establir uns 
mínims de qualitat per al desenvolupament d’aquesta activitat que té unes repercussions 
evidents per al benestar de les persones, alhora que es contribueix a la definició d’uns 
perfils professionals que han de tenir garantida la seva qualificació i reconeixement laboral i social. Es dignifica el professional de les teràpies naturals perquè pugui exercir la 
seva professió amb llibertat i sense intromissions externes de cap tipus. I fonamentalment amb aquest decret es salvaguarda la salut pública, en el sentit que els ciutadans 
podran escollir la teràpia que millor s’adeqüi a les seves necessitats, ja que el professional que la porti a terme serà un professional preparat i format i, conseqüentment, un professional que és reconegut com a tal, ja que és validat per l’administració autonòmica 
per tal d’exercir la seva activitat.

Sisena. El CTESC considera que la concreció dels requisits de formació i avaluació de 
coneixements i competències professionals del personal que exerceix les teràpies naturals s’ha de realitzar dins del marc del Sistema Integrat de Qualificacions Professionals 
definit per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals. En aquest sentit, considera que s’ha d’establir un procés de col·laboració entre l’Institut d’Estudis de la Salut i 
l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

Setena. El CTESC considera que en aquells articles on es faci referència a la necessitat 
de presentar el DNI se substitueixi per “DNI/NIE”.

Vuitena. El CTESC troba a faltar en la memòria justificativa del Projecte de decret l’estudi de les repercussions pressupostàries que es derivaran de l’aplicació d’aquesta normativa.

6 - Dictamen

 

Novena. El CTESC constata que al Projecte de decret hi manca la previsió de la data 
d’entrada en vigor i, atesa la possible transcendència de les disposicions transitòries, 
considera que s’hauria d’establir expressament.

Desena. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1.a) de la Llei 
7/2005, de 8 de juny, del CTESC, es considera que seria convenient que en el preàmbul del Projecte de decret també es fes menció del present dictamen.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. El CTESC constata que al preàmbul del Projecte de decret que es dictamina existeix una contradicció entre l’afirmació que “aquestes pràctiques susciten un interès 
creixent com a professió, tant per als professionals sanitaris com per a persones que 
no ho són” (3r paràgraf) i el fet que només es demani “l’acreditació de disposar 
d’uns mínims coneixements específics” als pràctics (6è paràgraf).

Atesa la redacció actual del Projecte de decret, ningú avaluarà aquests coneixements específics als professionals sanitaris, quan han après aquestes tècniques fora 
de l’àmbit acadèmic universitari, igual que els pràctics.

En conseqüència, el CTESC proposa que el paràgraf sisè del preàmbul tingui la 
següent redacció: “La medicina convencional o al·lopàtica només pot ser aplicada 
per professionals sanitaris, que, en conseqüència, són les úniques persones habilitades per fer un diagnòstic i un tractament al·lopàtics. En canvi, els criteris en què es 
basen les teràpies naturals, que són objecte de regulació en aquest Decret, poden 
ser aplicats per personal sanitari i per pràctics en les teràpies naturals que acreditin 
disposar d’uns coneixements específics, que han de ser objecte d’aprovació per part 
de l’Administració sanitària, d’acord amb les disposicions d’aquest Decret.

2. Al final del paràgraf tercer del preàmbul del Projecte de decret el CTESC proposa 
afegir-hi la referència a la defensa dels usuaris.

3. El CTESC proposa substituir la referència a l’article 17 de l’Estatut d’autonomia que 
fa el preàmbul per l’article 162, que és el que en l’actual Estatut regula la competència de la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat.

4. En el penúltim paràgraf del preàmbul del Projecte de decret el CTESC proposa eliminar la referència a l’article 6.4 de la Llei general de Sanitat, atès que fa referència 
a l’assistència sanitària.

5. El CTESC creu convenient introduir un nou apartat a l’article 1 que indiqui que el procediment d’autorització de les unitats assistencials de teràpies no convencionals 
dels centres sanitaris regulats al Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, no és 
objecte de regulació del Decret, tal i com ja es preveu en el preàmbul.

6. El CTESC posa de manifest que, a l’article 2.1 del Projecte de decret, la manca de 
definició amb més detall de les teràpies naturals implica més dificultat per saber on 
és la frontera entre activitats sanitàries i no sanitàries.

7 - Dictamen

 

7. A l’article 2.1.b del Projecte de decret el CTESC proposa afegir “i teràpies orientals 
afins”.

8. El CTESC proposa la següent redacció per l’article 2.1.c del Projecte de decret: 
“Teràpies i tècniques manuals: Són teràpies i tècniques manuals aquelles que ajuden a restaurar, mantenir i conservar la salut de les persones i millorar el seu nivell 
de benestar. a) Són teràpies manuals les següents: cinesiologia, l’osteopatia i el 
shiatsu. b) Les tècniques manuals, que en cap cas serveixen per al tractament dels 
processos patològics, són les següents: la reflexologia podal, l’espinologia, el drenatge limfàtic, el quiromassatge, la diafreoteràpia i l’alliberació holística de l’estrès 
amb tècniques de cinesiologia segons les competències i limitacions que assenyalin les guies d’avaluació de les competències regulades a l’article 18 d’aquest 
Decret”.

9. El CTESC considera que la fórmula emprada a l’article 2.2 del Projecte de decret per 
ampliar-ne l’àmbit d’aplicació és massa restrictiva i, en conseqüència, proposa que 
se substitueixi l’incís “noves tècniques corresponents a les teràpies naturals regulades a l’article 1.1” per “noves teràpies naturals”.

10. En coherència amb l’observació 1 a l’articulat sobre el preàmbul, el CTESC proposa eliminar, a l’article 2.3 del Projecte de decret, l’incís: “que no tenen una llicenciatura o diplomatura sanitària”.

11. El CTESC considera que cal aclarir l’article 2.4 del Projecte de decret atès que, en 
definir el pràctic en teràpies naturals, deixa el dubte de com es definirà el professional sanitari que aplica teràpies naturals (i que no serà avaluat). Per a més confusió, 
si el pràctic treballa en un centre sanitari, haurà de fer-ho “sota la direcció d’un professional sanitari” sense especificar si ha de tenir coneixements de teràpies naturals.

12. El CTESC proposa afegir un nou article al Projecte de decret a continuació de l’actual article 2 amb la redacció següent: “Marc professional: Conformen el marc professional dels pràctics en teràpies naturals els següents paràmetres:

a) Les actuacions professionals per al foment i el gaudi de la salut, mitjançant les 
teràpies naturals.

b) La informació acurada al ciutadà sobre la funció de les tècniques de les teràpies 
naturals.

c) Derivació de les persones usuàries de les teràpies naturals als professionals 
mèdics, en absència de diagnòstic, si és el cas.”

13. El CTESC considera que al final de l’article 3.2.a) del Projecte de decret s’ha d’afegir: “no previstes en el Decret”.

14. El CTESC proposa eliminar, a l’article 3.2.f) del Projecte de decret, el terme “col·lectiva”.

15. El CTESC considera que a l’article 3.2 del Projecte de decret s’ha d’afegir una lletra 
que estableixi com a funció de la Comissió Assessora de la Regulació de les 
Teràpies Naturals la facultat de fer la proposta d’ampliació de l’àmbit d’aplicació del

8 - Dictamen

 

Projecte de decret a la qual es fa esment a l’article 2.2.

16. Atès que un dels principals motius de promulgació de la norma que es dictamina 
és vetllar pels drets dels usuaris i la bona pràctica dels professionals, el CTESC proposa que a l’article 3.3 del Projecte de decret s’especifiqui que algun dels representants del Departament de Salut ha de ser membre del Comitè de Bioètica de 
Catalunya.

17. El CTESC proposa simplificar la redacció de l’article 5.1 del Projecte de decret i, en 
concret, proposa eliminar l’incís “en les guies d’avaluació de les competències”, que 
és a continuació d’“habilitats previstes”.

18. El CTESC proposa eliminar, a l’article 5.2 del Projecte de decret “en aquest darrer 
cas sota la direcció d’un professional sanitari”.

19. A l’article 5.4 del Projecte de decret el CTESC proposa substituir el terme “medicaments” per “tractaments”, atès que les teràpies de la medicina convencional no són 
només medicaments.

20. El CTESC proposa eliminar de l’apartat 2 b) de l’article 6 del Projecte de decret la 
referència al sabó i les tovalloles i incloure-la a l’article 8, que regula aspectes d’higiene i protecció personal.

21. El CTESC proposa a l’article 8.1 del Projecte de decret eliminar a partir de “Com a 
mínim” fins al final i afegir-hi: “Cal disposar de protocols escrits i actualitzats on s’especifiqui el procediment i els materials emprats en el procés”.

22. El CTESC proposa afegir a l’apartat 1 de l’article 8 el text següent: “Els locals han 
de tenir unes condicions de ventilació, temperatura i il·luminació adequades”.

