MEMÒRIA ANUAL  
   2016

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto portada: Arranjament de la tartera del Pedraforca - Obra Social La Caixa.  

 

 

1

 

  
 
 
 
 
 
Índex
 
 
I. Informació general

Dades generals ................................................................... pàg.   5

Normativa aplicable   ............................................................ pàg.   7

Principals valors .................................................................. pàg.   8

Objectius estratègics ........................................................... pàg. 10

Estructura de l’equip de gestió ............................................ pàg. 12

Inventari d’equipaments ...................................................... pàg. 13

Composició dels òrgans rectors .......................................... pàg. 14

Publicacions pròpies ........................................................... pàg. 15

Mapa ................................................................................... pàg. 19

  
II. Actuacions executades
 
Presentació i resum dels aspectes més destacats ........... pàg. 23  
Òrgans rectors ................................................................ pàg. 24

Direcció i equip de gestió ................................................ pàg. 24

Normativa, plans i programes ........................................... pàg. 25

Protecció i conservació del patrimoni natural .................... pàg. 25  
Protecció i conservació del patrimoni cultural  
i del paisatge ................................................................ pàg. 31

Ús públic: informació, comunicació i educació ambiental . pàg. 32  
Creació i manteniment d’equipaments i infraestructures .. pàg. 48  
Desenvolupament local sostenible .................................... pàg. 56

Relacions i col·laboracions institucionals .......................... pàg. 57

Vigilància ........................................................................... pàg. 58

Gestió administrativa i econòmica .................................... pàg. 59

  
III. Execució econòmica
 
Informació per a la interpretació de les dades ................... pàg. 65  
Dades generals del pressupost .......................................... pàg. 65

Detall per actuacions .......................................................... pàg. 67

  
 

 

 

 

  
 

 

 

3

 

I. Informació general

  

 

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

  
4
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 

 

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

 

  
5

 

Dades generals  

Marc legal i planejament aprovat

Nom de l’espai: Cadí-Moixeró

Figura de protecció: Parc Natural

Normativa base: Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals

Normativa de declaració: Decret 353/1983  
Data de declaració: 15 de juliol de 1983

Gestor de l’espai: Departament de Territori i Sostenibilitat – Generalitat  
de Catalunya  
Pla Especial: En tramitació

  
Situació i superfície

Situació: Situat al Prepirineu, entre les províncies de

Barcelona, Lleida i Girona.

Superfície: 41.060 hectàrees

  
Altres figures de protecció

Zona d’Especial Conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000                 
           - Alt Urgell, Berguedà i Cerdanya
 
41.060 ha

Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)                                    

           - Alt Urgell, Berguedà i Cerdanya

41.060 ha

Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca  
           - Berguedà: Saldes i Gósol
 
1.750,7 ha

  

Altres règims de protecció dins el Parc

Forests catalogades d’Utilitat Pública (CUP)  
           - Propietat d’ens locals (48 forests)  
           - Propietat de la Generalitat (12 forests)

  
21.732,73 ha  
3.459 ha

 

Altres règims de gestió

Reserva Nacional de Caça del Cadí  
           - Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya i Solsonès          

48.449 ha

  
Titularitat del sòl

Privada 38,30 %

Pública  
           - Ajuntaments

           - Generalitat de Catalunya  

  
52,75 %  
8,95 %

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

  
6
 

Àmbit administratiu i població (dades IDESCAT 2016)

 Superfície (ha) % de Parc dins            

el seu àmbit

Població

3 comarques:  
            - Alt Urgell

            - Berguedà

            - Cerdanya

  
12.352,36  
19.048,74  
9.759,84

  
8,54  
16,12  
17,85

  
729  
4.003  
4.571

17 municipis  
ALT URGELL
 
            - Alàs i Cerc

           - Cava

           - Josa i Tuixent

           - la Vansa i Fórnols

  
 
1.873,38  
2.428,75  
4.665,31  
3.384,93

  
 
32,5  
57,6

68,4  
31,9

  
 
350  
57  
122  
200

BERGUEDÀ  
           - Bagà

           - Castellar de n'Hug

           - Gisclareny

           - Gósol

           - Guardiola de B.

           - Saldes

           - Vallcebre

  
3.618,65  
3.283,13  
3.646,56  
1.200,36  
3.861,18  
3.160,01

278,87  

  
83,9  
69,7  
100,0

21,5  
62,5  
47,6  
10,0

  
2.162  
157  
29

228  
897  
276  
254

  
CERDANYA
 
           - Alp

           - Bellver de Cerdanya

           - Das

           - Montellà i Martinet

           - Riu de Cerdanya

           - Urús

  
42,97  
3.172,06  
359,59  
3.723,07  
1.029,04  
1.433,11

 

  
1,0  
32,3  
24,7  
67,8  
83,4  
82,3

  
1.536  
1.995  
215

547  
97  
181

 

  
Evolució del pressupost (2010 - 2016)

 Capítol 2 (€) Capítol 6 (€) Obra Social La Caixa (€)

2010 319.350 10.421 80.000

2011 211.385 25.367 89.000

2012 198.825 6.265 60.000

2013 160.966 0 40.000

2014 164.558 82.501 38.200

2015 146.621 0 0

2016 146.861 4.477 95.000

  

Visitants durant l’any 2016

Visitants atesos al Centre del Parc 6.459

Visitants que han participat en activitats organitzades pel Parc 1.151

Alumnes participants en activitats didàctiques 1.700

Visitants totals estimats 430.000

 

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

 

  
7

 

Normativa aplicable  

Marc legislatiu       Norma

Normativa europea: - DIRECTIVA del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la  
conservació de les aus silvestres.

- DIRECTIVA 92/43/CEE del Consell, relativa a la conservació  
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

- DECISIÓ D’EJECUCIÓ DE LA U.E. C(2014)9082, de 3 de  
desembre de 2014, per la qual s’adopta la octava llista  
actualitzada de llocs d’importància comunitària de la regió  
biogeogràfica alpina

 

Normativa estatal: - LLEI 37/1966, de 31 de maig, sobre declaració de reserves  
nacionals de caça.

- DECRET 2612/1974, de 9 d’agost, pel qual es reglamenta el  
funcionament de les reserves nacionals de caça.

- LLEI 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la  
biodiversitat.

 

Normativa catalana: - LLEI 6/1982, de 6 de maig, de declaració del Paratge  
Natural d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca.

- LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

- DECRET 353/1983, de 15 de juliol, de declaració del Parc  
Natural del Cadí-Moixeró.

- DECRET 123/1987, de 12 de març, de declaració de  
reserves naturals parcials per a la protecció d’espècies  
animals en perill de desaparició a Catalunya.

- DECRET 298/1988, de 27 de juliol, de modificació del  
Decret 353/1983, de declaració del Parc Natural del CadíMoixeró.

- DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el  
Pla d’espais d’interès natural (PEIN).

- DECRET 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les  
activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden  
afectar les espècies de la fauna salvatge.

- DECRET 202/1993, de 13 de juliol, sobre ampliació de la  
Junta Rectora del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

- DECRET 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el  
Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya.

- LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés  
motoritzat al medi natural.

- DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

  
8
 

motoritzat al medi natural.

- ORDRE MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s’aprova  
el Pla de conservació de la llúdriga.

- DECRET 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les  
activitats fisicoesportives en el medi natural.

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es  
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i  
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària  
(LIC).

  

El Parc té en tramitació el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge.  
 
 

  

Principals valors  
 
- Valors Geològics:    
o
Presència de roques de totes les eres

geològiques, des de fa 500 milions d’anys  
fins als darrers episodis glaciars.
 
o
És una de les àrees prepirinenques on millor  
s’observen els mantells de corriment

producte de l’aixecament del Pirineu.  
o Important sistema càrstic que ha generat la  
presència de destacats sistemes d’aigües

subterrànies, coves, avencs, fonts i altres.  
o
Presència important de roques volcàniques, on destaquen les riolites de  
Grèixer, les dacites del Querforadat, les traquites del serrat dels Esquerps i

les andesites de Prat d’Aguiló i coll de Vanses.  
o
Existència de restes d’importants activitats mineres, com la mina de petroli,  
les de manganès, diverses de barita i antigues pedreres.
 
o El punt culminant del Parc és el Vulturó de 2.648 m, i el punt més baix és a

la llera del riu Llobregat, al sud de Terradelles, a 733 m.  
 
 
-
Hàbitats d’interès:

o Cinc hàbitats d’interès comunitari prioritaris,  
inclosos en la Directiva 92/43/UE.

o 31 hàbitats d’interès comunitari no

prioritaris, inclosos en la Directiva 92/43/UE.

o Boscos molt ben conservats i d’alt interès,  
de pi roig, avet, faig i pi negre.

o Destacades zones de prat subalpí amb  
importants comunitats.

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

 

  
9

 

Ajuntament de Castellar de n’Hug

- Valors botànics:  
o Àmplia diversitat d’espècies vegetals amb  
més de 1.500 tàxons de plantes superiors  
identificades.
 
o
568 espècies de fongs identificades fins ara.  
o
76 espècies de briòfits (molses)

identificades.  
o 319 espècies de líquens inventariades fins  
ara.
 
o
20 espècies de flora incloses a la Directiva 97/94/UE.  
o
64 espècies de flora rara o amenaçada, algunes amb l’única localitat

catalana coneguda o amb una de les poques localitats d’Europa. Cal  
destacar espècies com Leuzea centauroides, Antirrhinum sempervirens,  
Gagea lutea, Dracocephalum austriacum, Lappula deflexa, Minuartia villarii,  
Delphinium montanum, Orchis spitzelii, Xatardia scabra o Woodsia pulchella
.
 
o 13 espècies i subespècies protegides en l’àmbit català.  
 
 
- Valors faunístics:

o 102 espècies de mol·luscs.  
o
218 espècies d’aràcnids, amb una nova  
espècie d’aranya única al món.
 
o
115 espècies de lepidòpters (papallones)

diürns.

o 570 espècies de lepidòpters nocturns.  
o
412 espècies de coleòpters  
o 5 espècies de peixos.  
o 8 espècies d’amfibis.  
o 18 espècies de rèptils.  
o 163 espècies d’aus.  
o 61 espècies de mamífers, inclosa la llúdriga  
o
Espècies amenaçades o rares com el trencalòs, l’almesquera, el gall fer, la

perdiu xerra, el mussol pirinenc, l’àguila daurada, el pela-roques, el pardal  
d’ala blanca i el tritó pirinenc.
 
o
Presència del llop entre els anys 2000 i 2010.  
o
Gran diversitat d’ungulats salvatges: isard, senglar, cérvol i cabirol, aquests  
dos darrers recuperats a partir de reintroduccions.
 
 
 
- Valors culturals:

o Extens patrimoni cultural, històric i

etnogràfic, conservat. Edificacions  
medievals, esglésies romàniques, castells,  
ponts, masies, documentació, festes  
tradicionals (la Fia-Faia, declarada Festa  
Patrimonial d’Interès Nacional -2010- i  
Patrimoni Cultural Immaterial de la  
Humanitat -2015-
), aplecs, llegendes i tradicions.  
o Jaciment romà al Goleró, on es combina activitat ramadera i minera.

