ESTADÍSTIQUES  
CULTURALS  
DE CATALUNYA
 
ESTADÍSTICAS CULTURALES DE CATALUÑA  
CULTURAL STATISTICS OF CATALONIA

Actualització febrer 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
Simb 
Simb 
Symb
 
% tan 
- no h 
: infor 
.. info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podeu 
NoCom
 
 
Prod

u

Dipòs

ISSN

Barce

ologia utilitza 
ología utiliza 
bols used in
 
nt per cent -  
hi ha dades o 
rmació no di 
ormació no p

  
u fer servir la info
 
mercial-SenseO

ucció i maqu

sit legal: B-13

N: 2013-3863

elona, febrer

ada a les tau 
ada en los cu 
the statistica
 
tanto por cie

o valor zero – 
sponible -
in 
procedent - in

ormació conting 
ObraDerivada 3.

uetació: Secr

3.857-2012

3

r 2015

ules estadísti 
uadros estad 
al tables
 
ento - percen

no hay dat 
formación no 
nformación n

guda en aquest  
0 Espanya de C

retaria Gener

iques  
dísticos

ntage rate  
tos o valor ce 
o disponible

no procedent

document d’ac 
Creative Comm

ral. Gabinet T

ero – not dat 
- information 
te - informatio

ord amb la llicè 
ons

Tècnic.

ta or zero val 
n not availab 
on not releva

ncia de Recone

lue  
ble
 
ant

eixement-

 

Presentació Presentación Introduction

  
 
 
 
 
 
La publicació anual Estadístiques culturals de Catalunya 2015, en la seva nova edició, recull  
una selecció de les dades estadístiques sobre el sector de la cultura i la creació que el  
Departament de Cultura elabora en el marc de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla  
estadístic de Catalunya 2011-2014.  
 
La disposició d’una base estadística consolidada sobre les activitats relacionades amb la  
cultura i la creació resulta fonamental per mesurar la dimensió econòmica del sector. Mitjançant  
un inventari de variables estadístiques per àmbits culturals (museus, patrimoni, biblioteques,  
etc.) i un inventari de funcions analítiques (consum, participació, despesa) es recullen les dades  
que permeten fer un retrat de la realitat cultural del país. A Catalunya, l’anàlisi estadística i  
econòmica cultural es desenvolupa a partir dels anys vuitanta, i en l’actualitat, en uns moments  
en què el sector cultural i creatiu és un dels més dinàmics de les economies modernes,  
avaluar-ne les aportacions i les relacions amb la resta de l’economia és una de les prioritats  
dels governs.  
 
En els darrers 25 anys, el creixement de les activitats relacionades amb la cultura i la creació — 
un auge vinculat als grans avenços tecnològics en l’àmbit de les TIC— ha estat superior al del  
conjunt de les economies més desenvolupades. Les indústries culturals i creatives s’han  
convertit en un dels motors de la nova economia, i avui el seu impacte econòmic es mesura  
amb l’aportació al PIB, la generació d’ocupació i el volum d’importacions i exportacions del  
comerç exterior.  
 
En aquest context, les dades que ofereixen els indicadors estadístics i econòmics resulten de  
gran valor per desenvolupar estratègies de producció eficaces, tant per part de les indústries  
culturals com de la resta de professionals que treballen en la producció de la cultura. De la  
mateixa manera, l’estadística cultural és essencial per a l’elaboració de polítiques culturals, ja  
que proporciona una informació i un coneixement necessaris per al disseny i la redacció  
d’iniciatives adequades a la realitat del sector en cada moment.  
 
L’anuari Estadístiques culturals de Catalunya 2015 aquí presentat posa a la disposició de tots  
els ciutadans les dades actualitzades sobre els principals àmbits del sector: finançament,  
indústries culturals i creatives, comerç exterior, ocupació, despesa de les llars en cultura,  
arxius, biblioteques, museus, patrimoni, arts visuals, cinema, llibre, arts escèniques, llengua i  
consum i pràctiques culturals.  
 
Estadístiques culturals de Catalunya 2015
es pot consultar en suport electrònic al web del  
Departament de Cultura, amb actualitzacions contínues de la informació d’acord amb el  
calendari d’actualització. S’hi pot accedir a través de
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/

  
 
 
 
 
 

3

 

Presentació Presentación Introduction

  
 
 
 
 
 
La publicación anual Estadísticas culturales de Cataluña 2015, en su novena edición, recoge  
una selección de los datos estadísticos sobre el sector de la cultura y la creación que el  
Departamento de Cultura realiza en el marco de la Ley 13/2010, del 21 de mayo, del Plan  
estadístico de Cataluña 2011-2014.  
 
La disposición de una base estadística consolidada sobre las actividades relacionadas con la  
cultura y la creación resulta fundamental para medir la dimensión económica del sector.  
Mediante un inventario de variables estadísticas por ámbitos culturales (museos, patrimonio,  
bibliotecas, etc.) y un inventario de funciones analíticas (consumo, participación, gasto) se  
recogen los datos que permiten hacer un retrato de la realidad cultural del país. En Cataluña, el  
análisis estadístico y económico cultural se desarrolla a partir de los años ochenta, y hoy por  
hoy, en unos momentos en que el sector cultural y creativo es uno de los más dinámicos de las  
economías modernas, evaluar sus aportaciones y las relaciones con el resto de la economía es  
una de las prioridades de los gobiernos.  
 
En los últimos 25 años, el crecimiento de las actividades relacionadas con la cultura y la  
creación —un auge vinculado a los grandes avances tecnológicos en el ámbito de las TIC— ha  
sido superior al del conjunto de las economías más desarrolladas. Las industrias culturales y  
creativas se han convertido en uno de los motores de la nueva economía, y hoy su impacto  
económico se mide con la aportación al PIB, la generación de ocupación y el volumen de  
importaciones y exportaciones del comercio exterior.  
 
En este contexto, los datos que ofrecen los indicadores estadísticos y económicos resultan de  
gran valor para desarrollar estrategias de producción eficaces, tanto por parte de las industrias  
culturales como del resto de profesionales que trabajan en la producción de cultura. Del mismo  
modo, la estadística cultural es esencial para la elaboración de políticas culturales, ya que  
proporciona una información y un conocimiento necesarios para el diseño y la redacción de  
iniciativas adecuadas a la realidad del sector en cada momento.   
 
El anuario Estadísticas culturales de Cataluña 2015 que aquí se presenta pone a la disposición  
de todos los ciudadanos los datos actualizados sobre los principales ámbitos del sector:  
financiación, industrias culturales y creativas, comercio exterior, ocupación, gasto de los  
hogares en cultura, archivos, bibliotecas, museos, patrimonio, artes visuales, cine, libro, artes  
escénicas, lengua y consumo y prácticas culturales.   
 
Estadísticas culturales de Cataluña 2015
se puede consultar en soporte electrónico en la web  
del Departamento de Cultura, con actualizaciones continuas de la información de acuerdo con  
el calendario de actualización. Se puede acceder a la publicación a través de 
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/

.

  
 
 
 

4

 

Presentation Presentation Introduction

  
 
 
 
 
 
The yearbook Estadístiques culturals de Catalunya 2015 [2015 Catalan Cultural Statistics]  
includes a selection of statistical data on the culture and creation sector that the Department of  
Culture prepares under the terms of Act 13/2010, of 21 May, on the Catalan Statistics Plan for  
2011-2014.   
 
A consolidated statistical base on cultural and creative activities is essential for measuring the  
sector's economic dimension. By using an inventory of statistical variables for the various  
cultural areas (museums, heritage, libraries, etc.) and an inventory of analytical functions  
(consumption, participation, expenditure) data can be gathered which help to build up a picture  
of the country's cultural reality. Statistical and economic analyses of culture in Catalonia have  
been made since the 1980s and one of the government's priorities today, when the cultural and  
creative sector is one of the most dynamic in modern economies, is to assess its contributions  
and relations with the rest of the economy.  
 
In the last 25 years, the growth of cultural and creative activities
a boom linked to the major  
technological advances in ICTs
has been higher than that of the most developed economies  
as a whole. Cultural and creative industries have become one of the drivers of the new  
economy and today their economic impact is measured by their contribution to the GDP, job  
creation and the volume of imports and exports from foreign trade.  
 
In this context the data these statistical and economic indicators offer are very valuable for  
developing effective production strategies, by the cultural industries as well as the other  
professionals working in cultural production. Cultural statistics are likewise essential for drafting  
cultural policies, as they provide the necessary information and knowledge for designing and  
drawing up initiatives adapted to the reality of the sector at any time.  
 
The yearbook Estadístiques culturals de Catalunya 2015 presented here, puts up-to-date data  
on the main areas of the sector at the disposal of every citizen: funding, cultural and creative  
industries, foreign trade, employment, household expenditure on culture, archives, libraries,  
museums, heritage, visual arts, cinema, books, performing arts, language and cultural  
consumption and practices.  
 
Estadístiques culturals de Catalunya 2015 can be consulted in its digital format on the  
Department of Culture's website. The information is continuously updated in line with the  
updating schedule through the web
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/

.

  

5

 

SumariSumario – Summary

  
 
 
Finançament públic Patrimoni arquitectònic i arquelògic
 

Financiación publica Patrimonio arquitectónico y arqueológico

Public finance Architectural and Archaeological Heritage

  
 
 
Indústries culturals i creatives Arts visuals

Industrias culturales y creatives Artes visuales

Culture and creative industries Visual arts

  
 
 
Comerç exterior Audiovisual

Comercio exterior Audiovisual

Foreign trade Audiovisual

  
 
 
Ocupació Llibre

Empleo Libro

Employment Books

  
 
 
Despeses de les llars en cultura Arts escèniques

Gasto de los hogares en cultura Artes escénicas

Household expenditure on culture Performing arts  
 
 
 
Arxius Llengua

Archivos Lengua

Archives Language

  
 
 
Biblioteques Pràctiques culturals

Bibliotecas     Prácticas culturales

Libraries     Cultural practices

           

  
 
Museus
 
Museos  
Museums  
 
 
Podeu trobar informació més detallada a
 
Podéis encontrar información más detallada en  
You can find detailed information at
 

6

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

FINANÇAMENT PÚBLIC  
 
La informació pressupostària relativa a la despesa en cultura de la Generalitat s’ha obtingut dels  
pressupostos anuals liquidats del Departament de Cultura.  
 
Les estadístiques de les diputacions provincials, dels consells comarcals i dels ajuntaments de  
Catalunya s’han elaborat a partir de la resposta d’aquests ens a l’Estadística de despesa en cultura  
de l’Administració local a Catalunya, que elabora el Departament de Cultura. Les dades de l’Estat  
s’han obtingut del buidatge de les subvencions i inversions nominatives dels Pressupostos  
aprovats de l’Estat.  
 
Totes les fonts d’informació presenten la despesa consolidada internament.  
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Economia i cultura:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

 

 

i a l’article  
 
 
FINANCIACIÓN PÚBLICA   
 
La información presupuestaria relativa al gasto en cultura de la Generalitat se ha obtenido de los  
presupuestos anuales liquidados del Departamento de Cultura.   
 
La estadística de las diputaciones provinciales, los consejos comarcales y los ayuntamientos se ha  
elaborado a partir de la respuesta de dichos entes a la Estadística de gasto en cultura de la  
Administración Local de Cataluña, que realiza el Departamento de Cultura. Los datos del Estado se  
han obtenido a partir de las subvenciones e inversiones nominativas recogidas en los  
Presupuestos Generales del Estado.   
 
Todas las fuentes de información presentan el gasto consolidado internamente.   
 
Para una ampliación de dichos resultados  se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito  
E

conomia i cultura:  
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

 

  
y en el artículo    
 
 
PUBLIC FINANCE  
 
The budgetary
information concerning the Catalan Government’s expenses on culture has been  
obtained from the Department of Culture.  
 
The statistics for the county councils, district councils and town councils of Catalonia are drawn
 
from ‘Estadística de despesa en cultura de l’Administració local a Catalunya’ prepared by the
 
Department of Culture. The statistics for the Spanish State are drawn from the nominative subsidies  
and investments which are published annually in the Spanish Budget Act.  
 
All of these sources of information present the internally consolidated expenditure.  
 
More information available at:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

  

and at the article

7

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
Finançament públic –
Financiación pública – Public finance  
 
 
01. Despesa pública en cultura a Catalunya. 2009-2013

Per nivells de govern  
Gasto público en cultura en Cataluña.  
Por niveles de gobierno  
Public expenditure on culture in Catalonia.  
By tier of government
 
 
02. Despesa en cultura del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2009-2013

Per capítols  
Gasto en cultura del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.  
Por capítulos  
Expenditure on culture by the Departament of Culture of the Autonomous Government of  
Catalonia.  
By heading
 
 
03. Despesa en cultura del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2009-2013

Per programes  
Gasto en cultura del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.  
Por programas  
Expenditure on culture by the Department of Culture of the Autonomous Government of Catalonia.  
By programmes
 
 
04. Despesa en cultura de les diputacions provincials de Catalunya. 2009-2013

Per capítols. Per programes  
Gasto en cultura de las diputaciones provinciales de Cataluña.  
Por capítulos. Por programas  
Expenditure on culture by the county councils of Catalonia.  
By heading. By programmes
 
 
05. Despesa en cultura de les diputacions provincials de Catalunya. 2009-2013

Per capítols. Per diputacions  
Gasto en cultura de las diputaciones provinciales de Cataluña.  
Por capítulos. Por diputaciones  
Expenditure on culture by the county councils of Catalonia.  
By heading. By county council
 
 
06. Despesa en cultura dels consells comarcals de Catalunya. 2009-2013

Per capítols. Per programes  
Gasto en cultura de los consejos comarcales de Cataluña.  
Por capítulos. Por programas  
Expenditure on culture by District councils.  
By heading. By programmes
 
 
07. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013

Per programes. Per dimensió del municipi  
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña  
Por programas. Por dimensión del municipio  
Expenditure on culture by catalan towns councils  
By programmes. By size of municipality
 
 

8

 

  
Finançament públic
Financiación pública – Public finance

  
 

08. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013  
Per capítols. Per dimensió del municipi
 
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña  
Por capítulos. Por dimensión del municipio  
Expenditure on culture by Catalan town councils  
By heading. By size of municipality
 

09. Treballadors en cultura a l’administració pública de Catalunya. 2009-2013  
Per nivells de govern
 
Trabajadores en cultura de la administración pública en Catalunya  
Por niveles de gobierno  
Cultural workers in Catalonia’s public administration  
By tier of government  

10. Treballadors en cultura a l’administració local de Catalunya. 2009-2013  
Per nivell de govern. Per sexe
 
Trabajadores en cultura de la administración local en Cataluya  
Por nivelees de gobierno. Por sexo  
Cultural workers in Catalan local administration  
By tier of government. By gender

9

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

01. Despesa pública en cultura a Catalunya. 2009-2013 
Gasto público en cultura en Cataluña 
Public expenditure on culture in Catalonia
 
Per nivells de govern
 
Por niveles de gobierno 
By tier of government

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

2009 2010 2011 2012 2013

Generalitat de Catalunya 374.243,0 378.161,9 325.981,2 283.318,0 241.734,0

Generalitat de Catalunya 
Autonomous Government of Catalonia

Diputacions provincials 123.821,7 128.022,5 117.043,5 95.821,9 93.070,0

Diputaciones provinciales 
County councils

Consells comarcals 7.115,1 7.941,5 7.489,5 5.700,3 5.022,1

Consejos comarcales 
District councils

Ajuntaments 677.715,2 665.509,9 583.670,9 474.950,1 464.131,8

Ayuntamientos 
Town councils

Ajuntaments > 50.000 habitants 348.365,2 318.398,7 286.324,0 249.312,1 246.842,7 
Ayuntamientos > 50.000 habitantes 
Town councils > 50,000 inhabitants

Ajuntaments < 50.000 habitants 329.350,0 347.111,2 297.346,9 225.638,0 217.289,1 
Ayuntamientos < 50.000 habitantes 
Town councils < 50,000 inhabitants

Estat 
(1)
73.991,9 71.793,6 62.410,5 36.976,8 18.085,8

TOTAL 1.256.886,9 1.251.429,5 1.096.595,6 896.767,0 822.043,8

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Subvencions i inversions nominatives. Subvenciones e inversiones nominativas. Grants and registered investment

10

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Despesa en cultura del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2009-2013 
Gasto en cultura del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Expenditure on culture by the Department of Culture of the Autonomous Government of Catalonia
 
Per capítols
 
Por capítulos  
By heading

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Personal 89.649,8 88.187,0 98.967,1 90.407,8 86.073,6 35,6

Personal 
Staff

Béns i serveis 90.500,7 88.356,5 64.467,7 59.994,0 48.204,5 19,9

Bienes y servicios 
Goods and services

Interessos 602,6 405,7 141,2 100,3 38,9 -

Intereses 
Interest

Tranferències corrents 115.919,3 127.516,5 103.337,4 89.796,9 70.589,7 29,2

Transferencias corrientes 
Current transfers

Inversions reals 21.473,2 17.936,6 13.071,7 14.098,9 8.219,4 3,4

Inversiones reales 
Real investment

Transferències de capital 27.547,5 30.753,9 29.809,9 23.708,4 20.470,1 8,5

Transferencias de capital 
Capital transfers

Actius financers 28.550,0 25.005,7 16.186,1 5.211,8 8.137,9 3,4

Activos financieros 
Financial assets

TOTAL 374.243,0 378.161,9 325.981,2 283.318,0 241.734,1 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

11

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 

03. Despesa en cultura del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2009-2013 
Gasto en cultura del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña 
Expenditure on culture by the Department of Culture of the Autonomous Goverment of Catalonia
 
Per programes
 
Por programas 
By programmes

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

35.410,2 29.576,7 40.829,7 39.192,3 33.982,2 14,1

Management and general services

16.200,7 12.905,2 12.125,8 10.605,3 8.869,4 3,7

Arqueología y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

38.024,2 37.684,5 26.771,9 26.056,8 22.024,0 9,1

Librarie

Arxius 11.623,6 12.121,9 10.956,8 9.509,7 8.443,8 3,5

Archivo 
Archive

Museu 49.172,1 47.844,2 39.122,5 34.562,9 32.914,8 13,6

Museos 
Museums

14.149,8 21.572,6 17.812,7 12.419,5 9.182,7 3,8

34.911,1 37.376,4 25.941,6 25.432,6 18.046,9 7,5

Cine y video 
Cinema and video

Lletres 13.536,6 15.136,8 12.365,1 5.393,4 6.989,9 2,9

Letras

Arts

Música 68.796,4 63.795,0 40.249,0 28.601,9 23.111,9 9,6

Música 
Music

51.174,3 54.292,8 46.229,1 40.889,4 33.594,4 13,9

Teatro y danza 
Theatre and dance

8.862,0 11.067,6 8.550,6 8.235,4 6.565,2 2,7

Popular culture

32.382,1 34.788,1 45.026,4 42.418,8 38.008,9 15,7

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 374.243,0 378.161,9 325.981,2 283.318,0 241.734,1 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Arts visuals

Direcció i Serveis  
Dirección y Servicios

Arqueologia i Patrimoni

Biblioteques 
Bibliotecas

Normalització lingüística

Artes visuales  
Visual Arts

Cinema i vídeo

Teatre i dansa

Cultura popular  
Cultura popular

12

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Despesa en cultura de les diputacions provincials de Catalunya. 2009-2013 (1/5) 
Gasto en cultura de las diputaciones provinciales de Cataluña 
Expenditure on culture by the county councils of Catalonia
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By headings. By programmes

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns i Transferències Inversions Transferències 
serveis corrents reals de capital

Personal Bienes y Transferencias Inversiones Transferencias 
servicios corrientes reales de capital

Staff Goods and Current Real Capital

2009 services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 1.900,1 500,2 10.837,2 - 855,74 14.093,2

Dirección y Servicios GeneralesManagement and general services

Arqueologia i Patrimoni 2.703,9 1.098,5 420,9 6.577,7 4.146,0 14.947,0

Arqueologia y Patrimonio-

Archaeology and heritage

Biblioteques i Arxius 16.942,5 6.412,7 7.676,3 9.720,2 3.205,8 43.957,5

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 2.550,9 1.441,9 7.936,8 132,3 3.197,9 15.259,8

Museos 
Museums

Promoció cultural 3.004,1 4.824,4 14.757,2 106,7 8.303,7 30.996,0

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural - - 2.747,4 - 1.355,3 4.102,7

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística 230,8 56,1 159,4 - - 446,3

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 27.332,2 14.333,8 44.535,1 16.537,0 21.064,5 123.802,5

(1)

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No s'inclouen 19,2 milers d'euros corresponents al Capítol VIII (Actius financers) 
No se incluyen 19,2 miles de euros correspondientes al Capítulo VIII (Activos financieros) 
19,2 thousand euros out of budget Chapter VIII (Financial assets) are not included

13

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Despesa en cultura de les diputacions provincials de Catalunya. 2009-2013 (2/5) 
Gasto en cultura de las diputaciones provinciales de Cataluña 
Expenditure on culture by the county councils of Catalonia
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By headings. By programmes

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns i Transferències Inversions Transferències 
serveis corrents reals de capital

Personal Bienes y Transferencias Inversiones Transferencias 
servicios corrientes reales de capital

Staff Goods and Current Real Capital

2010 services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 958,0 304,9 - 20,8 1351,8 2.635,5

Dirección y Servicios GeneralesManagement and general services

Arqueologia i Patrimoni 2.934,5 759,7 268,9 2.683,3 4.648,7 11.295,0

Arqueologia y Patrimonio-

Archaeology and heritage

Biblioteques i Arxius 17.971,4 6.946,4 9.249,2 8.637,4 8.419,2 51.223,6

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 1.422,8 656,0 7.203,3 5.235,6 3.033,8 17.551,6

Museos 
Museums

Promoció cultural 3.096,5 3.258,4 24.764,3 26,7 12.461,7 43.607,6

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural - - 1.279,0 - 167,9 1.446,9

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - - 262,4 - - 262,4

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 26.383,2 11.925,4 43.027,1 16.603,7 30.083,1 128.022,5

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

14

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Despesa en cultura de les diputacions provincials de Catalunya. 2009-2013 (3/5) 
Gasto en cultura de las diputaciones provinciales de Cataluña 
Expenditure on culture by the county councils of Catalonia
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By headings. By programmes

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns i Transferències Inversions Transferències 
serveis corrents reals de capital

Personal Bienes y Transferencias Inversiones Transferencias 
servicios corrientes reales de capital

Staff Goods and Current Real Capital

2011 services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 2.948,4 612,3 126,0 63,6 1830,2 5.580,5

Dirección y Servicios GeneralesManagement and general services

Arqueologia i Patrimoni 2.298,6 550,9 522,5 3.541,8 3.038,5 9.952,3

Arqueologia y Patrimonio-

Archaeology and heritage

Biblioteques i Arxius 18.000,9 6.720,2 7.868,9 8.485,2 4.732,5 45.807,8

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 1.713,8 1.371,5 7.673,1 2.621,5 4.861,7 18.241,7

Museos 
Museums

Promoció cultural 2.606,3 2.053,7 20.374,9 3,5 10.154,1 35.192,4

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 147,5 333,8 1.614,3 - 12,0 2.107,7

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - - 161,2 - - 161,2

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 27.715,6 11.642,4 38.340,9 14.715,7 24.629,0 117.043,5

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

15

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Despesa en cultura de les diputacions provincials de Catalunya. 2009-2013 (4/5) 
Gasto en cultura de las diputaciones provinciales de Cataluña 
Expenditure on culture by the county councils of Catalonia
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By headings. By programmes

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns i Transferències Inversions Transferències 
serveis corrents reals de capital

Personal Bienes y Transferencias Inversiones Transferencias 
servicios corrientes reales de capital

Staff Goods and Current Real Capital

2012 services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 2.724,4 907,0 - 13,5 917,9 4.562,8

Dirección y Servicios GeneralesManagement and general services

Arqueologia i Patrimoni 1.831,9 427,5 188,5 3.706,2 1.963,7 8.117,8

Arqueologia y Patrimonio-

Archaeology and heritage

Biblioteques i Arxius 17.229,7 6.117,4 7.796,8 3.556,7 3.364,1 38.064,7

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 2.203,4 1.713,1 8.340,7 116,8 3.993,8 16.367,8

Museos 
Museums

Promoció cultural 2.604,7 1.798,9 18.918,5 21,5 3.732,7 27.076,2

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 161,8 321,6 503,2 - 543,9 1.530,5

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - 3,1 75,9 - - 78,9

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 26.755,9 11.288,6 35.823,5 7.414,7 14.515,9 95.798,7

(1)

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No s'inclouen 23,2 milers d'euros corresponents al Capítol VIII (Actius financers) 
No se incluyen 23,2 miles de euros correspondientes al Capítulo VIII (Activos financieros) 
23,2 thousand euros out of budget Chapter VIII (Financial assets) are not included

16

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Despesa en cultura de les diputacions provincials de Catalunya. 2009-2013 (5/5) 
Gasto en cultura de las diputaciones provinciales de Cataluña 
Expenditure on culture by the county councils of Catalonia
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By headings. By programmes

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns i Transferències Inversions Transferències 
serveis corrents reals de capital

Personal Bienes y Transferencias Inversiones Transferencias 
servicios corrientes reales de capital

Staff Goods and Current Real Capital

2013 services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 2.407,7 900,2 108,5 - 713,6 4.130,0

Dirección y Servicios GeneralesManagement and general services

Arqueologia i Patrimoni 2.180,0 230,4 373,8 3.183,7 1.988,0 7.955,9

Arqueologia y Patrimonio-

Archaeology and heritage

Biblioteques i Arxius 19.228,2 6.084,3 7.676,5 4.718,5 1.893,3 39.600,7

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 1.826,4 1.862,4 8.226,4 57,0 751,6 12.723,8

Museos 
Museums

Promoció cultural 3.315,6 1.337,3 19.951,6 14,0 2.506,1 27.124,5

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 357,0 340,9 316,2 - 342,2 1.356,2

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - - 72,0 - - 72,0

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 29.314,9 10.755,4 36.725,0 7.973,1 8.194,8 92963,2

(1)

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No s'inclouen 106,8 milers d'euros corresponents al Capítol VIII (Actius financers) 
No se incluyen 106,8 miles de euros correspondientes al Capítulo VIII (Activos financieros) 
106,8 thousand euros out of budget Chapter VIII (Financial assets) are not included

17

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

 

05. Despesa en cultura de les diputacions provincials de Catalunya. 2009-2013 
Gasto en cultura de las diputaciones provinciales de Cataluña 
Expenditure on culture by the county councils of Catalonia
 
Per capítols. Per diputacions
 
Por capítulos. Por diputaciones 
By heading. By country council

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns Transferències InversionsTransferències

i serveis corrents reals de capital

Personal Bienes Transferencias Inversiones Transferencias 
y servicios corrientes reales de capital

Staff Goods Current Real Capital

and services transfers investment transfers TOTAL

2009

Diputació de Barcelona 22.897,5 10.556,3 29.806,0 16.065,6 9.089,3 88.414,5

Diputació de Girona 1.256,0 1.596,6 6.786,8 301,0 2.619,8 12.560,2

Diputació de Lleida 2.251,5 1.346,3 1.534,2 135,4 1.117,7 6.385,1

Diputació de Tarragona 927,3 834,7 6.408,1 35,0 8.237,6 16.442,7

TOTAL 27.332,3 14.333,9 44.535,1 16.537,0 21.064,4 123.802,5

(1)

2010

Diputació de Barcelona 22.135,8 9.435,8 29.880,1 16.325,0 20.929,1 98.705,8

Diputació de Girona 1.724,0 1.444,7 8.072,5 105,7 4.697,2 16.044,1

Diputació de Lleida 2.095,6 715,0 1.794,8 152,3 1.264,8 6.022,4

Diputació de Tarragona 427,9 329,9 3.279,8 20,8 3.192,0 7.250,3

TOTAL 26.383,2 11.925,4 43.027,1 16.603,7 30.083,1 128.022,5

2011

Diputació de Barcelona 22.480,5 9.567,4 27.146,0 14.455,5 16.440,8 90.090,3

Diputació de Girona 2.048,6 1.242,4 4.974,1 57,0 3.477,4 11.799,5

Diputació de Lleida 2.325,7 560,7 2.032,5 54,0 1.226,0 6.198,9

Diputació de Tarragona 860,8 271,9 4.188,3 149,3 3.484,7 8.955,0

TOTAL 27.715,6 11.642,4 38.340,9 14.715,7 24.629,0 117.043,5

2012

Diputació de Barcelona 22.098,4 8.795,8 25.635,2 7.271,2 9.445,6 73.246,1

Diputació de Girona 2.293,1 1.533,1 5.680,8 87,0 1.890,1 11.484,1

1.533,8 545,5 1.705,1 30,1 1.312,7 5.941,3

830,6 414,3 2.802,5 26,4 1.867,6 5.127,2

TOTAL 26.755,9 11.288,6 35.823,5 7.414,7 14.515,9 95.798,65

(2)

2013

Diputació de Barcelona 23.936,5 7.953,9 26.794,3 7.783,8 3.994,2 70.462,7

Diputació de Girona 2.320,0 1.550,2 5.397,5 101,9 1.645,5 11.015,1

2.171,9 940,3 1.550,2 55,4 1.170,8 5.596,9

886,5 311,1 2.983,1 31,9 1.384,3 5.888,6

TOTAL 29.314,9 10.755,4 36.725,0 7.973,1 8.194,8 92.963,2

(3)