23. El CTESC proposa eliminar el darrer paràgraf de l’article 8.2 del Projecte de decret 
i substituir l’article 9 per la redacció següent: Article 9 “Drets dels usuaris: Sens perjudici del compliment del previst per aquest Decret i de l’acceptació de la Declaració 
de principis de la pràctica de teràpies naturals, les persones que apliquen aquestes 
han d’observar en tot moment els drets dels usuaris i de les usuàries dels seus serveis, i que s’emmarquin en els trets següents:

a) La pràctica de les teràpies naturals ha de mantenir el màxim respecte a la dignitat de la persona usuària i a la seva llibertat individual.

b) Aquestes teràpies han de ser aplicades en condicions d’un escrupulós respecte a la intimitat personal de l’usuari o usuària, d’acord amb la Llei orgànica 
15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal.

c) El terapeuta ha de garantir la confidencialitat de la informació relacionada amb 
els serveis que presta, sense cap mena de discriminació, d’acord amb la Llei 
orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal.

d) Les persones usuàries han d’estar informades, per part del terapeuta, de la 
teràpia a la qual seran sotmeses.”

9 - Dictamen

 

24. El CTESC proposa que s’unifiqui la terminologia emprada al Projecte de decret i, en 
conseqüència, proposa que a l’article 10 s’ha d’afegir “de pràctica de” a continuació d’”establiments”.

25. El CTESC recomana que es comprovi que els requisits d’acreditació dels centres de 
pràctica de teràpies naturals i dels centres sanitaris que apliquin teràpies naturals 
siguin equivalents.

26. El CTESC proposa que a l’apartat 2 g) de l’article 11 s’afegeixi el text següent: “Si 
l’esterilització es realitza amb mitjans aliens, cal disposar d’una vinculació per escrit.”

27. El CTESC, en relació amb l’article 11.2.j) del Projecte de decret, recomana millorarne la redacció des del punt de vista tècnic, que estableixi una relació entre el tipus 
de risc associat a l’activitat desenvolupada i el valor de la pòlissa de responsabilitat 
civil.

28. El CTESC considera que pot eliminar-se l’article 11.4 del Projecte de decret, atès 
que el seu contingut ja està incorporat a l’article 16.

29. El CTESC considera que a l’article 11.6 és suficient la referència genèrica a la pàgina web del Departament de Salut i, per tant, proposa eliminar la referència a l’adreça concreta.

30. El CTESC considera que és un requisit excessiu que, tal com es disposa a l’article 
14.1.c del Projecte de decret, els centres de pràctica hagin de comunicar la modificació del personal aplicador de teràpia (requisit que no s’exigeix als centres sanitaris).

31. El CTESC considera que a l’article 15 del Projecte de decret s’ha de substituir “es 
pot” per “s’ha”.

32. El CTESC proposa eliminar a l’article 17.1.c) del Projecte de decret el terme “col·lectiva”.

33. En relació amb els articles 18, 19 i 20 del Projecte de decret, el CTESC considera 
que tant per a l’elaboració de les guies d’avaluació de les competències, com per 
establir els requisits per iniciar la formació i per dissenyar el sistema d’avaluació de 
competències s’ha de tenir present el Sistema integrat de qualificacions i formació 
professional.

34. A l’article 18.1 del Projecte de decret el CTESC proposa eliminar “únic”, atesa la 
contradicció que s’observa amb l’apartat 2 del mateix article.

35. Atesa la varietat d’escoles i tendències en les pràctiques de les teràpies naturals, el 
CTESC proposa substituir a l’article 18.2 del Projecte de decret el paràgraf que va 
des d’“Aquestes guies” fins a “teràpies naturals” per la redacció següent: “El contingut de les esmentades guies haurà de formar part dels programes formatius dels 
centres de formació de les teràpies naturals reconegudes en aquest Decret, que 
siguin objecte d’acreditació”.

36. El CTESC considera que a l’article 18.3 és suficient la referència genèrica a la pàgi-

10 - Dictamen

 

na web del Departament de Salut i, per tant, proposa eliminar la referència a l’adreça concreta.

37. En relació amb la redacció de l’article 19 del Projecte de decret, el CTESC proposa 
la seva anàlisi per tal d’assolir l’harmonització o adequació adients amb el mandat 
del Parlament sobre el control de la pràctica i d’altra banda el necessari respecte a 
les competències dels Departaments corresponents en relació amb els nivells formatius i la seva regulació i desenvolupament.

Així mateix, el CTESC recomana eliminar el requisit de la majoria d’edat que s’estableix en aquest article.

38. A l’article 20.2 del Projecte de decret, el CTESC proposa afegir “mateixos” abans de 
“centres de formació”.

39. En relació amb la secció 2ª del capítol III que regula els centres de formació en teràpies naturals, el CTESC valora que aquests haurien de formar part de la xarxa integrada de centres de formació professional.

40. El CTESC no comparteix que, tal com disposen els articles 21.d) i 26 del Projecte 
de decret, només siguin els diplomats i llicenciats els qui imparteixin la formació en 
teràpies naturals, ja que els pràctics en salut tenen coneixements en ciències de la 
salut, i per tant, això ja els habilita perquè, un cop cursats els seus estudis, puguin 
formar altres pràctics en salut.

41. El CTESC proposa que al punt g) de l’article 21 s’afegeixi el següent: “i complir les 
normes de seguretat i salut laborals.”

42. El CTESC proposa substituir el primer paràgraf de l’article 22.2 del Projecte de 
decret per la redacció següent: “El compliment dels requisits establerts al punt anterior d’aquest article donarà lloc a l’autorització del centre formatiu per part de l’IES, 
per a la formació i avaluació de la competència”.

43. El CTESC considera que a l’article 22.4 és suficient la referència genèrica a la pàgina web de l’Institut d’Estudis de la Salut i, per tant, proposa eliminar la referència a 
l’adreça concreta.

44. El CTESC considera que a l’article 24 del Projecte de decret s’ha de substituir “es 
pot” per “s’ha”.

45. El CTESC proposa afegir a l’article 25 el text següent: “i de l’aplicació de la normativa pròpia de la seguretat i salut laborals.”

46. A l’article 26.1 del Projecte de decret el CTESC proposa afegir: “Així com les persones amb capacitat i experiència en les matèries incloses en els programes docents 
de cada centre”.

47. A l’article 26.2 del Projecte de decret el CTESC proposa canviar: “... sanitàries ...” 
per “...en ciències de la salut” per incloure també biòlegs, farmacèutics, etc. En cas 
contrari, es desvirtuarien la idiosincràsia d’algunes teràpies i es crearia un conflicte

11 - Dictamen

 

laboral important.

48. El CTESC proposa afegir “d’acreditació” a continuació de “resolució de reconeixement” al tercer paràgraf de l’apartat 1 de la disposició transitòria primera.

49. En relació amb el reconeixement de l’activitat professional i l’acreditació de personal 
amb experiència professional, la disposició transitòria primera del Projecte de decret 
determina que els professionals que compleixin els requisits establerts en la norma 
disposaran d’un termini de dos anys des de l’entrada en vigor del Decret per presentar-ne la sol·licitud a fi d’obtenir el reconeixement professional. En aquest sentit, 
el CTESC considera que per a l’acreditació de l’experiència professional aquests 
dos anys de termini haurien de comptar com a anys d’experiència. És a dir, si la 
norma exigeix cinc anys d’experiència per acreditar als professionals que estiguin en 
actiu que dins d’aquests cinc anys puguin computar-se els dos anys de termini establerts per la norma com a termini de presentació de la sol·licitud.

50. El CTESC proposa que s’unifiqui la terminologia emprada al Projecte de decret i, en 
conseqüència, proposa que a la Disposició transitòria quarta se substitueixi el terme 
“centres” per “establiments”.

51. El CTESC proposa que s’unifiqui la terminologia emprada al Projecte de decret i, en 
conseqüència, proposa que a la Disposició transitòria cinquena se substitueixi l’incís “per a la” per “de la”.

52. A la disposició transitòria sisena el CTESC proposa canviar: “abans de tres mesos 
des de l’entrada en vigor d’aquest Decret” per “abans de sis mesos des de la constitució de la Comissió Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals, que ha de 
fer la valoració i informe”.

V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel 
qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen.

Barcelona, 9 d’octubre del 2006

La presidenta La secretària executiva

Mercè Sala Schnorkowski Teresita Itoiz i Cruells

12 - Dictamen

 

VOT PARTICULAR que formula la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya, integrant del Grup Primer del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el 
Dictamen 27/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es 
regulen les condicions per a l’exercici de determinades 
teràpies naturals.

CCOO presentem el següent vot particular respecte del dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals:

1. Respecte de l’objecte del decret, entenem que s’ha desvirtuat el mandat del 
Parlament de Catalunya que establia la necessitat de regular els grups de teràpies 
naturals com acupuntura i teràpies orientals afins, criteri naturista, teràpies manuals 
i homeopatia.