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

  
10
 

o Excavació amb urnes de l’edat del Bronze a la Tuta de Sau.  
o Pletes, bordes, cabanes i altres construccions vinculades a l’activitat  
ramadera tradicional que cal conservar.
 
o
Extensa xarxa de camins històrics (camins rals, carreters, ramaders, etc.).  
o
Patrimoni industrial: Museu del Ciment, Museu del Transport, mina de

petroli, fargues, molins, serradores, etc.  
o Patrimoni cultural: Museu Picasso, Museu de les Trementinaires, Museu  
del Pastor, Centre Medieval i dels Càtars, Museu del Món Rural.
 
o Parc dels Búnquers de Martinet, on es mostra part de la història del s. XX.  
o
Xarxa de centres d’interpretació del Parc:

Centre del Parc (Bagà)  
Centre d’Interpretació del Massís del Pedraforca (Saldes)  
Centre de Talló (Bellver de Cerdanya)  
Casa del Riu (Martinet de Cerdanya)  
Centre de Flora (Tuixén)
 
o
Important presència històrica d’aquests territoris en la història de Catalunya.  
 
 
- Valors paisatgístics:

o Àmplia diversitat de paisatges de mitjana i  
alta muntanya, la majoria amb l’empremta de  
l’activitat humana al llarg dels segles.

o El massís del Pedraforca, la cara nord del  
Cadí i el vessant sud del Moixeró com a  
paisatges més emblemàtics del Parc.

o Presència de dues poblacions a l’interior del  
Parc: Gisclareny i Josa de Cadí.   
 
 
 

Objectius estratègics  
 
Els objectius bàsics s’estableixen d’acord amb les determinacions del Decret 353/1983,  
de 15 de juliol, de declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró, i el desenvolupament de  
la gestió d’aquest espai al llarg dels seus 30 anys d’història, i són:  
 
a. Preservar els ecosistemes naturals i tots els elements que en formen part: gea,

vegetació, fauna, aigües i atmosfera.

b. Promoure el benestar de la població local dels 17 municipis que integren el Parc Natural  
mitjançant el suport tècnic i administratiu; la compaginació de les activitats humanes amb  
la protecció del medi natural; la dinamització socioeconòmica; la preservació dels valors  
històrics i culturals, i la promoció d’activitats de suport a la població local.

c. Incentivar el coneixement sobre els valors naturals, històrics i culturals del Parc i els  
seus municipis.

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

 

  
11

 

d. Crear i mantenir les infraestructures i els equipaments propis i contribuir al  
manteniment i millorar els del territori.

e. Esdevenir el primer esglaó en la relació de la ciutadania amb la Generalitat de  
Catalunya.

  
Els objectius específics per a l’any 2016, són:  
 
a. Prosseguir la tramitació del Pla especial, mitjançant un procés de participació pública,

per a la seva aprovació definitiva; promovent entre d’altres actuacions l’ampliació del  
Parc als terrenys de la Generalitat en els municipis de la Pobla de Lillet i Alàs.

b. Recolzar l’activitat ramadera tradicional i consolidar les seves infraestructures per  
afavorir la preservació dels hàbitats d’espais oberts i prat.

c. Iniciar els treballs de renovació, actualització i tramitació per a la seva aprovació, del  
Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis del PNCM per al període 2016-2020.

d. Aprofundir en el coneixement dels valors naturals del Parc mitjançant el desenvolupament  
dels treballs de seguiment de la geologia, flora i fauna, en relació a la xarxa Natura  
2000.

e. Conservar i millorar les infraestructures viàries, forestals i d’ús públic existents  
mitjançant les activitats de la Brigada d’Obres del Parc.

f. Divulgar els valors naturals, culturals i històrics del Parc mitjançant la organització  
d’activitats diverses, la publicació de nou material de promoció i en mitjans de  
comunicació.

g. Fomentar l’agricultura ecològica entre els productors dels municipis del Parc, i també la  
conservació de varietats cultivades.

h. Promoure els productes i productors locals dels municipis del Parc.  
 
i. Potenciar els valors geològics del Parc com a element d’interès turístic.  
 
j. Donar continuïtat al Projecte FEMPARC, conjuntament amb els GAL i els empresaris  
turístics, incentivant la creació denous productes i paquets turístics.  
 
k. Promoure noves infraestructures d’interès per als visitants del parc en els diferents  
municipis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

  
12
 

Estructura de l’equip de gestió  

Personal propi

Àrea de Direcció i  
Administració
:

- 1 director del Parc  
- 1 responsable del Règim d’Autonomia Econòmica  
(RAE)  
- 1 auxiliar administrativa

 

Àrea de Millora Rural i  
Infraestructures:

 

- 1 enginyer tècnic responsable de l’Àrea de Millora  
Rural i Infraestructures  
- 1 tècnic superior (geòleg)  
- 1 capatàs  
- 1 encarregat  
- 1 peó

 

Àrea de Patrimoni Natural:

 

- 1 tècnic superior (biòleg) (de baixa des de finals  
de juny de 2013; coberta la plaça provisionalment  
del febrer al desembre de 2014) Vacant durant tot  
el 2015 i 2016.
 

Àrea d’Ús Públic:

  
- 1 tècnica de grau mitjà (biòloga) com a monitora  
d’educació ambiental, responsable a més del  
Centre de Documentació i responsable de l’Àrea.  
- 3 informadores, de les quals 2 amb reducció de

jornada que completen una única plaça.  
- 1 informadora que assumeix la gestió de la pàgina  
web i les xarxes socials (Facebook i Twitter),

elaboració i revisió de publicacions i cartografia,  
conservació de senders i representació en Taules  
de Camins.
 

  
Plans ocupacionals

Àrea d’Ús Públic:

  
- 2 informadors durant 2 mesos: un d’ells realitzant  
tasques de suport a la Casa dels Parcs dels  
Pirineus, a La Seu d’Urgell; el Centre de Talló, a

Bellver de Cerdanya; i al Centre del Parc, a Bagà.  
I l’altre al Centre de Flora, a Tuixent.
 

  
Personal extern

Àrea de Millora Rural i  
Infraestructures:  

- 1 peó de brigada de l’empresa pública Forestal  
Catalana, contractat per a les tasques de  
manteniment d’equipaments i infraestructures del  
Parc al vessant nord, durant 10 mesos.
 

  

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

 

  
13

 

Inventari d’equipaments  
 

Equipament Ús principal Municipi Titularitat

Centre del Parc de  
Bagà
 
Oficina de gestió del Parc i centre  
d’informació i interpretació

 

Bagà DTES

Casa del Riu Centre d’interpretació i oficina  
d’informació
 

Montellà i  
Martinet

Municipal

Convent de les  
Monges (tancat)
 
Centre d’interpretació, oficina  
d’informació i jardí botànic

Bellver de  
Cerdanya

Municipal

Casa en Coll Magatzem de la brigada nord i  
Centre d’estudis de muntanya.  
Alàs i Cerc DTES

Centre  
d’Interpretació de
 
Flora de Tuixén

Centre d’interpretació i sala  
polivalent  
Josa i Tuixén DTES

Casa Forestal de  
Meranges
 
Magatzem de la Brigada del Parc i  
estació biològica en projecte

 

Castellar de  
n’Hug  
DTES

Centre d’Informació  
PNIN Pedraforca
 
Centre d’interpretació i oficina  
d’informació

Saldes Municipal

Jardí Botànic Exposició de plantes medicinals  

Tuixén DTES

Centre de Talló Centre d’informació i de recerca Bellver de  
Cerdanya  
Municipal

Espai Ermengol Exposició per conèixer el patrimoni  
natural de l’Alt Urgell
 

La Seu  
d’Urgell

Municipal

Casa dels Parcs  
dels Pirineus  
(antiga Duana)

Oficina d’Informació sobre el PN  
Alt Pirineu, PN Cadí-Moixeró i  
altres ENPE dels Pirineus
 

La Seu  
d’Urgell

Municipal

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

  
14
 

Composició òrgans rectors  

Membres de la Junta Rectora

Departament de Territori i  
Sostenibilitat  
Director de Polítiques  
Ambientals i Medi Natural

 Sr. Ferran Miralles i  
Sabadell
 

Departament de Territori i  
Sostenibilitat  
Subdirector General de la  
Biodiversitat i Medi Natural

 Sr. Jaume Vicens i  
Perpinyà

Departament de Territori i  
Sostenibilitat  
Directora dels Serveis  
Territorials a Lleida

 Sra. Mª Dolors Tella  
Albareda

Departament de Cultura Directora dels Serveis  
Territorials a la Catalunya  
Central

 Sra. Mª Àngels Blasco i  
Rovira

Departament d'Empresa i  
Coneixement (Turisme)  
Subdirectora General de  
Programació Turística de la

DG de Turisme

 Sra. Carme Rubió Soto

Departament d'Interior Director dels Serveis  
Territorials a la Catalunya  
Central

 Sr. Eduard Freixedes  
Plans

Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i  
Alimentació

 Director dels Serveis  
Territorials a Lleida  
Sr. Ferran de Noguera  
Betriu

Consell Comarcal de l'Alt  
Urgell  
Vicepresident Sr. Francesc Viaplana i

Manresa

Consell Comarcal de l'Alt  
Urgell  
Alcaldessa d'Alàs i Cerc Il·lma. Sra. Mari

Carmen Ribó i Domenjó

Consell Comarcal de l'Alt  
Urgell  
President Sr. Jesús Fierro i Rugall

Consell Comarcal de la  
Cerdanya  
Alcalde Il·lm. Sr. Miquel Pons

Bertran

Consell Comarcal de la  
Cerdanya  
Alcalde Il·lm. Sr. Ramon

Moliner Serra

Consell Comarcal de la  
Cerdanya  
Alcalde Il·lm. Sr. Miquel Tor

Lliuret

Consell Comarcal del  
Berguedà  
President Sr. David Font Simon

Consell Comarcal del  
Berguedà  
Sr. Pere Farré i Capel

Consell Comarcal del  
Berguedà  
Alcalde Il·lm. Sr. Vicenç Linares

Clota

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

 

  
15

 

Unió de Pagesos de  
Catalunya  
Sr. Albert Maurell

Institut d'Estudis Catalans UB-Departament Biologia  
Animal  
Dr. Joaquim Gosàlbez  
Noguera

DEPANA Sr.Salvador Guix

Lamesa

Agrupacions de Defensa  
Forestal de la Cerdanya  
ADF del Baridà Sr. Francesc Jordana

Duran

Agrupacions de Defensa  
Forestal del Berguedà  
Sr. Joan Tor Tomàs

Agrupacions Defensa  
Forestal de l'Alt Urgell  
Sr. Alfons Obiols

Bajona

Centre de la Propietat  
Forestal  
Sr. Joan Pous Porta

Centre de la Propietat  
Forestal  
Sr. Ramon d'Abadal de

Lacambra

Federació d'Entitats  
Excursionistes de Catalunya  
Sr. Joan Presseguer i

Grau

Departament de Territori i  
Sostenibilitat  
Sr. Jordi Garcia Petit Director del Parc

Natural del CadíMoixeró

 

Membres del Consell Directiu

Un any més pendents del seu nomenament.  
 
 
 
 

Publicacions pròpies de l’espai  

- Opuscle informatiu del Parc  
Temàtica: llibret informatiu general sobre els  
valors i elements d’interès turístic del Parc,  
les pautes de comportament i els centres

d’informació i interpretació (català, castellà,  
francès i anglès)
 
Any 2004. Nova edició en català 2016.  
 