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No s'inclouen 19,2 milers d'euros corresponents al Capítol VIII (Actius financers) 
No se incluyen 19,2 miles de euros correspondientes al Capítulo VIII (Activos financieros) 
19,2 thousand euros out of budget Chapter VIII (Financial assets) are not included
 
(2) No s'inclouen 23,2 milers d'euros corresponents al Capítol VIII (Actius financers)
 
No se incluyen 23,2 miles de euros correspondientes al Capítulo VIII (Activos financieros) 
23,2 thousand euros out of budget Chapter VIII (Financial assets) are not included
 
(3) No s'inclouen 106,8 milers d'euros corresponents al Capítol VIII (Actius financers)
 
No se incluyen 106,8 miles de euros correspondientes al Capítulo VIII (Activos financieros) 
106,8 thousand euros out of budget Chapter VIII (Financial assets) are not included

Diputació de Lleida 
Diputació de Tarragona

Diputació de Lleida 
Diputació de Tarragona

18

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Despesa en cultura dels consells comarcals de Catalunya. 2009-2013 (1/5) 
Gasto en cultura de los consejos comarcales 
Expenditure on culture by District councils
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By heading. By programmes
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns Transferències Inversions Transferències 
i serveis corrents reals de capital

Personal Bienes Transferencias Inversiones Transferencias 
y servicios corrientes reales de capital

Staff Goods Current Real Capital

2009 and services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 887,1 408,7 212,5 5,1 - 1.513,4

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 170,4 130,8 45,9 480,4 - 827,6

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 516,7 493,5 162,1 9,3 - 1.181,7

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 170,9 177,0 110,8 3,9 - 462,6

Museos 
Museums

Promoció cultural 518,2 829,3 307,1 3,5 - 1.658,1

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 285,4 262,9 351,8 41,2 - 941,3

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - 12,3 266,7 - - 279,0

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 2.548,7 2.314,5 1.456,9 543,5 - 6.863,61

(1)

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No s'inclouen 251,5 milers d'euros corresponents al Capítol III (Despeses financeres) 
No se incluyen 251,5 miles de euros correspondientes al Capítulo III (Gastos financieros) 
251,5 thousand euros out of budget Chapter III (Financial expenses) are not included

19

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Despesa en cultura dels consells comarcals de Catalunya. 2009-2013 (2/5) 
Gasto en cultura de los consejos comarcales 
Expenditure on culture by District councils
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By heading. By programmes
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns Transferències Inversions Transferències 
i serveis corrents reals de capital

Personal Bienes Transferencias Inversiones Transferencias 
y servicios corrientes reales de capital

Staff Goods Current Real Capital

2010 and services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 638,1 97,5 37,7 428,3 - 1.201,6

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 213,4 193,0 69,5 446,4 46,5 968,8

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 939,0 584,6 237,8 13,3 - 1.774,7

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 191,1 164,2 121,3 236,0 76,8 789,5

Museos 
Museums

Promoció cultural 814,0 873,6 584,7 26,9 - 2.299,2

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 81,5 133,2 209,0 18,0 - 441,7

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - 13,8 387,9 - - 401,7

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 2.877,2 2.059,7 1.647,9 1.168,9 123,3 7.877,0

(1)

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No s'inclouen 64,5 milers d'euros corresponents al Capítol III (Despeses financeres) i al Capítol IX (Passius financers) 
No se incluyen 64,5 miles de euros correspondientes al Capítulo III (Gastos financieros) y al Capítulo IX (Pasivos financieros) 
64,5 thousand euros out of budget Chapter III (Financial expenses) and Chapter IX (Financial liabilities) are not included

20

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Despesa en cultura dels consells comarcals de Catalunya. 2009-2013 (3/5) 
Gasto en cultura de los consejos comarcales 
Expenditure on culture by District councils
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By heading. By programmes
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns Transferències Inversions Transferències 
i serveis corrents reals de capital

Personal Bienes Transferencias Inversiones Transferencias 
y servicios corrientes reales de capital

Staff Goods Current Real Capital

2011 and services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 620,4 22,4 18,2 65,3 - 726,2

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 144,2 181,3 107,4 457,0 6,1 896,0

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 871,5 479,4 209,0 124,3 - 1.684,3

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 183,4 121,9 125,0 581,2 - 1.011,4

Museos 
Museums

Promoció cultural 831,0 819,2 602,6 81,5 - 2.334,2

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 136,6 103,3 208,3 60,5 - 508,7

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - 34,7 294,0 -- 328,6

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 2.787,1 1.762,1 1.564,3 1.369,8 6,1 7.489,5

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

21

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 

06. Despesa en cultura dels consells comarcals de Catalunya. 2009-2013 (4/5) 
Gasto en cultura de los consejos comarcales 
Expenditure on culture by District councils
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By heading. By programmes
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns Transferències Inversions Transferències 
i serveis corrents reals de capital

Personal Bienes Transferencias Inversiones Transferencias 
y servicios corrientes reales de capital

Staff Goods Current Real Capital

2012 and services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 626,8 36,1 21,9 -- 684,7

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 126,2 152,1 12,3 161,8 - 452,3

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 736,1 410,4 190,4 9,0 - 1.345,9

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 171,3 137,9 79,6 241,4 - 630,2

Museos 
Museums

Promoció cultural 725,0 746,1 537,1 1,1 - 2.009,3

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 52,7 133,2 67,8 -- 253,6

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - 11,5 312,8 -- 324,3

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 2.438,0 1.627,3 1.221,8 413,2 - 5.700,3

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

22

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Despesa en cultura dels consells comarcals de Catalunya. 2009-2013 (5/5) 
Gasto en cultura de los consejos comarcales 
Expenditure on culture by District councils
 
Per capítols. Per programes
 
Por capítulos. Por programas 
By heading. By programmes
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

Personal Béns Transferències Inversions Transferències 
i serveis corrents reals de capital

Personal Bienes Transferencias Inversiones Transferencias 
y servicios corrientes reales de capital

Staff Goods Current Real Capital

2013 and services transfers investment transfers TOTAL

Direcció i Serveis Generals 667,4 42,6 4,8 - - 714,8

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 121,1 125,0 21,1 93,4 6,2 366,7

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 647,3 465,9 120,6 - - 1.233,8

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 138,3 116,9 156,4 390,3 - 801,9

Museos 
Museums

Promoció cultural 561,8 530,7 312,5 - - 1.405,0

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 51,6 63,9 96,8 - - 212,4

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística - 42,0 245,5 - - 287,5

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 2.187,5 1.386,9 957,8 483,7 6,2 5.022,1

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

23

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya 
(1)
. 2009-2013 (1/5)

Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per programes. Per dimensió del municipi
 
Por programas. Por dimensión del municipio 
By programmes. By size of municipality
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

> 100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. < 20.000 hab.

2009 > 100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. < 20,000 inhab. TOTAL

Direcció i Serveis Generals 18.304,1 9.370,2 10.795,8 37.662,9 76.133,1

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 38.439,1 1.378,6 2.199,7 13.945,5 55.962,9

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 37.136,9 10.168,8 11.929,4 44.424,5 103.659,6

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 60.296,7 9.314,7 4.577,3 8.400,0 82.588,7

Museos 
Museums

Promoció cultural 75.839,5 33.556,6 33.086,0 70.013,7 212.495,9

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 39.673,2 11.720,3 31.370,9 59.356,0 142.120,3

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística 2.427,4 739,0 695,5 892,9 4.754,8

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 272.116,9 76.248,2 94.654,6 234.695,5 677.715,2

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No inclou el capítol III (interessos) i VIII - IX (Actius financers) 
No incluye el capítulo III (intereses) y VIII - IX (Activos financieros) 
Chapters III (interests) and VIII - IX (Financial assets) are not counted

24

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya 
(1)
. 2009-2013 (2/5)

Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per programes. Per dimensió del municipi
 
Por programas. Por dimensión del municipio 
By programmes. By size of municipality
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

> 100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. < 20.000 hab.

2010 > 100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. < 20,000 inhab. TOTAL

Direcció i Serveis Generals 23.544,1 4.384,9 11.738,9 22.404,4 62.072,3

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 8.568,3 1.337,5 8.674,4 17.396,3 35.976,5

Arqueologia y Patrimonio

Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 33.464,9 11.288,5 18.127,6 40.916,9 103.797,9

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 67.303,7 9.893,7 6.697,1 11.609,2 95.503,8

Museos 
Museums

Promoció cultural 66.269,4 39.356,1 63.277,0 64.291,8 233.194,4

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 38.979,0 10.672,6 15.344,2 64.985,8 129.981,5

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística 2.355,0 980,9 642,5 1.005,0 4.983,4

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 240.484,5 77.914,2 124.501,8 222.609,4 665.509,9

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No inclou el capítol III (interessos) i VIII - IX (Actius financers) 
No incluye el capítulo III (intereses) y VIII - IX (Activos financieros) 
Chapters III (interests) and VIII - IX (Financial assets) are not counted

25

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya 
(1)
. 2009-2013 (3/5)

Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per programes. Per dimensió del municipi
 
Por programas. Por dimensión del municipio 
By programmes. By size of municipality
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

> 100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. < 20.000 hab.

2011 > 100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. < 20,000 inhab. TOTAL

Direcció i Serveis Generals 26.447,3 4.675,1 11.408,2 23.101,8 65.632,4

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 1.739,8 1.467,2 2.989,7 14.692,7 20.889,5

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 29.048,2 8.724,2 16.706,1 30.703,0 85.181,5

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 65.100,8 8.869,6 11.737,8 19.057,8 104.766,0

Museos 
Museums

Promoció cultural 59.595,7 29.020,1 33.881,5 58.502,5 180.999,8

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 38.703,1 9.509,1 16.849,3 55.940,0 121.001,5

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística 2.548,4 875,3 845,2 931,3 5.200,2

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 223.183,4 63.140,6 94.417,8 202.929,1 583.670,9

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) No inclou el capítol III (interessos) i VIII - IX (Actius financers) 
No incluye el capítulo III (intereses) y VIII - IX (Activos financieros) 
Chapters III (interests) and VIII - IX (Financial assets) are not counted

26

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013 (4/5) 
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per programes. Per dimensió del municipi
 
Por programas. Por dimensión del municipio 
By programmes. By size of municipality
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

> 100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. < 20.000 hab.

2012 > 100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. < 20,000 inhab. TOTAL

Direcció i Serveis Generals 23.347,2 4.314,5 6.289,8 18.069,2 52.020,8

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 1.203,9 1.117,1 1.707,3 7.788,8 11.817,0

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 26.438,2 10.216,7 11.505,8 28.511,5 76.672,2

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 47.841,6 5.284,9 8.419,4 10.234,1 71.780,1

Museos 
Museums

Promoció cultural 60.280,4 30.623,9 27.251,3 39.487,1 157.642,7

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 25.424,7 10.578,0 13.622,0 50.992,6 100.617,3

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística 1.743,3 897,6 1.075,8 683,3 4.400,0

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 186.279,3 63.032,8 69.871,4 155.766,6 474.950,1

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

27

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013 (5/5) 
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per programes. Per dimensió del municipi
 
Por programas. Por dimensión del municipio 
By programmes. By size of municipality
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

> 100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. < 20.000 hab.

2013 > 100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. < 20,000 inhab. TOTAL

Direcció i Serveis Generals 23.663,1 4.173,5 8.072,8 21.279,3 57.188,8

Dirección y Servicios Generales 
Management and general services

Arqueologia i Patrimoni 1.008,0 1.041,7 2.428,1 7.742,9 12.220,6

Arqueologia y Patrimonio 
Archaeology and Heritage

Biblioteques i Arxius 27.483,4 9.914,1 11.282,0 27.432,5 76.111,9

Bibliotecas y Archivos 
Libraries and archives

Museus 47.427,5 4.379,4 7.542,7 8.754,0 68.103,6

Museos 
Museums

Promoció cultural 61.088,7 27.541,9 23.146,0 43.297,0 155.073,6

Promoción cultural 
Cultural promotion

Acció cultural 24.082,4 12.381,0 14.555,5 40.085,4 91.104,3

Acción cultural 
Cultural Action

Normalització lingüística 1.928,3 729,5 1.058,0 613,2 4.329,1

Normalización lingüística 
Linguistic normalization

TOTAL 186.681,6 60.161,1 68.084,9 149.204,3 464.131,8

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

28

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013 (1/5) 
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per capítols. Per dimensió del municipi
 
Por capítulos. Por dimensión del municipio 
By heading. By size of municipality

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

>100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. <20.000 hab. 
2009
>100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. <20.000 inhab. TOTAL

Personal 48.841,3 20.169,1 23.375,0 36.037,2 128.422,6

Personal 
Staff

Béns i serveis 75.333,6 23.742,4 34.848,5 87.959,0 221.883,4

Bienes y servicios 
Goods and services

Interessos 0,1 23,4 9,3 1.645,9 1.678,7

Intereses 
Interests

Transf. corrents 76.232,5 6.771,7 15.253,3 23.199,8 121.457,3

Transferencias corrientes 
Current transfers

Inversions reals 37.096,8 25.255,2 20.108,3 84.380,7 166.840,9

Inversiones reales 
Real investments

Transf. de capital 34.609,1 188,7 1.042,7 1.377,1 37.217,5

Transferencias de capital 
Capital transfers

Altres 3,7 97,9 17,4 95,8 214,8

Otros 
Others

TOTAL 272.116,9 76.248,2 94.654,6 234.695,4 677.715,2

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

29

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013 (2/5) 
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per capítols. Per dimensió del municipi
 
Por capítulos. Por dimensión del municipio 
By heading. By size of municipality

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

>100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. <20.000 hab. 
2010
>100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. <20.000 inhab. TOTAL

Personal 49.922,2 20.996,6 26.913,5 40.599,0 138.431,2

Personal 
Staff

Béns i serveis 71.345,5 27.235,5 31.627,3 81.069,8 211.278,0

Bienes y servicios 
Goods and services

Interessos 3,5 98,9 8,1 1.027,5 1.138,0

Intereses 
Interests

Transf. corrents 58.799,7 5.958,3 10.008,5 16.035,8 90.802,2

Transferencias corrientes 
Current transfers

Inversions reals 49.322,1 23.150,3 53.592,4 81.730,9 207.795,7

Inversiones reales 
Real investments

Transf. de capital 10.284,6 401,8 2.309,5 2.121,7 15.117,6

Transferencias de capital 
Capital transfers

Altres 807,0 72,9 42,5 24,2 946,6

Otros 
Others

TOTAL 240.484,5 77.914,2 124.501,8 222.608,9 665.509,4

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

30

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013 (3/5) 
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per capítols. Per dimensió del municipi
 
Por capítulos. Por dimensión del municipio 
By heading. By size of municipality

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

>100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. <20.000 hab. 
2011
>100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. <20.000 inhab. TOTAL

Personal 51.708,0 21.834,0 26.218,6 44.363,3 144.123,9

Personal 
Staff

Béns i serveis 77.046,2 27.061,5 27.127,3 82.240,1 213.475,1

Bienes y servicios 
Goods and services

Interessos 3,7 221,6 19,9 65,5 310,7

Intereses 
Interests

Transf. corrents 61.773,5 6.022,5 10.775,6 17.256,4 95.827,9

Transferencias corrientes 
Current transfers

Inversions reals 26.713,9 7.409,5 28.701,3 58.291,9 121.116,6

Inversiones reales 
Real investments

Transf. de capital 5.927,7 527,3 1.575,0 659,5 8.689,5

Transferencias de capital 
Capital transfers

Altres 10,5 64,3 - 52,4 127,2

Otros 
Others

TOTAL 223.183,4 63.140,6 94.417,8 202.929,1 583.670,9

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

31

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013 (4/5) 
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per capítols. Per dimensió del municipi
 
Por capítulos. Por dimensión del municipio 
By heading. By size of municipality

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

>100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. <20.000 hab. 
2012
>100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. <20.000 inhab. TOTAL

Personal 44.930,1 22.815,0 23.838,5 40.554,6 132.138,1

Personal 
Staff

Béns i serveis 60.412,0 25.884,3 26.053,5 70.261,4 182.611,2

Bienes y servicios 
Goods and services

Interessos 973,0 23,1 39,1 202,0 1.237,2

Intereses 
Interests

Transf. corrents 71.785,1 6.155,5 10.201,1 15.170,7 103.312,4

Transferencias corrientes 
Current transfers

Inversions reals 1.584,4 7.866,1 8.215,3 28.892,7 46.558,6

Inversiones reales 
Real investments

Transf. de capital 6.590,5 209,7 1.471,9 630,3 8.902,4

Transferencias de capital 
Capital transfers

Altres 4,2 79,0 52,1 54,8 190,1

Otros 
Others

TOTAL 186.279,3 63.032,8 69.871,4 155.766,6 474.950,1

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

32

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Despesa en cultura dels ajuntaments de Catalunya. 2009-2013 (5/5) 
Gasto en cultura de los ayuntamientos de Cataluña 
Expenditure on culture by catalan towns councils
 
Per capítols. Per dimensió del municipi
 
Por capítulos. Por dimensión del municipio 
By heading. By size of municipality

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

>100.000 hab. 50.000-100.000 hab. 20.000-50.000 hab. <20.000 hab. 
2013
>100,000 inhab. 50,000-100,000 inhab. 20,000-50,000 inhab. <20.000 inhab. TOTAL

Personal 44.044,3 22.429,4 26.313,2 42.401,1 135.187,9

Personal 
Staff

Béns i serveis 66.393,7 27.010,5 24.758,6 69.861,8 188.024,6

Bienes y servicios 
Goods and services

Interessos 23,0 169,0 51,1 290,7 533,7

Intereses 
Interests

Transf. corrents 70.642,3 5.615,5 11.301,8 13.889,1 101.448,7

Transferencias corrientes 
Current transfers

Inversions reals 909,4 4.490,3 4.967,5 19.770,9 30.138,0

Inversiones reales 
Real investments

Transf. de capital 4.669,0 363,0 550,6 2.958,4 8.540,9

Transferencias de capital 
Capital transfers

Altres - 83,4 142,2 32,4 258,1

Otros 
Others

TOTAL 186.681,6 60.161,1 68.084,9 149.204,3 464.131,8

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

33

 

Finançament públicFinanciación pública – Public finance

 

  
 
 

  
 
 

 09. Treballadors en cultura a l’admistració pública de Catalunya. 2009-2013 
Trabajadores en cultura de la administración pública en Catalunya  
Cultural workers in Catalan public administration 
 
Per nivells de govern

 Por niveles de gobierno  
By tier of government

2009 2010 2011 2012 2013

Generalitat de Catalunya 1.989 1.734 2.548 2.457 2.400

Generalitat de Catalunya 
Autonomous Government of Catalonia

Diputacions provincials 601 560 528 672 654

Diputaciones provinciales 
County councils

Consells comarcals 106 109 104 103 77

Consejos comarcales 
District councils

Ajuntaments 3.661 4.032 4.145 4.071 3.980

Ayuntamientos 
Town councils

> 50.000 habitants/habitantes/inhabitants 1.651 1.796 1.824 1.743 1.710

< 50.000 habitants/habitantes/inhabitants 2.010 2.236 2.321 2.328 2.270

TOTAL 6.357 6.435 7.325 7.303 7.111

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

10.Treballadors en cultura a l’admistració local de Catalunya. 2009-2013 
Trabajadores en cultura de la administración local en Catalunya  
Cultural workers in Catalan local administration 
Per nivell de govern. Per sexe

Por niveles de gobierno. Por sexo 
By tier of government. By gender

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Diputacions provincials 178 423 159 401 154 374 201 471 191 463

Diputaciones provinciales 
County councils
 
Consells comarcals
41 65 33 76 32 72 34 69 21 56

Consejos comarcales 
District councils
 
Ajuntaments
1.400 2.261 1.494 2.538 1.552 2.593 1.510 2.561 1.462 2.518

Ayuntamientos 
Town councils
 
TOTAL 1.619 2.749 1.686 3.015 1.738 3.039 1.745 3.101 1.674 3.037

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

2011 2012 2013 2009 2010

34

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Cultural and creative industries

  
 
 
INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES  
 
 
Les dades relatives a les indústries culturals i creatives a Catalunya provenen de l’Estadística i  
Comptes de les Empreses Culturals publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).   
 
La informació d'aquesta Estadística, de periodicitat anual, permet fer un millor seguiment de la  
realitat del sector cultural de Catalunya des de la perspectiva empresarial i determinar el  
comportament de les empreses que elaboren els béns i serveis culturals.  
 
La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural s'ha basat fonamentalment en  
els treballs metodològics duts a terme per l’European Statistical System Network on Culture  
(ESSnet-Culture), creat a instàncies de la Comissió Europea i l'Eurostat. També s'ha tingut en  
compte el Marc d'estadístiques culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009.  
 
La informació sobre l'activitat de les empreses culturals utilitzada per aquesta operació prové  
de les fonts estadístiques següents: l'Enquesta Anual de Serveis, l'Enquesta Industrial  
d'Empreses, l'Estadística sobre activitats en R+D i l'Enquesta sobre innovació a les empreses.  
A més, també prové de l'estadística Comerç amb l'estranger, del Departament de Duanes i  
Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.  
 
Aquesta estadística presenta els resultats de les empreses culturals a partir del 2008, primer  
any en què es va utilitzar la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)  
en l'estadística estructural.  
 
Els sectors econòmics que s’inclouen en les indústries culturals i creatives responen als codis  
següents de la Classificació catalana d’activitats econòmiques 2009:  

9102, 9103, 9105, 9106 Patrimoni, arxius i biblioteques  
4761, 4762, 5811, 5813, 5814, 6391, 7430 Llibres i premsa  
7410, 7420, 9003 Arts visuals  
9001, 9002, 9004 Arts escèniques i musicals  
4763, 5821, 5912-5920, 6010, 6020, 7722 Audiovisual i multimèdia  
7111 Arquitectura  
7311 Publicitat  
5819, 6399, 7312 Altres serveis relacionats amb cultura  
1811, 1812, 1820, 3220 Activitats industrials relacionades amb cultura
 
 
Les variables i els agregats econòmics que recull són:  
 
- Personal ocupat en el conjunt d’empreses objecte d’estudi segons règim contractual.  
 
- Valor de la producció: mesura l’import dels béns i serveis produïts per l’empresa durant  
l’exercici.  
 
- Consums intermedis: despeses d’explotació diferents a les destinades a la revenda (consum  
de primeres matèries i altres aprovisionaments, despeses en serveis exteriors i les altres  
despeses de gestió).

  
- Valor afegit brut a preus de mercat: diferència del valor de la producció i dels consums  
intermedis.  

 

35

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Cultural and creative industries

 

- Valor afegir brut a cost de factors: renda bruta de les activitats d’explotació, després d’ajustar  
l’efecte de les subvencions i els impostos indirectes. S’obté a partir del valor afegit brut a preus  
de mercat, deduint tots els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les  
subvencions a l’explotació. El valor afegit brut a cost de factors es pot desglossar en:  

Despeses de personal: sous i salaris, i cotitzacions socials a càrrec de l’empresa.  
 
Excedent brut d’explotació: excedent generat per les activitats d’explotació, un cop  
deduïdes les despeses de personal; inclou beneficis distribuïts abans d’impostos,

interessos de capital a pagar, lloguer de béns immobles, i també els fons de reposició  
del capital fix.

  
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Economia i  
cultura
:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

  
 
 
i a l’article
 
 
 
 

36

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Cultural and creative industries

  
 
 
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS  
 
 
Los datos relativos a las industrias culturales y creativas en Cataluña provienen de la  
Estadística y cuentas de las empresas culturales publicada por el Instituto de Estadística de  
Cataluña (Idescat).  
 
La información de esta Estadística, de periodicidad anual, permite hacer un mejor seguimiento  
de la realidad del sector cultural de Cataluña desde la perspectiva empresarial y determinar el  
comportamiento de las empresas que elaboran los bienes y servicios culturales.  
 
La delimitación de las actividades que forman parte del sector cultural se ha basado  
fundamentalmente en los trabajos metodológicos llevados a cabo por el European Statistical  
System Network on Culture (
ESSnet-Culture

), creado a instancias de la Comisión Europea y

Eurostat. También se ha tenido en cuenta el Marco de estadísticas culturales actualizado por la  
UNESCO en 2009.

La información sobre la actividad de las empresas culturales utilizada para esta operación  
proviene de las siguientes fuentes estadísticas: la Encuesta Anual de Servicios, la Encuesta  
Industrial de Empresas, la Estadística sobre Actividades en I+D y la Encuesta sobre innovación  
en las empresas. Además, también proviene de la estadística Comercio con el extranjero, del  
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración  
Tributaria.  
 
Esta estadística presenta los resultados de las empresas culturales a partir del 2008, primer  
año en que se utilizó la Clasificación catalana de actividades económicas 2009 (
CCAE-2009

)

en la estadística estructural.  
 
Los sectores económicos que se incluyen en las industrias culturales y creativas responden a  
los códigos siguientes de la Clasificación catalana de actividades económicas 2009:

  
9102, 9103, 9105, 9106 Patrimonio, archivos y bibliotecas  
4761, 4762, 5811, 5813, 5814, 6391, 7430 Libros y prensa  
7410, 7420, 9003 Artes visuales  
9001, 9002, 9004 Artes escénicas y musicales  
4763, 5821, 5912-5920, 6010, 6020, 7722 Audiovisual y multimedia  
7111 Arquitectura  
7311 Publicidad  
5819, 6399, 7312 Otros servicios relacionados con cultura  
1811, 1812, 1820, 3220 Actividades industriales relacionadas con cultura  
 
Las variables y los agregados económicos que recoge son:  
 
- Personal ocupado en el conjunto de empresas objeto de estudio según régimen contractual.  
 
- Valor de la producción: mide el importe de los bienes y servicios producidos por la empresa  
durante el ejercicio.
 
 
- Consumos intermedios: gastos de explotación diferentes a los destinados a la reventa  
(consumo de primeras materias y otras provisiones, gastos en servicios exteriores y otros  
gastos de gestión).  
 

  

37

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Cultural and creative industries

  
 
 
- Valor añadido bruto a precios de mercado: diferencia del valor de la producción y de los  
consumos intermedios.  
 
- Valor añadido bruto a coste de factores: renta bruta de las actividades de explotación,  
después de ajustar el efecto de las subvenciones y los impuestos indirectos. Se obtiene a partir  
del valor añadido bruto a precios de mercado, deduciendo todos los impuestos ligados a la  
producción y a los productos y sumando las subvenciones a la explotación. El valor añadido  
bruto a coste de factores se puede desglosar en:  
 
Gastos de personal: sueldos y salarios, y cotizaciones sociales a cargo de la empresa.  
Excedente bruto de explotación: excedente generado por las actividades de

explotación, una vez deducidos los gastos de personal; incluye beneficios distribuidos  
antes de impuestos, intereses de capital a pagar, alquiler de bienes inmuebles, y  
también los fondos de reposición del capital fijo.

  
Para una ampliación de dichos resultados  se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito  
E

conomia i cultura:  
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

  
 
 
y en el artículo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Cultural and creative industries

  
 
 
CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES
 
 

The statistical data on economic variables in cultural and creative industries in Catalonia have  
been compiled from Statistics and Accounts of Cultural Enterprises by the Statistical Institute of  
Catalonia.  
 
Information from these statistics, produced yearly, will allow greater monitoring of the actual  
situation of the cultural sector in Catalonia from an economic point of view and determine the  
behaviour of the enterprises offering cultural goods and services.  
 
Definition of the activities that make up the cultural sector is grounded in the methodological  
work carried out by the European Statistical System Network on Culture (
ESSnet-Culture

),

created by the European Commission and Eurostat. UNESCO's 2009 Framework for Cultural  
Statistics was also taken into account.  
 
The information on the activity of cultural enterprises used in this study comes from the  
following
statistical sources: the Annual Survey of Services, the Industrial Companies Survey,  
the Statistics on R&D Activities and the Survey on Innovation in Companies. Also used is the  
Statistic on Foreign Trade, from the Department of Customs and Excise Taxes of the State Tax  
Administration Agency.  
 
These statistics present the results of cultural enterprises from the year 2008, the first year in  
which the Catalan Classification of Economic Activity 2009 was used (
CCAE-2009

) in structural

statistics.  
 
Economic sectors included in cultural and creative industries that correspond to Catalan  
Economic Activities Classification 2009 (CCAE) codification:
 

9102, 9103, 9105, 9106 Heritage, archives and libraries  
4761, 4762, 5811, 5813, 5814, 6391, 7430 Books and newspapers  
7410, 7420, 9003 Visual Arts  
9001, 9002, 9004 Music and performing arts  
4763, 5821, 5912-5920, 6010, 6020, 7722 Audiovisual and multimedia  
7111 Architecture  
7311 Publicity  
5819, 6399, 7312 Other Services related with culture  
1811, 1812, 1820, 3220 Industrial activities related with culture  
 
 
Variables and economic aggregates included:
 
 
- Employees working on companies studied according to contractual arrangements.
 
 
- Output: economic value of the amount of goods and services produced by a company during a  
fiscal year.
 
 
- Intermediate consumption: operating expenses different from those intended for resale (raw  
material and other stock consumption, expenses on external services and other management  
expenses).

  

39

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Cultural and creative industries

  
 
- Gross Value Added at market prices: difference between output and intermediate  
consumption.