El fet que a l’article 1 del Projecte de decret es relacioni un seguit de teràpies naturals, més o menys contrastades i implantades, suposa el seu reconeixement enfront 
d’altres, que queden excloses. Entenem que el Projecte hauria de limitar-se a recollir 
el mandat del Parlament i deixar la valoració i avaluació de les diferents tècniques d’aplicació de les teràpies naturals a la Comissió Assessora prevista en el mateix text.

2. Creiem que la necessària regulació de l’exercici de l’aplicació de les teràpies naturals no ha de representar cap transformació sobtada del sector, i hauria de permetre una adaptació progressiva d’aquests professionals a la nova regulació.

La diferència en el procés de reconeixement de l’activitat professional dels terapeutes que ja exerceixen, entre els qui acreditin 5 anys d’experiència i 300 hores de formació i els qui, no tenint aquest requisits, hagin de superar una prova d’avaluació, 
pot comportar la consolidació de dues categories de professionals que podria donar 
peu a futures discriminacions.

D’altra banda, respecte de la regulació de la formació d’aquestes teràpies, volem 
incidir especialment en la necessitat que siguin els departaments que tenen les competències en educació i formació per a l’ocupació els qui estableixin els nivells formatius i els requisits d’accés a la formació en aquestes especialitats.

3. Finalment, considerem que la regulació d’aquest sector professional s’ha d’orientar 
cap al concepte de salut, que li és més propi, i evitar plantejaments esbiaixats cap 
a conceptes de sanitat i medicina, més restrictius.

Barcelona, 6 d’octubre del 2006

Alfons Labrador i Tames

13 - Dictamen

 

VOT PARTICULAR que formula la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, integrant del Grup Primer del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 27/2006 sobre el Projecte de decret pel 
qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals.

Empara aquest vot particular allò que disposen els articles 22.5 del Decret 336/2002, de 
3 de desembre, i l’article 38.7 del Reglament intern del CTESC.

JUSTIFICACIÓ DEL VOT PARTICULAR

La UGT considera que la Comissió Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals 
regulada en el Projecte de decret ha de tenir una composició diferent a la fixada per 
garantir en aquest organisme, que té un caràcter consultiu i d’assessorament, la representació dels col·lectius afectats pel present Decret i de totes les seves parts implicades, 
i no de sectors aliens a la pràctica normal i habitual de les teràpies naturals.

Per tant, és recomanable la participació d’un vocal en representació de cadascuna de 
les especialitats de les teràpies naturals, perquè així es garanteix el coneixement de primera mà de la realitat del sector. Igualment, l’elecció dels vocals ha de tenir en compte 
els membres dels grups de treball que han participat en la comissió d’experts per a l’elaboració de les guies, fitxes formatives i proves d’avaluació de la competència clínica a 
l’Institut d’Estudis de la Salut.

Així doncs, la UGT planteja la composició de la Comissió següent:

- El director o directora general de Recursos Sanitaris, que n’exercirà la presidència.

- Cinc vocals en representació del Departament de Salut, a proposta del seu titular.

- Un vocal per a cadascuna de les especialitats regulades en representació de les federacions professionals representatives del sector de les teràpies naturals.

- Un vocal en representació del Gremi de centres de formació en teràpies naturals de 
Catalunya i un altre vocal en representació del Gremi de centres d’assistència en teràpies naturals de Catalunya.

- Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives a 
Catalunya.

- Un vocal en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives de Catalunya.

Per tot això,

14 - Dictamen

 

La UGT de Catalunya, malgrat haver donat el vot favorable al dictamen sobre el 
Projecte de decret pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals, presenta aquest vot particular perquè no està d’acord amb la composició de la Comissió Assessora de la Regulació de les 
Teràpies Naturals que estableix el Projecte de decret, per les raons descrites 
com a justificatives del present vot particular.

Barcelona, 6 d’octubre del 2006

Eva Granados Galiano

15 - Dictamen

 

PROJECTE DE DECRET pel qual es regulen les condicions 
per a l’exercici de determinades teràpies naturals.

L’existència de diverses maneres d’entendre la persona, el diagnòstic, la malaltia i el tractament, relacionades amb la tradició de les diferents cultures, condiciona els criteris o les 
opcions mèdiques i terapèutiques distintes. Aquestes concepcions diverses es troben 
tant a la medicina oficial, convencional o al·lopàtica, com a la resta de criteris anomenats 
no convencionals, complementaris, alternatius, naturals o holístics. Cada un d’aquests 
criteris utilitza remeis o tècniques diferents.

Els criteris en que es basen les teràpies naturals parteixen d’una base filosòfica diferent 
a la que suporta la medicina convencional o al·lopàtica i apliquen processos de diagnòstic i terapèutics propis.

A la Unió Europea i a diversos països del món es constata un increment en l’ús de teràpies naturals per a la satisfacció de les necessitats de salut i confort de la població. 
Paral·lelament a aquesta demanda, s’observa que aquestes pràctiques susciten un interès creixent com a professió, tant per als professionals sanitaris com per a persones que 
no ho són. En conseqüència, cada vegada hi ha més països que regulen aquesta nova 
realitat per tal de garantir les condicions de pràctica, de rigor, de responsabilitat i de 
defensa de la salut pública.

En els països que ja reconeixen oficialment els diferents criteris i les teràpies naturals que 
utilitzen, s’observa una tendència a integrar aquestes pràctiques en els sistemes de 
salut, coexistint amb la medicina convencional o al·lopàtica.

Entre altres iniciatives europees destinades a reconèixer les teràpies naturals, s’ha de 
destacar que la Comissió Europea va obrir, entre 1994 i 1996, dues línies pressupostàries per a la recerca científica vinculada a les medicines alternatives i complementaries. 
D’altra banda, el Parlament Europeu va aprovar, al març de 1997, l’informe de Paul 
Lannoye sobre l’estatus d’aquestes medicines, en què fa recomanacions als estats 
membres respecte a llur reconeixement, regulació i harmonització. Finalment, cal assenyalar que hi ha governs que financen programes d’investigació per promoure un millor 
coneixement d’aquestes pràctiques terapèutiques com és el cas d’Alemanya i de la Gran 
Bretanya.

La medicina convencional o al·lopàtica només pot ser aplicada per professionals sanitaris, que, en conseqüència, són les úniques persones habilitades per fer un diagnòstic i 
un tractament al·lopàtics. En canvi, els criteris en què es basen les teràpies naturals, que 
són objecte de regulació en aquest Decret, poden ser aplicats per personal sanitari i per 
pràctics en les teràpies naturals, aquests darrers sempre que acreditin disposar d’uns 
mínims coneixements específics, que han de ser objecte d’aprovació per part de 
l’Administració sanitària, d’acord amb les disposicions d’aquest Decret.

La voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya és la de reconèixer i regular l’exercici de les teràpies naturals com a activitats orientades al foment de la salut i al benestar de les persones. La diversitat dels continguts formals essencials i mínims d’aquestes 
disciplines i la variabilitat en els coneixements de tots aquells que practiquen les teràpies

17 - Dictamen

 

naturals han portat al Departament de Salut a l’elaboració dels continguts mínims de 
coneixements corresponents a cadascuna de les teràpies incloses en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Decret i d’un sistema d’avaluació de les competències que s’atribueix a 
l’Institut d’Estudis de la Salut, organisme autònom del Departament de Salut i la seva 
aprovació al conseller/a de Salut.

La formació específica per a la pràctica de les modalitats de teràpies naturals objecte de 
regulació, s’ha de dur a terme en centres de formació acreditats i ha de ser a càrrec de 
personal amb formació acreditada. En aquest Decret es regulen també els requisits d’autorització dels establiments de pràctica de teràpies naturals així com dels professionals 
que s’hi dediquen. L’acreditació per l’Institut d’Estudis de la Salut per a l’aplicació d’una 
o vàries teràpies naturals incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret habilita per valorar l’estat del/de la pacient i aplicar la teràpia natural corresponent sempre que no hi hagi 
patologia diagnosticada que ho contradigui o alerta que recomani l’atenció dins el sistema sanitari.

No és objecte de regulació en aquest Decret el procediment d’autorització de les unitats 
assistencials de teràpies no convencionals dels centres sanitaris que es regulen amb 
caràcter bàsic al Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.

D’altra banda, per tal de garantir una millora continua en el desenvolupament de l’exercici de les teràpies naturals, el Departament de Salut ha de comptar amb la col·laboració d’experts en aquesta matèria. Amb aquesta finalitat es crea la Comissió Assessora 
per a la Regulació de les Teràpies Naturals.

Mitjançant aquest Decret el Departament de Salut inicia un procés de reconeixement de 
la utilització d’altres teràpies diferents de les de la medicina convencional o al·lopàtica 
amb la seguretat que la sinergia d’ambdues produirà una millora del benestar de les persones.