 
 

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

  
16
 

- Opuscle informatiu del Paratge Natural d’Interès  
Nacional del Massís del Pedraforca
 
Temàtica: llibret informatiu general sobre els  
valors i elements d’interès turístic del Parc,

les pautes de comportament i els centres  
d’informació i interpretació (català, castellà,  
francès i anglès)
 
Any 2008. Nova edició en català 2014  
 
 
 
 
 
- Revista  informativ
a “El picot negre”, núm. 1 al 28

Temàtica: butlletí d’informació amb diversos  
apartats: notícies, flora, fauna, recerca,  
opinió, activitats, itineraris, llegendes i  
tradicions i entrevista a personatges de la  
zona.

Publicació semestral  
Any 2003  
 
 
 
 
 
- Un any a la vida de la Girbi

Autor: ZER de l’Alt Berguedà (CEIP Santa Margarida –  
Gósol, CEIP Pedraforca – Saldes, CEIP Serrat Voltor  
– Vallcebre i CEIP l’Albiol – Sant Julià de Cerdanyola)

Temàtica: conte sobre l’ós bru, al llarg de les quatre  
estacions
 
Any 2006  
 
 
 
 
 
- Llibret Parc Natural del Cadí-Moixeró

Temàtica: flora i fauna del Parc Natural  
Editat en col·laboració amb l’Associació  
d’Empresaris de l’Alt Urgell i el Berguedà
 
Any 2008. Nova edició 2016.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

 

  
17

 

- Fulletons amb rutes a peu i en bicicleta de muntanya, rutes naturalístiques,  
mapa informatiu, guia de serveis, etc.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fulletons d’activitats trimestrals del Parc  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memòria anual 2016 I. Informació general

 

  
18
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Memòria anual 2016                                                                                                    I. Informació general

 

19

 

Mapa

 

 

  
 

 

Memòria anual 2014   II. Actuacions executades

 

21

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

II. Actuacions executades

 

 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

  

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

23

 

Presentació i resum dels aspectes més destacats  
 
Durant l’any 2016 s’ha consolidat l’encaix del Parc natural del Cadí-Moixeró en el  
funcionament del Departament de Territori i Sostenibilitat. Ha estat també un any de  
canvis a nivell de personal, amb la jubilació de la Sra. Josefina Girabal, que ha format part  
de l’equip del parc des de l’any 1990, i la reconversió de la plaça per ser ocupada per la  
nova responsable de gestió econòmica i RAE del parc, Sra. Lorena Domínguez. S’ha  
incorporat també un nou tècnic de millora rural, Sr. Adrià Valls, en substitució del Sr. Marc  
Sallent, que ha demanat una comissió de serveis. Cal destacar l’increment de 1 a 10  
mesos en la disponibilitat d’un peó de manteniment per reforçar les tasques de  
manteniment a la vessant nord del parc. La pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat  
no ha permès una nova convocatòria d’ajuts per a actuacions en espais naturals protegits.  
I la impossibilitat d’incrementar el pressupost, molt minvat en els darrers anys, deixa poc  
marge a assumir bona part de les actuacions pendents, sol·licitades pel territori o  
d’iniciativa de l’equip gestor del parc.

El RAE (Règim d’Autonomia Econòmica) doncs s’ha mantingut estable respecte el 2015,  
el que ha dut a continuar amb la política de contenció obligada en la despesa, i, per tant, a  
una menor organització d’activitats per als visitants i de treballs de manteniment  
d’infraestructures per a la població local que no es poden assumir amb la Brigada de  
Manteniment del Parc, que també s’ha vist reduït per jubilació d’un peó l’any 2015. 

Una de les accions més destacades ha estat la millora del camí de la tartera del  
Pedraforca, per tal de reduir la degradació dels hàbitats de tartera calcària i incrementar  
alhora la seguretat dels senderistes, per tal de reduir el número d’accidents. S’ha  
continuat amb les accions de potenciació dels productors locals, agroalimentaris i artístics,  
oferint formació als mateixos per millorar la seva imatge, com posant en contacte  
productors i empresaris del sector turístic per incrementar la presència dels productes  
locals en allotjaments i botigues
. Paral·lelament, ha continuat la promoció de l’agricultura  
ecològica entre els pagesos del Parc, i també de la conservació de les varietats  
tradicionals cultivades.

Les accions de suport a l’activitat ramadera han continuat al llarg de l’any, per tal  
d’afavorir aquesta important activitat econòmica local, que a la vegada permet la  
conservació dels hàbitats de prat i pastura, de gran interès per a la seva biodiversitat.  
Segueix sense tenir-se constància de presència de llop durant aquest any.

Amb l’aprovació del projecte POCTEFA GREEN, s’han iniciat els treballs de creació d’una  
Xarxa d’espais naturals protegits dels Pirineus, amb accions concretes a nivell de boscos,  
sistemes agropastorals i de llacs i torberes. És un projecte que es desenvoluparà al llarg  
del període 2016-2018.

La presència en el territori s’ha reforçat amb l’increment de dies de funcionament de la  
Casa dels Parcs dels Pirineus a La Seu d’Urgell, que dona informació del PN de l’Alt  
Pirineu, del PN  Cadí-Moixeró, i de la resta d’espais naturals protegits pirinencs. També  
s’ha donat suport a les tasques d’informació del Centre de Talló a Bellver i de la Casa del  
Riu a Martinet de Cerdanya.

  
 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

24

 

Òrgans Rectors  
 
La Junta Rectora del Parc s’ha reunit una vegada durant l’any 2016. El president de la  
Junta Rectora s’ha reunit periòdicament amb el director del Parc, i amb alcaldes i  
propietaris quan ha calgut.

El Patronat del Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) del Massís del Pedraforca s’ha  
reunit també una vegada durant aquest any, i el director del Parc s’ha reunit amb els  
alcaldes i propietaris de la zona per realitzar millores.

  

Direcció i equip de gestió  
 
Gestió del personal propi
 
S’ha mantingut el Pla de reforç (ocupació) del 2015, el que ha consolidat la pèrdua de  
contractació d’un enginyer tècnic forestal durant quatre mesos com s’havia fet en anys  
anteriors. Només s’han pogut contractar dues informadores dos mesos.
 
 
Programa de formació
 
El personal del Parc ha assistit a diferents cursos de formació organitzats per la  
Generalitat de Catalunya i altres institucions; entre d’altres:

2es Jornades de Documentació Ambiental a Catalunya.  
Jornada tècnica sobre Vallcebre, un laboratori d’hidrologia de muntanya.  
Curs de geologia turística.  
Participació al 4º Workshop de Producció Agrària Ecològica i Espais Naturals de

Protecció Especial  
Seminari sobre Les interioritats del mètode SENDIF.  
Curs de Gestió documental digital en centres mediambientals.  
Participació al 6è plenari de la Taula d’Ecoturisme.  
Curs introducció SIG.  
Taller de novetats d’Instamaps.  
Seminari internacional de Senderisme.  
I Congrés de Transhumància.  
Taula del grup de treball “camins ramaders i transhumància a Catalunya”  
Jornada tècnica sobre el Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola  
Jornada tècnica sobre i Intercanvi d’experiències de ramaderia al bosc  
Jornada transfronterera d’intercanvis  
Jornada fructicultura de muntanya  
Curs sobre canvi climàtic  
Curs de certificació forestal PEFC I FSC  
Creació de productes de turisme accessible  
Creació de Xarxa entre productors- elaboradors i agents turístics  
Mobilització de fusta en boscos d’alt valor natural  
5ª Jornada seguiment d’ocells comuns de Catalunya  
Jornades transfrontereres sobre gestió de fauna  
Jornada sobre sensibilització ramadera i conservació  
Economia Verda i Circular

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

25

 

Normativa, plans i programes  
 
S’han desenvolupat diferents actuacions previstes en el Pla de prevenció d’incendis del  
Parc, aprovat el 29 de febrer de 2012.

S’ha revisat el Pla d’emergències i autoprotecció del Centre del Parc a Bagà, i s’hi han fet  
treballs de millora de les instal·lacions.

La tramitació del Pla especial del Parc s’ha mantingut pendent, a l’espera de disposar de  
recursos per continuar-la.
 
 
 
 

Protecció i conservació del patrimoni natural  
 
Obtenció d’informació i millora del coneixement

Dins el projecte sobre Flora Patrimonial dels Pirineus entre Catalunya, França i Andorra,  
s’han continuat els treballs de seguiment d’espècies com ara Dracocephalum austricum,  
Orchis spitzelii i Delphinium montanum.
D’aquesta darrera espècie s’ha descobert una  
nova població gràcies a la col·laboració de botànics de la Catalunya nord. S’han  
caracteritzat parcel·les de mostreig a la cara nord del Cadí de Xatardia scabra. S’han  
realitzat visites a poblacions de plantes rares en ambdós costats de la frontera. També  
s’ha fet seguiment de Berberis vulgaris i Myosotis minutiflora.

 

Catalogació de líquens en boscos de ribera: enguany, s’ha plantejat el seguiment de la  
catalogació progressiva dels líquens del Parc en parcel·les situades en hàbitats de boscos  
de ribera (5) i comunitats arbustives (5), amb un total de 10 parcel·les. Aquesta  
metodologia combina la prospecció de camp i l’anàlisi de laboratori.

S’ha fet seguiments de 3 hàbitats d’interès comunitari (prats de dall de muntanya mitjana;  
sargars i vernedes de les riberes) dins els hàbitats de la xarxa Natura 2000. S’ha  
completat amb el seguiment d’espècies de flora rares com son Gagea reverchonii,

Marc Solà

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

26

 

Potentilla pensylvanica, Geranium divaricatum, Epipogium aphyllum i Gymnadenia  
odoratissima
.

 

S’ha col·laborat en la publicació de treballs de recerca micològica i botànica al parc  
natura, a través de la revista Moixeró número 8 de juny de 2016, amb articles sobre  
Deuxième contribution à l’inventaire des lichens saxícoles du Parc Naturel du CadíMoixeró” i “Estudi de Cortinariaceae del PNCM (III)

S’ha ampliat el coneixement de distribució, fenologia i refugis de ratpenats al Parc.  
L’estudi ha estat realitzat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers. Durant l’estudi  
s’han identificat 14 espècies diferents, tant ratpenats forestals com cavernícoles. S’han  
combinat tècniques de captura i marcatge, amb detectors d’ultrasons. A destacar el  
radioseguiment d’un mascle de ratpenat argentat al vesant sud del parc.

Programa Sylvia: seguiment d’aus mitjançant estacions d’anellament d’esforç constant al  
l’entorn del Xalet de Coll de Pal.

Programa SACRE: seguiment d’ocells comuns reproductors.

Programa Pernis: seguiment de la migració post nupcial d’ocells planadors al Turó  
Galliner (Alàs i Cerc) en part gràcies al camp de treball realitzat durant l’estiu.

Programa Seguiment Ocells Comunals de Cataluna (SOCC): realització d’un SOCC   
hivernal a Les Costes de Saldes, i un SOCC a vilanova de Banat dins els treball de  
prospecció i revisió de l’Atles d’ocelles nidificants de Catalunya.

S’ha fet per segon any el seguiment de còlit gris (Oenanthe oenanthe) als sectors d’alta  
muntanya de coll de Pal i la Creueta.

S’han dut a terme les feines de manteniment dels fruiterars de salvaguarda de varietats  
tradicionals de Sant Joan de l’Avellanet, Tuixén i Talló, assessorats per un enginyer  
agrònom especialista en fruiters, i s’hi han reposat els arbres fallats. També s’ha fet la  
poda de formació dels arbres i una formació al personal de la brigada del parc natural.

Jordi Garcia i Petit

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

27

 

 

Gestió d’espècies  
 
Senyalització de zones sensibles per la protecció d’espècies de flora protegides.  