  
- Gross Value Added at cost of factors: gross income of operating activities, after adjusting by  
grants and indirect taxes effects. It is obtained from Gross Value Added at market prices,
 
deducting taxes related to production and products and adding operating grants. Gross Value  
Added at cost of factors can be broken down into:  

Staff costs: wages and salaries, and social contributions paid by a company.  
G

ross operating surplus: surplus generated by operating activities, once deducted staff  
costs; it includes profits distributed before taxes, capital interests to pay, rental of real  
estate, and fixed capital replacement funds.

  
More information available at
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

  
  

  
an

d at the article 

40

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Culture and creeative industries

  
 
 
Indústries culturals i creatives
 
Industrias culturales y creativas  
Culture and craetive industries

  
 
01. Valor afegit brut de les indústries de la cultura i de la creació a Catalunya. 2008-2012  
Per grups d’activitats culturals i creatives

Valor añadido de las industrias de la cultura y de la creación en Cataluña.  
Por grupos de actividades culturales y creativas  
Gross added value in cultural and creative industries in Catalonia.  
By groups of cultural and creative activities
 
 
02. Treballadors de les indústries de la cultura i la creació a Catalunya. 2008-2012

Per grups d’activitats culturals i creatives  
Trabajadores de las industrias de la cultura y la creación en Cataluña.  
Por grupos de actividades culturales y creativas  
Workers in cultural and creative industries in Catalonia.  
By groups of cultural and creative activities
 
 
03. Valor afegit brut per treballador de les indústries de la cultura i de la creació a Catalunya.

2008-2012  
Per grups d’activitats culturals i creatives
 
Valor añadido bruto por trabajador en las industrias de la cultura y de la creación en Cataluña.  
Por grupos de actividades culturales y creativas  
Gross added value per worker in cultural and creative industries in Catalonia.  
By groups of cultural and creative activities

41

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Culture and creative industries

  
 
 
 
 
 
 
 

01.Valor afegit brut de les indústries de la cultura i de la creació a Catalunya. 2008-2012 
Valor añadido bruto de las industrias de la cultura y de la creación en Cataluña 
Gross added value in cultural and creative industries in Catalonia
 
Per grups d'activitats culturals i creatives
 
Por grupos de actividades culturales y creativas
Milers d'euros

By groups of cultural and creative activities Miles de euros

Thousand euros

2008 2009 2010 2011 2012

Patrimoni, arxius, i biblioteques 122.154 : 154.349 140.304 121.067

Patrimonio, archivos y bibliotecas 
Heritage, archives and libraries

Llibres i premsa 1.083.041 896.144 979.053 908.172 878.103

Libros y prensa 
Books and newspapers

Arts visuals 350.000 164.120 335.536 248.176 277.951

Artes visuales 
Visual arts

Arts escèniques i musicals 300.645 : 253.206 260.601 230.377

Artes escénicas y musicales 
Performing and musical arts

Audiovisual i multimèdia 903.390 745.075 659.810 731.662 523.104

Audiovisual y multimedia 
Audiovisual and multimedia

Arquitectura 701.003 534.384 447.975 421.522 332.774

Arquitectura 
Architecture

Publicitat 721.400 686.015 775.924 729.770 593.239

Publicidad 
Advertising

Altres serveis relacionats amb la cultura 415.137 251.323 315.263 350.802 304.332

Otros servicios relacionados con la cultura 
Other services related with culture

Activitats industrials relacionades amb la cultura 810.027 653.546 689.163 570.369 491.903

Actividades industriales relacionadas con la cultura 
Industrial activities related with culture

Total activitats culturals i creatives 5.406.797 3.930.607 4.610.279 4.361.378 3.752.850

Total actividades culturales i creativas 
Total cultural and creative

Font/Fuente/Source: Estadística i comptes de les empreses culturals. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura. 
: dades no disponibles. L'any 2009 l'Enquesta anual de serveis no ha investigat les divisions 90 i 91 de la CCAE-2009. El  
domini Arts visuals també està afectat, ja que no disposa de dades de la classe 9003.

42

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Culture and creative industries

  
 
 
 
 
 
 

02.Treballadors de les indústries de la cultura i de la creació a Catalunya. 2008-2012 
Trabajadores de las industrias de la cultura y de la creación en Cataluña 
Workers in cultural and creative industries in Catalonia
 
Per grups d'activitats culturals i creatives
 
Por grupos de actividades culturales y creativas 
By groups of cultural and creative activities

2008 2009 2010 2011 2012

Patrimoni, arxius, i biblioteques 2.913 : 3.365 3.626 3.945

Patrimonio, archivos y bibliotecas 
Heritage, archives and libraries

Llibres i premsa 25.527 23.593 21.458 21.210 19.659

Libros y prensa 
Books and newspapers

Arts visuals 14.170 6.376 11.562 9.694 9.971

Artes visuales 
Visual arts

Arts escèniques i musicals 11.757 : 8.462 12.110 10.291

Artes escénicas y musicales 
Performing and musical arts

Audiovisual i multimèdia 15.710 14.370 13.379 13.567 14.057

Audiovisual y multimedia 
Audiovisual and multimedia

Arquitectura 20.019 16.941 16.757 14.397 13.335

Arquitectura 
Architecture

Publicitat 18.094 18.354 19.675 23.237 16.980

Publicidad 
Advertising

Altres serveis relacionats amb la cultura 7.712 4.760 4.527 6.021 4.140

Otros servicios relacionados con la cultura 
Other services related with culture

Activitats industrials relacionades amb la cultura 16.892 14.354 14.147 12.234 10.954

Actividades industriales relacionadas con la cultura 
Industrial activities related with culture

Total activitats culturals i creatives 132.794 98.748 113.332 116.096 103.332

Total actividades culturales i creativas 
Total cultural and creative

Font/Fuente/Source: Estadística i comptes de les empreses culturals. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura. 
: dades no disponibles. L'any 2009 l'Enquesta anual de serveis no ha investigat les divisions 90 i 91 de la CCAE-2009. El  
domini Arts visuals també està afectat, ja que no disposa de dades de la classe 9003.

43

 

Indústries culturals i creatives  
Industrias culturales y creativas  
Culture and creative industries

  
 
 

03.Valor afegit brut per treballador de les indústries de la cultura i de la creació a Catalunya. 
2008-2012
 
Valor añadido bruto por trabajador de las industrias de la cultura y de la creación en Cataluña 
Gross added value per worker in cultural and creative industries in Catalonia
 
Per grups d'activitats culturals i creatives
 
Por grupos de actividades culturales y creativas
Euros

By groups of cultural and creative activities Euros

Euros

2008 2009 2010 2011 2012

Patrimoni, arxius, i biblioteques 41.934 : 45.869 38.694 30.689

Patrimonio, archivos y bibliotecas 
Heritage, archives and libraries

Llibres i premsa 42.427 37.983 45.626 42.818 44.667

Libros y prensa 
Books and newspapers

Arts visuals 24.700 25.740 29.021 25.601 27.876

Artes visuales 
Visual arts

Arts escèniques i musicals 25.572 : 29.923 21.519 22.386

Artes escénicas y musicales 
Performing and musical arts

Audiovisual i multimèdia 57.504 51.849 49.317 53.930 37.213

Audiovisual y multimedia 
Audiovisual and multimedia

Arquitectura 35.017 31.544 26.734 29.278 24.955

Arquitectura 
Architecture

Publicitat 39.870 37.377 39.437 31.406 34.938

Publicidad 
Advertising

Altres serveis relacionats amb la cultura 53.830 52.799 69.641 58.263 73.510

Otros servicios relacionados con la cultura 
Other services related with culture

Activitats industrials relacionades amb la cultura 47.953 45.531 48.714 46.622 44.906

Actividades industriales relacionadas con la cultura 
Industrial activities related with culture

Total activitats culturals i creatives 40.716 39.804 40.679 37.567 36.318

Total actividades culturales i creativas 
Total cultural and creative

domini Arts visuals també està afectat, ja que no disposa de dades de la classe 9003.

Font/Fuente/Source: Estadística i comptes de les empreses culturals. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura. 
: dades no disponibles. L'any 2009 l'Enquesta anual de serveis no ha investigat les divisions 90 i 91 de la CCAE-2009. El

44

 

Comerç exteriorComercio exterior – Foreign trade

  
 
 
COMERÇ EXTERIOR  
 
 
Les dades relatives a la importació i exportació de béns i serveis culturals s’elaboren a partir de la  
informació proporcionada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que publica informació  
mensual i anual d’estadístiques de comerç exterior. L’Institut d’Estadística de Catalunya elabora  
una explotació específica pel Departament de Cultura.  
 
Els béns i serveis culturals considerats corresponen als següents codis de la Classificació Catalana  
d’Activitats Econòmiques 2009 (CCAE – 2009):  

3211 Fabricació de monedes

3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars

3220 Fabricació d'instruments musicals

5811 Edició de llibres

5813 Edició de periòdics

5814 Edició de revistes

5819 Altres activitats d'edició

5829 Edició de programes informàtics, excepte de videojocs

591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió

5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical

7111 Serveis tècnics d'arquitectura

7420 Activitats de fotografia

9003 Creació artística i literària

910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals

  
 
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Economia i cultura:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45

 

  
 
Comerç exterior
Comercio exterior – Foreign trade  
 
 
 
COMERCIO EXTERIOR  
 
 
Los datos correspondientes a la importación y exportación de bienes y Servicios culturales se  
elaboran a partir de la información proporcionada por la Agencia Estatal de Administración  
Tributaria, que publica información mensual y anual de estadísticas de comercio exterior. El  
Instituto de Estadística de Cataluña elabora una explotación específica para el Departamento de  
Cultura.  
 
Los bienes y servicios culturales considerados corresponden a los siguientes códigos de la  
Clasificación Catalana de Actividades Económicas 2009 (CCAE – 2009):  

3211 Fabricación de monedas

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

3220 Fabricación de instrumentos musicales

5811 Edición de libros

5813 Edición de periódicos

5814 Edición de revistas

5819 Otras actividades de edición

5829 Edición de programas informáticos (excepto videojuegos)

591 Actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión

5920 Actividades de registro de sonido y edición musical

7111 Servicios técnicos de arquitectura

7420 Actividades de fotografía

9003 Creación artística y literaria

910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales  
 
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito  
economia i cultura:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46

 

  
 
 
 

Comerç exteriorComercio exterior – Foreign trade

  
 
 
FOREIGN TRADE  
 
 
The data referring to the imports and exports of cultural goods and services have been obtained  
from the State Tax Administration Agency, which publishes monthly and annual information on  
foreign trade statistics. The Statistical Institute of Catalonia prepares a specific tabulation for the  
Department of Culture.  
 
The cultural goods and services consist of the following codes of the Catalan Classification of  
Economic Activities 2009 (CCAE – 2009):  

3211 Striking of coins

3212 Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles

3220 Manufacture of musical instruments

5811 Book publishing

5813 Publishing of newspapers

5814 Publishing of journals and periodicals

5819 Other publishing activities

5829 Software publishing (except computer games)

591 Motion picture, video and television programme activities

5920 Sound recording and music publishing activities

7111 Architectural activities

7420 Photographic activities

9003 Artistic creation

910 Libraries, archives, museums and other cultural activities

  
 
 
More information available at:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques
   

 

47

 

Comerç exteriorComercio exterior – Foreign trade

  
 
 
Comerç exterior –
Comercio exterior – Foreign trade  
 
 
01. Importacions de béns i serveis culturals a Catalunya. 2009-2013

Importaciones de bienes y servicios culturales en Cataluña.  
Imports of cultural goods and services in Catalonia.
 
 
02. Exportacions de béns i serveis culturals de Catalunya. 2009-2013
 
Exportaciones de bienes y servicios culturales en Cataluña.  
Imports of cultural goods and services in Catalonia.
 
 

48

 

Comerç exteriorComercio exterior – Foreign trade

 

  
 
 
 
 
 

01. Importacions de béns i serveis culturals a Catalunya. 2009-2013 
Importaciones de bienes y servicios culturales en Catalunya 
Imports of cultural goods and services in Catalonia
 
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

2009 2010 2011 2012 2013

91.814,1 122.777,3 120.420,1 118.617,5 102.661,4

49.825,4 54.255,1 50.238,0 45.588,7 43.739,7

66.049,8 71.024,6 74.148,2 77.566,9 74.499,5

574,3 166,3 37,3 1.565,3 22,2

16.379,1 17.399,6 12.135,0 11.101,9 9.469,8

36.526,1 42.553,0 42.669,7 43.475,3 56.180,8

54.708,0 55.859,0 49.334,8 36.236,2 30.793,3

8.533,3 7.320,9 7.629,0 6.347,8 36.161,3

4.443,0 5.446,9 3.087,6 2.096,1 2.027,1

7.761,9 12.507,1 14.278,9 7.704,0 5.030,6

5.612,1 5.893,9 7.369,9 4.631,0 3.656,6

952,0 530,8 789,3 3.130,3 1.365,80

Otros 
Others

TOTAL 343.179,1 395.734,5 382.137,8 358.061,0 365.608,1

Font/Fuente/Source: Institut d'estadística de Catalunya a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

  Fabricación de monedas, servicios tècnicos de arquitectura y actividades de

fotografia

 Striking of coins, architectural activities and phoyographic ativities

Biblioteques, arxius, museus i altres activitats  
Bibliiotecas, archivos, museos y otras actividades  
Libraries, archives, museums and other cultural

Altres 
(1)

(1) Fabricació de monedes, serveis tècnics d'arquitectura i activitats de fotografia

Journals and periodicals

Altres activitats d'edició  
Otras actividades de edición

Artistic creation

Programes informàtics (excepte videjocs)  
Programas informáticos (excepto videojuegos) 
Software publishing (except computer games)

Cine, vídeo i televisió 
Cine, vídeo y televisión 
Cinema, video and television

So i edició musical  
Sonido y edición musical 
Sound rand music publishing

Creació artística i literària  
Creación artística y literaria

Other publishing activities

Musical instruments

Articles de joieria i similars 
Artículos de joyería y similares 
Jewellery and related

Instruments musicals 
Fabricación de instrumentos musicales

Newspapers

Revistes 
Revistas

Llibres 
Libros 
Book

Diaris  
Diarios

49

 

Comerç exteriorComercio exterior – Foreign trade

 

  

02. Exportacions de béns i serveis culturals de Catalunya. 2009-2013 
Exportaciones de bienes y servicios culturales de Catalunya 
Export of cultural goods and services in Catalonia
 
Milers d'euros

Miles de euros 
Thousand euros

2009 2010 2011 2012 2013

85.368,3 121.961,1 206.748,2 270.213,5 197.287,9

4.781,9 5.914,3 4.580,7 3.853,5 4.903,4

222.872,0 235.351,2 229.479,1 218.384,2 210.189,8

2.022,0 2.154,5 1.365,5 1.368,6 1.363,2

38.474,5 42.358,4 52.985,7 58.156,8 54.888,1

79.898,9 85.213,2 92.648,4 78.948,1 108.045,6

4.903,1 6.901,5 7.744,8 7.176,0 6.925,8

19.722,3 15.341,3 16.784,0 9.154,0 4.316,2

4.133,2 3.697,7 2.781,0 4.677,3 3.750,4

14.802,9 29.018,0 23.381,7 29.716,2 29.047,7

2.318,6 4.066,8 7.140,4 5.266,5 2.381,3

1.515,1 827,2 1.144,2 1.241,4 1.940,5

Otros 
Others

TOTAL 480.812,8 552.805,2 646.783,7 688.156,1 625.039,9

Font/Fuente/Source: Institut d'estadística de Catalunya a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

  Fabricación de monedas, servicios tècnicos de arquitectura y actividades de fotografia 
    Striking of coins, architectural activities and phoyographic ativities

Articles de joieria i similars 
Artículos de joyería y similares 
Jewellery and related

Instruments musicals 
Fabricación de instrumentos musicales 
Musical instruments

(1) 
Fabricació de monedes, serveis tècnics d'arquitectura i activitats de fotografia

Other publishing activities

Llibres 
Libros 
Book

Diaris  
Diarios  
Newspapers

Revistes 
Revistas

Biblioteques, arxius, museus i altres activitats  
Bibliiotecas, archivos, museos y otras actividades  
Libraries, archives, museums and other cultural

Altres

(1)

Journals and periodicals

Altres activitats d'edició  
Otras actividades de edición

Artistic creation

Programes informàtics (excepte videjocs)  
Programas informáticos (excepto videojuegos) 
Software publishing (except computer games)

Cine, vídeo i televisió 
Cine, vídeo y televisión 
Cinema, video and television

So i edició musical  
Sonido y edición musical 
Sound rand music publishing

Creació artística i literària  
Creación artística y literaria

50

 

Ocupació - Empleo – Employment

  
 
OCUPACIÓ  
 
Les dades estadístiques d’ocupació en el sector de la cultura i de la creació a Catalunya provenen  
de l’Enquesta de Població Activa (EPA). L’EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu  
que realitza l’Institut Nacional d’Estadística amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol,  
l’objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l’activitat econòmica de la població.  
L’Institut d’Estadística de Catalunya porta a terme una explotació detallada per a l’àmbit de  
Catalunya, de la qual s’obté una ampliació de resultats.  
 
L’EPA distingeix entre:  

Població activa: conjunt de persones que subministren mà d'obra per a la producció de  
béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a  
l'esmentada producció. Comprèn les persones de 16 anys o més que o bé estan ocupades  
o bé estan desocupades d'acord amb les següents definicions.  

Població ocupada: població de 16 anys o més que ha treballat, per compte d'atri o per  
compte propi, a la seva ocupació principal o a una de secundària. Per “treballar” s'ha  
d'entendre sempre com la realització d'una activitat a canvi d'un sou, salari, benefici  
empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècie, durant una setmana concreta  
(l'anterior a la de l'entrevista), durant almenys una hora. Quan un individu no compleix  
aquestes condicions, es diu que “no ha treballat” o que “ha estat absent de l'ocupació”.  

Població aturada: població de 16 anys o més que no ha treballat, està disponible per  
treballar i busca una ocupació. Es consideren disponibles les persones que podrien  
començar a treballar en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista). Es  
considera que hi ha una cerca efectiva d'ocupació, quan s'han efectuat gestions en aquest  
sentit o per tal d'establir-se per compte propi durant les quatre setmanes anteriors (a la  
data de l'entrevista). També s'inclouen entre els desocupats els qui no han treballat i que  
tenen una ocupació a la qual tenen previst incorporar-se en un termini inferior als tres  
mesos.  
 
El sector de la cultura i de la creació comprèn els següents codis de la Classificació Catalana  
d’Activitats Econòmiques 2009 (CCAE – 2009):  

9102, 9103, 9105, 9106 Patrimoni, arxius i biblioteques  
4761, 4762, 5811, 5813, 5814, 6391, 7430 Llibres i premsa  
7410, 7420, 9003 Arts visuals  
9001, 9002, 9004 Arts escèniques i musicals  
4763, 5821, 5912-5920, 6010, 6020, 7722 Audiovisual i multimèdia  
7111 Arquitectura  
7311 Publicitat  
5819, 6399, 7312 Altres serveis relacionats amb cultura  
1811, 1812, 1820, 3220 Activitats industrials relacionades amb cultura  
 
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Economia i cultura:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

  
 
 
 

51

 

  
Ocupació -
Empleo – Employment

  
 
EMPLEO  
 
Los datos estadísticos de ocupación en el sector de la cultura y de la creación en Cataluña  
provienen de la Encuesta de Población Activa (EPA). La EPA es una estadística por muestreo de  
carácter continuo que realiza el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad trimestral para  
todo el territorio español, el objetivo principal de la cual es conocer la relación con la actividad  
económica de la población. El Instituto de Estadística de Cataluña lleva a cabo una explotación  
detallada para el ámbito de Cataluña, de la cual se obtiene una ampliación de resultados.  
 
La EPA distingue entre:  

Población activa: Es el conjunto de personas que suministran mano de obra para la  
producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones  
para incorporarse a dicha producción. Comprende a las personas de 16 años o más que, o  
bien están ocupadas, o bien están desocupadas de acuerdo a las siguientes definiciones.  

Población ocupada: población de 16 años o más que ha trabajado, por cuenta ajena o por  
cuenta propia, en su ocupación principal o en una secundaria. Por “trabajar” debemos  
entender siempre la realización de una actividad a cambio de un sueldo, salario, beneficio  
empresarial o ganancia familiar, en metálico o en especie, durante una semana concreta  
(la anterior a la de la entrevista), durante al menos una hora. Cuando el individuo no  
cumple estas condiciones, se considera que “no ha trabajado” o que “ha estado ausente de  
la ocupación”.  

Población desocupada: población de 16 años o más que no ha trabajado, está disponible  
para trabajar y busca una ocupación. Se consideran disponibles las personas que podrían  
comenzar a trabajar en el plazo de dos semanas (a partir de la fecha de la entrevista). Se  
considera que hay una búsqueda efectiva de ocupación cuando se han efectuado las  
gestiones en este sentido o con tal de establecerse por cuenta propia durante las cuatro  
semanas anteriores (a la fecha de la entrevista). También se incluyen entre los  
desocupados aquellos que no han trabajado y que tienen una ocupación a la cual tienen  
previsto incorporarse en un plazo inferior a los tres meses.  
 
El sector de la cultura y de la creación comprende los siguientes códigos de la Clasificación  
Catalana de Actividades Económicas 2009 (CCAE – 2009):  

9102, 9103, 9105, 9106 Patrimonio, archivos y bibliotecas  
4761, 4762, 5811, 5813, 5814, 6391, 7430 Libros y prensa  
7410, 7420, 9003 Artes visuales  
9001, 9002, 9004 Artes escénicas y musicales  
4763, 5821, 5912-5920, 6010, 6020, 7722 Audiovisual y multimedia  
7111 Arquitectura  
7311 Publicidad  
5819, 6399, 7312 Otros servicios relacionados con cultura  
1811, 1812, 1820, 3220 Actividades industriales relacionadas con cultura  
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito  
Economia i cultura
:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

  
 

52

 

  
 
 
Ocupació -
Empleo – Employment  
 
 
EMPLOYMENT  
 
The statistical data on employment in cultural and creative activities in Catalonia have been  
compiled from the Economically Active Population Survey (EAPS). The EAPS is a continuous  
quarterly survey that targets households, and its main objective is to obtain data on the labour force  
(which is subcategorized by employed and unemployed), and on the people outside the labour

market in Spain. Although it is carried out by the Spanish Statistical Office, the data presented here  
derive from an elaboration of the results obtained by the Statistical Institute of Catalonia.  

The EAPS distinguishes between:  
 
Economically active population: persons aged 16 years old and over who, during the  
reference week (the week prior to that when the interview is held), supplied labour for the

production of goods and services, or were available to do so and in conditions to  
incorporate themselves into said production. They are divided into employed and  
unemployed persons.  
 
Employed persons: persons aged 16 years old and over who, during the reference week,

worked for at least one hour in exchange for payment (salary, wage, business benefit, etc.)  
in cash or in kind. Persons who, being employed, had been temporarily absent from their  
job due to illness, holidays, etc., are also considered employed persons.  
 
Unemployed persons: persons aged 16 years old and over who, during the reference week,

were jobless, available for work, and actively looking for a job. Persons who might have  
already found a job and are waiting to start are also considered to be unemployed.  
 
The cultural and creative activities comprise the following codes of the Catalan Classification of  
Economic Activities 2009 (CCAE – 2009):  
 
9102, 9103, 9105, 9106 Heritage, archives and libraries  
4761, 4762, 5811, 5813, 5814, 6391, 7430 Books and newspapers  
7410, 7420, 9003 Visual Arts  
9001, 9002, 9004 Music and performing arts  
4763, 5821, 5912-5920, 6010, 6020, 7722 Audiovisual and multimedia  
7111 Architecture  
7311 Publicity  
5819, 6399, 7312 Other Services related with culture  
1811, 1812, 1820, 3220 Industrial activities related with culture  
 
More information available at:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

53

 

OcupacióEmpleo – Employment

  
 
 
Ocupació –
Empleo – Employment  
 
 
01. Ocupació en el sector de la cultura i de la creació a Catalunya. 2010-2014

Ocupación en el sector de la cultura y de la creación en Cataluña.  
Employment in cultural and creative activities in Catalonia.
 
 
02. Ocupació en el sector de la cultura i de la creació a Catalunya. 2010-2014  
Per sexe
 
Ocupación en el sector de la cultura y de la creación en Cataluña.  
Por sexo

Employment in cultural and creative activities in Catalonia.  
By gender  
 
 

 

54

 

OcupacióEmpleo – Employment

 

 

  
 

  

01. Ocupació en el sector de la cultura i de la creació a Catalunya. 2010-2014 
Ocupación en el sector de la cultura y de la creación en Cataluña 
Employment in cultural and creative activities in Catalonia

2010 2011 2012 2013 2014

Població activa (milers de persones) 187,4 175,9 163,9 164,4 169,8

Población activa (Miles de personas) 
Economically active population (Thousand people)
 
Assalariada
/
Asalariada / Salaried 129,8 121,2 106,

2 112,0 112,3

No assalariada / No asalariada / Self-employed 57,6 54,7 57,7 52,4 57,4

Població ocupada (milers de persones) 171,8 158,7 143,0 146,5 156,7

Población ocupada (Miles de personas) 
Employed population (Thousand people)
 
Assalariada
/
Asalariada / Salaried 115,3 106,5 89,3 95,

9 100,9

No assalariada / No asalariada / Self-employed 56,6 52,2 53,7 50,5 55,8

Taxa d'atur (%) 8,3 9,7 12,8 10,9 7,7

Tasa de paro (%) 
Unemployment rate (%)
 
Assalariada
/
Asalariada / Salaried 11,2 12,1 16,0 14,4 10,1

No assalariada / No asalariada / Self-employed 1,8 4,5 6,9 3,6 2,9

Font/Fuente/Source: Població ocupada en el sector cultural. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura.

02. Ocupació en el sector de la cultura i de la creació a Catalunya. 2010-2014 
Ocupación en el sector de la cultura y de la creación en Cataluña 
Employment in cultural and creative activities in Catalonia
 
Per sexe
 
Por sexo 
By gender

2010 2011 2012 2013 2014

Població activa (milers de persones) 187,4 175,9 163,9 164,4 169,8

Población activa (Miles de personas) 
Economically active population (Thousand people)
 
Homes
/ Hombres / Males 110,4 102,4 95,8 94,8 94,7

Dones / Mujeres / Females 77,0 73,5 68,1 69,6 75,1

Població ocupada (milers de persones) 171,8 158,7 143,0 146,5 156,7

Población ocupada (Miles de personas) 
Employed population (Thousand people)
 
Homes
/ Hombres / Males 103,5 93,2 83,6 84,6 88,1

Dones / Mujeres / Females 68,3 65,5 59,4 61,9 68,6

Taxa d'atur (%) 8,3 9,7 12,8 10,9 7,7

Tasa de paro (%) 
Unemployment rate (%)
 
Homes
/ Hombres / Males 6,2 8,9 12,7 10,8 6,9

Dones / Mujeres / Females 11,4 10,9 12,8 11,1 8,7

Font/Fuente/Source: Població ocupada en el sector cultural. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura.

55

 

Despeses de les llars en cultura  
Gasto de los hogares en cultura  
Household expenditure on culture

  
 
 
DESPESES DE LES LLARS EN CULTURA  
 
 
Les dades relatives a la despesa de les llars catalanes en béns i serveis culturals, d’oci i de  
comunicació, proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, s’han obtingut a partir de  
l’Enquesta de Pressupostos Familiars, elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística.  
 
Les finalitats d’aquesta enquesta són, essencialment, dues: per una banda, establir i revisar  
periòdicament les ponderacions per a la construcció dels índexs de preus de consum i, per l’altra, des  
d’una perspectiva més àmplia, aportar la informació necessària per analitzar les condicions de vida i la  
pauta de consum de les llars privades en un territori i durant un període de temps determinats  
 
Les dades d’aquesta enquesta permeten obtenir informació no només sobre la composició de la  
despesa en oci, cultura i comunicació a Catalunya, sinó també conèixer la despesa mitjana per llar i la  
despesa mitjana per persona en funció del tipus de béns o serveis.  
 
Els béns i serveis culturals, d’oci i de comunicació considerats corresponen als següents codis de la  
COICOP (Classification of individual consumption by purpose):  

09111 Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so

09112 Televisors i vídeos

09121 Equip fotogràfic i cinematogràfic

09131 Material de tractament de la informació

09141 Suport per al registre d’imatge, so i dades

09151

Reparació d’equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la  
informació

09221 Instruments musicals

09421 Balls, cinemes, teatres i espectacles

09422 Museus, jardins botànics, biblioteques i similars

09423 Quotes per a llicències de ràdio i televisió; subscripcions a xarxes per cable i satèl·lit

09424 Lloguer de televisió i vídeos

09511 Llibres no de text

09521 Premsa

  
 
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Economia i cultura:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques

 

  
 
 
 
 
 
 

56

 

Despeses de les llars en cultura  
Gasto de los hogares en cultura  
Household expenditure on culture

  
 
 
GASTO DE LOS HOGARES EN CULTURA  
 
 
Los datos relativos al gasto de los hogares catalanes en bienes y servicios culturales, de ocio y de  
comunicación, proporcionados por el Instituto de Estadística de Cataluña, se han obtenido a partir de la  
Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.  
 