Aquest Decret respon a la finalitat de protegir la salut de les persones, i es dicta d’acord 
amb l’article 43 de la Constitució Espanyola, que reconeix el dret de tots els ciutadans a 
la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la 
salut pública; els articles 1.1. i 6.4. de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, 
que estableixen la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret 
a la protecció de la salut i orienten les actuacions de les administracions públiques a 
garantir l’assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de la salut; i amb l’article 17 
de l’Estatut d’Autonomia, en exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de sanitat.

Per tot això, a l’empara del que preveu l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern

DECRETO:

18 - Dictamen

 

Capítol I - Objecte i definicions

Article 1. Objecte

1.1. Aquest Decret té per objecte establir les condicions d’exercici, a Catalunya, de les 
teràpies naturals següents:

• Naturopatia

• Naturopatia amb criteri homeopàtic

• Acupuntura

• Teràpia tradicional xinesa

• Kinesiologia

• Osteopatia

• Shiatsu

• Reflexologia podal

• Espinologia

• Drenatge limfàtic

• Quiromassatge

• Diafreoteràpia

• Alliberació holística d’estrés amb tècniques de kinesiologia

1.2. Amb aquesta finalitat es regulen els aspectes següents: els requisits estructurals, 
d’equipament i d’activitat que han de complir els establiments de teràpies naturals per a 
la seva autorització i registre; el procediment d’autorització dels establiments de pràctica de teràpies naturals; els requisits del personal no sanitari per a l’aplicació de les teràpies naturals; la formació i l’avaluació de coneixements i competències d’aquest personal; els requisits d’acreditació dels centres de formació en teràpies naturals; la creació i 
regulació de diversos registres associats al control de les autoritzacions i acreditacions 
atorgades, d’acord amb aquest Decret; i el règim de control i sancionador en l’àmbit de 
les teràpies naturals.

Article 2. Definicions

2.1. Les teràpies naturals objecte d’aquest Decret es defineixen de forma agrupada de 
la manera següent:

a) Criteri naturista: L’atenció a les persones de manera integral, amb l’objectiu d’a-

19 - Dictamen

 

judar a equilibrar, restaurar i harmonitzar la seva salut, en les vessants preventiva, conservadora o terapèutica, utilitzant criteris que apliquen estímuls o agents 
naturals que actuen en el mateix sentit que ho faria la naturalesa de la persona, 
per potenciar la seva capacitat regeneradora i curativa. Es consideren incloses 
en aquesta definició les teràpies següents: la Naturopatia i la Naturopatia amb 
criteri homeopàtic segons les competències i limitacions que assenyalin les 
guies d’avaluació de les competències regulades a l’article 18 d’aquest Decret.

b) Acupuntura i teràpia tradicional xinesa: L’aplicació d’un mètode terapèutic, a 
partir d’un diagnòstic diferencial segons els paràmetres de la medicina oriental, 
que ofereixen solucions a problemes de salut tenint en compte els aspectes 
físics, psíquics, energètics, espirituals i socials de la persona, com un tot unitari que ha d’estar en harmonia, segons unes lleis naturals. Es consideren incloses en aquesta definició l’acupuntura i la teràpia tradicional xinesa segons les 
competències i limitacions que assenyalin les guies d’avaluació de les competències regulades a l’article 18 d’aquest Decret.

c) Teràpies manuals i tècniques manuals: a) Són teràpies manuals totes aquelles 
disciplines que fan servir les mans per ajudar a restaurar la salut de les persones i millorar el seu nivell de benestar. Es consideren incloses en aquesta definició les teràpies següents: la kinesiologia, la osteopatia, i el shiatsu. b) Són tècniques manuals aquelles que fan servir les mans per ajudar a mantenir i conservar la salut i no per al tractament de processos patològics. Es consideren incloses en aquesta definició les tècniques següents: la reflexologia podal, la espinologia el drenatge limfàtic, el quiromassatge, la diafreoteràpia i l’alliberació holística d’estrès amb tècniques de kinesiologia segons les competències i limitacions que assenyalin les guies d’avaluació de les competències regulades a l’article 18 d’aquest Decret.

2.2. Per ordre de la persona titular del Departament de Salut es podran incloure en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret noves tècniques corresponents a les teràpies naturals 
regulades a l’article 1.1, en funció de l’evolució científicotècnica o de l’avaluació que la 
seva incidència en el benestar i la salut de les persones mereixi en cada moment, a proposta de la Comissió Assessora de la Regulació de Teràpies Naturals que es crea en l’article 3 d’aquest Decret.

2.3. Als efectes d’aquest Decret, un establiment de pràctica de teràpies naturals és el 
conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions en el qual un o vàries persones que 
no ostenten una llicenciatura o una diplomatura sanitària exerceixen una o més d’una de 
les teràpies naturals amb subjecció als requisits d’acreditació establerts en la secció 3ª 
del capítol II d’aquest Decret o als requisits de reconeixement professional i d’acreditació establerts en les disposicions transitòries primera a tercera d’aquest Decret.

2.4 Als efectes d’aquest Decret, un pràctic en teràpies naturals és aquella persona que 
no disposant de titulació oficial o habilitació professional per a l’exercici de les professions sanitàries titulades està facultada, d’acord amb els procediments d’acreditació i de 
reconeixement professional d’aquest Decret, per aplicar alguna o algunes de les teràpies 
naturals incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret en establiments de pràctica de 
teràpies naturals o en centres sanitaris, en aquest darrer cas, sota la direcció d’un professional sanitari.

20 - Dictamen

 

Article 3. Comissió Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals

3.1. Es crea la Comissió Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals, com a 
òrgan de consulta en l’àmbit de les teràpies naturals, adscrita a la Direcció General de 
Recursos Sanitaris del Departament de Salut.

3.2. Són funcions de la Comissió Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals les 
següents:

a) Recopilació i anàlisi d’informació sobre les teràpies naturals objecte d’aquest 
decret i d’altres.

b) Seguiment anual del procés d’avaluació de les competències dels pràctics en 
teràpies naturals.

c) Valoració i informe de la proposta de les guies d’avaluació de la competència 
de cadascuna de les teràpies regulades en aquest Decret. Elaboració de propostes de millora de les guies d’avaluació de les competències.

d) Seguiment del procés de regularització definit a les disposicions transitòries d’aquest Decret i formulació de propostes de millora i de canvis normatius, en el 
seu cas.

e) Elaborar els informes que el Departament de Salut o que els seus òrgans sol·licitin sobre qualsevol aspecte relacionat amb les teràpies naturals.

f) Elaborar la proposta de la declaració col·lectiva de principis de la pràctica de 
teràpies naturals.

3.3 La composició de la Comissió és la següent:

- El/La director/a general de Recursos Sanitaris, que n’ostentarà la Presidència.

- Cinc vocals en representació del Departament de Salut, a proposta del/de la seu/seva 
titular.

- Un vocal en representació de cadascuna de les organitzacions professionals següents: 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Consell de Col·legis de Diplomats en 
Infermeria de Catalunya, Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i Consell de Collegis 
de Farmacèutics de Catalunya.

- Quatre vocals en representació de les federacions professionals representatives del 
sector de les teràpies naturals.

- Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives a 
Catalunya.

- Un vocal en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives de Catalunya.

21 - Dictamen

 

Un dels vocals en representació del Departament de Salut exercirà la Secretaria de la 
Comissió.

Els vocals són nomenats per la persona titular del Departament de Salut.

3.4. El funcionament de la Comissió s’ha de subjectar a les disposicions sobre òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol II - Requisits de l’activitat en els establiments de teràpies naturals

Secció 1ª. Requisits generals

Article 4. Condicions dels establiments

Els establiments de pràctica de teràpies naturals estan subjectes al tràmit d’autorització 
prèvia per part del Departament de Salut, de conformitat amb el previst en la secció 2ª 
del capítol II d’aquest Decret.

Article 5. Condicions de les persones que apliquen teràpies naturals

5.1. Sens perjudici de la facultat per a l’aplicació de teràpies naturals que es reconeix per 
a les persones incloses en la disposició transitòria primera i dels procediments d’acreditació previstos a les disposicions transitòries segona i tercera, les persones que apliquen 
teràpies naturals estan subjectes a un tràmit d’acreditació, previ a l’inici de la seva activitat, per part de l’Institut d’Estudis de la Salut. L’acreditació significa el reconeixement 
de què disposen dels coneixements bàsics i les habilitats previstes en les guies d’avaluació de les competències, per a cadascuna de les teràpies objecte de regulació, en els 
programes de formació de les guies d’avaluació de les competències aprovades pel 
Departament de Salut, d’acord amb l’article 18 d’aquest Decret. Aquesta acreditació pot 
referir-se a una o més teràpies naturals i el seu abast s’ha de concretar en la resolució 
corresponent, en funció de la sol·licitud presentada i d’acord amb la secció 3ª del capítol II d’aquest Decret.