  

S’ha fet treballs per detectar possible presència de llop mitjançant rastres i danys als  
ramats domèstics, que un any més han donat negatiu. Enguany els ramades d’ovelles del  
vessant sud del Cadí han patit varis atacs a bestiar domèstic, els autors dels quals han  
estat gossos. S’han mantingut reunions amb els ramaders per coordinar accions de  
millora d’infraestructures ramaderes.  
 
S’ha fet el seguiment de gall fer en cantaders, d’acord amb el que estableixen el Servei de  
Fauna, en col·laboració amb el Cos d’Agents Rurals i tècnics del parc. Es segueix sense  
disposar dels reclams utilitzats els darrers anys per al cens de perdiu xerra.

S’han elaborat censos anuals de fauna d’espècies prioritàries i d’interès segons la  
normativa vigent com ara l’aufrany, el voltor comú, l’isard, el cérvol,  el trencalòs i d’altres.

S’ha participat a les reunions de la Junta Consultiva de la Reserva nacional de caça del  
Cadí i s’ha informat el seu pla d’aprofitament cinegètic. També els plans d’aprofitament  
cinegètic de diverses àrees privades de caça.

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

28

 

 

Gestió d’hàbitats i ecosistemes  
Col·laboració en les revisions i elaboracions dels projectes d’ordenació forestal i els plans  
tècnics de gestió i millora forestals, en col·laboració amb el Centre de la Propietat  
Forestal.

 

Seguiment de les actuacions de gestió de matollars i pastures en relació amb els diversos  
òrgans competents en la matèria. Gestió de les cremes i estassades de matollars per  
compatibilitzar la preservació i millora del poblament faunístic i de les comunitats vegetals  
considerades hàbitats d’interès comunitari.  

  
Planificació, revisió i seguiment del Pla anual d’aprofitaments forestals, en col·laboració  
amb les àrees forestals de les comarques.

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

29

 

Patrimoni geològic  
S’ha continuat treballant per completar la informació d’interès del patrimoni geològic del  
parc. Durant l’any 2016 s’han tancat 5 recorreguts geològics, a peu i en cotxe, que s’han  
publicat al web del parc en diversos idiomes, i se n’han imprès 3 en quatre idiomes.

S’ha redactat una estratègia de gestió, conservació i divulgació del patrimoni geològic que  
ha de servir per definir les línies d’actuació en aquests àmbits. Es tracta d’un document  
intern que donarà les pautes per planificar els propers anys totes les actuacions que cal  
tirar endavant en matèria de millora del patrimoni geològic.

També s’han continuat promocionant els valors geològics en diverses jornades, l’eix comú  
de les quals ha estat potenciar el coneixement geològic com un dels elements  
fonamentals de l’ús públic.

El dissabte 10 de desembre es va organitzar una jornada de transferència tecnològica per  
explicar la feina realitzada durant els darrers 30 anys a Vallcebre, sobre hidrologia i erosió  
a les Conques de Recerca de Vallcebre pel Grup d'Hidrologia Superficial i Erosió de  
l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, del CSIC. Després d’un resum de la  
geologia del Parc i de l’àrea de Vallcebre, es van explicar els processos hidrològics que  
s’estudien a Vallcebre emprant un llenguatge divulgatiu, i fent referència a les  
observacions que poden fer els ciutadans per observar aquests processos.

Vallcebre ha esdevingut un referent internacional pel que fa al control de l’erosió en  
conques fluvials sedimentàries, amb una important presència de feixes agrícoles al seu  
interior.

 

Es tracta també d’anar consolidant l’interès per la geologia del parc natural, i com es pot  
potenciar fins a convertir-la en un valor turístic, tant pels interessats en geoturisme com  
associada a la resta de valors del parc. Per això s’ha participat en un curs sobre geologia  
turística, on hem pogut homologar la feina que fem amb la que es porta a terme en altres  
zones de gran interès geològic.
 

També s’ha fet una sortida guiada sobre la formació geològica de la Cerdanya, amb  
notable èxit de participants.

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

30

 

 

Pel que fa a la bibliografia i als estudis i articles de geologia, s’ha continuat la recerca  
exhaustiva, aconseguint reunir una àmplia i interessant sèrie d’articles sobre el  
coneixement i la divulgació de la geologia del Parc.
 
 
Prevenció de riscos
 
S’ha fet el manteniment general de diversos punts d’aigua, consistent en: neteja de les  
captacions, desbrossada de la vegetació perimetral, reparació de les tanques, enretirada  
de pedres, i altres tasques auxiliars.

 

S’han tallat pins i s’han desbrossat diverses àrees de lleure per adequar-les a la  
normativa sobre prevenció d’incendis forestals.

S’ha fet el manteniment de la secció de servei (amplada i alçada mínimes lliures  
d’obstacles per garantir la circulació dels vehicles d’extinció d’incendis) de les pistes  
forestals del Parc.

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

31

 

Pere Pedrals Casas

 Protecció i conservació del patrimoni cultural  
i del paisatge

  
Estudis, prospeccions, catàlegs del patrimoni cultural
 
S’ha col·laborat en la promoció de la festa de la Fia-Faia, com a membres de l’Associació  
d’Amics de la Fia-Faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, declarada Festa Patrimonial  
d’Interès Nacional de Catalunya l’any 2010. L’any 2015 va ser declarada Patrimoni  
Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Aquest any s’ha recollit llavors de  
cases particulars per realitzar sembres experimentals, algunes amb els nens i nenes de  
les escoles de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i actuacions de conservació del paisatge  
Es continua treballant en la prospecció i l’inventari dels arbres singulars del Parc, i se n’ha  
promogut la protecció legal. Així mateix, se n’ha fet la senyalització sobre el terreny  
perquè esdevinguin punts d’interès turístic dels municipis. La seva relació, localització i  
característiques es pot consultar a la pàgina web del Parc.

   

 

 

 

 

 

 

 

  
S’ha realitzat una actualització del Sistema d’Informació Geogràfica d’elements  
patrimonials del Parc Natural.

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

32

 

Ús públic: informació, comunicació i educació ambiental  
 
Informació als visitants
 

Visitants durant l’any 2016  

Centre del Parc - Bagà 6.459

Centre de flora  -  Tuixent (només obert a l’estiu) 436

Centre de Talló - Bellver de Cerdanya  (Pla de reforç  
d’estiu. Juliol i agost està obert tots els dies; la resta de  
l’any només caps de setmana)

2.685

Casa dels Parcs dels Pirineus (Compartida PN de l’Alt  
Pirineu - La Seu d’Urgell)  
3.366

Seguidors a Facebook 5.426

  
La quantitat de visitants total estimada a tot el Parc és de 430.000.

A fi de millorar-ne el servei, s’ha fet l’actualització periòdica de les dades sobre diferents  
aspectes del Parc i municipis de l’entorn.

Es col·labora directament amb els punts d’informació: Casa dels Parcs dels Pirineus, a la  
Seu d’Urgell; Centre de Flora i Museu de els Trementinaires, a Tuixent; i Centre  
d’Informació, Interpretació i Recerca del Parc Natural del Cadí-Moixeró i el seu entorn Centre de Talló-, a Bellver de Cerdanya. Així com amb les oficines de turisme municipals i  
comarcals.

Amb l’objectiu de donar a conèixer les activitats i exposicions programades al llarg de  
l’any, s’ha enviat informació a: escoles dels 17 municipis, centres de recursos pedagògics  
de Catalunya, entitats excursionistes i d’esplai, associacions culturals, mitjans de  
comunicació, oficines de turisme, hotels, càmpings, ajuntaments i consells comarcals de  
les comarques incloses dins el Parc i persones interessades en general. També s’ha fet  
difusió a través de la pàgina web, facebook, twitter i el butlletí electrònic.

S’han fet 4 enviaments del Butlletí electrònic del Parc corresponents als números 15 al 19.  
A data 31 de desembre de 2016, hi ha 1.456 subscriptors, dels quals 543 corresponen a  
la campanya anual. (
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi/coneixeu-nos/butlletielectronic-parc)

Pel que fa a Facebook (www.facebook.com/PNCadiMoixero), a 31 de desembre de 2016  
hi ha 5.426 seguidors, dels quals, 1.647 són nous. Les mitjanes de les publicacions per  
dia són: 56 reaccions, 1 comentari, 9 comparticions, 2.042 d’abast de les publicacions i  
2.950 d’abast de les publicacions i 1.734 d’abast total.

Respecte a Twitter (https://twitter.com/parcscat), compartit amb els parcs del  
Departament, hi un total de 2.392 subscriptors, a 31 de desembre; 1.347 són nous  
d’aquest any.

Continua el seguiment de freqüentació de diversos senders del Parc, a través de les  
dades que ofereixen els eco-comptadors, per aplicar-lo a una futura gestió. La utilització

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

33

 

1,8 1,1

6

5,6

11

10,5

16,5

23,5

8,6

8,6

4 2,8

gener 2016

febrer 2016

març 2016

abril 2016

maig 2016

juny 2016

juliol 2016

agost 2016

setembre 2016

octubre 2016

novembre 2016

desembre 2016

dels diferents senders, per mesos, fins el 31 de desembre de 2016, es distribueix segons  
el gràfic:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educació ambiental
 
Dins la programació anual de diversos centres dels municipis del Parc, s’han impartit  
tallers d’educació ambiental.  

Tallers a les escoles

Alumnes participants als tallers organitzats a les escoles  
del Parc  
                    721

Nombre de tallers realitzats                   39

  
S’han realitzat xerrades i projeccions d’audiovisuals a les escoles a fi de divulgar i donar a  
conèixer l’espai natural protegit. També a alumnat de Biogeografia de la Facultat de  
Biologia de la UB.

%

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

34

 

S’ha acollit 8 alumnes en pràctiques procedents de l’Escola de Quintanes (3) Institut  
Rubió i Tudurí (1), ECA Solsonès (1), Universitat de Girona (1) Universitat de Vic (1) i  
ECA dels Pirineus (1)
 

Xerrades a escoles i altres centres

Alumnes d’escoles d’Ensenyament de primària i  
secundària

721

Alumnes d’universitats i altres nivells formatius 322

  
Un any més, s’ha organitzat la Festa de l’Arbre a les escoles dels municipis del Parc:  
Escola L’Albiol, de Sant Julià de Cerdanyola; Escola Serrat Voltor, de Vallcebre; Escola  
Galceran de Pinós, de Bagà; Escola Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà; Escola de  
Tuixent, i Escola Santa Margarida, de Gósol.

Festa de l’arbre a les escoles

Escoles participants a les festes de l’Arbre 6

Alumnes participants a les plantades d’arbres 266

  
 
 
 

  
 
 
 

  

 

 

 

Per segon any consecutiu, el Parc ha acollit, entre el 20 d’agost i el 3 de setembre, el  
camp de treball Planant sobre la serra del Cadí, adreçat a joves d’entre 14 i 17 anys. Els  
participants s’han allotjat al Centre d’Estudis de Muntanya de Casa en Coll.

 

 

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

35

 

S’ha ofert el Servei Comunitari als IES Joan Brudieu, de La Seu d’Urgell i l’Alt Berguedà,  
de Bagà. En el primer cas, han participat 16 alumnes de 4t d’ESO que ha treballat en el  
recull i neteja de camins històrics i ramaders, (9), control de seneci sud-africà (4),  
fotografia de patrimoni arquitectònic (1), fotografia de patrimoni natural (1) i seguiment de  
fauna (1). Els alumnes de Bagà han col·laborat en l’eradicació del seneci sud-africà.