Las finalidades de esta encuesta son, esencialmente, dos: por un lado, establecer y revisar  
periódicamente las ponderaciones para la construcción de los índices de precios al consumo y, por el  
otro, desde una perspectiva más amplia, aportar la información necesaria para analizar las condiciones  
de vida y la pauta de consumo de los hogares en un territorio y durante un período de tiempo  
determinado.  
 
Los datos de esta encuesta permiten obtener información no sólo sobre la composición del gasto en  
ocio, cultura y comunicación en Cataluña, sino también conocer el gasto medio por hogar y el gasto  
medio por persona en función del tipo de bien o servicio.  
 
Los bienes y Servicios culturales, de ocio y de comunicación considerados corresponden a los  
siguientes códigos de la COICOP (Classification of individual consumption by purpose):  

09111 Aparatos receptores, registradores y reproductores de sonido y de imagen

09112 Televisores y vídeos

09121 Equipo fotográfico y cinematográfico

09131 Material de tratamiento de la información

09141 Soporte para el registro de imagen, sonido y datos

09151

Reparación de equipos y accesorios audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de  
la información

09221 Instrumentos musicales

09421 Bailes, cines, teatros y espectáculos

09422 Museos, jardines botánicos, bibliotecas y similares

09423 Cuotas para licencias de radio y televisión; subscripciones a redes por cable y satélite

09424 Alquiler de televisión y vídeos

09511 Libros no de texto

09521 Prensa

  
 
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito Economia i  
cultura
:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques 

  
 
 
 
 
 
 

57

 

Despeses de les llars en cultura  
Gasto de los hogares en cultura  
Household expenditure on culture

  
 
 
HOUSEHOLD EXPEDITUREE ON CULTURE  
 
 
The data on household expenditure on recreation, culture and media, provided by the Statistical  
Institute of Catalonia, have been obtained from the Household Budget Survey, carried out by the  
Spanish Statistical Office.  
 
The first aim of this survey is to establish and to review the weights for the construction of the consumer  
price index. However, from a broader perspective, a second aim would be to provide useful information  
to analyse the living conditions and the consumption patterns of households during a period of time.  
 
The data from this survey provide information not only on the composition of expenditure on recreation,  
culture and media, but also on the average expenditure per household and on the average expenditure  
per person according to the type of good or service.  
 
The data on recreation, culture and media consist of the following codes of the COICOP (Classification  
of individual consumption by purpose):  
 

09111 Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and pictures

09112 Televisions and radios

09121 Photographic and cinematographic equipment

09131 Information processing equipment

09141 Recording media

09151 Repair of audio-visual and information processing equipment

09221 Musical instruments

09421

Cinemas, theatres, opera houses, concert halls, music halls, circuses, sound and light  
shows

09422 Museums, botanical gardens, libraries, etc.

09423 Television and radio licence fees, subscriptions

09424

Hire of equipment and accessories for culture, such as television sets, video cassettes,  
etc.

09511

Books, including atlases, dictionaries, encyclopaedias, textbooks, guidebooks and  
musical scores

09521 Newspapers and periodicals  
 
 
 
More information available at:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/dades_socio_economiques
   

 

58

 

Despeses de les llars en cultura  
Gasto de los hogares en cultura  
Household expenditure culture

  
 
 
Despeses de les llars en cultura
 
Gasto de los hogares en cultura  
Household expenditure on culture

  
 
01. Despesa total de les llars en oci, cultura i comunicació. 2008-2012  
Per tipus de béns i serveis

Gasto total de los hogares en ocio, cultura y comunicación.  
Por tipo de bienes y servicios  
Total household expedienture on recreation, culture and media.  
By type of goods and services
 
 
02. Despesa mitjana de les llars en oci, cultura i comunicació. 2008-2012

Per tipus de béns i serveis  
Gasto medio de los hogares en ocio, cultura y comunicación.  
Por tipo de bienes y servicios  
Average household expedienture on recreation, culture and media.  
By type of goods and services  
 
 
03. Despesa mitjana per persona en oci, cultura i comunicació. 2008-2012

Per tipus de béns i serveis  
Gasto medio por personas en ocio, cultura y comunicación.  
Por tipo de bienes y servicios  
Average expedienture by person on recreation, culture and media.  
By type of goods and services
 

 

59

 

Despeses de les llars en cultura  
Gasto de los hogares en cultura  
Household expenditure on culture

 

 

01. Despesa total de les llars en oci, cultura i comunicació. 2008-2012 
Gasto total de los hogares en ocio, cultura y comunicación 
Total household expenditure on recreation, culture and media
 
Per tipus de béns i serveis
 
Por tipo de bienes y servicios
Milions d'euros

By type of goods and services Millones de euros

Million euros

2008 2009 2010 2011 2012 %

Aparells de so i imatge 414,8 386,5 406,1 339,4 228,0 12,3

Aparatos de sonido y de imagen 
Equipment of sound and pictures

Equip fotogràfic i cinematogràfic 111,3 90,1 65,6 77,2 70,7 3,8

Equipo fotográfico y cinematográfico 
Photographic and cinematographic equipment

Equips i accessoris per al tractament de la informació 360,3 262,6 268,7 233,7 225,7 12,2

Material de tratamiento de la información 
Information processing equipment

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 166,0 166,5 110,6 113,1 105,7 5,7

Soporte para el registro de imagen, sonido y datos 
Recording media

Serveis culturals 911,8 953,3 794,6 781,9 734,8 39,6

Servicios culturales 
Cultural services
 
Cinemes, teatres i altres espectacles
399,1 448,2 332,6 298,1 294,0 15,9

Cines, teatros y otros espectáculos 
Cinemas, theatres and others shows
 
Museus, biblioteques i altres
43,6 37,1 22,3 36,8 21,7 1,

2 
Museos, bibliotecas y otros 
Museums, libraries and others
 
Llicència de ràdio i televisió per cable i satèl·lit
217,6 199,2 178,0 180,4 194,0 10,5

Licencia de radio y televisión por cable y satélite 
Television and radio licence fees, subscriptions
 
Lloguers de televisors i vídeos
13,8 10,4 8,9 8,8 13,3 0,7

Alquiler de televisión y videos 
Television and video rental
 
Altres serveis
237,7 258,4 252,8 257,8 211,8 11,4

Otros servicios 
Other services

Llibres no de text 256,8 391,4 208,1 166,0 166,7 9,0

Libros no de texto 
No text book

Premsa 323,2 284,3 231,2 226,0 201,9 10,9

Prensa 
Newspapers and periodicals

Altres

(1) 154,5 142,1 132,8 84,7 121,1 6,5

Otros 
Other

TOTAL 2.698,7 2.676,8 2.217,7 2.022,0 1.854,6 100,0

Font/Fuente/Source: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de la "Encuesta de presupuestos familiares", de 
l'Instituto Nacional de Estadística

  cultura l'aire lluire: Altres béns durables per a esbarjo i cultura en espais coberts; Reparació d'altres béns durables  
importants per l'oci i la cultura
 
Incluye: Reparación de equipos y accesorios audiovisuales y de procesamiento de la información; Otros bienes duraderos 
importantes para el ocio y la cultura al aire libre; Otros bienes duraderos para el ocio y la cultura en lugares cubiertos;  
Reparación de otros bienesduraderos importantes para el ocio y la cultura 
Includes: Repair of audio-visual and information processing equipment; Other major durables for recreation and culture 
for outdoor recreation; Other major durables for recreation and culture for indoor recreation; Maintenance and repair of  
other major durables for recreation and culture

(1) Inclou: Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació; Altres béns durables importants per esbarjo i

60

 

Despeses de les llars en cultura  
Gasto de los hogares en cultura  
Household expenditure on culture

 

 

02. Despesa mitjana de les llars en oci, cultura i comunicació. 2008-2012 
Gasto medio de los hogares en ocio, cultura y comunicación. 
Average household expenditure on recreation, culture and media
 
Per tipus de béns i serveis
 
Por tipo de bienes y servicios
Euros per llar

By type of goods and services Euros por hogar

Euros by household

2008 2009 2010 2011 2012

Aparells de so i imatge 150,6 138,6 146,1 122,0 78,0

Aparatos de sonido y de imagen 
Equipment of sound and pictures

Equip fotogràfic i cinematogràfic 40,4 32,3 23,6 27,8 24,2

Equipo fotográfico y cinematográfico 
Photographic and cinematographic equipment

Equips i accessoris per al tractament de la informació 130,8 94,2 96,7 84,0 77,2

Material de tratamiento de la información 
Information processing equipment

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 60,3 59,7 39,8 40,7 36,2

Soporte para el registro de imagen, sonido y datos 
Recording media

Serveis culturals 331,1 341,9 285,9 281,1 251,4

Servicios culturales 
Cultural services
 
Cinemes, teatres i altres espectacles
144,9 160,7 119,7 107,2 100,6

Cines, teatros y otros espectáculos 
Cinemas, theatres and others shows
 
Museus, biblioteques i altres
15,8 13,3 8,0 13,2 7,4

Museos, bibliotecas y otros 
Museums, libraries and others
 
Llicència de ràdio i televisió per cable i satèl·lit
79,0 71,4 64,0 64,8 66,4

Licencia de radio y televisión por cable y satélite 
Television and radio licence fees, subscriptions
 
Lloguers de televisors i vídeos
5,0 3,7 3,

2 3,2 4,6

Alquiler de televisión y videos 
Television and video rental
 
Altres serveis
86,3 92,7 90,9 92,7 72,5

Otros servicios 
Other services

Llibres no de text 93,3 140,4 74,9 59,7 57,0

Libros no de texto 
No text book

Premsa 117,4 102,0 83,2 81,2 69,1

Prensa 
Newspapers and periodicals

Altres

(1) 56,1 51,0 47,8 30,4 41,4

Otros 
Other

TOTAL 980,0 960,0 797,8 726,8 634,5

Font/Fuente/Source: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de la "Encuesta de presupuestos familiares", del 
Instituto Nacional de Estadística

(1) Inclou: Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació; Altres béns durables importants per esbarjo i  
cultura l'aire lliure; Altres béns durables per a esbarjo i cultura en espais coberts; Reparació d'altres béns durables  
importants per l'oci i la cultura
 
Incluye: Reparación de equipos y accesorios audiovisuales y de procesamiento de la información; Otros bienes duraderos  
importantes para el ocio y la cultura al aire libre; Otros bienes duraderos para el ocio y la cultura en lugares cubiertos;  
Reparación de otros bienes duraderos importantes para el ocio y la cultura 
Includes: Repair of audio-visual and information processing equipment; Other major durables for recreation and  
culture for outdoor recreation; Other major durables for recreation and culture for indoor recreation; Maintenance and  
repair of other major durables for recreation and culture

61

 

Despeses de les llars en cultura  
Gasto de los hogares en cultura  
Household expenditure on culture

 

 

03. Despesa mitjana per persona en oci, cultura i comunicació. 2008-2012 
Gasto medio por persona en ocio, cultura y comunicación 
Average expenditure by person on recreation, culture and communication
 
Per tipus de béns i serveis
 
Por tipo de bienes y servicios
Euros per persona

By type of goods and services Euros por persona

Euros by preson

2008 2009 2010 2011 2012

Aparells de so i imatge 57,6 53,3 56,0 47,0 31,0

Aparatos de sonido y de imagen 
Equipment of sound and pictures

Equip fotogràfic i cinematogràfic 15,5 12,4 9,0 10,7 9,6

Equipo fotográfico y cinematográfico 
Photographic and cinematographic equipment

Equips i accessoris per al tractament de la informació 50,1 36,2 37,1 32,4 30,7

Material de tratamiento de la información 
Information processing equipment

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 23,1 23,0 15,3 15,7 14,4

Soporte para el registro de imagen, sonido y datos 
Recording media

Serveis culturals 126,7 131,4 109,6 108,3 99,9

Servicios culturales 
Cultural services
 
Cinemes, teatres i altres espectacles
55,5 61,8 45,9 41,3 40,0

Cines, teatros y otros espectáculos 
Cinemas, theatres and others shows
 
Museus, biblioteques i altres
6 , 15 , 13 , 15 , 13 , 0

Museos, bibliotecas y otros 
Museums, libraries and others
 
Llicència de ràdio i televisió per cable i satèl·lit
30,2 27,5 24,6 25,0 26,4

Licencia de radio y televisión por cable y satélite 
Television and radio licence fees, subscriptions
 
Lloguers de televisors i vídeos
1 , 91 , 41 , 21 , 21 , 8

Alquiler de televisión y videos 
Television and video rental
 
Altres serveis
33,0 35,6 34,9 35,7 28,8

Otros servicios 
Other services

Llibres no de text 35,7 54,0 28,7 23,0 22,7

Libros no de texto 
No text book

Premsa 44,9 39,2 31,9 31,3 27,5

Prensa 
Newspapers and periodicals

Altres

(1) 21,5 19,6 18,3 11,7 16,5

Otros 
Other

TOTAL 375,0 369,0 305,9 280,0 252,2

Font/Fuente/Source: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de la "Encuesta de presupuestos familiares", del 
Instituto Nacional de Estadística

(1) Inclou: Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació; Altres béns durables importants per esbarjo i  
cultura l'aire lliure; Altres béns durables per a esbarjo i cultura en espais coberts; Reparació d'altres béns durables 
importants per l'oci i la cultura
 
Incluye: Reparación de equipos y accesorios audiovisuales y de procesamiento de la información; Otros bienes duraderos  
importantes para el ocio y la cultura al aire libre; Otros bienes duraderos para el ocio y la cultura en lugares cubiertos;  
Reparación de otros bienes duraderos importantes para el ocio y la cultura 
Includes: Repair of audio-visual and information processing equipment; Other major durables for recreation and culture 
for outdoor recreation; Other major durables for recreation and culture for indoor recreation; Maintenance and repair of  
other major durables for recreation and culture

62

 

Arxius - Archivos – Archives

  
 
 
ARXIUS  
 
Les dades estadístiques d’arxius s’obtenen a partir de l’Estadística d’arxius que, biennalment,  
s’adreça als arxius amb fons històric, en els quals hi ha un responsable efectiu i que tenen ordenat  
i reglamentat l’accés i la consulta del seu fons al servei dels investigadors, sigui quina sigui la seva  
dependència administrativa.  

El Departament de Cultura agraeix la col·laboració de tots els arxius enquestats a l’hora de  
respondre el qüestionari.
 
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Arxius:  
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arxius/
    
 
i a l’article  
 
 
 
ARCHIVOS  
 
Los datos estadísticos de archivos se obtienen a partir de la Estadística de archivos que,  
bienalmente, se realiza entre los archivos con fondo histórico, en los que existe un responsable  
efectivo y que tienen ordenado y reglamentado el acceso y consulta de su fondo al servicio de los  
investigadores, sea cual sea su dependencia administrativa.  
 
El Departamento de Cultura agradece la colaboración de todos los archivos encuestados a la hora  
de responder el cuestionario.  
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito Arxius:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arxius/
 

  
y en el articulo  
 
 
ARCHIVES  
 
The statistical data on archives have been compiled from the biennial Archives Survey, which is  
carried out among archives holding historical documents that are managed by a designated  
authority and operate a regulated system of access, making the materials available to researchers,  
irrespective of the tier of government responsible for the archive.
 
 
The Department of Culture appreciates the collaboration of the archives in completing the survey.
 
 
More information available at:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arxius/ 

  
and at the article

63

 

  
 
Arxius
-
Archivos – Archives

  
 
 
Arxius - Archivos – Archives  

  
 
01. Dades clau de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2009-2013

Datos clave del Archivo Nacional de Cataluña  
Key data from the National Archive of Catalonia
 
 
02. Dades clau de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya. 2009-2013
 
Datos clave de la Red de Archivos Comarcales de la Generalitat de Cataluña.  
Key date from Network of Regional archives of Catalonia.
 
 
03. Dades Clau dels Arxius de Catalunya. 2004-2013
 
Datos clave de los Archivos de Cataluña.  
Key date from archives of Catalonia
 
 
04. Arxius de Catalunya. 2013  
Per tipus. Per comarques
 
Archivos de Cataluña.  
Por tipo. Por comarcas  
Archives of Catalonia.  
By type. By region
 
 
05. Arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per any de fundació
 
Archivos de Cataluña.  
Por año de fundación  
Archives of Catalonia.  
By year of foundation
 
 
06. Arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per segle inicial dels documents
 
Archivos de Cataluña.  
Por siglo inicial de los documentos  
Archives of Catalonia.  
By initial century of documents
 
 
07. Arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per trams de metres lineals de documents
 
Archivos de Cataluña.  
Por tramos de metros lineales de documentos  
Archives of Catalonia.  
By linear metres of documents
 
 
08. Metres quadrats de superfície dels arxius de Catalunya. 2013  
Superfície ocupada, no ocupada. Per tipus
 
Metros cuadrados de superficie de los archivos de Cataluña.  
Superficie ocupada y no ocupada. Por tipo  
Area in square metres of the archives of Catalonia.  
Area occupied / not occupied. By type

64

 

  
 
 
Arxius
-
Archivos – Archives  

  
 
09. Metres lineals de prestatgeries instal·lades als arxius de Catalunya. 2013

Prestatgeries compactes i obertes. Per tipus  
Metros lineales de estantes instalados en los archivos de Cataluña.  
Estantes compactos y abiertos. Por tipo  
Linear metres of shelves installed in the archives of Catalonia.  
Compact and open shelves. By type
 
 
10. Equipament dels arxius de Catalunya. 2004-2013

Equipamento de los archivos de Cataluña.  
Equipment in the archives of Catalonia.  
 
11. Sales de consulta i nombre de places dels arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per tipus
 
Salas de consulta y número de plazas de los archivos de Cataluña.  
Por tipo  
Reading rooms and number of seats in the archives of Catalonia.  
By type
 
 
12. Metres lineals de documents dels arxius de Catalunya. 2013  
Anterior al segle XX i del segle XX. Per tipus
 
Metros lineales de documentos de los archivos de Cataluña.  
Anterior al siglo XX y del siglo XX. Por tipo  
Linear metres of documents in the archives of Catalonia.  
Before the 20th century and from the 20th century.By type
 
 
13. Metres lineals i nombre de fons de documents dels arxius de Catalunya. 2013  
Per grups de fons
 
Metros lineales y número de fondos de documentos de los archivos de Cataluña  
Por grupos de fondos  
Linear metres and number of documents holdings in the archives of Catalonia  
By groups of holdings
 
 
14. Metres lineals de documents ingressats, transferits i eliminats als arxius de Catalunya. 2013  
Per grups de fons
 
Metros lineales de documentos ingresados, transferidos y eliminados en los archivos de  
Cataluña.  
Por grupos de fondos  
Linear metres of documents deposited in, transfered and eliminated from the archives of  
Catalonia.  
By groups of holdings
 
 
15. Documents especials dels arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per tipus de documents
 
Documentos especiales de los archivos de Cataluña.  
Por tipo de documento  
Special documents in the archives of Catalonia.  
By type of document  
 

65

 

  
 
 
Arxius
-
Archivos – Archives  

  
 
 
16. Documents especials ingressats, transferits i eliminats als arxius de Catalunya. 2013  
Per tipus de suport
 
Documentos especiales ingresados, transferidos y eliminados de los archivos de Cataluña.  
Por tipo de soporte  
Special documents deposited in, transfered and eliminated from the archives of Catalonia.  
By type of format
 
 
17. Metres lineals de documents no descrits als arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per grups de fons
 
Metros lineales de documentos no descritos en los archivos de Cataluña.  
Por grupos de fondos  
Linear metres of uncatalogued documents in the archives of Catalonia.  
By groups of holdings
 
 
18. Reproduccions realitzades pels arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per tipus de reproducció
 
Reproducciones realizadas por los archivos de Cataluña.  
Por tipo de reproducción  
Copies made in the archives of Catalonia.  
By type of copy
 
 
19. Documents restaurats pels arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per suport dels documents
 
Documentos restaurados por los archivos de Cataluña.  
Por soporte de los documentos  
Documents restored by the archives of Catalonia.  
By format of the documents
 
 
20. Instruments de descripció existents als arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per grups de fons
 
Instrumentos de descripción existentes en los archivos de Cataluña.  
Por grupos de fondos  
Descriptive tools available in the archives of Catalonia.  
By groups of holdings
 
 
21. Personal dels arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per categoria professional
 
Personal de los archivos de Cataluña.  
Por categoría profesional  
Staff in the archives of Catalonia.  
By professional category
 
 
22. Consultes als arxius de Catalunya. 2004-2013  
Per tipus
 
Consultas en los archivos de Cataluña.  
Por tipo  
Consultations in the archives of Catalonia.  
By type

66

 

  
 
 
Arxius
-
Archivos – Archives  

  
 
23. Hores setmanals d’atenció al públic dels arxius de Catalunya. 2004-2013

Per tipus  
Horas semanales de atención al público de los archivos de Cataluña.  
Por tipo  
Weekly hours of attention to the public in the archives of Catalonia.  
By type
 
 
24. Reproduccions per al públic dels arxius de Catalunya. 2004-2013

Per tipus de reproducció  
Reproducciones para el público de los archivos de Cataluña.  
Por tipo de reproducción  
Copies for the users made in the archives of Catalonia.  
By type of reproduction
 
 
25. Activitats de difusió dels arxius de Catalunya. 2004-2013

Actividades de difusión de los archivos de Cataluña.  
Diffusion activities in the archives of Catalonia.
 
 
26. Publicacions dels arxius de Catalunya. 2004-2013
 
Publicaciones de los archivos de Cataluña.  
Publications of the archives of Catalonia.
 

67

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Dades clau de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

3.771 3.606 3.549 3.216 32.740

13.752 14.195 13.546 13.203 69.116

- 1.990 1.796 1.630 1.419

28.627 30.255 32.301 32.929 33.951

- 276.478 238.922 232.881 243.709

52 50 44 45 39

Staff

3.104 3.115 2.814 3.080 2.908

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Exposicions, presentacions, publicacions pròpies/coeditades, participació en mitjans de comunicació,

premis i distincions rebudes-Exposiciones, presentaciones, publicaciones propias / coedición, participación  
en medios de comunicación, premios y distinciones recibidas-Exhibitions, presentations, publications / co-edited,  
share media, awards and honors received
 
(2) Visitants, treballs d'investigació i recerca, conferències, cursos i altres-
Visitantes, trabajos de investigación

y búsqueda, conferencias, cursos y otros-Visitors, research, conferences, courses and other

Personal

Pressupost (mil·lers d'euros)

Datos clave del Archivo Nacional de Cataluña 
Key data from the National Archive of Catalonia

Consulta i comunicació

Metros lineales de fondo

Consulta y comunicación

Usuaris

Metres lineals de fons

Activitats de projecció i difusió 
(1)(2)

Actividades de proyección y difusión 
Projection and dissemination activities

Reproduccions documentals 
Reproducciones documentales

Personal

Pressupuesto 
Budget

Usuarios 
Users

Consultation and communication

Meters of line

Views documentary

68

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Dades clau de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya. 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Nombre d'arxius 36 38 38 38 38

Número de archivos 
Number of files

111.739 145.754 141.716 137.303 461.993

24.716 25.437 34.632 25.162 19.599

Users

1.307 1.339 1.615 2.207 2.432

7.859 11.718 7.715 8.792 9.643

Loans

852 373 149 690 :

3.613 3.990 3.336 2.545 3.569

89.280 93.888 93.230 101.172 102.653

615 680 1.642 555 :

5.769 6.355 6.867 4.756 :

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Préstamos para exposiciones

Linear feet attached

Ingressos documentació textual (metres lineals)

Documentació custodiada (metres lineals)

Instruments de descripció

Metres lineals adscrits

Ingresos documentación textual (metros lineales) 
Income textual documentation (linear feet)

Documentación custodiada (metros lineales) 
Documentation guarded (linear feet)

Instrumentos de descripción

Loans for exhibitions

Description tools

Metros lineales adscritos

Unitats documentals consultades

Usuaris

Préstecs

Préstecs per a exposicions

Datos clave de la Red de Archivos Comarcales de la Generalidad de Cataluña  
Key date from Network of Regional archives of Catalonia

Units documents consulted 
Unidades documentales consultadas

Activitats de difusió 
Actividades de difusión 
Outreach

Usuarios

Préstamos

69

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

 

  
 
 
 
 

03. Dades clau dels Arxius de Catalunya. 2004-2013

2004 2006 2008 2010 2013

Nombre d'arxius 267 290 302 317 323

Número de archivos 
Number of files

841.549 1.246.360 769.130 872.548 1.600.978

466.386 283.564 182.325 263.835 364.348

Users

821 1.990 1.881 2.445 4.389

6.558 141.869 40.252 38.433 140.090

113.016 84.670 317.777 328.381 610.800

43.172 35.596 147.172 42.699 52.131

440.293 527.128 581.136 685.762 836.583

9.592 9.999 34.978 23.397 33.668

968 1.131 1.104 1.230 1.064

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Reproducciones documentales

Staff

Ingressos documentació textual (metres lineals)

Documentació custodiada (metres lineals)

Instruments de descripció

Personal

Ingresos documentación textual (metros lineales) 
Income textual documentation (linear feet)

Documentación custodiada (metros lineales) 
Documentation guarded (linear feet)

Instrumentos de descripción

Views documentar

y

Description tools

Personal

Unitats documentals consultades

Usuaris

Documents restaurats

Reproduccions documentals

Datos clave de los Archivos de Cataluña  
Key date from archives of Catalonia

Units documents consulted 
Unidades documentales consultadas

Activitats de difusió 
Actividades de difusión 
Outreach

Usuarios

Documentos restaurados 
Documents restored

70

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

 

04. Arxius de Catalunya. 2013 
Archivos de Cataluña 
Archives of Catalonia
 
Per tipus. Per comarques
 
Por tipo. Por comarcas 
By type. By region

Generalitat Estat Adm. Local Eclesiàstics Altres 
Generalitat Estado Adm. Local Eclesiásticos Otros 
Autonom. Gov. State Local Adm. Ecclesiastical Other
2013 % 2010

Alt Camp 1 - 1 - - 20 , 6 2

Alt Empordà 2 - 5 - 1 82 , 5 8

Alt Penedès 1 - 2 - - 30 , 9 3

Alt Urgell 1 - 1 2 - 41 , 2 4

Alta Ribagorça - - - - - - - -

Anoia 1 - 1 - - 20 , 6 2

Bages 2 - 7 3 - 12 3,7 11

Baix Camp 2 - 4 - - 61 , 9 6

Baix Ebre 1 - - 2 - 30 , 9 4

Baix Empordà 1 - 8 - - 92 , 8 9

Baix Llobregat 3 - 17 - - 20 6,2 21

Baix Penedès 2 - 2 - - 41 , 2 5

Barcelonès 40 4 20 9 29 102 31,6 97

Berguedà 1 - - - - 10 , 3 1

Cerdanya 1 - - - - 10 , 3 1

Conca de Barberà 1 - - 2 - 30 , 9 3

Garraf 2 - 3 - - 51 , 5 5

Garrigues - - - - - - - -

Garrotxa 1 - - - - 10 , 3 2

Gironès 5 - 6 3 2 16 5,0 15

Maresme 3 - 11 1 1 16 5,0 16

Montsià 2 - 1 - - 30 , 9 2

Noguera 1 - - - 1 20 , 6 2

Osona 1 - 4 1 1 72 , 2 7

Pallars Jussà 1 - - - - 10 , 3 1

Pallars Sobirà 1 - 1 - - 20 , 6 1

Pla d'Urgell 1 - - - - 1 -1

Pla de l'Estany - - 1 - - 10 , 3 2

Priorat 1 - - - - 10 , 3 1

Ribera d'Ebre 1 - 1 - - 20 , 6 2

Ripollès 1 - 1 1 - 30 , 9 3

Segarra 2 - - - - 20 , 6 2

Segrià 3 - 3 2 2 10 3,1 11

Selva 1 - 7 - - 82 , 5 7

Solsonès 1 - - 1 - 20 , 6 2

Tarragonès 5 1 8 2 2 18 5,6 17

Terra Alta - - - - - - - -

Urgell 1 - 1 1 - 30 , 9 3

Val d'Aran 1 - - - - 10 , 3 1

Vallès Occidental 6 - 13 - 3 22 6,8 22

Vallès Oriental 2 - 14 - - 16 5,0 16

CATALUNYA 103 5 143 30 42 323 100,0 318

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Inclou l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Aquest arxiu no ha respost el qüestionari i per tant les seves dades no s'inclouen 
a la resta de taules
 
Incluye el Archivo de la Corona de Aragón. Este archivo no ha respondido el cuestionario y por lo tanto sus datos no se 
recogen en el resto de quadros 
Includes the Archive of the Corona de Aragón. This archive did not return the questionnaire, and therefore there are no 
data for it in the other tables.