5.2. Les persones reconegudes o acreditades per a l’aplicació de teràpies naturals d’acord amb aquest Decret o els pràctics en teràpies naturals poden realitzar l’activitat reconeguda o acreditada en els establiments de pràctica de teràpies naturals o en centres 
sanitaris, en aquest darrer cas sota la direcció d’un professional sanitari.

5.3. Els pràctics en teràpies naturals estan obligats a complir les directrius que s’estableixin en la Declaració col·lectiva de principis de la pràctica de teràpies naturals que 
explicitin els épigrafs definits en l’annex 1 d’aquest Decret i basades en la proposta que 
elabori la Comissió Assessora. Així mateix, la persona titular de l’establiment en què s’exerceixen aquestes pràctiques és responsable de vetllar pel compliment de les directrius 
contingudes en la Declaració esmentada.

5.4. En cap cas els pràctics en teràpies naturals estan autoritzats a realitzar activitats 
reservades a professionals sanitaris ni a indicar una suspensió o retirada de medica-

22 - Dictamen

 

ments al·lopàtics prescrits per professionals mèdics.

Article 6. Requisits estructurals dels establiments de teràpies naturals

6.1. Les característiques de les instal·lacions han de garantir la prevenció de riscos sanitaris a les persones usuàries d’aquests serveis i als pràctics.

6.2. Els establiments han de tenir els espais següents, degudament diferenciats:

a) Una àrea destinada a recepció i espera.

b) Una àrea de tractament, que ha de disposar d’un rentamans equipat amb aigua 
corrent, dispensador de sabó i tovalloles d’un sol ús.

c) Una àrea de serveis, que ha de disposar de rentamans i wàter, per a ús de les 
persones usuàries.

6.3. Els establiments han de tenir una zona d’emmagatzematge, independent de les 
àrees esmentades a l’apartat anterior, per als productes i utensilis destinats a la neteja.

Article 7. Equipament i instrumental mínim dels establiments de teràpies naturals

7.1. En els establiments on es practiquin tècniques invasives, tots els estris i el material 
utilitzat per a aquestes tècniques que penetren i travessen la pell, les mucoses i/o altres 
teixits han de ser estèrils i d’un sol ús.

7.2. Els establiments han de tenir una farmaciola equipada amb material suficient per 
poder garantir els primers auxilis a les persones usuàries, fins la derivació al dispositiu 
sanitari adequat.

Article 8. Higiene i protecció personal

8.1. Els locals on es duen a terme les activitats de les teràpies naturals han d’estar nets, 
desinfectats i en bon estat de conservació. Com a mínim, en acabar la jornada laboral i 
sempre que sigui necessari, les instal·lacions s’han de netejar amb aigua i detergents; 
seguint el protocol prèviament establert.

8.2. Les persones titulars dels establiments naturals són responsables de la higiene i 
seguretat de les activitats que s’hi realitzen, així com del manteniment de les 
instal·lacions, l’equipament i l’instrumental, en les condicions que es fixen en aquest 
Decret i la resta de normatives que els siguin d’aplicació.

El compliment dels requisits i condicions establerts en aquest Decret s’entenen sens 
perjudici de la normativa específica en matèria de protecció dels drets de les persones 
consumidores i usuàries.

23 - Dictamen

 

Article 9. Dades personals i de salut

Les persones titulars dels establiments de teràpies naturals són responsables de la custòdia de les dades personals i de salut, de les persones usuàries, amb subjecció a la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 10. Gestió de residus

En el cas que els establiments de teràpies naturals generin residus classificats en els 
grups II i III de l’article 2.2 del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus 
sanitaris, els són d’aplicació les mesures de gestió contingudes en el Decret 27/1999 i 
la restant normativa vigent a Catalunya en matèria de residus sanitaris.

Secció 2ª. Procediment d’autorització dels establiments de pràctica de teràpies 
naturals

Article 11. Sol·licitud

11.1. Els establiments de pràctica de teràpies naturals per poder obrir i funcionar han de 
disposar d’autorització del Departament de Salut, sens perjudici de les obligacions d’autorització i de registres preceptives, d’acord amb altres normatives d’aplicació.

11.2. La responsabilitat d’obtenir aquesta autorització li correspon a la persona titular del 
centre. El procediment s’inicia mitjançant la sol·licitud de la persona que n’exerceixi la 
representació adreçada al/a la director/a general de Recursos Sanitaris, a la qual s’ha 
d’adjuntar la documentació següent:

a) Si la persona sol·licitant és una persona física, una còpia autenticada del seu 
DNI. Si la persona sol·licitant és una persona jurídica, una còpia autenticada de 
l’escriptura de constitució, dels estatuts i del NIF de la societat, del DNI de la 
persona que actua com a representant i del document acreditatiu de la representació que exerceix.

b) Documentació acreditativa de la propietat o del títol que habiliti per a la possessió de l’immoble o immobles on s’hagi d’ubicar el local per fer-hi l’activitat.

c) Denominació identificativa de l’establiment per al qual se sol·licita l’autorització.

d) Teràpia o relació de teràpies per a l’exercici de les quals se sol·licita l’autorització.

e) Relació de persones acreditades per l’Institut d’Estudis de la Salut que practicaran la teràpia o teràpies objecte de la sol·licitud d’autorització, indicant-hi per 
a cadascuna d’elles, si escau, la teràpia que pretenen practicar.

f) Plànol de les instal·lacions, d’acord amb el que disposa l’article 6 d’aquest Decret.

g) Descripció detallada dels materials utilitzats i dels equipaments i instrumental 
destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció.

24 - Dictamen

 

h) Pla funcional, d’acord amb el model facilitat per la Direcció General de Recursos 
Sanitaris del Departament de Salut.

i) Document acreditatiu de la vinculació amb l’entitat gestora de residus sanitaris 
autoritzada per a aquesta gestió, en cas que, d’acord amb l’article 10 d’aquest 
Decret, la teràpia o teràpies per a les quals es sol·liciti l’autorització sigui susceptible de generar residus sanitaris.

j) Document que acrediti la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil per 
cobrir possibles perjudicis derivats de la seva actuació, per un import mínim de 
300.000 euros anuals. Per les tècniques manuals la pòlissa de responsabilitat 
civil haurà de ser d’un import mínim de 100.000 euros.

k) Llibre de reclamacions per a la seva diligencia per la Direcció General de 
Recursos Sanitaris Departament de Salut.

l) Document acreditatiu d’haver fet efectiva la taxa que s’estableixi, si escau, d’acord amb la legislació reguladora de les taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya.

11.3. L’autorització correspon atorgar-la a la persona titular de la Direcció General de 
Recursos Sanitaris, una vegada constatat el compliment dels requisits estructurals, d’equipament i d’instrumental, de gestió de residus i d’acreditació de personal, que s’estableixen en aquest Decret, a partir de l’anàlisi de la documentació aportada en la sol·licitud i la comprovació prèvia, si escau, pels òrgans competents de la Direcció General de 
Recursos Sanitaris.

11.4. L’autorització d’un establiment s’ha d’exposar en un lloc visible per a les persones 
usuàries i ha d’indicar les teràpies naturals autoritzades, d’acord amb la sol·licitud presentada, les quals constitueixen la cartera de serveis del centre.

11.5. El termini per resoldre i notificar la resolució de la Direcció General de Recursos 
Sanitaris d’atorgament o denegació de l’autorització és de sis mesos, a comptar des de 
la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre del Departament de Salut. 
Es consideren estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat 
resoltes ni notificades en el termini establert.

11.6. Els establiments de pràctica de teràpies naturals autoritzats s’han de fer públics en 
la pàgina web del Departament de Salut  
(http://www

.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/centres/index.html).

Article 12. Vigència de l’autorització

12.1. L’autorització per als establiments de pràctica de teràpies naturals té una vigència 
de cinc anys, renovable per a períodes de temps iguals.

12.2. La renovació de l’autorització s’ha de sol·licitar dins dels sis mesos anteriors a la 
finalització de la seva vigència.

25 - Dictamen

 

Article 13. Modificació de l’autorització

13.1. La modificació de la cartera de serveis dels establiments de pràctica de teràpies 
naturals autoritzats requereix l’autorització prèvia de la persona titular de la Direcció 
General de Recursos Sanitaris, abans de fer-se efectives.

13.2. Per sol·licitar l’autorització prevista en aquest article, s’ha d’adreçar la sol·licitud 
corresponent a la persona titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris, acompanyada de la documentació següent:

a) DNI de la persona física sol·licitant i document acreditatiu que la faculta a tenir 
aquesta representació, si és diferent de la persona que va iniciar el procediment 
d'autorització.

b) Documents indicats a l’article 11.2, lletres d) a i), ambdues incloses, referits a la 
nova teràpia per a la qual se sol·licita l’autorització, i lletra k).