 

En col·laboració amb l’Associació Hàbitats i el Projecte Rius, s’ha ofert una jornada de  
formació en inspecció de rius i al descoberta del riu Segre i el Bastanist, per als alumnes  
de la zona.

 

Part de les activitats pedagògiques dins el Parc s’ha efectuat principalment a través de  
diverses cases de colònies, aules de natura i el Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà.  
També el Servei de Guies del Parc ha ofert activitats a escolars: itineraris guiats, sortides  
amb raquetes de neu, etc.

S’ha treballat amb participants en campaments a Saldes.

S’ha col·laborat amb diversos centres educatius dels municipis de Parc i de l’entorn en la  
realització de xerrades, sortides guiades, etc.

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

36

 

S’ha ofert, un any més, el Programa d’activitats trimestrals amb activitats formatives i  
divulgatives, a fi de donar a conèixer els valors naturals, paisatgístics, històrics, culturals i  
humans del Parc.  

Programa d’activitats trimestrals

Persones participants a les diverses activitats                   1.151

Activitats organitzades pel propi parc i en

col·laboració amb entitats de la zona

                    72

 

Dins el Pla anual de transferència tecnològica (PATT), s’han organitzat dues jornades  
tècniques: Creació de Xarxa entre productors/elaboradors i agents turístics del Parc  
Natural del Cadí-Moixeró
i
Vallcebre, un laboratori d’hidrologia de la muntanya.  

  

S’ha participat a Ennatura’t, Festival d’activitats a la natura, amb una sortida guiada sobre  
la formació de al Cerdanya i l’aixecament del Pirineu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

37

 

S’ha col·laborat en la Setmana Bio per a l’alimentació ecològica, amb una xerrada  
Iniciació a la cuina natural i saludable.

  
 
S’ha col·laborat en la segona fira Arç, Diada de Fruits i Herbes oblidades de Catalunya,   
amb una sortida guiada per reconèixer les plantes i fruits de l’entorn de Prullans.

  
 
S’ha col·laborat amb una sortida sobre ratpenats, dins la XII Nit Catalana dels ratpenats,  
per conèixer l’orellut alpí i el ratpenat argentat, dues espècies força enigmàtiques.
 
 
S’han assessorat diversos alumnes de batxillerat en els seus treballs de recerca, els quals  
una vegada realitzats nodreixen el fons documental del parc.

  
Divulgació i comunicació social
 
Durant el mes de maig, s’ha celebrat el Dia Europeu dels Parcs sota el lema El sabor de  
la natura
, amb un curs d’introducció a l’ornitologia per conèixer els ocells de la Cerdanya.

Al juny, s’ha celebrat el Dia mundial del Medi Ambient i la Setmana de la natura, viu al  
terra!
, amb una sortida guiada per descobrir al màgia dels arbres.

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

38

 

A l’octubre, s’ha divulgat el Dia mundial dels ocells, amb  dues activitats relacionades amb  
l’ornitologia: curs d’Introducció a l'anellament científic d'ocells i taller sobre La caricatura  
del cant dels ocells.

Al mes de desembre s’ha celebrat el Dia de les muntanyes, amb una ascensió guiada al  
Puigllançada.

S’ha convocat el XXIV Concurs de Fotografia, sota el tema “Patrimoni cultural al Parc  
Natural”. Hi han participat 20 persones que han presentat un total de 55 obres. El jurat ha  
atorgat 6 premis i un a la millor col·lecció. També s’ha atorgat el premi del jurat popular.

  

S’ha organitzat, conjuntament amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu, una Jornada de portes  
obertes de la Casa dels Parcs dels Pirineus, a la Seu d’Urgell, per donar a conèixer el  
centre i ajudar a que esdevingui un lloc de referència per als visitants i al població local.

 

S’ha participat en el projecte de cooperació Leader Natura, una iniciativa que dóna  
continuïtat a l’anterior programa Fem Parc (2014) i que pretén dinamitzar socioeconòmicament els Espais Naturals Protegits de Catalunya, fent-los compatibles amb la  
conservació de l'entorn, millorant  la qualitat de vida dels habitants, de les empreses i de  
les seves activitats, al Parc Natural. Les accions concretes han estat la tria de diverses

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

39

 

experiències turístiques que s’inclouran en un catàleg promocional i la realització d’una  
jornada formativa i d’intercanvi.

S’han realitzat quatre presentacions del llibre Parc Natural del Cadí-Moixeró. 50 indrets  
amb encant
, de l’editorial Farell, a Bagà, la Seu d’Urgell, Berga i Bellver de Cerdanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a una millor divulgació del Parc, en col·laboració i coordinats pel Servei de Parcs,  
s’està treballant en tres grups de treball: Ús públic i turisme, homogeneïtzació dels Cursos  
de Guies i equipaments i itineraris. Així mateix, s’ha iniciat la diagnosi de l’educació  
ambiental i el voluntariat ambiental als Parcs Naturals.

S’ha col·laborat, amb 2 sortides, amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de  
la Seu d’Urgell en el programa de rutes guiades a la Seu d’Urgell i comarca abril de 2016 –  
març de 2017.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

40

 

Dins la Fira de teràpies integradores, Consciencia’t, que pretén promocionar i donar  a  
conèixer teràpies, tècniques i eines per millorar el benestar i la salut de les persones, s’ha  
ofert una sortida guiada sobre els Boscos terapèutics del Cadí.

 

S’ha participat en el festival Cerdanya Happy Walking, amb el senderisme com a eix  
central, acompanyat de productes i activitats tradicionals.

 

S’ha participat en les dues edicions (primavera i tardor) de la Fira del Baridà, a Martinet de  
Cerdanya, amb la divulgació de l’espai natural protegit entre la població local i visitant.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

41

 

S’ha participat a la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, la fira més antiga dels  
Pirineus, amb un estand compartit amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu, per donar  
representació dels dos espais naturals protegits de la comarca.  

  

S’ha participat en la Fira de l’Esport de Bellver de Cerdanya amb plafons i activitats  
destinades a divulgar indrets amb encant del parc, aprofitant la presentació del llibre Parc  
Natural del Cadí-Moixeró. 50 indrets amb encant
, de l’editorial Farell.  

 

S’ha participat en el III Saló de l’Esport i el Turisme de Muntanya, a Lleida, juntament amb  
la resta de parcs de la Generalitat de Catalunya.  
 

 

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

42

 

S’ha col·laborat amb l’Associació Valls del Pedraforca en l’organització de diverses  
activitats turístiques de divulgació.

S’ha donat suport a l’Associació de la Vall de la Vansa i Tuixén, secció d’artesania, en la  
difusió de les seves activitats, realitzades per artesans de la vall.
 

  

S’ha col·laborat en l’organització de la 17a Festa i Fira de les Trementinaires,  
conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els ajuntaments de Josa i Tuixén i  
la Vansa i Fórnols. S’han ofert diverses sortides i tallers naturalistes i la visita al Jardí  
Botànic de les Trementinaires, entre altres activitats.

S’ha col·laborat en l’organització de la II Fira Arç. Diada de Fruits i Herbes oblidades de  
Catalunya

S’han promogut els productes turístics a l’entorn del Parc: Cavalls del Vent, Parc dels  
Búnquers, Volta BTT Cadí-Moixeró, Camí dels Bons Homes, Camí de l’Últim Càtar i  
Circuit BTT Cavalls del Vent, aquest darrer creat aquest any.

Homologació del nou PR-C 226 de Fórnols i Cornellana a Bacanella i de la modificació del  
PR-C 122 de Coll de Creus a Adraén, Bacanella i Prat Major.
 

  

S’ha participat en varies reunions de la Xarxa d’Espais Naturals Protegits dels Pirineus,  
per tal de preparar i executar el projecte GREEN, aprovat a mitjans 2016.  
També s’ha participat a fires de turisme, com ara el B-Travel de Barcelona o Fitur (Madrid)  
a través dels tres consells comarcals i el Consell Regulador del Camí dels Bons Homes.

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

43

 

S’han enviat notes de premsa al Departament sobre diverses actuacions per a la seva  
publicació a diferents mitjans de comunicació.
 
 
S’ha participat en programes de ràdio i televisió de diversos mitjans de comunicació, per  
donar a conèixer activitats, visites recomanades, flora i fauna, etc.: Ràdio Berga; TV3; TV  
Berga, TV Pirineus i d’altres.

S’ha concedit un premi promocional per al concurs fotogràfic Fotobarrera, un concurs que  
pretèn sensibilitzar sobre las barreres arquitectòniques existenst a diferents municipis del  
Berguedà.

S’ha concedit un premi promocional per al concurs d’idees per a la nidifiacció de  
ballesters en edificis, organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona  
i pel Deparatment de Territori i Sostenibilitat.

S’ha col·laborat amb un premi promocional amb l’AMPA de l’escola Sant Llorenç, de  
Guardiola de Berguedà.

S’ha concedit un premi per al concurs fotogràfic de Cavalls del Vent.

S’han publicat articles sobre el Parc a diferents mitjans de comunicació i difusió: Regió 7,  
La Vanguardia, Pànxing, Segre, Agència Catalana de Notícies, Nació Berguedà Digital i  
altres. 

  
Publicacions
 
S’ha editat digitalment i en paper els números 27 i 28 de la revista informativa del Parc El  
Picot Negre
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han editat els opuscles, fulletons i cartells del Programa d’activitats trimestrals.  
 
    

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

44

 

  

S’ha editat un calendari de sobretaula del 2017, on s’inclouen les  
festes dels 17 municipis que formen part del Parc i es destaquen  
algunes de les millors fotografies del Concurs de fotografia del Parc,  
que arribarà a la 25ena edició.

 

  
 
 
 
S’ha editat una carpeta amb solapa, com a suport de la divulgació  
dels valors del parc.

 

 

 

S’han editat tres fulletons amb itineraris geològics, un per comarca, en quatre idiomes  
(català, castellà, francès i anglès).

 

 

 

 

 

 

 

S’ha treballat en una proposta d’itineraris pel sector de l’Alt Urgell, en  
col·laboració amb la Casa dels Parcs dels Pirineus.

 

 

S’ha reeditat i actualitzat el llibret sobre flora i fauna del Parc Natural, en català-anglès,  
amb les aportacions realitzades pels participants de la Ultra Pirineu (edicions 2015 i  
2016).

 

 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

45

 

 

 

 

S’ha reeditat el fulletó de caminades i rutes en bicicleta de  
muntanya, en català.

 

 

Reedició i actualització de l’opuscle d’informació general del Parc en  
català.

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha reeditat la llibreta de la vaca amb consells sobre com  
actuar davant els animals domèstics a la muntanya. 

 

 

S’ha actualitzat i reeditat el mapa del parc i del PNIN del Massís del Pedraforca.

 

 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

46

 

 

 

 

S’ha elaborat una exposició itinerant sobre els valors naturals i  
culturals del Parc.

  
 
 
 
 
 
 
 
S’ha creat un mapa a través de la plataforma Instamaps (
www.instamaps.cat) amb els  
equipaments i els itineraris del Parc.

 

S’ha revisat i assessorat en la reedició dels mapes del Parc de l’editorial Alpina i l’Institut  
Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC).
 
 
 
Centre de Documentació
 
S’han registrat 28 documents i s’han catalogat 171. A 31 de desembre, comptem amb  
4.300 documents catalogats a les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de  
Catalunya.