71

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 

  

05. Arxius de Catalunya. 2004-2013 
Archivos de Cataluña 
Archives of Catalonia
 
Per any de fundació
 
Por año de fundación 
By year of foundation

2004 2006 2008 2010 2013 %

Anterior a 1600 20 20 19 19 21 6,5

Before 1600

De 1600 a 1799 333441 , 2

From 1600 to 1799

De 1800 a 1899 12 12 11 10 11 3,4

From 1800 to 1899

De 1900 a 1924 788892 , 8

From 1900 to 1924

De 1925 a 1949 14 14 15 16 13 4,0

From 1925 to 1949

De 1950 a 1975 18 18 16 14 15 4,6

From 1950 to 1975

De 1975 a 2000 163 167 161 157 165 51,1

From 1975 to 2000

Posterior a 2000 11 23 35 52 54 16,7

After 2000

Any de fundació desconegut 19 25 34 37 31 9,6

Año de fundación desconocido 
Year of foundation unknown

TOTAL 267 290 302 317 323 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

06. Arxius de Catalunya. 2004-2013 
Archivos de Cataluña 
Archives of Catalonia
 
Per segle inicial dels documents
 
Por siglo inicial de los documentos 
By initial century of documents

2004 2006 2008 2010 2013 %

Segle-Siglo-Century

IX 10 10 9 7 12 3,7

X 1 51 51 61 714 4,3

XI 16 19 16 18 22 6,8

XII 16 21 23 23 22 6,8

XIII 22 23 25 23 24 7,5

X I V 1 51 41 41 422 6,8

X V 667941 , 2

XVI 19 20 17 21 24 7,5

XVII 15 16 16 16 17 5,3

XVIII 22 28 30 30 27 8,4

X I X 6 05 76 46 664 19,9

XX 51 61 65 69 67 20,8

XXI ---330 , 9

TOTAL 267 290 302 316 322 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

72

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 

  

07. Arxius de Catalunya. 2004-2013 
Archivos de Cataluña 
Archives of Catalonia
 
Per trams de metres lineals de documents
 
Por tramos de metros lineales de documentos 
By linear metres of documents

2004 2006 2008 2010 2013 %

Menys de 250 m lineals 51 49 47 47 51 15,8

Menos de 250 m lineales 
Less than 250 linear m

De 250 a 500 m lineals 38 35 37 40 34 10,6

De 250 a 500 m lineales 
From 250 to 500 linear m

De 501 a 1.000 m lineals 64 68 66 72 69 21,4

De 501 a 1.000 m lineales 
From 501 to 1,000 linear m

De 1.001 a 2.000 m lineals 52 64 69 73 72 22,4

De 1.001 a 2.000 m lineales 
From 1,001 to 2,000 linear m

De 2.001 a 5.000 m lineals 44 55 55 57 63 19,6

De 2.001 a 5.000 m lineales 
From 2,001 to 5,000 linear m

Més de 5.000 m lineals 18 19 28 28 33 10,2

Más de 5.000 m lineales 
5,000 linear m and over

TOTAL 267 290 302 317 322 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

08. Metres quadrats de superfície dels arxius de Catalunya. 2013 
Metros cuadrados de superficie de los archivos de Cataluña 
Area in square metres of the archives of Catalonia
 
Superfície ocupada, no ocupada. Per tipus
 
Superficie ocupada, no ocupada. Por tipo 
Area occupied / not occupied. By type

Superfície ocupada Superfície no ocupada 
Superficie ocupada Superficie no ocupada
2013 2010

Area occupied % Area not occupied % %

Generalitat 98.918 61,4 21.345 62,1 120.263 61,5 90.820

Adm. Generalitat 
Autonomous Government

Estat 1.968 1,2 497 1,4 2.464 1,3 1831

Estado-State

Administració Local 39.511 24,5 9.429 27,4 48.940 25,0 48.707

Administración Local 
Local administration

Eclesiàstics 10.365 6,4 840 2,4 11.204 5,7 11.376

Eclesiásticos-Ecclesiastic

Altres 10.456 6,5 2.283 6,6 12.739 6,5 26.260

Otros-Other

TOTAL 161.217 100,0 34.393 100,0 195.610 100,0 178.994

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

73

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Metres lineals de prestatgeries instal·lades als arxius de Catalunya. 2013 
Metros lineales de estantes instalados en los archivos de Cataluña 
Linear metres of shelves in the archives of Catalonia
 
Prestatgeries compactes i obertes. Per tipus
 
Estantes compactos y abiertos. Por tipo 
Compact and open shelves. By type

Compactes Obertes

Compactas Abiertas

Compact % Open 2013 % 2010

Generalitat 504560,27 67,2 178622,68 683.183 65,1 523.848

Generalitat 
Autonomous Government

Estat 3711,8 0,5 5934,4 9.646 0,9 12.273

Estado-State

Administració Local 194581,9 25,9 70193,2 264.775 25,2 254.468

Administración Local 
Local administration

Eclesiàstics 10541 1,4 16889,1 27.430 2,6 25.513

Eclesiásticos-Ecclesiastic

Altres 37069,22 4,9 26645,84 63.715 6,1 64.354

Otros-Other

TOTAL 750464,19 100,0 298285,22 1.048.749 100,0 880.456

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

74

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

 

  
 
 

  
 

10. Equipament dels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Equipamento de los archivos de Cataluña 
Equipment in the archives of Catalonia

% 
2004 2006 2008 2010 2013

Alarma contra robatori 63,3 64,5 67,2 74,4 71,7

Alarma contra robatorioBurglar alarm

Dispositiu contra incendis 83,1 77,2 75,5 80,1 80,4

Dispositivo contra incendiosFire-alarm

Sistema de climatització en sala 61,1 65,2 63,6 70 68,6

Sistemas de climatización en salaAir-conditioning systems in rooms

Sistema de climatització en dipòsits 40,7 42,4 40,7 50,2 48,4

Sistema de climatización en depósitosAir-conditioning systems in stores

Cambres de desinsectació 7,9 7,2 8,3 10,4 11,5

Cámaras de desinsectaciónPest fumigation chamber

Sala d'actes 27 28,6 29,8 30,6 31,7

Sala de actos-Functions room

Sala d'exposicions 24 26,9 25,5 26,2 26,4

Sala de exposiciones-Exhibition room

Servei propi de restauració 4,9 5,5 5,3 4,1 4,0

Servicio propio de restauraciónOwn restoration service

Servei propi de reprografia 58,4 78,3 65,6 70,7 75,5

Servicio propio de reprografíaOwn copying service

Equipament informàtic 95,9 94,1 97,4 99,4 97,5

Equipamento informáticoComputer equipment

      Per la gestió del centre  
(1)
84,8 83,2 79,8 81,9 81,1

 Para la gestión del centro For centre management

 Pel tractament del fons  
(1)
92,6 89,7 85,1 94 91,0

 Para el tratamiento del fondo For processing of holdings

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Només per aquells que disposen d'equipament informàtic 
Sólo para los que disponen de equipamento informático 
Only to those having computer equipment

75

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 

  
 

  
 
 

11. Sales de consulta i nombre de places dels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Salas de consulta y número de plazas de los archivos de Cataluña 
Reading room and number of seats in the archives of Catalonia
 
Per tipus
 
Por tipo 
By type

Sales/ Salas/ Rooms Places/ Plazas/ Seats

2004 2006 2008 2010 2013 2004 2006 2008 2010 2013

Generalitat 63 103 111 86 87 703 840 854 847 910

GeneralitatAutonomous Government

Estat 23544 30 43 30 31 33

Estado-State

Administració Local 135 154 169 154 152 1.188 1287 1.282 1.294 1283

Administración LocalLocal administration

Eclesiàstics 40 44 48 39 37 366 393 364 346 327

Eclesiásticos-Ecclesiastic

Altres 46 60 63 51 52 374 454 577 560 527

Otros-Other

TOTAL 286 364 396 334 332 2.661 3.017 3.107 3.078 3.080

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

12. Metres lineals de documents dels arxius de Catalunya. 2013 
Metros lineales de documentos de los archivos de Cataluña 
Linear metres of documents in the archives of Catalonia
 
Anterior al segle XX i del segle XX. Per tipus
 
Anterior al siglo XX y del siglo XX. Por tipo 
Before the 20th century and from the 20th century. By type

Anterior segle XX Posterior segle XX 
Anterior siglo XX Posterior siglo XX

Before 20th cent. % After 20th cent. % 2013 % 2010

Generalitat 21.509 33,1 526.354 68,2 547.863 65,5 412.866

Generalitat 
Autonomous Government

Estat 100 0,2 8.274 1,1 8.374 1,0 8.215

Estado-State

Administració Local 24.548 37,8 184.976 24,0 209.524 25,0 193.455

Administración Local 
Local Administration

Eclesiàstics 15.181 23,4 5.585 0,7 20.766 2,5 20.646

Eclesiásticos-Ecclesiastical

Altres 3.557 5,5 46.498 6,0 50.055 6,0 50.580

Otros-Other

TOTAL 64.895 100,0 771.687 100,0 836.582 100,0 685.762

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

76

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Metres lineals i nombre de fons de documents dels arxius de Catalunya. 2013 
Metros lineales y número de fondos de documentos de los archivos de Cataluña 
Linear metres and number of document holdings in archives of Catalonia
 
Per grups de fons
 
Por grupos de fondos 
By groups of holdings

Fons Metres lineals

Fondos Metros lineales

Funds % Linear metres %

Adm. de la Generalitat 258 1,1 252.209 30,1

Adm. de la Generalitat 
Autonomous Government

Adm. Local 790 3,5 238.560 28,5

Adm. Local-Local Government

Adm. perifèrica de l'Estat 138 0,6 23.388 2,8

Adm. periférica del Estado 
State regional Government

Adm. Reial i senyorial 296 1,3 1.112 0,1

Adm. real y señorial 
Royal and aristocratic administration

Notarial 200 0,9 25.941 3,1

Notarial-Notarial

Judicial 1.488 6,6 185.769 22,2

Judicial-Judicial

Registral 89 0,4 1835 0,2

Registral-Register

Institucions 2.383 10,6 34.820 4,2

Instituciones-Institutions

Religiosos 1.497 6,7 14.809 1,8

Religiosos-Religious

Associacions i fundacions 2.830 12,6 11.072 1,3

Asociaciones y fundaciones

Associations and foundations

Comercials i d'empresa 1.630 7,3 24.245 2,9

Comerciales y de empresa 
Commercial and corporate

Patrimonials 1103 4,9 2.906 0,3

Patrimoniales-Hereditary

Personals 7.910 35,2 12.523 1,5

Personales-Individual

Col·leccions 1.867 8,3 7.394 0,9

Colecciones-Collections

TOTAL 22.479 100,0 836.583 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

77

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  

  
 
 
 
 

14. Metres lineals de documents ingressats, transferits i eliminats als arxius de 
Catalunya. 2013
 
Metros lineales de documentos ingresados, transferidos y eliminados en los archivos de Cataluña 
Linear metres of documents deposoted in, transfered and elimiated from the archives of Catalonia
 
Per grups de fons
 
Por grupos de fondos 
By groups of holdings

Ingressats Transferits Eliminats

Ingresados Transferidos Eliminados

Received % Transfered % Eliminated %

Adm. de la Generalitat 18.984 36,4 2.521 19,4 10.197 54,6

Adm. de la Generalitat 
Autonomous Government

Adm. local 10.585 20,3 1.595 12,3 7.362 39,4

Adm. local 
Local Government

Adm. perifèrica de l'Estat 272 0,5 15,0 0,1 - -

Adm. periférica del Estado 
State regional Government

Adm. reial i senyorial - - - - - -

Adm. real y señorial 
Royal ans aristocratic administration

Notarial 260 0,5 6,0 - - -

Notarial-Notarial

Judicial 19.024 36,5 8.471 65,1 284 1,5

Judicial-Judicial

Registral 59 0,1 - - - -

Registral-Register

Institucions 1.061 2,0 382,0 2,9 795 4,3

Instituciones-Institutions

Religiosos 123 0,2 - - - -

Religiosos-Religious

Associacions i fundacions 357 0,7 2 - - -

Asociaciones y fundaciones

Associations and foundations

Comercials i d'empresa 855 1,6 12 0,1 44 0,2

Comerciales y de empresa 
Commercial and corporate

Patrimonials 99 0,2 - - - -

Patrimoniales-Hereditary

Personals 311 0,6 1 - - -

Personales-Individual

Col·leccions 141 0,3 - - 1 -

Colecciones-Collections

TOTAL 52.131 100,0 13.005 100,0 18.683 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

78

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

15. Documents especials dels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Documentos especiales de los archivos de Cataluña 
Special documents in the archives of Catalonia
 
Per tipus de documents
 
Por tipos de documento 
By type of document

2004 2006 2008 2010 2013 %

Pergamins 247.425 264.233 300.350 249.132 247.342 0,7

Pergaminos-Parchments

Segells 20.872 19.957 31.648 28.737 121.407 0,3

Sellos-Stamps

Gravats 91.953 60.037 61.165 60.124 6.751 0,0

Grabados-Prints

Fotografies 14.535.177 16.014.189 22.571.315 26.072.466 32.696.897 93,7

Fotografías-Photographs 
Positius-Positivos-Positives 4.171.150 5.406.914 6.506.919 7.938.616 13.361.386 38,3 
Negatius-Negativos-Negatives 9.133.972 9.483.782 12.733.235 13.059.327 12.667.347 36,3 
Plaques de Vidre 637.174 1.240.157 1.061.110 3,0

Digitals - - - 3.472.146 36.845.546 105,6

Altres-Otros-Other 1.230.054 1.123.493 2.693.986 362.220 1.922.508 5,5

Documents electrònics 28.523 46.484 63.118 369.045 0,0

Documentos electrónicos-Electronic documents

Microcòpies 333.924 461.261 831.415 369.196 324.516 0,9

Microcopias-Microcopies 
Microfilms-Microfiilms 28.715 23.426 369.045 16.481 73.807 0,2

Microfitxes-Microfichas-Microfiches 305.209 437.835 462.631 352.715 250.708 0,7

Pel·lícules 5.634 6.541 7.122 6.350 8.531 0,0

Películas-Films

Vídeos 26.956 30.050 41.098 66.078 126.620 0,4

Vídeos-Videotapes

Registres sonors 59.322 64.826 68.461 114.630 120.308 0,3

Registros sonoros-Sound recording

Cartells 233.324 267.895 302.252 288.874 323.987 0,9

Carteles-Posters

Cartografia 449.689 244.520 295.569 291.464 289.661 0,8

Cartografía-Cartography

Dibuixos 276.796 282.685 279.576 411.718 163.218 0,5

Dibujos-Drawings

Altres 2.737.254 3.566.237 148.940 616.929 467.603 1,3

Otros-Other

TOTAL 19.046.849 21.328.915 25.002.029 28.944.743 34.896.841 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

79

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Documents especials ingressats, transferits i eliminats als arxius de Catalunya. 2013 
Documentos especiales ingresados, transferidos y eliminados de los archivos de Cataluña 
Special documents deposited in, transfered and eliminated from the archives of Catalonia
 
Per tipus de suport
 
Por tipo de soporte 
By type of format

Ingressats Transferits Eliminats

Ingresados Transferidos Eliminados

Received % Transfered % Eliminated %

Pergamins 1.271 0,1 19 - 19 0,9

Pergaminos-Parchments

Segells 234 - - - - -

Sellos-Stamps

Gravats 1026 - 27 - 27 1,2

Grabados-Prints

Fotografies 2.216.934 96,8 231.398 100,0 40 1,8

Fotografias-Photographs

Documents electrònics -- - - - -

Documentos electrónicos 
Electrònics documents

Microcòpies 8- - - - -

Microcopias-Microcopies

Pel·lícules 395 - - - - -

Películas-Films

Vídeos 3.654 0,2 - - 200 9,2

Vídeos-Videotapes

Registres sonors 2.222 0,1 - - - -

Registros sonoros-Sound recordings

Cartells 21.121 0,9 - - 1.883 86,7

Carteles-Posters

Cartografia 8.003 0,3 - - 3 0,1

Cartografía-Cartography

Dibuixos 213 - - - - -

Dibujos-Drawings

Altres 35.088 1,5 1 - - -

Otros-Other

TOTAL 2.290.169 100 231.445 100 2.172 100

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

80

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

17. Metres lineals de documents no descrits als arxius de Catalunya. 2004-2013 
Metros lineales de documentos no descritos en los archivos de Cataluña 
Linear metres of uncatalogued documents in the archives of Catalonia
 
Per grups de fons
 
Por grupos de fondos 
By groups of holdings

2004 2006 2008 2010 2013 %

Adm. de la Generalitat 1.345 7.169 7.947 6.011 2.504 3,1

Adm. de la Generalitat 
Autonomous Government

Adm. local 16.361 28.276 34.301 26.425 29.891 37,1

Adm. local 
Local Government

Adm. perifèrica de l'Estat 3.734 5.150

919 3.669 3.717 4,6

Adm. periférica del Estado 
State regional Government

Adm. reial i senyorial 423 418 366 359 197 0,2

Adm. real y señorial 
Royal ans aristocratic administration

Notarial 168 191 316 175 308 0,4

Notarial-Notarial

Judicial 16.341 19.319 17.860 32.301 24.006 29,8

Judicial-Judicial

Registral 203 3327 227 1.060 1.594 2,0

Registral-Register

Institucions 778 4.675 3.697 1.991 2.190 2,7

Instituciones-Institutions

Religiosos 669 417 2661 2.165 2.347 2,9

Religiosos-Religious

Associacions i fundacions 3.850 4.324 4.650 4.511 2.516 3,1

Asociaciones y fundacionesAssociations and foundations

Comercials i d'empresa 3.420 5.442 5.587 4.797 5.579 6,9

Comerciales y de empresa 
Commercial and corporate

Patrimonials 433 923 997 367 343 0,4

Patrimoniales-Hereditary

Personals 1.427 2.451 4.125 3.541 3.497 4,3

Personales-Individual

Col·leccions 1734 1.119 3.233 2.689 1.954 2,4

Colecciones-Collections

TOTAL 50.886 83.201 86.886 90.061 80.643 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

81

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  

18. Reproduccions realitzades pels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Reproducciones realizadas por los archivos de Cataluña 
Copies made in the archives of Catalonia
 
Per tipus de reproducció
 
Por tipo de reproducción 
By type of copy

2004 2006 2008 2010 2013 %

Negatius de microfilm 648 210 1.007 462 --

Negativos de microfilm 
Microfilm negatives

Microfitxes 10.032 - 1.373 263 163 0,0

Microfichas-Microfiches

Fotografies 11.506 19.987 36.503 43.920 51.825 8,5

Fotografías-Photographs

Fotocòpies 76.962 45.646 53.811 34.458 81.992 13,4

Fotocopias-Photocopies

Discos 1.255 1.322 2.040 157 236 0,0

Discos-Discs

Discòptics 666 474 10.498 958 1.969 0,3

Discópticos-Optic discs

Cintes, pel·lícules i vídeos 90 42 510 966 207 0,0

Cintas, películas y vídeos 
Tapes, films and videotapes

Altres 11.857 16.989 212.034 247.197 474.408 77,7

Otros-Other

TOTAL 113.016 84.670 317.776 328.381 610.800 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

82

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  

 

19. Documents restaurats pels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Documentos restaurados por los archivos de Cataluña 
Documents restored by the archives of Catalonia
 
Per suport dels documents
 
Por soporte de los documentos 
By format of the documents

2004 2006 2008 2010 2013 %

Paper 2.899 7.400 7.304 7.925 3.064 2,2

Papel-Paper

Pergamí 1.854 6.159 2.805 968 1.653 1,2

Pergamino-Parchment

Cartogràfics 121 8147 924 1.361 135 0,1

Cartográficos-Cartographic

Fotografies 1.456 101.121 28.205 27.572 135.060 96,4

Fotografías-Photographs

Registres sonors 40 74 227 49 45 0,0

Registros sonoros-Sound recordings

Pel·lícules -2 1 42 33 0,0

Películas-Films

Vídeos - 170 - 258 10 , 0

Videos-Videotapes

Altres 188 18796 773 298 99 0,1

Otros-Other

TOTAL 6.558 141.869 40.252 38.433 140.090 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

83

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Instruments de descripció existents als arxius de Catalunya. 2004-2013 
Instrumentos de descripción existentes en los archivos de Cataluña 
Descriptive tools available in the archives of Catalonia
 
Per grups de fons
 
Por grupos de fondos 
By groups of holdings

2004 2006 2008 2010 2013 %

Adm. de la Generalitat 1769 2676 4.993 6.391 7.622 22,6

Adm. de la Generalitat 
Autonomous Government

Adm. local 1.801 1.987 2.032 2.234 2.317 6,9

Adm. local 
Local Government

Adm. perifèrica de l'Estat 320 203 188 226 249 0,7

Adm. periférica del Estado 
State regional Government

Adm. reial i senyorial 59 57 125 88 123 0,4

Adm. real y señorial 
Royal ans aristocratic administration

Notarial 188 198 237 206 394 1,2

Notarial-Notarial

Judicial 1997 810 5.773 3.129 5.400 16,0

Judicial-Judicial

Registral 45 42 1.016 47 905 2,7

Registral-Register

Institucions 654 731 2.041 1.317 2.510 7,5

Instituciones-Institutions

Religiosos 451 488 7.971 5.122 2.423 7,2

Religiosos-Religious

Associacions i fundacions 423 510 2.235 958 2.411 7,2

Asociaciones y fundaciones

Associations and foundations

Comercials i d'empresa 395 474 736 792 967 2,9

Comerciales y de empresa 
Commercial and corporate

Patrimonials 400 428 3.906 602 4.089 12,1

Patrimoniales-Hereditary

Personals 639 790 2.755 1.515 3.186 9,5

Personales-Individual

Col·leccions 451 605 970 770 1.072 3,2

Colecciones-Collections

TOTAL 9.592 9.999 34.978 23.397 33.668 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

84

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 
 

  

  

21. Personal dels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Personal de los archivos de Cataluña 
Staff in the archives of Catalonia
 
Per categoria professional
 
Por categoría profesional 
By professional category

2004 2006 2008 2010 2013 %

Llicenciats 364 446 442 478 449 42,2

Licenciados-Hons. graduates

Diplomats 43 51 66 50 41 3,9

Diplomados-Ordinary graduates

Bibliotecaris 34 37 46 42 41 3,9

Bibliotecarios-Librarians

Restauradors 81 11 6 4 70 , 7

Restauradores-Restorers

Altres tècnics 87 108 90 108 86 8,1

Otros técnicos-Other technicians

Administratius 227 218 245 290 239 22,5

Administrativos-Administrative

Subalterns 65 66 60 84 50 4,7

Subalternos-Auxiliaries

Col·laboradors 140 194 139 174 151 14,2

Colaboradores-Collaborators

TOTAL 968 1131 1.104 1.230 1.064 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

22. Consultes als arxius de Catalunya. 2004-2013 
Consultas en los archivos de Cataluña 
Consultations in the archives of Catalonia
 
Per tipus
 
Por tipo 
By type

2004 2006 2008 2010 2013 %

Generalitat 232.956 161.911 349.178 347.008 686.765 42,9

Generalitat 
Autonomous Government

Estat 826 1.035 563 3.903 2.968 0,2

Estado-State

Administració Local 517.876 1.005.081 346.813 342.590 475.756 29,7

Administración Local 
Local administration

Eclesiàstics 36.151 26.573 25.479 84.446 34.941 2,2

Eclesiásticos-Ecclesiastic

Altres 53.740 51.760 47.097 94.601 400.548 25,0

Otros-Other

TOTAL 841.549 1.246.360 769.130 872.548 1.600.978 100,0

Font/Fuente

/Source: Departament de Cultura

85

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  

23. Hores setmanals d'atenció al públic dels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Horas semanales de atención al público de los archivos de Cataluña 
Weekly hours of attention to the public in the archives of Catalonia
 
Per tipus
 
Por tipo 
By type

Mitjana 
Media 
Average

2004 2006 2008 2010 2013

Generalitat 38,0 35,2 35 34,3 33,8

GeneralitatAutonomous Government

Estat 33,3 33,3 30 30,0 28,3

Estado-State

Administració Local 26,6 27,8 26,9 26,6 24,1

Administración LocalLocal administration

Eclesiàstics 22,5 22,7 21,3 21,1 19,4

Eclesiásticos-Ecclesiastic

Altres 23,8 24,4 28,3 26,2 26,1

Otros-Other

TOTAL 29,0 29,0 29,1 28,5 27,1

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

86

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  

  

24. Reproduccions per al públic dels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Reproducciones para el público de los archivos de Cataluña 
Copies for the users made in the archives of Catalonia
 
Per tipus de reproducció
 
Por tipos de reproducción 
By type of reproduction

2004 2006 2008 2010 2013 %

Fotocòpies 603.313 511.918 396.249 322.253 318.697 69,0

Fotocopias-Photocopies

Negatius microfilms 3.748 19.310 10.446 9.528 --

Negativos microfilms 
Microfilm negatives
0,0

Microcòpies 20.963 10.430 1.487 9.206 91 0,0

Microcopias-Microcopies

Fotografies 27.692 38.090 32.101 34.715 35.922 7,8

Fotografías-Photographs

Registres sonors 1.399 132 276 1.858 358 0,1

Registros sonoros-Sound recording

Discos 52 527 74 112 33 0,0

Discos-Discs

Cintes 180 11 62 3 68 0,0

Cintas-Tapes

Pel·lícules 18 173 125 97 42 0,0

Películas-Films

Vídeos 68 167 100 0 101 0,0

Videos-Videotapes

Altres 11.934 12.392 42.053 48.973 106.464 23,1

Otros-Other

TOTAL 669.367 593.150 482.973 426.745 461.776 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

25. Activitats de difusió dels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Actividades de difusión de los archivos de Cataluña 
Diffusion activities in the archives of Catalonia
 
Nombre/
Número/Number

2004 2006 2008 2010 2013

Conferències 509 293 344 332 331

Conferencias- Lectures

Exposicions 312 403 389 348 390

Exposiciones- Exhibitions

Publicacions pròpies 167 243 235 200 119

Publicaciones propias- Own publications

Tallers - 113 136 161 191

Talleres- Workshops

Visites guiades - 800 834 1065 832

Visitas guiadas - Guided tours

Altres - 381 178 292 257

Otros- Other

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

87

 

Arxius - Archivos – Archives

 

 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Publicacions dels arxius de Catalunya. 2004-2013 
Publicaciones de los archivos de Cataluña 
Publications of the archives of Catalonia
 
Nombre/
Número/Number

2004 2006 2008 2010 2013

Guies publicades 89 97 109 105 107

Guías publicadas 
Published guides

Publicacions periòdiques pròpies 38 40 42 43 39

Publicaciones periódicas propias 
Own periodical publications

Publicacions educatives i de difusió 47 55 57 58 52

Publicaciones educativas y de difusión 
Educational and pomotional publications

Nombre de publicacions pròpies 167 243 235 200 119

Número de publicaciones propias 
Number of own publications

Nombre d'instruments de descripció publicats 176 231 249 257 235

Número de instrumentos de descripción publicados 
Published description instruments

Font/Fuente/Sourc e: Departament de Cultura

88

 

Biblioteques - Bibliotecas – Libraries

  
 
 
BIBLIOTEQUES  
 
En aquest apartat es presenten les dades bàsiques de la Biblioteca de Catalunya i de les  
biblioteques públiques de Catalunya, així com del conjunt de biblioteques públiques i privades.
 
 
Es consideren biblioteques públiques les que disposen d’un fons general, ofereixen un ampli  
ventall de serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social, i són accessibles a  
tots els ciutadans, tant al conjunt del públic en general com a determinats grups d’usuaris. Les  
biblioteques públiques han d’oferir les prestacions bàsiques de manera lliure i gratuïta i han de  
prestar serveis diferenciats per a adults i per a infants.  
 
Les dades de biblioteques públiques i privades s’han obtingut a partir de l’enquesta  
d’Estadística de biblioteques elaborada per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Es fa referència  
només a les biblioteques obertes al públic. Aquesta enquesta és de caràcter biennal.  
 
Biblioteca és tota col·lecció organitzada de llibres i publicacions periòdiques impreses o de  
qualsevol altre document, en especial gràfics i audiovisuals, i els serveis del personal que  
faciliten als usuaris la utilització d’aquests documents, amb finalitats informatives,  
d’investigació, d’educació o recreatives. S’entén com a biblioteca la “unitat administrativa” (una  
mateixa direcció) que pot compondre’s d’un o diversos punts de servei.  

Tipus de biblioteca: Ús social al qual està destinada la biblioteca, sigui quina sigui la  
seva titularitat, en funció del seu accés i del seu fons documental.  
 
Nacional: Té per missió recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i

la relacionada amb l’àmbit lingüístic català.  
 
Biblioteques públiques: Les que estan al servei d’una comunitat, especialment d’una  
comunitat local, per atendre el públic en general o certes categories d’usuaris (no

s’inclouen les biblioteques militars). S’inclouen tant les biblioteques de titularitat pública  
com les finançades per entitats privades (caixes d’estalvi, associacions, etc.) que estan  
al servei d’una comunitat.  
 
Biblioteques d’institucions d’ensenyament superior (IES): Les dedicades principalment  
al servei dels estudiants i del personal docent de les facultats universitàries, escoles  
tècniques superiors, escoles universitàries i altres centres d’ensenyament superior  
públics i privats.  
 
Biblioteques per a grups específics d’usuaris: Tenen una col·lecció de caràcter general i  
ofereixen els seus serveis exclusivament a determinades categories d'usuaris, com ara  
presos, pacients d'hospital, empleats en una empresa, etc.  
 
Biblioteques especialitzades: Les que depenen d’una associació, centre d’investigació,  
servei oficial, institució cultural, museu o qualsevol altre organisme dedicat a una  
disciplina o branca particular, la qual cosa determina el contingut documental de la  
biblioteca. Aquestes biblioteques pot ser que proporcionin documentació o servei a  
totes les persones que ho demanin o bé estar essencialment destinades a respondre a  
les necessitats d’informació d’un públic determinat.  
 

El Departament de Cultura agraeix la col·laboració de totes les biblioteques enquestades a  
l’hora de respondre el qüestionari.
 