13.3. El termini per resoldre i notificar la resolució de la Direcció General de Recursos 
Sanitaris d’atorgament o denegació de la modificació de l’autorització és de tres mesos, 
a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al Registre del 
Departament de Salut. Es consideren estimades per silenci administratiu les sol·licituds 
que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Article 14. Obligació de comunicació

14.1. Els canvis de titularitat i de denominació dels establiments de pràctica de teràpies 
naturals i les modificacions de les persones que apliquen la teràpia o teràpies autoritzades s’han de comunicar per escrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris, per al seu 
examen, valoració i registre, en el termini d’un mes des de la seva producció. En funció 
del tipus de canvi de què es tracti, aquesta comunicació ha d’anar acompanyada amb 
la documentació següent:

a) Comunicació del canvi de titularitat de l’empresa: documents indicats a les lletres a) i b) de l’article 11.2.

b) Comunicació del canvi de denominació de l’empresa: documents indicats a la 
lletres a) i c) de l’article 11.2.

c) Comunicació del canvi de les persones que apliquen la teràpia: document indicat a la lletra e) de l’article11.2.

14.2 El cessament d’un establiment de pràctica de teràpies naturals s’ha de comunicar 
prèviament per escrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris.

Article 15. Ineficàcia sobrevinguda de l’autorització

Els establiments de pràctica de teràpies naturals han de mantenir les condicions exigides per a la seva autorització i estan subjectes al control de la Direcció General de

26 - Dictamen

 

Recursos Sanitaris. Si durant el període de vigència de l’autorització, un establiment 
deixa de complir algun dels requisits previstos en aquest Decret, es pot declarar l’ineficàcia sobrevinguda de l’autorització, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent.

Article 16. Distintiu dels establiments de pràctica de teràpies naturals i publicitat

16.1. Els establiments de pràctica de teràpies naturals autoritzats han de fer constar la 
seva denominació, el número d’inscripció al Registre d’establiments de pràctica de teràpies naturals i el període de vigència de l’autorització, mitjançant l’exhibició, en un lloc 
visible per a les persones usuàries, d’un distintiu elaborat d’acord amb el model que 
s’estableix a l’annex 2 d’aquest Decret. Així mateix, han de fer constar, també en un lloc 
visible, la cartera de serveis autoritzada.

16.2. La publicitat dels establiments de pràctica de teràpies naturals, inclosa la que es 
faci als mitjans de comunicació, s’ha de limitar a les activitats per a la realització de les 
quals hagin estat autoritzats i ha de consignar el número d’inscripció al Registre d’establiments de pràctica de teràpies naturals.

Secció 3ª. Procediment d’acreditació de pràctics en teràpies naturals

Article 17. Sol·licitud

17.1. Els requisits per sol·licitar l’acreditació per a l’aplicació de teràpies naturals són:

a) Haver cursat un programa o programes de formació en un centre de formació 
en teràpies naturals autoritzat, d’acord amb el previst en el capítol III d’aquest 
Decret.

b) Haver superat les proves d’avaluació de les competències (habilitats i coneixements bàsics comuns i mínims específics establerts per a cada teràpia a les 
guies d’avaluació de les competències).

c) Fer una declaració escrita d’acceptació expressa de la Declaració col·lectiva de 
principis de la pràctica de teràpies naturals.

17.2. Correspon a la persona titular de l’Institut d’Estudis de la Salut emetre la resolució 
d’acreditació que faculta per aplicar la teràpia o teràpies que s’hi expliciten.

17.3. El termini màxim per resoldre i notificar l’acreditació és de tres mesos, des de la 
data de presentació de la sol·licitud al Registre de l’Institut d'Estudis de la Salut, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a l’apartat 1 d’aquest article. Es consideren estimades per silenci administratiu les sol·licituds 
que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

27 - Dictamen

 

Capítol III - Competències en teràpies naturals

Secció 1ª. Avaluació de les competències

Article 18. Guies d’avaluació de les competències

18.1. A l’Institut d’Estudis de la Salut li correspon elaborar, per a cadascuna de les teràpies naturals objecte d’aquest Decret, la proposta de guia d’avaluació de competències. 
Aquestes guies inclouen l’únic programa reconegut pel Departament de Salut a l’efecte 
de reconeixement de les esmentades competències en teràpies naturals i del seu sistema d’avaluació.

18.2 Les guies d’avaluació han d’estar constituïdes per:

a) Matèries bàsiques comunes per a totes les teràpies.

b) Matèries bàsiques específiques per cadascuna de les teràpies.

Aquestes guies també s’hi poden incorporar altres coneixements, assenyalats com a 
complementaris o opcionals i que poden ser objecte dels programes docents dels centres de formació en teràpies naturals.

18.3. Aquestes guies d’avaluació s’aproven mitjançant una resolució de la persona titular del Departament de Salut, previ informe de la Comissió Assessora de la Regulació de 
les Teràpies Naturals, que és objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. El contingut de les guies aprovades es fa públic a la pàgina web del 
Departament de Salut 
(http://www

.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html).

Article 19. Requisits per iniciar la formació

Són requisits per iniciar-se en qualsevol dels programes de formació de les teràpies que 
recullin les guies d’avaluació de la competència, ser major d’edat i disposar d’una titulació que permeti l’accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu o haver superat la prova d’accés a aquests 
ensenyaments.

Per a iniciar-se en programes formatius de les tècniques manuals referenciades a l’article 2.1. c) apartat b) s’ha de ser major d’edat i disposar de d’una titulació que permeti 
l’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional o haver superat la 
prova d’accés a aquests ensenyaments.

Article 20. Sistema d’avaluació de les competències

20.1. L’Institut d’Estudis de la Salut ha de determinar el sistema d’avaluació de les competències de les persones que segueixen els programes de formació als centres de formació autoritzats, d’acord amb les guies d’avaluació de les competències.

28 - Dictamen

 

20.2. Les proves d’avaluació s’han de dur a terme als centres de formació acreditats 
d’acord amb les previsions de la secció 2ª del capítol III d’aquest Decret. La persona titular de l’Institut d’Estudis de la Salut ha d’aprovar el disseny i les condicions de realització de les proves d’avaluació i designar una persona responsable de la supervisió de les 
proves.

Secció 2ª. Centres de formació en teràpies naturals

Article 21. Requisits del centres

Per impartir formació en teràpies naturals s’ha de disposar de l’acreditació de l’Institut 
d’Estudis de la Salut. Aquesta acreditació, d’acord amb la sol·licitud presentada, pot 
abastar una o més d’una de les modalitats de teràpies naturals objecte d’aquest Decret. 
Les entitats i els organismes que vulguin obtenir-la han de complir els requisits següents:

a) Estar constituïts legalment.

b) Acreditar, per a cada teràpia que es pretén impartir, el desenvolupament del 
corresponent programa de formació adequat a les previsions de les guies d’avaluació de les competències.

c) Disposar de personal formador.

d) Disposar de professionals amb llicenciatures i/o diplomatures sanitàries per 
impartir els continguts formatius de les matèries de ciències de la salut.

e) Disposar els espais físics adients per desenvolupar les activitats.

f) Posseir equipament i material docent pràctic.

g) Complir amb les normes de seguretat exigibles.

h) Disposar d’un registre d’alumnes i assumir el compromís de mantenir-lo actualitzat.

i) En cas de la formació a distància, s’haurà de justificar un mínim de classes presencials i pràctiques d’acord amb el contingut competencial.

Article 22. Acreditació dels centres de formació

22.1. A la persona titular del centre li correspon la responsabilitat d’obtenir l’acreditació 
per impartir formació en teràpies naturals. Aquesta persona és la responsable d’iniciar el 
procediment, adreçant la sol·licitud a la persona titular de l’Institut d’Estudis de la Salut. 
Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) DNI i document acreditatiu que faculta aquesta persona a tenir la representació 
del centre.

29 - Dictamen

 

b) Còpia autenticada de l’acta de constitució de l’entitat i de les possibles modificacions.

c) Còpia del programa o programes de formació desenvolupats.

d) Relació del personal formador, amb còpia del títol que els acredita, en els cas 
dels professionals sanitaris titulats.

e) Plànol de les instal·lacions on es pretén dur a terme l’activitat.

f) Relació de l’equipament i del material docent disponible per dur a terme les 
pràctiques.

g) Document que formalitzi el compromís de mantenir actualitzat un registre d’alumnes.

h) Document acreditatiu d’haver fet efectiva la taxa que s’hi estableixi, d’acord 
amb la legislació reguladora de les taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya.

22.2. L’acreditació correspon a la persona titular de l’Institut d’Estudis de la Salut, un cop 
s’ha constatat que el centre reuneix les condicions adequades per dur a terme les seves 
activitats, a partir de l’anàlisi de la documentació aportada a la sol·licitud, i un cop els 
seus òrgans competents hagin comprovat, si escau, que compleixen els requisits establerts a l’article 21 d’aquest Decret.