S’han renovat les subscripcions a revistes i premsa així com s’han adquirit llibres pel  
centre de documentació.

S’ha participat en la celebració d’efemèrides ambientals, com el Dia Europeu dels Parcs o  
el Dia Mundial dels Ocells, entre altres.

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

47

 

S’ha treballat en la millora de la pàgina web de Parcs de Catalunya

(http://parcsnaturals.gencat.cat), del Parc Natural del Cadí-Moixeró  
(http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi) i del Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís  
del Pedraforca (http://parcsnaturals.gencat.cat/pedraforca) i s’hi han penjat novetats i  
activitats periòdicament.

S’han editat 4 butlletins electrònics del Parc per poder divulgar activitats i notícies  
referents a l’espai.

S’han penjat posts diàriament la pàgina de Facebook

(www.facebook.com/PNCadiMoixero) per mantenir informats als seguidors de les novetats  
i activitats del Parc.

S’han penjat novetats i activitats del Parc al Twitter dels Parcs de Catalunya  
(
https://twitter.com/parcscat) amb el hashtag propi #PNCadíMoixeró.

Un any més, s’ha col·laborat amb la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la  
Generalitat (BEG) i la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental  
(RECIDA), per tal de difondre els espais naturals protegits.

S’ha participat a les 2ones Jornades de Documentació Ambiental a Catalunya, A l’Institut  
d’Estudis Catalans.

 

Participem en les reunions periòdiques amb les Biblioteques Especialitzades de la  
Generalitat i formem part de la Comissió BEG.

S’ha col·laborat en l’edició d’un tríptic dels centres de documentació de la Generalitat i la  
Diputació de Barcelona, que ajuda a descobrir les meravelles que s’amaguen als nostres  
parcs naturals i que, alhora, vol esdevenir una eina útil per conèixer les biblioteques  
especialitzades, els seus objectius i serveis bàsics.

 

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

48

 

Creació i manteniment d’equipaments i infraestructures  
 
Redacció de projectes, informes i propostes de despesa
 
Redacció de les propostes de despesa necessàries per a la tramitació administrativa de  
les inversions.  
 
Creació d
’equipaments i infraestructures  
Arranjament i senyalització d’un nou itinerari geològic. L’itinerari uneix els pobles del  
Querforadat i Cava, i porta als visitants a una zona d’elevat interès geològic del parc  
natural, una disjunció volcànica columnar (dacita).

 

Instal·lació d’una nova tanca perimetral a una bassa del poble de Das, per evitar l’ofec de  
fauna salvatge, en col·laboració amb la Reserva Nacional de Caça del Cadí.

 

 

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

49

 

Creació d’una nova escullera per evitar que les avingudes d’aigua, inundin de grava i fang  
la bassa del refugi d’Erols i els entorns.

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·locació d’una nova passera del riu Llobregat ala zona de Sant Vicenç de Rus.

 

Col·locació de dos bancs nous al mirador de Maçaners.

 

 

 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

50

 

Treballs de manteniment i millora d’equipaments i infraestructures  
Renovació de senyalització informativa del Parc als municipis del Parc.

 

Substitució dels plafons panoràmics dels miradors de Vilanova de Banat, Santa Maria de  
les Peces i Ortedó. Realització del manteniment dels tres miradors.

 

Manteniment a l’àrea recreativa dels Planells de Sastró (Tuixent). A més, s’ha substituït el  
com de la font, per un nou com de fusta de faig, en col·laboració amb l’Ajuntament de  
Tuixent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

51

 

Manteniment del mirador de Gresolet. S’han pintat les baranes, reparat els bancs de fusta  
i netejat i desbrossat els entorns del mirador i de l’aparcament.

 

Desbrossar la Casa del Riu i el Parc dels Búnquers, per preparar els itineraris, el punt  
d'informació i el museu per a la temporada d'estiu.

 

Arranjament, desbrossada i senyalització de la xarxa de senders del Parc (GR 150, PR-C  
123, GR 107, PR-C 121 i PR-C 158)

 

Millora de l’itinerari de Cavalls del Vent entre el Refugi Estasen i Gresolet i el Serrat de les

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

52

 

Esposes i Moixeró, amb el finançament de la cursa Ultra Pirineu.

 

Senyalització de prohibit circular amb motocicleta del camí GR 150 de coll de Bancs a La  
Seu d’Urgell.

 

Arranjament urgent de les pistes forestals de l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya,  
consistent en: netejar de pedres i esllavissades, netejar cunetes, desembossar i refer  
trencaaigües, tapar xaragalls...

 

 

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

53

 

Manteniment dels jardins de plantes medicinals de Ca les Monges i de les Trementinaires  
de Tuixén, consistent a reposar les plantes anuals, adobar, podar, regar, eliminar les  
males herbes i netejar escombraries, i d’altres actuacions.

Manteniment de les barreres que regulen l’accés motoritzat al Parc: greixar, pintar,  
canviar panys... També s’han col·locat noves barreres en algunes pistes forestals.

Manteniment dels eco comptadors existents. Alguns dels existents s’han canviat  
d’ubicació per obtenir dades d’altres senders.

Reparació de senyalització malmesa i col·locació de nous cartells panoràmics i  
informatius en diferents indrets del Parc.

Reparació i manteniment de diferents elements de fusta tractada, com les baranes de  
diversos miradors o els suports de fusta de tota la senyalització de l’àrea de lleure dels  
Planells de Sastró.

 

Condicionament de diverses fonts a l’entorn del Parc.

Suport als treballs de neteja de deixalles i manteniment de les infraestructures al vessant  
sud mitjançant la contractació de l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

 

Suport als treballs de neteja de deixalles i manteniment de les infraestructures al vessant  
nord mitjançat la contractació d’un peó durant 9 mesos a través de Forestal Catalana, SA.

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

54

 

Treballs de neteja de deixalles i manteniment de les infraestructures (àrees de lleure,  
miradors, aparcaments...) del Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del  
Pedraforca i del Parc, mitjançant la brigada de manteniment.

Manteniment de la xarxa de senders de petit i gran recorregut amb mitjans propis,  
consistent a desbrossar, tallar arbres caiguts i refer les marques de pintura i/o col·locar  
estaquetes de seguiment. Destaquen, entre d’altres, les millores al GR150 i al camí de  
Guardiola de Berguedà a Sant Marc.

Manteniment dels itineraris adaptats del mirador del cap del Ras, mirador dels Orris i  
mirador del Pedraforca, consistent a netejar el camí de pinyes, branques, excrements del  
bestiar, etc., que dificulten el pas de les cadires de rodes.

 

 

 

 

 

 

 

Manteniment de les rutes de natura del Parc: tallar pins caiguts, substituir i reparar la  
senyalització, desbrossar i refer el traçat...

 

 

 

 

 

 

 

Arranjament i restauració dels entorns d’una bassa d’aigua per a prevenció i extinció  
d’incendis forestals de la zona dels Alabaus (La Molina).

 

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

55

 

Rehabilitació de la teulada de la petita església romànica del S. XII de Sant Joan de  
l’Avellanet i substitució de teules antigues i malmeses per teules noves.

  
Recuperació de l’antic camí que pujava per un lateral de la tartera de Saldes. Aquest camí  
permet pujar i baixar el Pedraforca de manera més segura, i ajudar a la preservació de la  
tartera de Saldes. L’actuació ha estat finançada mitjançant el conveni de l’Obra Social de  
La Caixa amb el Servei d’Espais Naturals Protegits.

 Treballs silvícoles als Punts Estratègics de Gestió (PEG) de Josa de Cadí (Alt Urgell) i  
Meranges (Berguedà). Actuació finançada per l’Obra Social de La Caixa, i realitzada en  
col•laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,  
l’Ajuntament de Josa de Cadí i amb els propietaris del ramat de cabra de llet i de la  
formatgeria del Serrat Gros, que recentment s’han traslladat a Josa de Cadí, i pasturaran  
tota la zona de pastures recuperada amb aquesta actuació.

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

56

 

Desenvolupament local sostenible  
 
Ordenació dels recursos
 
Redacció de 110 informes preceptius o autoritzacions referents als diferents àmbits de la  
gestió del Parc, dels quals només un 1% han estat desfavorables.

Foment i suport a les activitats econòmiques tradicionals  
Planificació de passos canadencs en diferents pistes del Parc per donar suport a l’activitat  
ramadera tradicional i evitar que entri en conflicte amb l’ús de lleure del medi natural.

Recuperació de pastures amb mitjans manuals (desbrossar i cremar restes) als sectors de  
Corral de Rus i a la Casa de Rus.

 

Reparació i manteniment d’abeuradors, captacions d’aigua i mànegues de maneig en  
diferents indrets del Parc.
 
 
Foment i suport als productors locals
 
Dins la línia de suport als productors locals del Parc, s’ha continuat divulgant els activitats  
proposades pels productors dins el Programa d’Activitats trimestrals.

Així mateix, s’han dut a terme dues activitats: una Jornada de creació de xarxa entre  
productors i agents turístics del  Parc Natural i un seminari sobre Storytelling o com  
explicar la teva història.

 

  
 

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

57

 

Relacions i col·laboracions institucionals  
 
S’ha col·laborat amb diversos ajuntaments del Parc en l’organització d’activitats.

S’han inclòs activitats dels productors locals del parc, per tal de donar continuïtat al  
projecte de promoció del col·lectiu.

Es continua col·laborant amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu  
d’Urgell en la promoció de la comarca  a través d’activitats de senderisme
.

S’ha col·laborat amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Parc Natural de l’Alt Pirineu en la  
millora i el funcionament de la Casa dels Parcs dels Pirineus.

 

Un any més s’ha col·laborat amb l’Ajuntament de Montellà i Martinet en la millora i el  
funcionament de la Casa del Riu, un centre d’interpretació sobre els ecosistemes fluvials.

Amb l’Ajuntament de Josa i Tuixent, s’ha col·laborat en l’actualització i millora, així com en  
l’obertura de l’exposició Singularitats de la flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró,  
ubicada al Centre d’interpretació de la flora de Tuixent.

Col·laboració en l’assessorament tècnic en la gestió del Camí dels Bons Homes.

Assistència a les diferents Taules de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), de la  
Cerdanya i de l’Alt Urgell.

S’ha col·laborat amb els Centres de Recursos Pedagògics del Berguedà i l’Alt Urgell i els  
instituts Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell, i l’Alt Berguedà, de Bagà, en la implantació del  
Servei Comunitari.

S’ha col·laborat amb l’AMPA de l’escola Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà.

Es col·labora en el muntatge d’exposicions al Museu de les Trementinaires, a Tuixent i la  
Casa dels Parcs Pirinencs, a la Seu d’Urgell.

S’ha donat suport a l’Associació Signatus, Grup Naturalista, en la realització del curs El  
món del llop
.

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

58

 

S’ha col·laborat amb l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya en la dinamització del Centre  
d’Informació del Parc a Talló.

S’ha col·laborat amb una sortida guiada dins de l’Arç Diada de fruits i herbes oblidades  
de Catalunya,
organitzada per l’Ajuntament de Prullans.

S’ha donat suport a l’Institut Català d’Ornitologia en la realització de diverses activitats  
relacionades amb l’ornitologia.

S'han desenvolupat reunions i trobades amb alcaldes, consells comarcals, societats de  
caçadors, pagesos, propietaris i altres agents socials del territori per millorar la gestió del  
Parc tot integrant les seves propostes.