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Biblioteques:  
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/biblioteques
 

89

 

  
Biblioteques
-
Bibliotecas – Libraries  
 

BIBLIOTECAS  
 
En este apartado se presentan los datos básicos de la Biblioteca de Cataluña y de las  
bibliotecas públicas de Catalunya, así como del conjunto de bibliotecas públicas y privadas.
 
 
Se consideran bibliotecas públicas aquellas que disponen de un fondo general, ofrecen un  
amplio abanico de servicios informativos de tipo cultural, educativo, recreativo y social, y son  
accesibles a todos los ciudadanos, tanto al conjunto del público en general como a  
determinados grupos de usuarios. Las bibliotecas públicas deben ofrecer las prestaciones  
básicas de modo libre y gratuito y deben prestar servicios diferenciados para adultos y niños.
 
 
Los datos de bibliotecas públicas y privadas se han obtenido a partir de la encuesta de  
Estadística de bibliotecas realizada por el Institut d’Estadística de Catalunya. Se hace  
referencia sólo a las bibliotecas abiertas al público. Dicha encuesta es de carácter bienal.  
 
Biblioteca es toda colección organizada de libros y publicaciones periódicas impresas o de  
cualquier otro documento, en especial gráficos y audiovisuales, y los servicios del personal que  
faciliten a los usuarios la utilización de esos documentos, con finalidades informativas, de  
investigación, de educación o recreativas. Se entiende como biblioteca la “unidad  
administrativa” (una misma dirección) que puede estar compuesta por uno o varios puntos de  
servicio.  

Tipo de biblioteca: Uso social al que esté destinada la biblioteca, sea cual sea su  
titularidad, en función de su acceso y de su fondo documental.  
 
Nacional: Tiene como misión recoger, conservar y difundir la producción bibliográfica

catalana y la relacionada con el ámbito lingüístico catalán.  
 
Bibliotecas públicas: Las que están al servicio de una comunidad, especialmente de  
una comunidad local, para atender al público en general, o ciertas categorías de

usuarios (no se incluyen las bibliotecas militares). Se incluyen tanto las bibliotecas de  
titularidad pública como las financiadas por entidades privadas (cajas de ahorro,  
asociaciones, etc.) que están al servicio de una comunidad.  
 
Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior (IES): Las dedicadas principalmente  
al servicio de los estudiantes y del personal docente de las facultades universitarias,  
escuelas técnicas superiores, escuelas universitarias y otros centros de enseñanza  
superior públicos y privados.  
 
Bibliotecas para grupos específicos de usuarios: Tienen una colección de carácter  
general y ofrecen sus servicios exclusivamente a determinadas categorías de usuarios,  
como presos, pacientes de hospitales, empleados de una empresa, etc.  
 
Bibliotecas especializadas: Las que dependen de una asociación, centro de  
investigación, servicio oficial, institución cultural, museo o cualquier otro organismo  
dedicado a una disciplina o rama particular, lo que determina el contenido documental  
de la biblioteca. Estas bibliotecas puede ser que proporcionen documentación o  
servicio a todas las personas que lo soliciten o bien estar esencialmente destinadas a  
responder a las necesidades de información de un público determinado.  
 
 
El Departamento de Cultura agradece la colaboración de todas las bibliotecas encuestadas a la  
hora de responder el cuestionario.  
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito  
Biblioteques
:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/biblioteques

90

 

Biblioteques - Bibliotecas – Libraries  

  
 
LIBRARIES  
 
This chapter contains data on the National Library of Catalonia, public libraries in Catalonia and  
public and private libraries.  
 
Public libraries
are those that possess holdings of a general nature, offer a wide range of  
information services of a cultural, educational, recreational and social nature, and are  
accessible to all, whether this means the public in general or particular groups of users. Public  
libraries are expected to offer their basic services free of charge and to provide specific services  
to adults and children.  
 
Data on public and private libraries have been compiled on the basis of the Statistical Survey of  
Libraries conducted by the Institut d’Estadística de Catalunya. The survey is conducted every  
two years. These data refer only to libraries open to the general public.  
 
A library is taken to be any organized collection of books and printed periodical publications or  
other printed document, especially in graphic or audio-visual form, with the services of the staff  
that make these documents available to the users, for purposes of information, research,  
education or recreation. A library is understood as being an ’administrative unit’ (with a single  
management structure), which may consist of one or more service points.  

Type of library: the social use to which the library is put, irrespective of titular authority,  
in terms of access and the holdings of documents.  
 
National: with responsibility for collecting, conserving and making available the

production of bibliographic material in Catalan and relating to the Catalan linguistic  
area.  
 
Public libraries: those that serve a particular community, especially a local community,

and are open to the general public or to certain categories of users (military libraries are  
not included), whether publicly owned or funded by a private entity (savings banks,  
associations, etc.) with a remit to serve the community.  
 
Libraries of higher education institutions (IES): principally oriented to serving the  
students and of teaching staff of university faculties, technical colleges, university  
schools and others centres of higher education, both public and private.  
 
Libraries for specific user groups: have a general collection and offer their services only  
to certain categories of users, such as prisoners, hospital patients, employees of a  
company, etc.  
 
Specialist libraries: run by an association, research centre, official department, cultural  
institution, museum or other body devoted to a particular discipline or branch of  
knowledge, which thus determines the documentary content of the library. These  
libraries may provide documents or services to all who request them, or may be  
essentially oriented to responding to the information needs of particular group of users.  
 
The Department of Culture appreciates the collaboration of the libraries in completing the  
survey.  
 
More information available at:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/biblioteques

91

 

Biblioteques - Bibliotecas – Libraries

  
 
 
Biblioteques - Bibliotecas – Libraries  
 
 
01. Dades clau de la Biblioteca de Catalunya. 2009-2013

Datos clave de la Biblioteca de Cataluña.  
Key date from the Library of Catalonia.  
 
02. Dades clau de les Biblioteques Públiques de Catalunya. 2009-2013
 
Datos clave de las Bibliotecas Públicas de Cataluña.  
Key Facts Public Libraries of Catalonia.  
 
03. Biblioteques de Catalunya. 2012  
Per titularitat. Per comarques
 
Bibliotecas de Cataluña.  
Por titularidad. Por comarcas  
Libraries of Catalonia.  
By titularity. By region
 
 
04. Biblioteques de Catalunya. 2012  
Per tipus de biblioteca. Per dimensió del municipi
 
Bibliotecas de Cataluña.  
Por tipo de biblioteca. Por dimensión del municipio  
Libraries of Catalonia.  
By type of library. By size of municipality
 
 
05. Biblioteques de Catalunya. 2012  
Per tipus de biblioteca. Per any d’inici de funcionament
 
Bibliotecas de Cataluña.  
Por tipo de biblioteca. Por año de inicio de funcionamiento  
Libraries of Catalonia.  
By type of library. By year in which service started
 
 
06. Biblioteques de Catalunya. 2012  
Per forma d’accés. Per tipus de biblioteca
 
Bibliotecas de Cataluña.  
Por forma de acceso. Por tipo de biblioteca  
Libraries of Catalonia.  
By type of access. By type of library
 
 
07. Biblioteques de Catalunya. 2012  
Per tipus de biblioteca. Per nombre de volums
 
Bibliotecas de Cataluña.  
Por tipo de biblioteca. Por número de volúmenes  
Libraries of Catalonia.  
By type of library. By number of volumen  
 
08. Fons de les biblioteques de Catalunya. 2004-2012  
Per tipus de biblioteca
 
Fondos de las bibliotecas de Cataluña.  
Por tipo de biblioteca  
Holdings of the libraries of Catalonia.  
By type of library
 

92

 

Biblioteques - Bibliotecas – Libraries

  
 
 
09. Adquisicions de les biblioteques de Catalunya. 2004-2012  
Per tipus de biblioteca
 
Adquisiciones de las bibliotecas de Cataluña.  
Por tipo de biblioteca  
Acquisitions of the libraries of Catalonia.  
By type of library  
 
10. Préstecs a usuaris de les biblioteques de Catalunya. 2004-2012  
Documents originals. Per tipus de biblioteca
 
Préstamos a usuarios de las bibliotecas de Cataluña.  
Documentos originales. Por tipo de biblioteca  
Borrowings to library users of Catalonia.  
Original documents. By type of library
 
 
11. Despeses ordinàries de les biblioteques de Catalunya. 2012  
Per concepte de despesa. Per tipus de biblioteca
 
Gastos ordinarios de las bibliotecas de Cataluña.  
Por concepto de gasto. Por tipo de biblioteca  
General expenses in the libraries of Catalonia.  
By expense heading. By type of library
 
 
12. Treballadors de les biblioteques de Catalunya. 2012  
Per tipus de formació. Per tipus de biblioteca
 
Trabajadores de las bibliotecas de Cataluña.  
Por tipo de formación. Por tipo de biblioteca  
Libraries workers of Catalonia.  
By type of training. By type of library
 
 
.

93

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.Dades clau de la Biblioteca de Catalunya. 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

41.003 45.239 3.286.060 2.477.352 2.880.871

6.560 7.505 9.971 6.720 7.148

: ::: 3.722.899

: : 196.597 124.593 120.347

: : 2.742.872 2.738.298 1.630.055

122.674 96.625 138.716 129.662 361.045

173 171 168 167 159

Staff

11.110 10.686 9.035 7.308 6.832

Font/Fuente/Source: Biblioteca de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

Personal

Budget

Datos clave de la Biblioteca de Cataluña 
Key date from the Library of Catalonia

Visitants

Usuaris

Volum de la col.lecció

Documents processats

Volumen de la colección

Documentos procesados

Adquisicions

Documents consultats  
Documentos consultados

Presupuesto 
Pressupost

Personal

Adquisiciones 
Acquisitions

Documents consulted

Processed documents

Volume collection

Visitantes 
Visitors

Usuarios 
Users

94

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  
 

  
 
 
 
 
 

02. Dades clau de les Biblioteques Públiques de Catalunya. 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de biblioteques 343 348 356 361 370

Número de bibliotecas 
Number of libraries

Metres quadrats 270.801 291.227 313.686 320.261 330.781

Metros cuadrados 
Square metres

Fons documentals 11.855.545 12.847.121 13.032.445 13.453.111 14.038.648

Fondos documentales 
Document holding

Usuaris inscrits (carnets) 2.857.821 3.016.698 3.207.208 3.368.603 3.490.051

Usuarios inscritos (carnets) 
Registered users (cards)

Visites 23.357.973 23.705.280 24.788.052 25.233.310 25.356.484

Visitas 
Visits

Usos del servei d'internet

(1) 2.912.340 3.103.174 3.109.099 4.948.700 5.404.198

Usos dels servicio de internet  
Internet service automation uses

Documents prestats 16.703.912 16.509.103 16.893.659 17.305.526 16.393.856

Documentos prestados 
Borrowed documents

Activitats 34.164 34.432 40.180 51.745 51.211

Actividades 
Activities

Personal 1.793 1.949 1.964 1.852 1.865

Personal 
Staff

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Des de 2012, ús del servei WIFI inclòs / Desde 2012, uso del servicio WIFI incluido / Since 2012, WIFI usage include

Key Facts Public Libraries of Catalonia 
Datos clave de las Biblioteca Públicas de Cataluña

95

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  

  
 
 
 
 

03.Biblioteques de Catalunya. 2012 
Bibliotecas de Cataluña 
Libraries of Catalonia
 
Per titularitat. Per comarques
 
Por titularidad. Por comarcas-By titularity. By region

  Generalitat Estat Adm. Local Privada Universitària Altres 
Generalitat Estado Adm. Local Privada Universitaria Otros 
Autonomous Gov. State Local adm. Private University Other
2012 % 2010

Alt Camp 3 - 4 2 -- 9 1,1 8

Alt Empordà 3 - 8 1 - 1 13 1,6 12

Alt Penedès 4 - 8 -- - 12 1,4 11

Alt Urgell 2 - 2 1 1 - 6 0,7 4

Alta Ribagorça 1 - 1 -- - 2 0,2 2

Anoia 3 - 10 - 1 - 14 1,7 12

Bages 4 - 17 3 1 - 25 3,0 24

Baix Camp 2 - 10 3 0 1 16 1,9 17

Baix Ebre 5 - 7 1 2 1 16 1,9 15

Baix Empordà 3 - 11 1 -- 15 1,8 14

Baix Llobregat 17 - 31 4 1 1 54 6,5 54

Baix Penedès 2 - 8 -- - 10 1,2 9

Barcelonès 57 3 74 70 18 14 236 28,3 239

Berguedà 2 - 5 -- 1 8 1,0 8

Cerdanya 2 - 2 -- - 4 0,5 4

Conca de Barberà 2 - 4 2 -- 8 1,0 9

Garraf 2 - 9 - 1 - 12 1,4 12

Garrigues 1 - 6 -- - 7 0,8 7

Garrotxa 4 - 7 -- - 11 1,3 10

Gironès 7 2 13 4 1 1 28 3,4 28

Maresme 4 - 25 3 -- 32 3,8 33

Montsià 3 - 6 -- - 9 1,1 8

Noguera 2 - 6 1 -- 9 1,1 9

Osona 4 - 17 3 1 2 27 3,2 26

Pallars Jussà 1 - 2 -- - 3 0,4 3

Pallars Sobirà 2 - 2 -- - 4 0,5 4

Pla d'Urgell 1 - 9 -- - 10 1,2 10

Pla de l'Estany 1 - 2 -- - 3 0,4 3

Priorat 2 - 2 -- - 4 0,5 4

Ribera d'Ebre 2 - 7 -- - 9 1,1 8

Ripollès 2 - 5 -- - 7 0,8 7

Segarra 2 - 4 - 1 - 7 0,8 7

Segrià 9 2 13 5 1 1 31 3,7 31

Selva 4 - 12 -- - 16 1,9 15

Solsonès 2 - 2 -- 1 5 0,6 5

Tarragonès 6 3 8 3 1 2 23 2,8 21

Terra Alta 1 - 5 -- - 6 0,7 6

Urgell 3 - 5 1 -- 9 1,1 7

Val d'Aran 2 - 2 -- - 4 0,5 4

Vallès Occidental 13 1 36 8 12 1 71 8,5 66

Vallès Oriental 8 - 29 2 - 1 40 4,8 35

200 11 436 118 42 28 835 100 811 CATALUNYA

Font/Fuente/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

96

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Biblioteques de Catalunya. 2012 
Bibliotecas de Cataluña 
Libraries of Catalonia
 
Per tipus de biblioteca. Per dimensió del municipi
 
Por tipo de biblioteca. Por dimensión del municipio 
By type of library. By size of municipality

NacionalPúbliques Grups  
(1) IES

(2) Especialitzades

Nacional Públicas Grupos IES Especializadas 
National Public Groups
HEI Specialised

2012 % 2010

Fins a 1.000 -2 1 -- 4 25 3,0 22

Hasta 1.000  
Up to 1,000 .

De 1.001 a 5.000 -9 8 -- 1 1 109 13,1 111

De 1.001 a 5.000  
From 1,001 to 5,000

De 5.001 a 10.000 -8 2 21 2 1 106 12,7 103

De 5.001 a 10.000 
From 5,001 to 10,000

De 10.001 a 20.000 -6 3 21 2 6 92 11,0 89

De 10.001 a 20.000  
From 10,001 to 20,000

De 20.001 a 50.000 -5 4 34 5 5 116 13,9 105

De 20.001 a 50.000  
From 20,001 to 50,000

De 50.001 a 100.000 - 25 1 12 38 76 9,1 71

De 50.001 a 100.000 
From 50,001 to 100,000

De 100.001 a 1.000.000 -3 9 39 5 0 101 12,1 97

De 100.001 a 1.000.000  
From 100,001 to 1,000,000

Més d'1.000.000 1 39 6 29 135 210 25,1 213

Más de 1.000.000  
1,000,000 and over

TOTAL 1 421 17 56 340 835 100,0 811

(1) Grups específics d'usuaris 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(2) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

Font/Fuente/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

97

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.Biblioteques de Catalunya. 2012 
Bibliotecas de Catalunya 
Libraries of Catalonia
 
Per tipus de biblioteca. Per any d'inici de funcionament
 
Por tipo de biblioteca. Por año de inicio de funcionamiento 
By type of library. By year in which service started

Nacional Públiques Grups  
(1) IES

(2) Especialitzades

Nacional Públicas Grupos IES Especializadas

National Public Groups HEI Specialised

2012 % 2010

Anterior a 1939 12 42 7 4 5 79 9,5 84

Anterior a 1939 
Previous to 1939

De 1939 a 1959 -2 62 6 3 0 64 7,7 65

De 1939 a 1959 
Since 1939 to 1959
 
 
De 1960 a 1979
- 64 1 14 48 127 15,2 136

De 1960 a 1979 
Since 1960 to 1979
 
 
De 1980 a 1989
- 76 6 8 117 207 24,8 208

De 1980 a 1989 
Since 1980 to 1989

De 1990 a 1999 -1 0 3 4 1 6 5 1 174 20,8 175

De 1990 a 1999 
Since 1990 to 1989

Després de 2000 -1 2 8 25 4 9 184 22,0 141

Después de 2000

After 2000

Desconegut -- - - - --2

Desconocido 
Unknown

TOTAL 1 421 17 56 340 835 100,0 811

(1) Grups específics d'usuaris 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(2) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

Font/Fuente/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

98

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Biblioteques de Catalunya. 2012 
Bibliotecas de Cataluña 
Libraries of Catalonia
 
Per forma d'accés. Per tipus de biblioteca
 
Por forma de acceso. Por tipo de biblioteca 
By type of acces. By type of library

Lliure  
(1) Restringit

(2) Sense accés

Libre Restringido Sin acceso

Open Restricted No access 2012 %

Nacional -1 - 10 , 1

Nacional-National

Públiques 421 - - 421 50,4

Públicas-Public

Grups 
(3)
71 0- 17 2,0

Grupos  
Groups

IES

(4) 40 15 1 56 6,7

IES  
HEI

Especialitzades 166 174 - 340 40,7

Especializadas-Specialised

2010 634 200 1 835

2008 617 192 2 811

2006 621 197 - 818

2004 607 225 - 832

2002 607 228 - 835

2000 587 248 - 835

(1) Accés lliure: en tenen les biblioteques que permeten l'accés de qualsevol persona, encara que aquest es  
realitzi mitjançant la presentació de targetes lliurades per la biblioteca als seus lectors.
 
Acceso libre: aquellas bibliotecas que permiten el acceso de cualquier persona, aunque este acceso 
se realice mediante la presentación de tarjetas expedidas por la biblioteca a sus lectores. 
Open access: refers to libraries which allow acess to any person, even if this entails presenting a card 
issued to the user by the library.
 
(2) Accés restringit: en tenen les biblioteques que només permeten l'accés als membres de la institució de la  
qual depèn o bé a usuaris específics.
 
Acceso restringido: aquellas bibliotecas que sólo permiten el acceso a los miembros de la institución de la  
que depende la biblioteca o a usuarios específicos. 
Restricted access: refers to libraries which only allow access to members ot the institution that runs  
the library or to specific users.
 
(3) Grups específics d'usuaris
 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(4) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

Font/Fuente/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

99

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.Biblioteques de Catalunya. 2012 
Bibliotecas de Catalunya 
Libraries of Catalonia
 
Per tipus de biblioteca. Per nombre de volums
 
Por tipo de biblioteca. Por número de volúmenes 
By type of library. By number of volumes

 

Nacional Públiques Grups  
(1) IES

(2) Especialitzades

Nacional Públicas Grupos IES Especializadas

National Public Groups HEI Specialised

2012 % 2010

Fins a 2.000 -51 - 2 9 35 4,2 32

Hasta 2.000  
Up to 2,000

De 2.001 a 5.000 -1 6 6 2 6 9 93 11,1 61

De 2.001 a 5.000  
From 2,001 to 5,000

De 5.001 a 10.000 -3 7 5 3 8 5 130 15,6 147

De 5.001 a 10.000  
From 5,001 to 10,000

De 10.001 a 20.000 - 95 3 10 63 171 20,5 181

De 10.001 a 20.000 
From 10,001 to 20,000

De 20.001 a 50.000 - 195 2 12 50 259 31,0 257

De 20.001 a 50.000 
From 20,001 to 50,000

De 50.001 a 100.000 - 58 - 12 17 87 10,4 76

De 50.001 a 100.000  
From 50,001 to 100,000

Més d'100.000 1 15 - 17 27 60 7,2 57

Más de 100.000  
100,000 over

TOTAL 1 421 17 56 340 835 100,0 811

(1) Grups específics d'usuaris 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(2) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

Font/Fuente

/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

100

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.Fons de les biblioteques de Catalunya  
(1)
. 2004-2012

Fondos de las bibliotecas de Cataluña 
Holdings of the libraries of Catalonia
 
Per tipus de biblioteca
 
Por tipo de biblioteca 
By type of library

2004 2006 2008 2010 2012 %

Nacional 2.087.552 2.206.829 1.247.696 1.575.537 1.665.055 4,6

Nacional-National

Públiques 9.539.249 10.937.067 12.115.675 13.814.793 14.662.819 40,5

Públicas-Public

Grups 
(2)
133.581 156.122 445.148 146.168 153.123 0,4

Grupos  
Groups

IES

(3) 4.933.649 6.605.147 7.995.253 7.314.830 7.277.454 20,1

IES  
HEI

Especialitzades 9.546.215 11.336.395 14.934.858 15.855.782 12.449.638 34,4

Especializadas-Specialised

TOTAL 26.240.246 31.241.560 36.738.630 38.707.110 36.208.089 100,0

(1) El fons està format per: llibres, manuscrits, publicacions periòdiques, microfitxes, microfilms, altres microformes, 
diapositives, unitats fonogràfiques, combinats audiovisuals informàtics i altre material.
 
El fondo está formado por: libros, manuscritos, publicaciones periódicas, microfichas, microfilms, otras  
microformas, diapositivas, unidades fonográficas, combinados audiovisuales informáticos y otros materiales. 
The holdings consist of: books, manuscripts, periodicals, microfiches, microfilms, other reduced-format  
documentation, slides, audio media, combined audio-visual computer media and other material.
 
(2) Grups específics d'usuaris
 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(3) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

Font/Fuente

/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

101

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Adquisicions de les biblioteques de Catalunya  
(1)
. 2004-2012

Adquisiciones de las bibliotecas de Cataluña 
Acquisitions of the libraries of Catalonia
 
Per tipus de biblioteca
 
Por tipo de biblioteca 
By type of library

2004 2006 2008 2010 2012 %

Nacional 47.116 58.462 78.469 69.452 44.430 3,3

Nacional-National

Públiques 783.501 943.529 1.124.770 972.548 560.954 41,9

Públicas-Public

Grups 
(2)
5.463 2.248 22.023 13.658 4.760 0,4

Grupos  
Groups

IES

(3) 208.227 434.356 313.482 283.197 387.246 29,0

IES  
HEI

Especialitzades 190.842 454.951 193.042 324.757 340.243 25,4

Especializadas-Specialised

TOTAL 1.235.149 1.893.546 1.731.786 1.663.612 1.337.633 100,0

(1) El fons està format per: llibres, manuscrits, publicacions periòdiques, microfitxes, microfilms, altres  
microformes, diapositives, unitats fonogràfiques, combinats audiovisuals informàtics i altre material.
 
El fondo está formado por: libros, manuscritos, publicaciones periódicas, microfichas, microfilms, otras  
microformas, diapositivas, unidades fonográficas, combinados audiovisuales informáticos y otros  
materiales. 
The holdings consist of: books, manuscripts, periodicals, microfiches, microfilms, other reduced format documentation, slides, audio media, combined audio-visual computer media and other material
 
(2) Grups específics d'usuaris
 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(3) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

Font/Fuente

/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

102

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.Préstecs a usuaris de les biblioteques de Catalunya. 2004-2012 
Préstamos a usuarios de las bibliotecas de Cataluña 
Borrowings to library users of Catalonia
 
Documents originals

(1). Per tipus de biblioteca

Documentos originales. Por tipo de biblioteca 
Original documents. By type of library

2004 2006 2008 2010 2012 %

Nacional 941 2.824 1.546 2.928 4.948 -

Nacional-National

Públiques 13.488.561 13.467.595 15.014.751 16.805.298 15.033.736 82,6

Públicas-Public

Grups 
(2)
19.756 13.334 281.680 16.505 16.787 0,1

Grupos  
Groups

IES

(3) 2.468.278 2.406.830 2.349.593 2.679.245 2.739.900 15,1

IES  
HEI

Especialitzades 371.594 395.488 550.511 422.488 407.509 2,2

Especializadas-Specialised

TOTAL 16.349.130 16.286.071 18.198.081 19.926.464 18.202.880 100,0

Font/Fuente/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

(1) 1998-2000 Préstecs de documents originals i còpies a usuaris, a altres biblioteques del país i de l'estranger.  
2002 Préstecs domiciliaris; préstecs a usuaris fora del recinte de la biblioteca de diferents tipus d'articles:  
llibres, publicacions, documents sonors, etc
 
1998-2000 Préstamos de documentos originales y copias a usuarios, a otras bibliotecas del país y del  
extranjero. 2002 Préstamos domiciliarios; préstamos a usuarios fuera del recinto de la biblioteca de  
diferentes tipos de artículos: libros, publicaciones, documentos sonoros, etc. 
1998-2000 Borrowing of original documents and copies to users, to other national and international  
libraries. 2002 borrowings; loans of different types of material (books, publications, audio material, etc.) 
to readers outside the library.
 
(2) Grups específics d'usuaris
 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(3) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

103

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Despeses ordinàries de les biblioteques de Catalunya. 2012 
Gastos ordinarios de las bibliotecas de Cataluña 
General expenses in the libraries of Catalonia
 
Per concepte de despesa. Per tipus de biblioteca
 
Por concepto de gasto. Por tipo de biblioteca 
By expense heading. By type of library

   Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

Nacional Públiques Grups  
(1) IES

(2) Especialitzades

Nacional Públicas Grupos IES Especializadas

National Public Groups HEI Specialised

2012 2010

Desp. corrents 6.776,2 96.564,3 186,5 49.158,1 29.320,7 182.005,9   175.283,1

Gastos corrientes 
Current expenditure

   Personal 5.167,1 61.952,5 81,7 30.656,2 9.404,1 107.261,6 108.858,8

 Personal 
Staff

 Adquisicions 121,6 8.877,3 4,8 16.167,7 18.586,0 43.757,4    34.337,2

 Adquisiciones 
Purchases

 Altres 1.487,5 25.734,5 100,0 2.334,2 1.330,6 30.986,8    32.087,1

   Otros  
Other

Desp. d'inversió 18,6 15.743,4 - 341,0 171,7 16.274,8     51.032,3

Gastos de inversión 
Investment expenditure

Total 6.794,9 112.307,7 186,5 49.499,1 29.492,4 198.280,7 194.029,0

(1) Grups específics d'usuaris 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(2) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

Font/Fuente

/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

104

 

BibliotequesBibliotecas– Libraries

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Treballadors de les biblioteques de Catalunya. 2012 
Trabajadores de las bibliotecas de Cataluña 
Libraries workers of Catalonia
 
Per tipus de formació. Per tipus de biblioteca
 
Por tipo de formación. Por tipo de biblioteca 
By type of training. By type of library

Nacional Públiques Grups  
(1) IES

(2) Especialitzades

Nacional Públicas Grupos IES Especializadas 
National Public Groups HEI
Specialised

2012 % 2010

Biblio. professionals 72 573 12 534 321 1.512 32,4 1.571

Biblio. profesionales 
Professio. librarians

Auxiliars de biblioteca 42 1091 5 269 127 1.534 32,9 1.497

Auxiliar 
Library Aassistants

Perso. especialitzat 21 52 4 51 157 285 6,1 324

Perso. especializado  
Specialised perso.

Altres/Otro

/Other 31 253 8 33 204 529 11,3 519

Becaris/Becario/Sholas - 79 - 329 61 469 10,1 534

Voluntaris - 255 52 - 29 336 7,2 221

Voluntarios/Volunteers

TOTAL 166 2.303 81 1.216 899 4.665 100,0 4.666

(1) Grups específics d'usuaris 
Grupos específicos de usuarios 
Special groups
 
(2) Institucions d'ensenyament superior
 
Instituciones de enseñanza superior 
Higher education institutions

Font/Fuente

/Source: Estadística de biblioteques. Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura

105

 

Museus - Museos – Museum

  
MUSEUS  
 
La informació dels museus s’ha elaborat a partir de les dades administratives del Departament de  
Cultura i de la publicació anual: Museus i col·leccions a Catalunya.  
 
Els museus i col·leccions són institucions permanents, sense finalitat de lucre, obertes al públic,  
que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles i immobles, els conserven, els documenten i  
estudien, els exhibeixen i els difonen.  
 
Es presenten les dades de les activitats realitzades als museus de Catalunya. Aquestes activitats  
són: visites guiades, biblioteques, arxius, audiovisuals, conferències, cursos, rutes i itineraris.  
També es presenten les dades d’activitat en restauració de béns mobles que el Departament de  
Cultura duu a terme a través del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
 
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Museus:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/museus/
 

  
i a l’article
 
 
MUSEOS  
 
La información de los museos se ha elaborado a partir de los datos administrativos del  
Departamento de Cultura y de la publicación anual: Museos y colecciones en Catalunya.  
 
Los museos y colecciones son instituciones permanentes, sin ánimo de lucro, abiertas al público,  
que reúnen un conjunto de bienes culturales muebles e inmuebles, los conservan, los documentan  
y estudian, los exhiben y los difunden.  
 