L’acreditació d’un centre formador ha d’indicar de forma explícita la teràpia o teràpies 
naturals que hi poden ser impartides, d’acord amb la sol·licitud presentada, i que constitueixen la seva cartera de serveis.

22.3. El termini per resoldre i notificar la resolució de la persona titular de l’Institut 
d’Estudis de la Salut d’atorgament o denegació de l’acreditació és de tres mesos, a 
comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre d’aquest 
organisme. Es consideren estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin 
estat resoltes ni notificades en el termini establert.

22.4. Els centres de formació en teràpies naturals acreditats s’han de fer públics en la 
pàgina web de l’Institut d’Estudis de la Salut (http://www.iesalut.es/).

Article 23. Modificació de l’acreditació dels centres de formació

23.1. La modificació de la cartera de serveis dels centres de formació en teràpies naturals acreditats requereix l’autorització prèvia de la persona titular de l’Institut d’Estudis de 
la Salut, abans de fer-se efectives.

23.2. Per sol·licitar la modificació en l’acreditació prevista en aquest article, s’ha d’adreçar la sol·licitud corresponent a la persona titular de l’Institut d’Estudis de la Salut, acompanyada per la documentació següent:

30 - Dictamen

 

a) DNI de la persona física sol·licitant i document acreditatiu que la faculta a tenir 
aquesta representació, si és diferent de la persona que va iniciar el procediment 
d'autorització.

b) Documents indicats a l’article 22.1, lletres c) a f), ambdues incloses, referits a la 
nova teràpia per a la qual se sol·licita la formació que es vol impartir.

23.3. El termini per resoldre i notificar la resolució de la persona titular de l’Institut 
d’Estudis de la Salut d’atorgament o denegació de la modificació de l’acreditació és de 
dos mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el 
Registre d’aquest organisme. Es consideren estimades per silenci administratiu les 
sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Article 24. Ineficàcia sobrevinguda de l’acreditació

Els centres de formació en teràpies naturals han de mantenir les condicions exigides per 
a la seva acreditació i estan subjectes al control de l’Institut d’Estudis de la Salut. Durant 
el període de vigència de l’autorització, si un centre deixa de complir algun dels requisits 
previstos en aquest Decret, es pot procedir a declarar la ineficàcia sobrevinguda de l’autorització, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent.

Article 25. Seguretat

Les persones titulars dels centres de formació en teràpies naturals són responsables de 
la seguretat de les activitats que es duen a terme en les seves instal·lacions.

Secció 3ª. Personal formador en teràpies naturals

Article 26. Requisits del personal formador

26.1. Sens perjudici d’allò establert a l’apartat 2 d’aquest article poden tenir la condició 
de personal formador dels centres de formació en teràpies naturals els experts sanitaris 
i pràctics en teràpies naturals, qualsevol que sigui el procediment que els faculti per a l’aplicació de teràpies naturals d’acord amb aquest Decret.

26.2. Els continguts formatius en ciències de la salut dels pràctics en teràpies naturals
seran impartits per professionals amb llicenciatures i/o diplomatures sanitàries, d’acord 
amb les seves competències.

Capítol IV - Registres

Article 27. Creació del Registre d’Establiments de Pràctica de Teràpies Naturals

Es crea el Registre d’Establiments de Pràctica de Teràpies Naturals, adscrit a la Direcció 
General de Recursos Sanitaris, en el qual s’inscriuran d’ofici, els establiments de pràctica de teràpies naturals autoritzats, d’acord amb aquest Decret.

31 - Dictamen

 

Per ordre de la persona titular del Departament de Salut es regularà l’estructura d’aquest 
Registre.

Article 28. Cancel·lació de la inscripció al Registre d’Establiments de Pràctica 
de Teràpies Naturals

La declaració d’ineficàcia sobrevinguda de l’autorització per a la pràctica de teràpies 
naturals, com també el transcurs del període de vigència de l’autorització sense que 
s’hagi sol·licitat la renovació, comporta la cancel·lació de la inscripció registral corresponent. Així mateix, la inscripció s’ha de cancel·lar en el cas que es comuniqui la pretensió 
de cessar en l’activitat.

Article 29. Registres de l’Institut d’Estudis de la Salut

Amb la finalitat de poder efectuar el seguiment necessari i el control de l’activitat objecte d’aquest Decret, es creen els registres següents, adscrits a l’Institut d’Estudis de la 
Salut:

a) Registre de pràctics en teràpies naturals.

b) Registre de centres de formació de teràpies naturals de Catalunya.

Les inscripcions d’ofici i el manteniment de les dades que contenen aquests registres 
correspon a l’Institut d’Estudis de la Salut.

Per ordre la persona titular del Departament de Salut es regularà l’estructura dels registres creats en aquest article.

Article 30. Cancel·lació de les dades dels registres de l’Institut d’Estudis de la 
Salut

La declaració d’ineficàcia sobrevinguda de les resolucions objecte d’inscripció registral 
comporta la cancel·lació de la inscripció registral corresponent. Així mateix es cancel·larà 
la inscripció a petició de la persona interessada.

Capítol V - Control, mesures cautelars i règim sancionador

Article 31. Control

31.1. L’exercici de les activitats objecte de regulació estipulades en aquest Decret estan 
sotmeses al control i la inspecció del Departament de Salut, sens perjudici de les competències que tinguin altres departaments de la Generalitat o altres administracions 
públiques.

31.2. El control dels establiments de pràctica de teràpies naturals i l’activitat assistencial 
que s’hi desenvolupa correspon a la Direcció General de Recursos Sanitaris.

32 - Dictamen

 

31.3. El control del procediment d’acreditació del personal que aplica les teràpies i de 
l’activitat de formació i d’avaluació de les competències en teràpies naturals correspon 
a l’Institut d’Estudis de la Salut.

Article 32. Mesures cautelars

Com a conseqüència de les actuacions de control i inspecció, els òrgans competents, 
d’acord amb l’article 31 d’aquest Decret, poden ordenar la prohibició de les activitats i 
la clausura dels establiments que no comptin amb les autoritzacions preceptives, així 
com la suspensió del seu funcionament fins que no se n’esmeni el defecte o s’hi compleixin els requisits exigits per raons de sanitat, higiene o seguretat. Aquestes mesures 
no tenen caràcter de sanció i poden ser adoptades en els termes establerts als articles 
31 i 37 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

Article 33. Règim sancionador

33.1. Les infraccions a les disposicions d’aquest Decret són sancionables, de conformitat amb el que estableix el capítol VI del títol I, articles 32 a 36, de la Llei 14/1986, de 25 
d’abril, general de sanitat.

33.2. Per a la imposició de les sancions corresponents són competents:

a) La persona titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris i la de la Direcció 
de l’Institut d’Estudis de la Salut en el seu àmbit respectiu de competències, en 
cas de multa fins a 30.000 euros.

b) El/La conseller/a de Salut, en cas de multa fins a 250.000 euros. 
c) El Govern de la Generalitat, en cas de multa superior a 250.000 euros.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera  
Reconeixement de l’activitat professional

1. L’Institut d’Estudis de la Salut podrà, a través d’una resolució de la persona titular de 
la Direcció, reconèixer la facultat per a l’aplicació de teràpies naturals d’aquelles persones que en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret estiguin exercint professionalment una o més d’una de les teràpies naturals a què fa referència l’article 1 d’aquest 
Decret i acreditin tant una experiència professional mínima de cinc anys consecutius, o 
cinc anys discontinus al llarg dels últims deu anys, en la teràpia o les teràpies en els quals 
es pretengui aquest reconeixement, així com una formació específica en la teràpia o les 
teràpies objecte de la convalidació d’un mínim de 300 hores lectives per a cadascuna de 
les teràpies naturals, a excepció de les tècniques manuals referenciades a l’article 2.1 c) 
apartat b) que requeriran d’un mínim de 100 hores lectives, que l’Institut d’Estudis de la 
Salut ha de convalidar en relació amb els programes formatius de les guies d’avaluació 
de les competències regulades a l’article 18 d’aquest Decret.

L’activitat professional es pot acreditar mitjançant una certificació d’alta en l’impost d’ac-

33 - Dictamen

 

tivitats econòmiques, els butlletins de cotització a la Seguretat Social, una certificació 
d’aquestes cotitzacions acompanyades del contracte o dels contractes de treball que 
acreditin les funcions desenvolupades o qualsevol altra justificació documental oficial que 
ho avali.

Aquest procediment, que s’iniciarà a instància de la persona interessada, comporta la 
facultat d’aplicació de la teràpia o teràpies a què abasta la resolució de reconeixement, 
amb subjecció als requisits i les condicions establertes en aquest Decret.