El Parc ha participats en reunions de promoció dels parcs naturals de les comarques  
gironines promogudes pel Consorci de Turisme Girona – Costa Brava.

S’han mantingut col·laboracions amb reserves naturals de França, el Parc Natural  
Regional dels Pirineus Catalans, parcs de l'Estat espanyol i d'altres espais protegits de  
Catalunya.

S’han mantingut reunions de treball i coordinació entre els 3 parcs d’alta muntanya:  
Aigüestortes, Alt Pirineu i Cadí-Moixeró.

El Parc ha participat en el Consell Regulador del Camí dels Bons Homes, el Patronat del  
Museu Cerdà, l’Associació Valls del Pedraforca, l’Associació de la Fia-Faia i l’Associació  
Cavalls del Vent.

S’ha col·laborat amb diverses associacions de Bagà en la divulgació de les activitats i  
exposicions que ofereixen (’Associació Medieval de Bagà, Bagà té vida i Unió  
Excursionista de Catalunya -Bagà-)

S’ha participat en el Grup de Turisme i Cultura i el Grup de Senderisme del Consorci  
Turístic de l’Alt Berguedà.

S’ha col·laborat en l’organització de les diferents curses de muntanya que circulen en part  
o totalment pel Parc a fi de garantir-ne la compatibilitat amb la protecció dels valors,  
afavorir la dinamització del territori i sensibilitzar corredors i acompanyants sobre el  
respecte i la valoració de l’espai protegit.
 
 
S’ha continuat col·laborant amb la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat  
(BEG) i la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA).
 
 
 
 

Vigilància

  
La vigilància ha estat encomanada als agents rurals i guardes de reserves de fauna, amb  
la col·laboració d’altres cossos com els mossos d’esquadra, i també hi ha hagut reunions  
de coordinació amb els caps d’Àrea Regional de Barcelona i Lleida, i els caps d’Àrea  
Bàsica de l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya.

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

59

 

El cos d’Agents Rurals han emprès diverses actuacions de seguiment de fauna coordinats  
pel personal tècnic del Parc, com també serveis especials de vigilància, i el control de la  
cursa de muntanya Ultra Pirineus mitjançant la Unitat de Muntanya.
 
 
 
 

Gestió administrativa  
 
Les tasques administratives s’han mantingut amb un important volum d’expedients, de  
documentació, d’ajuts, d’informes, de permisos i d’altres escrits tramitats al llarg de l'any.  
S’ha realitzat el registre de correspondència de 181 documents d’entrada i 268 de sortida
.  
 
 
 

Gestió econòmica  
 
Aplicació del Règim d’Autonomia Econòmica
 
 
El pressupost de l’exercici 2016 del Parc Natural es de 617.743,39€ dels quals 111.000€  
pertanyen al Règim d’Autonomia Econòmica (en endavant RAE).  
 
D’acord amb el que estableix el Decret 84/1997, d’1 d’abril, sobre la gestió del règim  
d’autonomia econòmica dels espais naturals de protecció especial i l’Ordre de 17 de juny  
de 1997, de desenvolupament de les normes sobre gestió en règim d’autonomia  
econòmica dels espais naturals de protecció especial, el RAE permet que els ingressos  
obtinguts pels espais naturals de protecció especial producte de la seva gestió o bé per  
aportacions d’ens de caràcter públic o privat siguin aplicats directament a un seguit de  
despeses corrents de caràcter urgent, sense seguir el procediment ordinari de tramitació  
administrativa, amb l’objectiu de dotar-los d’una agilitat de gestió que repercuteixi en la  
millora de les seves condicions de manteniment, visita i divulgació ambiental.  
 
Per tal de portar una correcta gestió i control dels fons s’utilitza el programa de  
comptabilitat pública G.A.E subministrat per Aytos, CPD i basat en el Pla General de  
comptabilitat per l’Administració Pública adequat als centres que gestionen RAE, amb la  
incorporació dels criteris comptables establerts pel Departament d’Economia i Hisenda de  
la Generalitat de Catalunya i d’acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre,  pel  
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la  
Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016.  
 
En base a la Resolució d’aprovació dels pressupostos del RAE dels espais naturals de  
protecció especial per a l’exercici 2016 de data 20 de setembre de 2016, el Director  
General de Polítiques Ambientals aprova el pressupost del Parc Natural del Cadí-Moixeró  
per un import de 116.000€ dels quals 111.000€ corresponen a l’aportació al RAE del  
Departament de Territori i Sostenibilitats (DTES) i 5.000€ als ingressos propis. Això  
suposa mantenir el mateix pressupost que el 2015.  

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

60

 

La pròrroga del pressupost de l’any 2016, junt amb les reduccions del pressupost dels  
anys anteriors, fan difícil assumir les responsabilitats assignades a l’equip gestor del Parc.  
Aquest fet ha condicionat de forma important el funcionament ordinari i les despeses de  
manteniment, promoció, activitats divulgatives i didàctiques, i altres treballs de  
conservació i millora d’infraestructures, que tot i que part d’aquestes estaven previstes, no  
s’han pogut realitzar.  
Pel que fa als cobraments de les aportacions del RAE de l’any 2016, val a dir que es va  
rebre un únic ingrés el 30 de setembre de 2016 per import de 74.000€ el qual correspon a  
les aportacions de gener a agost de 2016. Per tant, a 31 de desembre de 2016 resten  
pendents de pagament 37.000€, sense tenir una previsió de la seva data d’ingrés. Aquest  
fet dificulta la planificació i gestió del Parc Natural ja que l’encàrrec de subministraments i  
serveis necessaris així com la realització de treballs tècnics i altres tasques detallades en  
el Programa d’Actuacions anuals es veuen condicionades a la recepció de fons suficients  
que permetin fer front a les despeses generades per tal de no demorar el pagament de les  
factures als proveïdors.  
Totes les actuacions finançades amb els fons del RAE apareixen reflectides en la present  
memòria. Addicionalment es poden consultar els aspectes més rellevants de la gestió  
econòmica del RAE del Parc Natural en la Memòria de la gestió econòmica del RAE del  
2016.
 
 
Gestió del pressupost del Parc  
 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, el pressupost de l’exercici 2016 del Parc Natural  
és de 617.743,39€ dels quals 111.000€ pertanyen al RAE. No obstant, s’han realitzat  
modificacions del pressupost per import de 15.323,77€ fet que implica que el pressupost  
definitiu hagi estat de 633.067,16€. Les modificacions pressupostàries s’han realitzat com  
a conseqüència de la generació de crèdit per import de 6.910,21€ (per la generació  
d’ingressos propis addicionals als pressupostats) i de la incorporació d’una part del  
romanent de crèdit acumulat d’exercicis anteriors per import de 8.413,56€.  
 
Al marge dels fons del RAE, a través del Parc s’han tramitat els següents contractes de  
despesa amb el Servei d’Espais Naturals Protegits del Departament de Territori i  
Sostenibilitat:

- Treballs de neteja i manteniment de la vessant sud per import de 32.862,06€  
(Taller Coloma).  
- Treballs de neteja i manteniment de la vessant nord per import de 27.087,35€  
(Forestal Catalana).  
- Serveis de neteja del centre d’informació del Parc de Bagà per import de

13.310,00€

  
No obstant, les següents despeses proposades al mateix Servei d’Espais Naturals  
Protegits no van ser aprovades per falta de crèdit pressupostari:  
- Manteniment de la fusta exterior de l’edifici del Centre d’Informació del Parc

Natural de Bagà per import de 1.621,40€  
- Serveis de catalogació de documentació del Centre de Documentació del Parc per  
import de 6.842,55€.  
- Millora de la xarxa d’eco comptadors del PNCM i la senyalització de diversos

elements per import de 34.037,30€.  
- Serveis d’arranjament del primer tram de la pista al Collell i la barana per import de  
43.000,98€.  

 

Memòria anual 2016   II. Actuacions executades

 

61

 

Per últim cal destacar el finançament obtingut gràcies al Conveni amb l’Obra Social La  
Caixa per import de 95.000€ que ha permès realitzar les següents actuacions:  
- Manteniment del camí de la tartera del Pedraforca, per import de 50.000€.  
- Tractaments silvícoles en Punts Estratègics de Gestió per a la prevenció

d’incendis forestals, per import de 45.000€.  
 
En el següent apartat d’Execució Econòmica es resumeixen les dades generals del  
pressupost del Parc.  
 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

62

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

 

 63

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 

 

III. Execució econòmica  

 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

64

 

 

 

 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

 

 65

  

Informació per a la interpretació de les dades

  
Tal i com es detalla en l’apartat de gestió econòmica, a continuació s’exposen les  
principals dades generals del pressupost del Parc de l’any 2016.

En el primer apartat apareixen reflectides les fonts de finançament així com el pressupost  
de despeses.

En el segon apartat, apareix un detall de les actuacions portades a terme pel Parc durant  
l’any en qüestió. En la columna de “Despesa” apareix el cost que ha implicat l’actuació  
corresponent la qual està finançada amb alguna de les fonts de finançament que  
apareixen en el primer apartat (fons del RAE, despeses que han estat assumides pel  
Departament, ingressos propis o bé els fons obtinguts pel conveni amb l’Obra Social La  
Caixa). Les actuacions que no tenen una despesa associada, son actuacions que s’han  
realitzat amb mitjans propis del Parc, tant a nivell personal com material.

L’objectiu d’aquest apartat és el de detallar i resumir les principals actuacions portades a  
terme durant l’any 2016 i especificar, si s’escau, si impliquen un cost associat a les  
mateixes. En aquest sentit, no s’inclouen expressament com a actuacions del Parc les  
actuacions bàsiques de funcionament i manteniment.

  
 

Dades generals del pressupost

  
Finançament
 

Font

Pressupost  
del Parc  
Modificacions  
Crèdits

definitius

Finançament pel Departament, ordinari 406,743,39€ 406,743,39€

Finançament del Departament, RAE 111.000,00€ 111.000,00€

Incorporació de romanent RAE - 8.413,56€ 8.413,56€

Finançament d’altres administracions  
públiques (FEADER)

- - -

Ingressos propis 5.000,00€ 6.910,21€ 11.910,21€

Altres fonts (conveni amb l’Obra Social de La  
Caixa)  
95.000,00€ 95.000,00€

TOTAL (€) 617.743,39 15.323,77 633.067,16

  

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

66

 

Pressupost (€)

 

Concepte

Pressupost  
del Parc  
 
Modificacions

 Pressupost

executat

Personal

Propi i plans d’ocupació  
(Capítol 1)  
333.483,98€ - 333.483,98€

Altres (becaris) - - -

Manteniment,  
subministraments,  
treballs tècnics,  
etc. (Capítol 2)

Règim d’autonomia  
econòmica

116.000,00€ 15.323,77€ 131.323,77€

Manteniment (Forestal  
Catalana, SA)

27.087,35€ - 27.087,35€

Manteniment (Taller Coloma) 32.862,06€ 32.862,06€

Estudis i assistències  
tècniques

- -

Altres (serveis de neteja) 13.310,00€ 13.310,00€

Inversions  
(Capítol 6)

Obres (Obra Social de La  
Caixa)  
95.000,00€ 95.000,00€

Obres i material inventariable - -

Ajuts 

(capítols 4 i/o 7)

A ajuntaments - -

A particulars - -

A associacions - -

A empreses - -

TOTAL (€) 617.743,39 15.323,77 633.067,16

  
 
 

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

 

 67

  

Detall per actuacions

  
1. Direcció i equip de gestió
 
 
Gestió del personal propi

  
 