Se presentan los datos de las actividades realizadas en los museos de Catalunya. Estas  
actividades son: visitas guiadas, biblioteca, archivo, audiovisuales, conferencias, cursos, rutas e  
itinerarios. También se presentan los datos de actividad en restauración de bienes muebles que el  
Departamento de Cultura lleva a cabo a través del Centre de Restauració de Béns Mobles de  
Catalunya.      
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito Museus:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/museus/
 

  
y en el artículo  
 
MUSEUMS  
 
The information on museums has been processed on the basis of the administrative data supplied  
by the Department of Culture and from the annual publication: Museums and collections in  
Catalonia.  
 
Museums and collections are defined as permanent, non-profit institutions that offer the public  
access to the holdings of fixed and movable cultural assets they conserve, document, study and  
exhibit.  
 
On activities carried out at museums in Catalonia are presented. These activities are: guided tours,  
library, archive, audiovisuals, conferences, courses, routes and itineraries. Also presented are data  
on the restoration of movable cultural property that the Department of Culture carries out via the  
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
    
 
More information available at:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/museus/

  
and at the article
 

106

 

MuseusMuseos– Museum

  
 
 
Museus –
Museos– Museum  
 
 
01. Dades clau del Museu d’Arqueologia de Catalunya 2009-2013

Datos clave del Museo de Arqueología de Cataluña  
Key data from the Museum of Archaeology of Catalonia
 
 
02. Dades clau del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 2009-2013
 
Datos clave del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona  
Key data from the Museum of Contemporary Art of Barcelona
 
 
03. Dades clau del Museu d’Art de Girona 2009-2013
 
Datos clave del Museo de Arte de Girona  
Key data from the Museum of Art of Girona
 
 
04. Dades clau del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 2009-2013
 
Datos clave del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña  
Key data from the Museum of the Science and the Technology of Catalonia
 
 
05. Dades clau del Museu d’Història de Catalunya 2009-2013
 
Datos clave del Museo de Historia de Cataluña  
Key data from the Museum of History of Catalonia
 
 
06. Dades clau del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 2009-2013
 
Datos clave del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona  
Key data from the National Archaeological Museum of Tarragona
 
 
07. Dades clau del Museu Nacional d’Art de Catalunya 2009-2013
 
Datos clave del Museo Nacional de Arte de Cataluña  
Key data from the National Museum of Art of Catalonia
 
 
08. Museus i col·leccions de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques
 
Museos y colecciones de Cataluña.  
Por comarcas  
Museums and collections of Catalonia.  
By region
 
 
09. Visitants als museus i col.leccions de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques
 
Visitantes a los museos y colecciones de Cataluña.  
Por comarcas  
Visitors to museums and collections of catalonia  
By regions
 
 
10. Activitats organitzades pels museus de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques
 
Activitdades organizadas por los museos de Catalunya.  
Por comarcas  
Activities organised by the museums of Catalonia  
By regions

107

 

MuseusMuseos– Museum

  
 
 
 
11. Assistents a les activitats organitzades pels museus de Catalunya. 2009-2013

Per comarques  
Asistentes a las actividades organizadas por los museos de Catalunya.  
Por comarcas  
Numbers attending activities organised by the museums of Catalonia  
By regions
 
 
12. Dades clau del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya 2009-2013

Datos clave del Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña  
Key data from the Centre of Restoration of Movable Items of Catalonia
 
 
13. Actuacions en restauració de béns mobles realitzades pel Departament de Cultura. 2013  
Per tipus. Per procedència de les peces
 
Actuaciones en restauración de bienes muebles realizados por el Departamento de Cultura  
Por tipo. Por procedència de las piezas  
Restoration projects on movable items carried out by the Department of Culture  
By tipe. By origin of the pieces

108

 

MuseusMuseos– Museum

  
 
 

  

01. Dades clau del Museu d'Arqueologia de Catalunya 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

301.262 292.805 274.938 276.815 300.644

Barcelona 25.982 26.012 29.625 40.181 32.284

Barcelona 
Barcelona

Empúries 185.535 175.137 166.781 151.823 142.768

Empúries 
Empuries

Girona 36.730 43.579 32.907 43.892 73.663

Girona 
Girona

Olèrdola 17.693 18.203 29.501 15.055 19.004

Olèrdola 
Olerdola

Ullastret 34.476 28.955 15.597 25.422 28.886

Ullastret 
Ullastret

Jaciments adscrits 846 919 527 442 4.039

Yacimientos adscritos 
Archaeological sites

134 143 151 210 159

653 495 759 1.584 576

56.424 51.408 67.289 64.970 65.869

- 97.788 165.966 185.536 178.174

83 81 76 71 58

Staff

6.529 5.858 4.888 4.626 4.007

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Mil·lers d'euros / Miles de euros / Thousand euros

Budget

Visitantes a todas las sedes 
Visitors to all premises

Activities

Users

Visites al web 
Visitas a la web 
Web visits

Personal

Pressupost (1)

Datos clave del Museo de Arqueologia de Cataluña 
Key data from the Museum of Archaeology of Catalonia

Activitats

Usuarios

Actividades

Visitants a totes les seus

Usuaris

Sessions 
Sesiones 
Sessions

Personal

Pressupuesto

109

 

MuseusMuseos– Museum

  

  
 
 

  
 
 
 
 

02. Dades clau del Museu d'Art Contemporani de Barcelona 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

s/d 369.918 344.871 351.247 300.948

s/d s/d s/d 126 178

s/d s/d s/d 195 592

31.145 71.755 69.567 80.162 45.210

86 100 99 86 85

Staff

14.892 14.006 11.865 10.485 10.019

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura i ICUB

(1) Mil·lers d'euros / Miles de euros / Thousand euros

Users

Personal

Pressupost (1)

Personal

Pressupuesto 
Budget

Datos clave del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
Key data from the Museum of Contemporary Art of Barcelona

Activitats

Usuarios

Actividades

Visitants

Usuaris

Sessions 
Sesiones 
Sessions

Visitantes 
Visitors

Activities

03. Dades clau del Museu d'Art de Girona 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

80.248 81.480 99.749 53.686 18.360

12 12 11 10 11

Staff

1.107 974 826 752 764

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Mil·lers d'euros / Miles de euros / Thousand euros

Personal

Pressupost (1)

Datos clave del Museo de Arte de Girona 
Key data from the Museum of Art of Girona

Visitants

Personal

Pressupuesto 
Budget

Visitantes 
Visitors

110

 

MuseusMuseos– Museum

  

  
 
 
 

04. Dades clau del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

103.463 111.791 98.762 89.444 86.998

Museu de Terrassa 91.139 96.761 87.552 78.591 75.951

Museo de Terrassa 
Terrassa Museum

Museu del Ciment Asland (Castellar de n'Hug) 8.436 12.495 9.156 9.046 9.468

Museo del Cemento Asland (Castellar de n'Hug) 
Concrete Museum Asland (Castellar de n'Hug)

Museu de la Colònia Sedó (Esparreguera) 1.937 749 728 424 610

Museo de la Colonia Sedó (Esparraguera) 
Museum of the Sedó Industrial Colony (Esparraguera)

Farga Palau de Ripoll 1.951 1.786 1.326 1.383 969

Fragua Palau de Ripoll 
Palau Forge from Ripoll

50 56 89 91 84

513 756 2.539 2.198 745

68.323 70.219 62.728 74.118 57.782

15.287 17.800 19.217 19.749 20.125

113.916 125.114 134.770 142.334 149.398

29 30 29 29 27

Staff

3.789 3.461 3.198 3.065 2.565

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Mil·lers d'euros / Miles de euros / Thousand euros

Personal

Pressupost (1)

Datos clave del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña 
Key data from the Museum of the Science and the Technology of Catalonia

Activitats

Usuarios

Actividades

Visitants a totes les seus

Usuaris

Sessions 
Sesiones 
Sessions

Personal

Pressupuesto 
Budget

Visitantes a todas las sedes 
Visitors to all premises

Activities

Users

Registre d'objectes 
Registro de objetos 
Objects registered

Visites al web 
Visitas a la web 
Web visits

111

 

MuseusMuseos– Museum

  

  

05. Dades clau del Museu d'Història de Catalunya 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

287.663 254.285 191.978 188.987 185.397

Exposició permanent 116.120 133.350 114.290 114.317 111.179

Exposición permanente 
Permanent exhibition

Exposicions temporals 171.543 120.935 77.688 74.670 74.218

Exposiciones temporales 
Temporary exhibitions

56 54 54 52 51

Staff

6.367 5.837 4.620 3.973 4.046

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Mil·lers d'euros / Miles de euros / Thousand euros

Personal

Pressupost (1)

Datos clave del Museo de Historia de Cataluña 
Key data from the Museum of History of Catalonia

Visitants

Personal

Pressupuesto 
Budget

Visitantes 
Visitors

112

 

MuseusMuseos– Museum

  

  
 
 

06. Dades clau del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

115.549 113.235 108.141 99.128 111.044

Museu Arqueològic 95.102 92.035 86.824 81.058 85.043

Museo Arqueológico 
Arachaeological Museum

Museu i Necròpolis Paleocristians 4.565 4.662 5.083 3.516 8.915

Museo y Necrópolis Palocristianos 
Early Christian Museum and Necropolis

Vil·la Romana dels Munts (Altafulla) 9.193 9.829 10.429 10.177 5.882

Villa Romana de Munts (Altafulla) 
Roman Village Of Munts (Altafulla)

Vil·la Romana de Centcelles (Constantí) 6.689 6.709 5.805 4.377 11.204

Villa Romana de Centcelles (Constantí) 
Roman Village Of Centcelles (Constantí)

35 37 31 52 46

365 373 236 363 320

15.466 11.647 9.784 18.254 7.238

23 23 22 22 22

Staff

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Activities

Users

Personal

Datos clave del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona 
Key data from the National Archeological Museum of Tarragona

Activitats

Usuarios

Actividades

Visitants a totes les seus

Usuaris

Sessions 
Sesiones 
Sessions

Personal

Visitantes a todas las sedes 
Visitors to all premises

113

 

MuseusMuseos– Museum

  

  
 
 
 

07. Dades clau del Museu Nacional d'Art de Catalunya 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

667.583 456.059 466.602 448.525 635.917

117 107 87 90 81

3.843 3.537 3.506 2.031 1.819

87.782 70.011 112.769 67.678 44.024

1.465 696 1.046 1.618 2.033

- - - 492.490 420.304

161 158 153 149 139

Staff

24.170 24.602 19.687 17.765 16.644

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Mil·lers d'euros / Miles de euros / Thousand euros

Personal

Pressupost (1)

Datos clave del Museo Nacional de Arte de Cataluña 
Key data from the National Museum of Art of Catalonia

Activitats

Usuarios

Actividades

Visitants

Usuaris

Sessions 
Sesiones 
Sessions

Personal

Pressupuesto 
Budget

Visitantes 
Visitors

Activities

Users

Visites al web 
Visitas a la web 
Web visits

Actuacions de restauració i conservació preventiva 
Actuacions de restauración y conservación preventiva 
Intervetions in restoration and preventive conservation

114

 

MuseusMuseos– Museum

  

  

08. Museus i col·leccions de Catalunya 
(1)
. 2009-2013

  Museos y colecciones de Cataluña

  Museums and collections of Catalonia

  Per comarques

 Por comarcas 
By regions

2009 2010 2011 2012 2013

Museus Col·leccions

 Museos Colecciones

 Museums Collections TOTAL

 A l t C a m p 555617 8

 Alt Empordà 23 24 25 22 81 5 2 3

 A l t P e n e d è s 797726 8

 Alt Urgell 13 13 13 13 11 3 1 4

 A l t a R i b a g o r ç a 2222-2 2

 Anoia 11 11 11 9 36 9

 Bages 23 23 23 23 22 1 2 3

 Baix Camp 12 13 13 13 76 1 3

 B a i x E b r e 91 01 01 1 11 0 1 1

 Baix Empordà 20 20 22 21 81 3 2 1

 Baix Llobregat 25 25 25 24 81 6 2 4

 Baix Penedès 12 10 10 10 28 1 0

 Barcelonès 81 83 90 86 31 57 88

 Berguedà 10 10 10 9 36 9

 C e r d a n y a 555423 5

 Conca de Barberà 12 13 13 13 59 1 4

 Garraf 10 10 11 11 64 1 0

 G a r r i g u e s 8888-9 9

 G a r r o t x a 1 099935 8

 Gironès 12 12 13 12 75 1 2

 Maresme 27 29 30 28 12 14 26

 M o n t s i à 91 01 01 1 39 1 2

 N o g u e r a 455514 5

 Osona 20 20 21 19 41 7 2 1

 P a l l a r s J u s s à 555615 6

 P a l l a r s S o b i r à 555615 6

 P l a d ' U r g e l l 3333-3 3

 P l a d e l ' E s t a n y 776534 7

 P r i o r a t 5666-6 6

 R i b e r a d ' E b r e 2133-3 3

 Ripollès 15 15 15 14 21 2 1 4

 S e g a r r a 445524 6

 Segrià 10 10 9 9 27 9

 Selva 13 14 14 14 59 1 4

 S o l s o n è s 224413 4

 Tarragonès 13 13 13 19 61 3 1 9

 T e r r a A l t a 51 11 31 3 -1 3 1 3

 Urgell 13 13 13 13 11 2 1 3

 V a l d ' A r a n 666652 7

 Vallès Occidental 24 25 26 25 13 14 27

 Vallès Oriental 15 15 15 16 98 1 7

 CATALUNYA 517 534 552 543 171 388 559

 Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

 (1) Seus i subseus de museus i col·leccions  
Sedes y subsedes de museos y colecciones  
Main and branch museums and collections

115

 

MuseusMuseos– Museum

  

  
 
 

 09. Visitants als museus i col·leccions de Catalunya. 2009-2013 
Visitantes a museos y colecciones de Cataluña 
Visitors to museums and colleections of Catalonia
 
Per comarques

Por comarcas 
By regions

2009 2010 2011 2012 2013 %

 Alt Camp 12.322 13.273 14.094 12.656 12.806 0,1

 Alt Empordà 1.566.351 1.626.691 1.656.025 1.689.442 1.781.465 8,2

 Alt Penedès 168.340 141.088 133.890 127.246 132.467 0,6

 Alt Urgell 47.926 50.666 32.904 39.542 42.155 0,2

 Alta Ribagorça 18.623 16.460 16.258 8.491 8.765 -

 Anoia 71.766 66.234 59.463 64.163 66.586 0,3

 Bages 252.854 171.712 211.749 388.831 345.847 1,6

 Baix Camp 44.487 95.803 120.403 109.315 120.755 0,6

 Baix Ebre 95.216 85.802 74.446 71.167 38.046 0,2

 Baix Empordà 300.750 279.295 299.037 353.435 342.735 1,6

 Baix Llobregat 205.430 211.279 170.484 168.812 112.143 0,5

 Baix Penedès 71.908 56.029 57.873 66.810 64.744 0,3

 Barcelonès 15.671.246 16.041.297 17.141.122 16.530.713 15.445.066 71,5

 Berguedà 98.658 80.975 71.707 58.675 63.176 0,3

 Cerdanya 846 579 579 12.832 15.783 0,1

 Conca de Barberà 253.498 231.289 233.228 213.506 164.047 0,8

 Garraf 114.318 64.920 101.202 88.921 50.372 0,2

 Garrigues 48.559 43.101 32.979 1.917 9.081 -

 Garrotxa 154.365 155.843 156.992 154.568 99.248 0,5

 Gironès 615.023 599.145 672.198 582.529 652.905 3,0

 Maresme 139.621 102.266 99.640 120.134 119.830 0,6

 Montsià 32.198 25.100 22.880 30.848 20.905 0,1

 Noguera 6.410 38.764 31.613 28.138 29.420 0,1

 Osona 99.025 95.949 87.801 87.108 78.878 0,4

 Pallars Jussà 18.336 30.640 31.209 26.360 20.331 0,1

 Pallars Sobirà 22.872 16.581 25.214 12.863 20.649 0,1

 Pla d’Urgell 9.931 8.186 8.081 4.104 4.814 0,0

 Pla de l’Estany 25.887 34.161 30.859 27.768 37.052 0,2

Priorat  12.376 340 4.942 13.661 6.676 -

 Ribera d’Ebre 702 - - 6.556 : :

 Ripollès 29.715 27.739 46.411 34.969 27.217 0,1

 Segarra 24.301 30.870 28.555 3.504 19.675 0,1

 Segrià 64.316 59.473 61.579 48.873 59.337 0,3

 Selva 216.983 213.076 240.202 129.045 215.095 1,0

 Solsonès 5.098 4.253 12.739 15.631 7.787 -

 Tarragonès 861.933 876.812 692.580 675.112 909.025 4,2

 Terra Alta 20.933 31.027 41.035 30.256 24.621 0,1

 Urgell 41.889 42.343 36.937 47.853 33.001 0,2

 Val d’Aran 18.652 15.594 18.026 20.087 19.680 0,1

 Vallès Occidental 296.099 325.446 319.486 272.005 308.833 1,4

 Vallès Oriental 60.255 74.572 67.126 47.306 62.974 0,3

 CATALUNYA 21.820.018 22.084.673 23.163.548 22.425.752 21.593.992 100,0

 Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

116

 

MuseusMuseos– Museum

  

  

 10. Activitats organitzades pels museus i col·leccions de Catalunya 
(1)(2)
. 2009-2013

Actividades organizadas por los museos de Cataluña 
Activities organized by the Museums of Catalonia
 
Per comarques

Por comarcas 
By regions

2009 2010 2011 2012 2013 %

 Alt Camp - - - 2 78 1,4

 Alt Empordà 146 189 208 185 244 4,3

 Alt Penedès 3 6 69 14 203 3,6

 A l t U r g e l l ---- 21 0,4

 Alta Ribagorça - - - - ::

 Anoia 15 28 34 32 24 0,4

 Bages 29 7 16 28 194 3,4

 Baix Camp 37 27 28 29 47 0,8

 B a i x E b r e ----80 , 1

 Baix Empordà 142 164 156 231 316 5,5

 Baix Llobregat 103 119 67 81 183 3,2

 Baix Penedès 28 49 30 25 37 0,6

 Barcelonès 816 883 756 859 2.023 35,4

 Berguedà 26 - 17 40 22 0,4

 Cerdanya - - - 6 60 , 1

 Conca de Barberà 41 21 29 41 51 0,9

 Garraf 57 76 68 159 94 1,6

 Garrigues - - - - 60 , 1

 Garrotxa 5 - 9 10 39 0,7

 Gironès 243 173 188 241 252 4,4

 Maresme 140 167 123 143 262 4,6

 Montsià 33 29 4 42 99 1,7

 Noguera 21 10 32 14 54 0,9

 Osona 125 138 89 101 181 3,2

 Pallars Jussà 13 16 18 10 20 0,4

 Pallars Sobirà 33 37 8 47 18 0,3

 Pla d’Urgell - - - - 80 , 1

 Pla de l’Estany 36 35 48 56 88 1,5

 P r i o r a t ----2-

 Ribera d’Ebre - - - - : :

 Ripollès 1 1 9 10 52 0,9

 Segarra 9 12 17 8 19 0,3

 Segrià 17 41 33 37 76 1,3

 Selva 30 38 34 33 65 1,1

 Solsonès - 2 2 4 1-

 Tarragonès 36 38 45 53 133 2,3

 T e r r a A l t a ----90 , 2

 Urgell - - - 11 17 0,3

 Val d’Aran - - - 6 21 0,4

 Vallès Occidental 193 159 273 352 547 9,6

 Vallès Oriental 175 219 227 144 187 3,3

 CATALUNYA 2.553 2.684 2.637 3.054 5.707 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

 (1) Activitats: visites guiades, biblioteques-arxius, tallers, audiovisuals, conferències-cursos,  
rutes itineraris i altres /
Actividades: visitas guiadas, bibliotecas-archivos, talleres, audiovisuales,  
conferencias-cursos, rutas-itinerarios y otros
/

Activities: guided visits, library-archives, workshops,

audiovisuals, lectures-courses, tours and others. 
(2) Fins l'any 2013, només es comptabilitzaven les dades d'activitats dels museus registrats
 
Hasta 2013, sólo se contabilizaban los datos de actividad de los museos registrados 
Before 2013, data on activities only include information about registered museums

117

 

MuseusMuseos– Museum

  

  

 11.Assistents a les activitats organitzades pels museus de Catalunya 
(1)(2)
. 2009-2013

 Asistentes a las actividades organizadas por los museos de Cataluña  
Numbers attending activities organised by the museums of Catalonia
 
Per comarques

Por comarcas  
By regions

2009 2010 2011 2012 2013 %

 Alt Camp 2.872 1.334 1.648 2.725 3.387 0,1

 Alt Empordà 87.122 86.485 113.190 214.958 238.785 6,3

 Alt Penedès 1.629 2.158 6.595 10.744 94.978 2,5

 A l t U r g e l l ---- 8.795 0,2

 Alta Ribagorça - - - - ::

 Anoia 25.761 67.785 66.390 61.664 63.686 1,7

 Bages 9.578 13.963 17.178 11.331 147.096 3,9

 Baix Camp 7.348 7.944 34.500 33.804 37.034 1,0

 Baix Ebre 3.720 1.777 432 453 7.091 0,2

 Baix Empordà 50.938 54.704 49.262 75.194 75.203 2,0

 Baix Llobregat 57.516 35.998 31.060 30.049 63.335 1,7

 Baix Penedès 12.116 11.390 14.422 14.666 24.098 0,6

 Barcelonès 569.556 634.286 568.477 698.822 2.306.775 61,0

 Berguedà 11.277 16.378 6.345 9.753 14.183 0,4

 Cerdanya - - - 571 446 0,0

 Conca de Barberà 7.706 5.158 6.184 13.235 16.491 0,4

 Garraf 17.220 17.979 22.897 34.446 14.561 0,4

 Garrigues - - - - 1.471 -

 Garrotxa 15.953 14.753 11.255 3.342 7.349 0,2

 Gironès 50.411 140.302 103.613 185.469 76.426 2,0

 Maresme 91.748 83.817 78.600 81.285 88.920 2,4

 Montsià 8.691 7.314 1.060 8.384 12.306 0,3

 Noguera 2.676 1.893 3.248 2.033 27.311 0,7

 Osona 32.393 33.043 30.264 26.011 38.864 1,0

 Pallars Jussà 1.761 2.358 1.891 728 11.267 0,3

 Pallars Sobirà 6.525 8.307 10.232 7.899 8.540 0,2

 Pla d’Urgell - - - - 485 -

 Pla de l’Estany 9.850 7.544 10.685 13.978 15.893 0,4

 P r i o r a t ----::

 Ribera d’Ebre - - - - ::

 Ripollès 30 1.922 2.600 2.570 8.449 0,2

 Segarra 955 1.517 1.597 3.477 10.810 0,3

 Segrià 11.654 13.755 9.393 14.813 21.021 0,6

 Selva 26.012 28.472 39.736 37.128 44.474 1,2

 Solsonès 135 231 697 699 641 -

 Tarragonès 15.724 11.855 12.918 18.455 35.198 0,9

 T e r r a A l t a ---- 3.766 0,1

 Urgell 2.693 1.660 1.603 1.118 2.631 0,1

 Val d’Aran 3.774 1.801 197 2.530 7.459 0,2

 Vallès Occidental 120.595 108.260 109.894 140.402 206.283 5,5

 Vallès Oriental 28.489 32.072 33.116 32.331 33.501 0,9

 CATALUNYA 1.294.428 1.458.215 1.401.179 1.795.067 3.779.009 100,0

(1) Activitats: visites guiades, biblioteques-arxius, tallers, audiovisuals, conferències-cursos, rutes-itineraris  
i altres /
Actividades: visitas guiadas, bibliotecas-archivos, talleres, audiovisuales, conferencias-cursos,  
rutas-itinerarios y otros /

Activities: guided visits, library-archives, workshops, audiovisuals, lectures-courses, 
tours and others.
 
(2) Fins l'any 2013, només es comptabilitzaven les dades d'activitats dels museus registrats
 
Hasta 2013, sólo se contabilizaban los datos de actividad de los museos registrados 
Before 2013, data on activities only include information about registered museums

 Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

118

 

MuseusMuseos– Museum

  

  
 

 

12. Dades clau del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

16 15 16 17 17

1.915 2.040 1.495 1.518 1.753

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) En mil·lers / En millares / In Thousands

Personal 
Staff

Pressupost (1) 
Pressupuesto 
Budget

Key data from the Centre of Restoration of Movable Items of Catalonia

Personal

Datos clave del Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña

 13. Actuacions en restauració de béns mobles realitzades pel Departament de Cultura. 2013 
Actuaciones en restauración de bienes muebles realizados por el Departamento de Cultura 
Restoration projects on movable items carried out by the Department of Culture
 
Per tipus. Per procedència de les peces

Por tipo. Por procedencia de las piezas 
By type. By origin of the pieces

Conservació Restauració Servei Visita

Assessorament preventiva Projecte i conservació Tecnicocientífic

Conservación Restauración Servicio Visita

Asesoramiento preventiva Proyecto y conservación Tecnicocientífico

Preventive Restoration Technoscientific Visit

Consulting conservation Project and conservation service TOTAL

11 - 2 3 - 7

3- - 1 1 1 6

2- - - 1 9 12

24 2 1 11 22 45 105

2- - - - 4 6

21 - 3 2 6 14

1- - 1 0 1 0 4 25

14 1 2 9 12 8 46

49 5 3 36 51 77 221

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Otros 
Others

TOTAL

Arxius

Domicilios particulares

Archivos 
Archives

Domicilis particulars

Yacimientos

Private homes

Edificis civils 
Edificios civiles 
Civil buildings

Edificis religiosos 
Edificios religiosos

Archaeological sites

Museus 
Museus 
Museums

Altres

Religious buildings

Espais a l'aire lliure 
Espacios al aire libre 
Outdoor areas

Jaciments

119

 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  
 
 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC  
 
 
L’estadística s’ha elaborat a partir de l’explotació de les bases de dades administratives del  
Departament de Cultura.  
 
Els béns culturals d’interès nacional (BCIN) són els béns que, sota aquest títol, gaudeixen de la  
protecció legal actualment en vigor.  
 
Els BCIN immobles es classifiquen en:  
 
Monument històric: construcció o altra obra material produïda per l’activitat humana que configura una  
unitat singular.  
 
Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i  
delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.  
 
Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible de ser  
estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en superfície com si es troba  
en el subsòl o sota les aigües.  
 
Altres: en aquest apartat s’inclouen els jardins històrics i els llocs històrics, les zones paleontològiques i  
les zones d’interès etnològic.  
 
Els jaciments arqueològics inventariats corresponen a les 40 comarques que actualment tenen la carta  
arqueològica feta. El Barcelonès i Tarragona ciutat, estan pendents d’inventariar i, per tant, no s’han  
inclòs en els quadres estadístics.  
 
Pel que fa als quadres de jaciments arqueològics per cronologia i tipologia, s’ha valorat la seqüència  
cronologicocultural més significativa i el jaciment ha estat comptat una única vegada, encara que en  
molts casos un jaciment ha estat utilitzat en dos o més moments ocupacionals separats en el temps o  
durant un ampli període cronològic que abasta diferents cultures.  
 
Els monuments gestionats pel Departament de Cultura, són els monuments oberts al públic propietat  
de la Generalitat de Catalunya que estan sota la custòdia del Departament de Cultura i els monuments  
que són propietat d’altres entitats públiques o privades, que n’han encomanat la gestió al Departament  
de Cultura.       
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Patrimoni cultural
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/patrimoni_cultural

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120

 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  
 
 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO  
 
 
La estadística se ha elaborado a partir de la explotación de las bases de datos administrativas  
existentes en el Departamento de Cultura.  
 
Los Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN) son los bienes, que bajo dicho título, disfrutan de la  
protección legal actualmente en vigor.  
 
Los BCIN inmuebles se clasifican en:  
 
Monumento histórico: construcción u otra obra material producida por la actividad humana que  
configura una unidad singular.  
 
Conjunto histórico: agrupamiento de bienes inmuebles, continuo o disperso, que constituye una unidad  
coherente y delimitable con entidad propia, aunque cada uno individualmente no tenga valores  
relevantes.  
 
Zona arqueológica: lugar donde existen restos de la intervención humana que sólo es susceptible de  
ser estudiado con detenimiento con la metodología arqueológica, tanto si se encuentra en superficie  
como si se encuentra en el subsuelo o bajo las aguas.  
 
Otros: en el presente apartado se incluyen los jardines históricos y los lugares históricos, las zonas  
paleontológicas y las zonas de interés etnológico.  
 
Los yacimientos arqueológicos inventariados corresponden a las 40 comarcas que actualmente tienen  
la carta arqueológica hecha. El Barcelonés y Tarragona ciudad, están pendientes de inventariar y, por  
lo tanto, no se han incluido en los cuadros estadísticos.  
 
En cuanto a los cuadros de yacimientos arqueológicos por cronología y tipología, se ha valorado la  
secuencia cronológica y cultural más significativa y el yacimiento ha sido contado una única vez,  
aunque en muchos casos un yacimiento ha sido utilizado en dos o más momentos ocupacionales  
separados en el tiempo o durante un amplio período cronológico que abarca distintas culturas.  
 