El termini màxim per resoldre i notificar el reconeixement és de tres mesos, des de la data 
de presentació de la sol·licitud en el Registre de l’Institut D'Estudis de la Salut, juntament 
amb la documentació acreditativa de l’activitat professional actual i experiència mínima 
de cinc anys consecutius, o cinc anys discontinus al llarg dels últims deu anys, referida 
a cada teràpia en què es pretengui el reconeixement professional, i de la formació específica. Es consideren estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat 
resoltes ni notificades en el termini establert.

Les persones que poden sol·licitar el reconeixement de l’activitat professional a l’empara d’aquesta disposició transitòria disposen d’un termini de dos anys des de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret per presentar-ne la sol·licitud a fi d’obtenir el reconeixement professional.

2. Sens perjudici de la possibilitat de reconeixement de l’activitat professional regulada 
en aquesta disposició transitòria primera, les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació poden optar per obtenir per part de l’Institut d’Estudis de la Salut l’acreditació per a 
l’aplicació de teràpies naturals prèvia superació d’una prova d’avaluació de les competències convocada per l’Institut d’Estudis de la Salut sobre les matèries bàsiques comunes de les guies d’avaluació de les competències corresponent a la teràpia natural 
sol·licitada.

Aquest procediment d’acreditació, que s’iniciarà a instància de la persona interessada, 
comporta la facultat d’aplicació de la teràpia o teràpies a què abasta la resolució d’acreditació, amb subjecció als requisits i les condicions establerts en aquest Decret.

El termini màxim per resoldre i notificar l’acreditació és de tres mesos, des de la data de 
presentació de la sol·licitud en el Registre de l’Institut D'Estudis de la Salut, juntament 
amb la documentació acreditativa de l’activitat professional, actual i experiència mínima 
de cinc anys consecutius, o cinc anys discontinus al llarg dels últims deu anys, referida 
a cada teràpia en relació a la qual es pretengui l’acreditació, de la formació específica i 
de la superació de la prova d’avaluació corresponent. Es consideren estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Les persones que poden sol·licitar l’acreditació a l’empara d’aquesta disposició transitòria primera 2 disposen d’un termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret per presentar-ne la sol·licitud.

3. Fins que no s’exhaureixi el període transitori de dos anys i mentre no es resolgui la 
sol·licitud de reconeixement o d’acreditació regulades en aquesta disposició transitòria, 
poden continuar desenvolupant la seva activitat actual en l’àmbit de les teràpies naturals.

34 - Dictamen

 

Segona 
Acreditació de personal amb experiència professional inferior a cinc anys

L’Institut d’Estudis de la Salut pot, a través d’una resolució de la persona titular de la 
Direcció, acreditar per a l’aplicació de teràpies naturals, amb subjecció als requeriments 
establerts en aquesta disposició transitòria, aquelles persones que en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret estiguin exercint professionalment una o més d’una de 
les teràpies naturals a què fa referència l’article 1 d’aquest Decret i puguin acreditar una 
experiència professional inferior a cinc anys en la teràpia o teràpies en les quals es pretengui l’acreditació i una formació específica de 300 hores lectives per a cadascuna de 
les teràpies naturals, a excepció de les tècniques manuals referenciades a l’article 2.1. 
c) que requereixin un mínim de 100 hores lectives, que l’Institut d’Estudis de la Salut ha 
de convalidar en relació amb els programes formatius de les guies d’avaluació de les 
competències regulades a l’article 18 d’aquest Decret.

Per obtenir-ne l’acreditació serà necessari superar una prova d’avaluació sobre les matèries bàsiques comunes i específiques de les guies d’avaluació de les competències corresponents a la teràpia natural sol·licitada convocada per l’Institut d’Estudis de la Salut.

L’activitat professional es pot acreditar mitjançant una certificació d’alta en l’impost d’activitats econòmiques, els butlletins de cotització a la Seguretat Social, una certificació 
d’aquestes cotitzacions acompanyades del contracte o dels contractes de treball que 
acreditin les funcions desenvolupades o qualsevol altra justificació documental oficial que 
ho avali.

Aquest procediment, que s’iniciarà a instància de la persona interessada, comporta la 
facultat d’aplicació de la teràpia o teràpies a què abasta la resolució d’acreditació, amb 
subjecció als requisits i les condicions establerts en aquest Decret.

El termini màxim per resoldre i notificar l’acreditació és de tres mesos, des de la data de 
presentació de la sol·licitud en el Registre de l’Institut D'Estudis de la Salut, juntament 
amb la documentació acreditativa de l’activitat professional, actual i experiència referida 
a cada teràpia en relació a la qual es pretengui l’acreditació, de la formació específica i 
de la superació de la prova d’avaluació corresponent. juntament amb la documentació 
acreditativa de l’activitat professional referida a cada teràpia en relació a la qual es pretengui l’acreditació i de la formació específica. Es consideren estimades per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Les persones que poden sol·licitar l’acreditació a l’empara d’aquesta disposició transitòria disposen d’un termini de dos anys per presentar-ne la sol·licitud. Durant aquest període transitori, i mentre no es resolgui la sol·licitud d’acreditació regulada en aquesta disposició transitòria, poden continuar desenvolupant la seva activitat actual en l’àmbit de 
les teràpies naturals.

Tercera 
Acreditació de les persones que finalitzin els seus estudis en el decurs dels dos 
anys següents a la publicació del decret

L’Institut d’Estudis de la Salut pot, mitjançant una resolució de la persona titular de la

35 - Dictamen

 

Direcció, acreditar per a l’aplicació de teràpies naturals, amb subjecció als requeriments 
establerts en aquesta disposició transitòria, aquelles persones que finalitzin els seus 
estudis en el decurs dels dos anys següents a la publicació del Decret en una o més 
d’una de les teràpies naturals a què fa referència l’article 1.

Per obtenir-ne l’acreditació és necessari superar una prova d’avaluació específica de la 
competència que determinarà aquest Institut. Per accedir a aquesta prova, l’Institut ha 
d’haver convalidat la formació presentada en relació amb les guies de formació.

Aquest procediment, que s’iniciarà a instància de la persona interessada, comporta la 
facultat d’aplicació de la teràpia o teràpies a què abasta la resolució d’acreditació, amb 
subjecció als requisits i les condicions establerts en aquest Decret.

El termini màxim per resoldre i notificar l’acreditació és de tres mesos, des de la data de 
presentació de la sol·licitud en el Registre de l’Institut d’Estudis de la Salut, juntament 
amb la documentació acreditativa de l’activitat de la formació. Es consideren estimades 
per silenci administratiu les sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.

Les persones que poden sol·licitar l’acreditació, a l’empara d’aquesta disposició transitòria, disposen d’un termini de dos mesos, des de la finalització del programa de formació corresponent, per presentar-ne la sol·licitud segons els continguts d’aquesta disposició transitòria.

Quarta 
Adaptació de centres de pràctica de teràpies naturals i de centres de formació 
en teràpies naturals

Les persones titulars d’establiments de pràctica de teràpies naturals i de centres de formació en teràpies naturals inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret que a l’entrada en vigor d’aquest Decret estiguessin oberts i en funcionament disposaran d’un termini dos anys comptador des de l’entrada en vigor d’aquest Decret per adaptar-se a les 
previsions i requisits que hi ha establerts i sol·licitar les preceptives autoritzacions, de 
conformitat amb els articles 11 i 22, respectivament.

Durant aquest període transitori els centres podran continuar desenvolupant la seva activitat actual en l’àmbit de les teràpies naturals.

Cinquena 
Constitució de la Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies 
Naturals

La Comissió Assessora per a la Regulació de les Teràpies Naturals s’haurà de constituir 
en el termini màxim de un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

36 - Dictamen

 

Sisena 
Aprovació de les guies d’avaluació de les competències
 
Les guies d’avaluació de les competències per a cadascuna de les teràpies regulades 
per aquest decret, seran aprovades per resolució de la persona titular del Departament 
de Salut abans de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Setena 
Convocatòria de proves d’avaluació
 
L’Institut d’Estudis de la Salut en el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació de 
les guies d’avaluació de les competències haurà de procedir a convocar les primeres 
proves d’avaluació de la competència d’acord amb les disposicions transitòries primera 
2 i segona d’aquest Decret.

Pasqual Maragall i Mira 
President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut

37 - Dictamen

 

ANNEX 1

Epígrafs essencials de la declaració col·lectiva de principis per als pràctics en 
teràpies naturals

1) Principis generals

2) Informació i consentiment previ de les persones usuàries

3) Formació contínua

4) Confidencialitat

5) Relacions del pràctic amb les persones usuàries

6) Consultes

7) Publicitat

8) Honoraris

9) Relacions dels pràctics amb altres pràctics

10) Relacions dels pràctics amb els i les professionals sanitaris

11) Drets i deures dels pràctics

38 - Dictamen

 

ANNEX 2.

Distintiu dels establiments de pràctica de teràpies naturals

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.

39 - Dictamen