Programa de Formació

  
 
 
 
2. Protecció i Conservació del patrimoni natural

  
Accions
d’obtenció d’informació i millora del coneixement

  
 
 
 

Actuació Despesa

Personal propi i plans d’ocupació 333.483,98

Actuació Despesa

Realització de diferents cursos del DTES i altres jornades de  
formació  
-

Actuació Despesa

Inventari de líquens en boscos de coníferes 4.356,00

Ampliació del coneixement de distribució, fenologia i refugis  
de ratpenats  
4.842,40

Treball de recerca de briòfits de cinc boscos del Parc 2.850,00

Assistència tècnica gestió Natura 2000 i seguiments flora                   9.680,00

Publicació treballs de recerca micològica i botànica                     700,00

Programa Sylvia                                  -

Programa Migrans -

Programa SACRE -

Seguiment i manteniment dels fruiterars tradicionals de  
salvaguarda del Parc  
4.551,24

Treballs tècnics d’assessorament en la biodiversitat 4.840,00

Treballs tècnics de seguiment del còlit gris 968,00

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

68

 

Gestió d’espècies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestió d’hàbitats i ecosistemes

  
 
Prevenció de riscos

  
 
 
 
3. Protecció i Conservació del patrimoni cultural i del paisatge

  
Estudis i actuacions de conservació

  

Actuació Despesa

Eliminació de la planta Senecio inaequidens -

Seguiment de les poblacions de necròfagues i galliformes -

Censos anuals d’espècies de fauna -

Actuació Despesa

Planificació, revisió i seguiment Pla Anual Aprofitaments  
forestals  
-

Col·laboracions en Projectes d’Ordenació Forestal i PTGMF -

Gestió de matollars i pastures -

Actuació Despesa

Manteniment de la secció de servei de les pistes forestals -

Manteniment general de diversos punts d’aigua -

Desbrossada a diverses àrees de lleure per a la prevenció  
d’incendis forestals  
-

Manteniment de les barreres de les pistes forestals -

Redacció del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2.904,00

Tractaments silvícoles en Punts Estratègics de Gestió per a  
la prevenció d’incendis forestals (finançat per l’Obra Social  
de La Caixa)  
45.000,00

Actuació Despesa

Prospecció, inventari i promoció de la declaració dels arbres  
d’interès local i monumentals
 
-

Manteniment del patrimoni cultural -

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

 

 69

  

4. Serveis d’ús públic: informació, comunicació i educació  
ambiental
 
 
Informació per a visitants
 

  
 
Educació ambiental

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuació Despesa

Servei d’informació als visitants  (propi) -

Actualització i manteniment de les diverses bases de dades -

Actualització i millora d eles xarxes socials -

Manteniment de la xarxa d’eco-comptadors -

Funcionament de  la Casa dels Parcs dels Pirineus 363,00

Actuació Despesa

Programa d’activitats trimestrals 6.405,84

Suport als docents del Parc i xerrades a centres educatius -

Realització de tallers d’educació ambiental

 258,70  

Festa de l’arbre a les escoles 2.631,55

Col·laboració en el II Camp de treball Planant sobre la serra  
del Cadí
 
-

Suport als centres de Recursos Pedagògics del Berguedà i  
l’Alt Urgell en la implantació del Servei Comunitari  
-

Suport als instituts Joan Brudieu i Alt Berguedà en el Servei  
Comunitari  
-

Organització de jornades dins el Pla Anual de Transferència  
tecnològica  
-

Col·laboració amb Ajuntaments en l’organització d’activitats -

Participació en diverses iniciatives de divulgació (Ennatura’t,  
Setmana BIO, Fira Arç. Diada dels Fruits i Herbes oblidades  
de Catalunya, Nit del Ratpenats, etc.) (incloses dins les  
activitats trimestrals)

-

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

70

 

Divulgació i comunicació social

  
 
Publicacions

 

Actuació Despesa

Convocatòria del XXIV Concurs de Fotografia 650,00

Celebració diades: Dia Europeu dels Parcs, Dia Mundial dels  
Ocells, Dia Internacional de les muntanyes, entre altres  
(incloses dins el Programa d’activitats trimestrals)  
-

Jornada de portes obertes de la Casa dels Parcs dels  
Pirineus
 
102,35

Projecte de cooperació Leader Natura 146,11

Col·laboració en els grups de treball d’Ús Públic i Turisme i el  
d’harmonització dels Cursos de Guies  
-

Participació a les Fires del Baridà, de Martinet de Cerdanya i  
Pirineu Esport, de Bellver de Cerdanya, Sant Ermengol i  
altres  
1.313,94

Participació en la 17ª Festa i Fira de les Trementinaires  
(inclòs activitats trimestrals)  
-

Participació en les Taules de Senderisme de l’Alt Pirineu i  
Aran, Cerdanya i Alt Urgell  
-

Col·laboració tècnica amb entitats gestores de travesses del  
Parc (Cavalls del Vent i Camí dels Bons Homes, entre altres)  
-

Divulgació i difusió 3.143,84

Participació a altres associacions -

Participació a fires de turisme  -

Col·laboració premsa local i comarcal -

Actuació Despesa

Fulletons i cartells de les activitats trimestrals i altres 7.096,65

Maquetació i edició de la revista El picot negre, núm. 27 i 28 3.714,66

Publicació del llibre 50 indrets amb encant del Parc Natural -

Edició del calendari de sobretaula 2017 1.004,30

Edició de carpeta amb solapa 1.051,49

Edició de tres fulletons amb itineraris geològics, en 4 idiomes 3.783,67

Fulletó d’itineraris pel sector de l’Alt Urgell -

Reedició i actualització del llibret sobre flora i fauna del Parc  
natural del Cadí-Moixeró  
-

Reedició del fulletó de caminades i rutes en bicicleta de  
muntanya en català
 
828,85

Reedició de la llibreta de la vaca, amb consells sobre com  
actuar davant el bestiar domèstic
 
1.093,84

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

 

 71

  

  
 
Centres de documentació

  
 
 
 
5.
Creació i manteniment d’equipaments i infraestructures

  
Redacció de projectes, informes i propostes de despesa

  
 
Creació
d’equipaments i infraestructures

  

Reedició Mapa Parc Natural i PNIN 1.980,77

Reedició i actualització de l’opuscle general del Parc Natural  
en català
 
3.702,60

Elaboració de l’exposició itinerant sobre els valors naturals i  
culturals del Parc  
-

Revisió i assessorament dels mapes del Parc de l’editorial  
Alpina i l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC)  
-

Mapa d’equipaments i itineraris Instamaps -

Actuació Despesa

Gestió i actualització de la pàgina web -

Catalogació de documents- Bibliotecària itinerant -

Subscripcions i adquisició de documents 1.533,32

Elaboració de 4 números del Butlletí electrònic -

Gestió de les xarxes socials del Parc (Facebook i Twitter) -

Participació en jornades i reunions periòdiques -

Col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques Especialitzades  
de la Generalitat (BEG) i la Red de Centros de Información y  
Documentación Ambiental
(RECIDA)  
-

Actuació Despesa

Redacció d’informes -

Redacció  de propostes de despesa -

Actuació Despesa

Condicionament de camins per visitar arbres singulars i  
desbrossar al voltant dels arbres  
-

Condicionament de camins amb noves infraestructures  
(passeres, escales, baranes...)

-

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

72

 

Treballs de manteniment i millora d’equipaments i infraestructures

  
 
 
 
6. Desenvolupament local sostenible

  
Ordenació dels recursos naturals
 

  

Actuació Despesa

Arranjament urgent de pistes a l’Alt Urgell 4.500,40

Arranjament urgent de pistes Cerdanya 4.500,40

Arranjament urgent de pistes al Berguedà 4.500,40

Manteniment del jardí de Ca les Monges a Bellver de  
Cerdanya
 
2.541,00

Manteniment del jardí de plantes medicinals de Tuixent 2.613,60

Col·locació, reparació i pintat de barreres 1.543,96

Col·locació i manteniment d’eco-comptadors -

Col·locació i manteniment de senyalització 1.386,18

Reparació i manteniment de baranes de fusta tractada -

Condicionament i manteniment de fonts i de les seves  
captacions

-

Treballs de neteja i manteniment vessant sud 32.862,06

Treballs de neteja i manteniment vessant nord 27.087,35

Treballs de neteja i manteniment al PNIN i al Parc -

Manteniment de la xarxa de senders del parc  5.000,00

Manteniment dels itineraris de natura del parc -

Manteniment del camí de la tartera del Pedraforca (finançat  
per l’Obra Social de La Caixa)  
50.000,00

Manteniment de l’itinerari adaptat del mirador del Cap del  
Ras
 
-

Manteniment dels miradors del parc -

Actuació Despesa

Redacció d’informes preceptius referents a la gestió forestal i  
cinegètica  
-

Redacció d’informes preceptius referents a activitats  
esportives, filmacions i altres activitats

-

Redacció d’informes preceptius d’obres -

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

 

 73

  

Foment i suport a les activitats econòmiques tradicionals

  
 
Foment i suport als productors locals

  
 
 
 
7. Relacions i col·laboracions institucionals

  
Amb administracions locals

  
 
Amb administracions a nivell català

  

Actuació Despesa

Recuperació de zones de pastures amb mitjans propis -

Reparació i manteniment d’abeuradors -

Actuació Despesa

Activitats  de suport als productors locals 2.332,06

Divulgació de les activitats dels productors locals (inclòs dins  
el Programa d’activitats trimestrals)  
-

Actuació Despesa

Col·laboracions amb els instituts l’Alt Berguedà i Joan  
Brudieu de La Seu d’Urgell

-

Col·laboracions amb els Centres de Recursos Pedagògics de  
l’Alt Urgell, Berguedà i La Cerdanya  
-

Col·laboració amb Ajuntaments dels municipis del Parc i  
Consells Comarcals en l’organització d’activitats (inclòs dins  
el Programa d’Activitats trimestrals)  
-

Col·laboració amb l’Associació Medieval de Bagà, Bagà te  
Vida i Unió Excursionista de Catalunya (Bagà)  
-

Trobades amb alcaldes, Consells Comarcals, Societats de  
Caçadors, pagesos, Propietaris i altres agents socials  
-

Participació en el Consell Regulador del Camí dels Bons  
Homes, Patronat del Museu Cerdà, Associació Valls del  
Pedraforca, Associació de la Fia Faia, Patronat turisme  
Costa Brava-Girona i Associació Cavalls del Vent

-

Actuació Despesa

Col·laboració amb altres Parcs de Catalunya -

Col·laboració amb escoles -

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

74

 

Amb administracions a nivell de l’Estat

  
 
Amb administracions a nivell internacional

  
 
 
 
8. Vigilància

  
 
 
 
9. Gestió administrativa i econòmica

  
Gestió de les despeses ordinàries de funcionament

  
 
Expedients
d’inversions del Departament

  
 

Actuació Despesa

Col·laboració amb Parcs de l'Estat Espanyol -

Participació a l’ESPARC 2016

Actuació Despesa

Col·laboració amb Reserves Naturals i Parcs de França -

Actuació Despesa

Vigilància Guardes de Reserves de fauna, Agents Rurals i  
Mossos d’esquadra
 
-

Actuació Despesa

Tasques administratives i de gestió econòmica del Parc  
natural i del Paratge Natural d’Interès Nacional del  
Pedraforca.
 
-

Actuació Despesa

Adquisició de senyalització 0

 

Memòria anual 2016   III. Execució econòmica

 

 75