Los monumentos gestionados por el Departamento de Cultura son monumentos abiertos al público  
propiedad de la Generalitat de Catalunya que están bajo la custodia del Departamento de Cultura y los  
monumentos que son propiedad de otras entidades públicas o privadas, que han encargado su gestión  
al Departamento de Cultura.        
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito Patrimoni  
cultural:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/patrimoni_cultural 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

121

 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  
 
 
ARCHITECTURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
 
 
 
The statistics have been prepared on the basis of the administrative databases maintained by the  
Department of Culture.  
 
Cultural Assets of National Interest in Catalonia (BCIN) are those monuments currently accorded official  
legal protection in this category.  
 
These BCIN monuments are classified as:  
 
Historic monument: a construction or other material product of human activity that configures a single  
unit.  
 
Historic complex: a group of monuments, continuous or disperse, that constitutes a coherent and  
delimitable unit with an overall character of its own, even if individually the elements are of no  
outstanding value.  
 
Archaeological zone: a site where there are remains of human intervention that can only be studied in  
depth using archaeological methodologies, whether these sites are on the surface or below ground or  
under water.  
 
Others: included in this section are historic gardens and sites, paleontological zones and zones of  
ethnological interest.  
 
The archaeological sites inventoried correspond to the 40 regions that currently have a chart. The  
Barcelonès area and the city of Tarragona are still awaiting inventory and so have not been included in  
the statistical tables.  
 
As regards the tables of archaeological sites by chronology and typology, the most significant  
chronological-cultural sequence has been evaluated and the site has been registered once only,  
although in many cases a given site was occupied at two or more separate times or during a very  
extended chronological period that embraces different cultures.  
 
The monuments managed by the Department of Culture are open to the public; these include  
monuments owned by the Generalitat de Catalunya and in the care of the Department of Culture, and  
various monuments owned by other public or private entities that have entrusted their care to the  
Department of Culture.
    
 
More information available at:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/patrimoni_cultural

 

122

 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  
 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic
 
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage
 
 
 
01. Béns Culturals d’Interès Nacional de Catalunya (immobles) 2014

Per tipologies. Per comarques  
Bienes Culturales de Interés Nacional de Cataluña (inmuebles).  
Por tipologías. Por comarcas  
Cultural Assets of National Interest of Catalonia (monuments).  
By typology. By region
 
 
02. Inventari del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya (immobles) 2014

Per comarques  
Inventario del patrimonio arquitectónico y arqueológico de Cataluña (inmuebles)  
Por comarca  
Inventory of the architectural and archaeological heritage of Catalonia (monuments)  
By region
 
 
03. Jaciments arqueològics de Catalunya. 2014

Per tipologies. Per comarques  
Yacimientos arqueológicos de Cataluña.  
Por tipologías. Por comarcas  
Archaeological sites of Catalonia.  
By typology. By region
 
 
04. Jaciments arqueològics de Catalunya. 2014

Per períodes històrics. Per comarques  
Yacimientos arqueológicos de Cataluña.  
Por períodos históricos. Por comarcas  
Archaeological sites of Catalonia.  
By historical period. By region
 
 
05.   Visitants als monuments gestionats pel Departament de Cultura. 2010-2014

Visitantes a monumentos gestionados por el Departamento de Cultura  
Visitors to monuments maintained by the Department of Culture
 

 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  

 

01. Béns Culturals d'Interès Nacional de Catalunya (immobles). 2014

Bienes Culturales de Interés Nacional de Cataluña (inmuebles)

Cultural Assets of National Interest of Catalonia (monuments)

Per tipologies. Per comarques

Por tipologías. Por comarcas

By tipology. By region

Monuments Conjunts Zones

(1) Zones Altres

històrics històrics arqueològiques paleonteològiques

Monumentos Conjuntos Zonas Zonas

históricos históricos arqueológicas paleontológicas Otros

Historial Historial Archaeological Paleontological

Monuments complexes zones zones Others TOTAL

  Alt Camp 38 - - - - 38

  Alt Empordà 127 3 3 - - 133

  Alt Penedès 55 - 5 1 - 61

  Alt Urgell 33 - 8 - - 41

  Alta Ribagorça 20 6 - - 1 27

  Anoia 60 1 1 - - 62

  Bages 76 2 1 - - 79

  Baix Camp 38 1 10 - 1 50

  Baix Ebre 48 1 5 - - 54

  Baix Empordà 130 7 5 - - 142

  Baix Llobregat 57 1 1 - - 59

  Baix Penedès 36 - 3 - - 39

  Barcelonès 84 3 5 - 2 94

  Berguedà 44 - 1 1 - 46

  Cerdanya 30 1 - - - 31

  Conca de Barberà 49 3 13 - - 65

  Garraf 23 1 - - - 24

  Garrigues 20 - 6 - - 26

  Garrotxa 51 4 - - - 55

  Gironès 76 1 3 - 1 81

  Maresme 55 - 6 - - 61

  Montsià 22 - 6 - - 28

  Noguera 77 1 15 - - 93

  Osona 97 1 2 - 2 102

  Pallars Jussà 40 - 9 4 - 53

  Pallars Sobirà 29 2 - - - 31

  Pla d'Urgell 33 - - - - 33

  Pla de l'Estany 10 1 1 - 1 13

  Priorat 17 1 8 - - 26

  Ribera d'Ebre 25 6 - - 31

  Ripollès 41 1 - - - 42

  Segarra 82 1 2 - - 85

  Segrià 39 1 7 - - 47

  Selva 44 3 1 - 2 50

  Solsonès 41 - - - 41

  Tarragonès 69 2 12 - - 83

  Terra Alta 24 2 1 - 1 28

  Urgell 32 1 1 - - 34

  Val d'Aran 14 - - - - 14

  Vallès Occidental 42 1 4 - - 47

  Vallès Oriental 56 - - - - 56

  CATALUNYA 1.984 53 151 6 11 2.205

 

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura/ Departamento de Cultura/ Department of Culture 

(1) El BCIN Via de Capsacosta es comptabilitza en dues comarques (Ripollès i Garrotxa).  El BCIN Via de Capsacosta se

contabiliza en dos comarcas (Ripollès y Garrotxa). The BCIN Via de Capsacosta has been counted in two regions

 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  

 

02. Inventari del patrimoni arquitectònic i arqueològic (immoble). 2014

Inventario del patrimoni arquitectónico y arqueológico de Cataluña (immueble)

Inventory of the architectural and archaeological heritage of Catalonia (monuments)

Per comarques

Por comarcas

By region

Nombre de monuments

(1) Nombre de jaciments Nombre de jaciments

arqueològics paleontològics

Número de monumentos Número de yacimientos Número de yacimientos

arqueológicos paleontológicos

Number of monuments Number of sites Number of sites

  Alt Camp 834 165 4

  Alt Empordà 2.066 943 14

  Alt Penedès 884 603 27

  Alt Urgell 507 320 18

  Alta Ribagorça 231 134 1

  Anoia 1.053 457 37

  Bages 1.223 350 19

  Baix Camp 591 342 1

  Baix Ebre 505 235 6

  Baix Empordà 962 577 12

  Baix Llobregat 1.473 351 33

  Baix Penedès 347 174 6

  Barcelonès 766

(2) 270

(2) 8

  Berguedà 905 224 28

  Cerdanya 391 113 9

  Conca de Barberà 652 273 11

  Garraf 286 173 14

  Garrigues 361 427 1

  Garrotxa 1.124 153 9

  Gironès 1.149 313 2

  Maresme 1.626 616 2

  Montsià 454 175 3

  Noguera 685 411 51

  Osona 2.296 284 13

  Pallars Jussà 421 300 122

  Pallars Sobirà 462 145 8

  Pla de l'Estany 362 143 11

  Pla d'Urgell 224 27 -

  Priorat 354 220 12

  Ribera d'Ebre 272 169 2

  Ripollès 500 79 6

  Segarra 1.036 244 4

  Segrià 570 455 1

  Selva 1.583 290 4

  Solsonès 445 213 2

  Tarragonès 507 576

(2) 7

  Terra Alta 309 137 1

  Urgell 579 253 5

  Val d'Aran 428 65 -

  Vallès Occidental 1.174 594 49

  Vallès Oriental 1.381 668 15

  CATALUNYA 31.752 12.581

(3) 578

(3)

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura/ Departamento de Cultura/ Department of Culture

(1) Edificis, poblacions i elements arquitectònics-Edificios, poblaciones y elementos arquitectónicos-Buildings, towns

and architectural elements

(2) Pendent d'inventariar les ciutats de Barcelona i Tarragona - Pendientes de inventariar las ciudades de Barcelona

y Tarragona - Pending inventory of the cities of Barcelona and Tarragona

(3) El nombre total de jaciments arqueològics i paleontològics de Catalunya correspon al nombre real de jaciments i no

a la suma d'aquests per comarques, ja que un jaciment pot formar part d'una o més d'una comarca

El número total de yacimientos arqueológicos y paleontológicos corresponde al número de yacimientos y no a la suma

de estos por comarcas, ya que un yacimiento puede formar parte de una o más comarcas

The total number of archaeological and paleontological sites corresponds to the real number of sites and not to

the sum of these by regions since a site may be part of one or more regions.

 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  

  

03. Jaciments arqueològics de Catalunya. 2014

Yacimientos arqueológicos de Cataluña

Archaeological sites of Catalonia

Per tipologies. Per comarques

Por tipologías. Por comarcas

By typology. By region

Lloc Lloc Centre producció Assentament Edifici

d'habitació d'enterrament i explotació militar religiós

Lugar de Lugar de Centros producción Asentamiento Edificio

habitación enterramiento y explotación militar religioso

Dwelling Burial Centre of population Military Religious

place site and productive activity settlement building

 

Alt Camp 46 29 14 7 5

Alt Empordà 115 244 87 87 79

Alt Penedès 352 123 192 35 27

Alt Urgell 62 150 24 36 44

Alta Ribagorça 68 21 24 15 16

Anoia 230 122 76 20 29

Bages 130 140 35 55 47

Baix Camp 121 71 39 27 6

Baix Ebre 83 33 14 37 9

Baix Empordà 140 150 88 33 19

Baix Llobregat 155 61 99 21 22

Baix Penedès 103 21 20 10 3

Barcelonès 146 45 40 16 10

Berguedà 85 69 20 23 30

Cerdanya 61 23 6 14 18

Conca de Barberà 114 31 17 16 5

Garraf 92 25 12 7 3

Garrigues 321 18 43 19 5

Garrotxa 56 22 9 21 13

Gironès 128 50 48 33 17

Maresme 248 140 90 15 23

Montsià 49 33 11 11 1

Noguera 166 93 22 76 62

Osona 116 100 36 29 21

Pallars Jussà 149 57 30 41 48

Pallars Sobirà 60 29 45 34 21

Pla d'Urgell 62 41 14 6 7

Pla de l'Estany 21 2 1 1 2

Priorat 57 24 32 5 2

Ribera d'Ebre 108 24 25 14 3

Ripollès 24 18 6 12 11

Segarra 84 58 18 21 14

Segrià 399 49 17 24 12

Selva 61 34 32 31 18

Solsonès 42 135 14 14 10

Tarragonès 158 28 152 75 10

Terra Alta 84 16 19 11 7

Urgell 131 41 28 16 11

Val d'Aran 23 21 0 10 11

Vallès Occidental 263 146 169 48 33

Vallès Oriental 259 127 99 32 12

CATALUNYA 5.172 2.664 1.767 1.058 746

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura/ Departamento de Cultura/ Department of Culture

 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  

 

Edifici Obra Pintura Gravat Altres Total Total

públic pública rupestre rupestre tipologies jaciments

Edificio Obra Pintura Grabado Otros Total Total

público pública rupestre rupestre tipologías yacimientos

Public Public Cave Cave Other Total Total

building works painting carving typologies sites

0 13 0 0 99 112 165

4 67 0 36 383 490 943

1 7 4 0 70 82 603

0 3 2 1 48 54 320

2 2 0 2 5 11 134

0 2 2 5 76 85 457

1 18 0 3 22 44 350

2 3 5 2 161 173 342

2 9 4 1 79 95 235

2 20 1 0 257 280 577

6 17 0 4 80 107 351

0 15 0 0 23 38 174

4 18 0 0 84 106 270

0 12 0 2 32 46 224

0 5 1 9 7 22 113

0 14 14 5 88 121 273

0 0 0 49 49 173

0 5 4 6 64 79 427

1 11 0 1 46 59 153

4 18 0 3 89 114 313

3 19 0 2 300 324 616

0 6 16 1 69 92 175

1 14 11 6 98 130 411

1 22 5 39 67 284

0 8 1 0 23 32 300

0 1 0 5 7 13 145

1 10 0 0 36 47 143

0 0 0 0 1 1 27

0 2 7 4 201 214 220

0 6 5 0 19 30 169

0 6 0 3 13 22 79

2 15 0 74 91 244

1 6 4 1 11 23 455

2 5 0 2 155 164 290

0 5 0 1 14 20 213

6 21 1 2 129 159 496

0 2 0 1 10 13 137

0 3 0 16 54 73 253

0 4 0 0 4 8 65

3 25 0 0 193 221 594

6 13 1 5 282 307 668

55 452 83 134 3.494 4.218 12.581

 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  

 

04. Jaciments arqueològics de Catalunya. 2014

Yacimientos arqueológicos de Cataluña

Archaeological sites of Catalonia

Per períodes històrics. Per comarques

Por períodos históricos. Por comarcas

By historical period. By region

Paleolític Epipaleolític Neolític Calcolític Bronze Ferro-ibèric

Leptolític

Paleolítico Epipaleolítico Neolítico Caleolítico Bronce Hierro-ibérico

Leptolítico

Palaeolithic Epipaleolithic Neolithic Chalcolithic Bronze Iberia iron age

Leptolithic

Alt Camp 13 8 24 9 22 46

Alt Empordà 13 1 181 56 47 77

Alt Penedès 43 27 146 64 86 201

Alt Urgell 7 1 105 7 129 2

Alta Ribagorça 0 0 1 6 17 2

Anoia 13 5 30 18 81 143

Bages 2 1 49 17 58 63

Baix Camp 37 6 116 2 103 34

Baix Ebre 2 2 23 69 15 30

Baix Empordà 16 1 65 8 38 113

Baix Llobregat 12 2 42 0 21 96

Baix Penedès 1 5 5 7 8 76

Barcelonès

(1) 0 0 18 5 9 49

Berguedà 3 1 15 7 31 30

Cerdanya 1 0 13 1 32 15

Conca de Barberà 30 5 72 17 84 59

Garraf 4 2 9 5 22 68

Garrigues 30 18 95 4 96 36

Garrotxa 24 2 13 4 16 21

Gironès 46 10 19 5 18 90

Maresme 1 0 42 14 54 125

Montsià 4 2 39 2 17 28

Noguera 7 2 21 15 130 46

Osona 7 0 28 33 44 48

Pallars Jussà 4 0 8 3 41 11

Pallars Sobirà 0 0 8 3 14 7

Pla d'Urgell 20 1 19 10 13 26

Pla de l'Estany 0 0 1 1 10 10

Priorat 40 14 149 11 56 11

Ribera d'Ebre 3 6 6 1 50 58

Ripollès 8 5 2 13 5

Segarra 0 17 9 23 50

Segrià 32 2 33 13 175 75

Selva 63 14 26 17 22 51

Solsonès 1 1 65 36 17 14

Tarragonès

(2) 22 44 44 1 25 46

Terra Alta 1 5 13 1 35 49

Urgell 1 0 7 25 71 81

Val d'Aran 0 0 0 1 11 0

Vallès Occidental 5 1 48 17 63 85

Vallès Oriental 4 2 53 53 66 156

CATALUNYA 520 191 1.673 579 1.883 2.233

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura/ Departamento de Cultura/ Department of Culture

(1) Pendents d'inventariar els districtes de Ciutat Vella i Eixample de la ciutat de Barcelona - Pendientes de inventariar

los distritos barceloneses de Ciutat Vella y Eixample - Pending inventory of two districts of Barcelona:

Ciutat Vella and Eixample

(2) Pendent d'inventariar Tarragona ciutat-Pendiente de inventariar Tarragona ciudad-Pending inventory of the

city of Tarragona

 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  

 

Romà Medieval Modern S. XVIII-XX No assignat Total Total

períodes jaciments

Romano Medieval Moderno No asignado Total Total

períodos yacimientos

Roman Mediaeval Modern Not assigned Total Total

periods sites

93 15 11 2 3 124 165

288 243 143 82 89 845 943

164 153 95 6 28 446 603

14 122 40 5 38 219 320

2 54 56 0 48 160 134

101 176 39 7 31 354 457

57 197 75 28 10 367 350

110 46 35 25 14 230 342

61 75 34 40 32 242 235

243 71 64 34 48 460 577

144 98 63 18 14 337 351

80 18 13 8 9 128 174

159 37 53 8 17 274 270

33 122 33 8 10 206 224

22 58 22 3 5 110 113

61 47 27 4 29 168 273

55 24 17 20 21 137 173

68 60 40 0 94 262 427

30 41 28 4 26 129 153

113 93 54 11 15 286 313

396 81 43 72 73 665 616

19 28 6 49 12 114 175

61 173 58 1 73 366 411

65 98 66 8 23 260 284

38 156 37 0 61 292 300

8 94 41 0 25 168 145

68 30 14 13 4 129 143

7 7 2 0 0 16 27

6 14 6 1 9 36 220

50 27 11 3 33 124 169

10 42 27 4 8 91 79

106 89 41 3 4 243 244

126 111 45 3 10 295 455

86 68 53 11 20 238 290

23 50 22 2 34 131 213

240 77 87 48 26 478 496

29 31 8 3 18 89 137

83 47 22 3 17 172 253

4 35 4 0 14 57 65

241 183 151 73 38 686 594

335 105 64 35 18 557 668

3.899 3.296 1.750 645 1.101 10.691 12.581

(3) El nombre total de jaciments arqueològics de Catalunya correspon al nombre real de jaciments i no a la suma

d'aquests per comarques, ja que un jaciment pot formar part d'una o més d'una comarca -El número total de yacimientos

arqueológicos corresponde al número de yacimientos y no a la suma de estos por comarcas, ya que un

yacimiento puede formar parte de una o más comarcas  - The total number of archaeological and

paleontological sites corresponds to the real number of sites and not to the sum of these by regions since a site

may be part of one or more regions

 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic  
Patrimonio arquitectónico y arqueológico  
Architectural and archaelogical heritage

  

  

05. Visitants als monuments gestionats pel Departament de Cultura. 2010-2014

Visitantes a los monumentos gestionados por el Departamento de Cultura

Visitors to monuments mantained by the Department of Culture

2010 2011 2012 2013 2014

Canònica de Santa Maria de Vilabertran 15.344 15.850 14.679 11.458 10.306

Cartoixa d'Escaladei 21.014 21.701 21.230 30.570 27.558

Casa natal de Rafael de Casanova 8.867 8.959 8.352 8.755 2.417

Casa-museu Prat de la Riba 2.866 2.156 2.430 1.820 1.863

Castell de Miravet 36.517 36.414 34.208 36.031 35.747

Castell-monestir de Sant Miquel d'Escornalbou 20.451 15.615 21.260 17.561 17.846

Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona 30.874 28.183 31.552 30.753 37.674

Convent de Sant Bertomeu de Bellpuig 3.123 2.618 2.529 3.033 1.945

Monestir de Sant Pere de Rodes 101.031 103.843 91.635 97.645 97.633

Reial Monestir de Santes Creus 81.788 77.054 63.964 66.122 58.504

TOTAL 321.875 312.393 291.839 303.748 291.493

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura/ Departamento de Cultura/ Department of Culture

 

Arts visualsArtes visuales – Visual arts

  
 
 
ARTS VISUALS
   
 
 
Les dades estadístiques han estat elaborades a partir de l’Estadística de galeries d’art que, cada tres  
anys, s’adreça a establiments oberts al públic, d’explotació privada, l’activitat principal del qual és  
l’exposició i el comerç d’obres d’art, i que es dedica també, en major o menor grau, als estímuls de la  
creació i a la promoció de l’art, dels artistes i de la seva creació.  
 

El Departament de Cultura agraeix la col·laboració de totes les galeries enquestades a l’hora de  
respondre el qüestionari.
 
 
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Arts visuals:  
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arts_visuals

  
 
 
 
 
ARTES VISUALES  
 
Los datos estadísticos han sido elaborados a partir de la Estadística de galerías de arte que, cada tres  
años, se realiza entre establecimientos abiertos al público, de explotación privada, la actividad principal  
de los cuales es la exposición y el comercio de obras de arte y que se dedica también, en mayor o  
menor medida, al estimulo de la creación y a la promoción del arte, de los artistas y de su creación.  
 
 
El Departamento de Cultura agradece la colaboración de todas las galerías encuestadas a la hora de  
responder el cuestionario.  
 
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito Arts visuals:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arts_visuals
 

  
 
 
VISUAL ARTS
 
 
The statistics have been compiled on the basis of the three-year Art Galleries Survey, which is carried  
out among privately-run spaces open to the public whose primary activity is the exhibition and sale of  
works of art and that also engage, to a lesser or greater degree, in stimulating creation and promoting  
art as well as supporting artists and their creative work.  
 
 
The Department of Culture appreciates the collaboration of the art galleries in completing the survey.  
 
 
More information available at:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arts_visuals

137

 

Arts visualsArtes visuales – Visual arts

  
 

Arts visuals – Artes visuales – Visual arts  
 
01 Dades clau de l’Arts Santa Mònica 2009-2013  
Datos clave del Arts Anta Mònica  
Key data from the Arts Santa Monica  
 
 
02 Galeries d’art de Catalunya de Catalunya. 2000-2013  
Per comarques

 Galerias de arte de Catalunya  
Por comarcas

 Art galleries of Catalonia

 By regions

  
03 Galeries d’art de Catalunya de Catalunya. 2000-2013  
Per any d’inauguració

 Galerías de arte de Cataluña  
Por año de inauguración

 Art galleries of Catalonia

 By year of opening

  
04 Galeries d’art de Catalunya de Catalunya. 2000-2013  
Per trams de superfície dedicada a exposicions  
Galerías de arte de Cataluña  
Por tramos de superficie destinada a exposiciones  
Art galleries of Catalonia

 By space for exhibition

  
05 Galeries d’art de Catalunya. 2003-2013  
Per equipaments existents  
Galerías de arte de Cataluña  
Por equipamientos existentes  
Art galleries of Catalonia

 By special facilities

  
06 Galeries d’art de Catalunya. 2003-2013  
Per exposicions realitzades  
Galerías de arte de Cataluña  
Por exposiciones realitzadas  
Art galleries of Catalonia

 By for exhibitions

  
07 Galeries d’art de Catalunya. 2003-2013  
Per exposicions individuals i col·lectives realitzades  
Galerías de arte de Cataluña  
Por exposiciones individuales y colectivas realizadas  
Art galleries of Catalonia

 By individual and group exhibitions held  
 
08 Galeries d’art de Catalunya. 2000-2013  
Per tècniques exposades  
Galerías de arte de Cataluña  
Por técnicas expuestas  
Art galleries of Catalonia

138

 

 By techniques exhibited  
 
 

Arts visualsArtes visuales – Visual arts

  
 
 
09 Galeries d’art de Catalunya. 2000-2013  
Per artistes en exclusiva

 Galerías de arte de Cataluña  
Por artistas en exclusiva  
Art galleries of Catalonia

 By exclusive artists

  
10 Galeries d’art de Catalunya. 2003-2009  
Per artistes que han exposat  
Galerías de arte de Cataluña

Por artistas que han expuesto  
Art galleries of Catalonia

 For artists that they have set forth  
 
11 Galeries d’art de Catalunya. 2003-2013  
Per existència de fons d’art  
Galerías de arte de Cataluña

Por existencia de fondo de arte  
Art galleries of Catalonia

 For existence of art background  
 
12 Galeries d’art de Catalunya. 2003-2013  
Per publicitat as mitjans de comunicació  
Galerías de arte de Cataluña

Por publicidad en los medios de comunicacióne  
Art galleries of Catalonia

 For advertising in the media  
 
13 Galeries d’art de Catalunya. 2000-2013  
Per trams de treballadors  
Galerías de arte de Cataluña

Por tramos de trabajadores  
Art galleries of Catalonia

 By number of employees  
 
 
14 Galeries d’art de Catalunya. 2013  
Per trams d’ingressos, despeses i inversions  
Galerías de arte de Cataluña

Por tramos de ingreso, gasto e inversión  
Art galleries of Catalonia

 By earings, expenses and investments  
 
 
 
 
 

139

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  

  
 
 
 

01. Dades clau de l'Arts Santa Mònica 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

75.563 196.703 56.369 117.892 104.698

38 130 112 100 132

7.112 13.792 11.253 11.294 13.460

17 17 17 17 15

Staff

3.835 4.243 3.073 2.277 1.849

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Mil·lers d'euros / Miles de euros / Thousand euros

Activities

Users of activities

Personal

Pressupost (1)

Datos clave del Arts Santa Mònica 
Key data from the Arts Santa Monica

Activitats

Usuarios de actividades

Actividades

Visitants

Usuaris d'activitats

Personal

Pressupuesto 
Budget

Visitantes 
Visitors

140

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  

  
 
 

02.Galeries d'art de Catalunya. 2000-2013 
Galerias de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per comarques
 
Por comarcas 
By region

2000 2003 2006 2009 2013 %

Alt Camp - 1 - - --

Alt Empordà 5 6 5 6 21 , 4

Alt Penedès 2 3 3 3 21 , 4

Alt Urgell - - - - --

Alta Ribagorça - - - - --

A n o i a 111110 , 7

Bages 2 2 1 1 --

B a i x C a m p 343332 , 1

B a i x E b r e ------

Baix Empordà 8 12 7 6 42 , 8

Baix Llobregat - 1 1 - --

Baix Penedès 3 2 2 1 --

Barcelonès 121 108 100 108 100 69,4

Berguedà - - - - --

Cerdanya 2 2 1 1 --

Conca de Barberà - - - - --

G a r r a f 865753 , 5

Garrigues - - - - --

G a r r o t x a 765642 , 8

Gironès 10 7 5 5 10 , 7

M a r e s m e 3321--

M o n t s i à ---110 , 7

Noguera 1 1 - - --

O s o n a 543521 , 4

Pallars Jussà - - - - --

Pallars Sobirà - - - - --

Pla d'Urgell - - - - --

Pla de l'Estany 2 3 3 3 --

P r i o r a t ------

Ribera d'Ebre - - - - --

Ripollès - - - - --

Segarra - - - - --

Segrià 5 4 4 4 32 , 1

S e l v a 233421 , 4

Solsonès - - - - --

Tarragonès 4 3 2 3 10 , 7

T e r r a A l t a ------

Urgell 1 1 1 1 10 , 7

Val d'Aran - - - - --

Vallès Occidental 15 16 12 12 11 7,6

Vallès Oriental 4 3 3 3 10 , 7

CATALUNYA 214 202 172 185 144 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

141

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  

  
 

 

03. Galeries d'art de Catalunya 
(1)
. 2000-2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per any d'inauguració
 
Por año de inauguración 
By year of opening

% 
2000 2003 2006 2009 2013

Abans de 1970 6,1 4,5 4,6 3,1 1,4

Antes de 1970-Before 1970

De 1970 a 1979 17,7 17,8 16,9 14,5 13,9

De 1970 a 1979-1970 to 1979

De 1980 a 1989 22,4 16,8 16,9 17,7 17,3

De 1980 a 1989-1980 to 1989

De 1990 a 1999 41,5 36,6 40,1 26,4 23,6

De 1990 a 1999-1990 to 1999

A partir de 2000 4,8 14,9 18,0 37,8 40,3

A partir de 2000-After 2000

Ns/nc 7,5 9,4 3,5 0,5 3,5

ns/nc-not known

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario-Galleries that have answered the survey

04. Galeries d'art de Catalunya 
(1)
. 2000-2013

Galerias de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per trams de superfície dedicada a exposicions
 
Por tramos de superficie destinada a exposiciones 
By space for exhibition

% 
2000 2003 2006 2009 2013

Menys de 50 m2 7,5 13,4 17,4 13,2 13,9

Menos de 50 m2-Less than 50 m2

De 50 a 99 m2 34,0 40,1 40,1 43,4 43,8

De 50 a 99 m2-50 to 99 m2

De 100 a 149 m2 22,4 29,7 19,2 20,3 21,5

De100 a 149 m2-100 to 149 m2

De 150 a 199 m2 10,2 5,4 8,7 9,9 9

De 150 a 199 m2-150 to 199 m2

200 m2 o més 12,2 11,4 14,5 13,2 11,8

200 m2 o más-200 m2 or more

ns/nc 13,6 - - - -

ns/nc-not known

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario-Galleries that have answered the survey

142

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  

  
 
 

05. Galeries d'art de Catalunya 
(1)
. 2003-2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per equipaments existents
 
Por equipamiento existente 
By special facilities

% 
2003 2006 2009 2013

Sistemes d'il.luminació 
Sistemas de iluminación-Lighting systems 
Focus fixos-
Focos fijos-Fixed spotlighting 54,5 54,7 59,9 57,6

Focus mòbils-Focos móviles-Mobile spotlighting 75,2 80,8 75,3 77,8

Bombetes halògenes-Bombillas halógenas-Halogen lamps 54,5 57,6 59,9 59,7

Sistemes de baix consum - Sistemas de bajo consumo - - 4 8 , 4 56,3

Systems of low consumption

Controls ambientals 
Controles ambientales-Climate control 
Control humitat-
Control de humedad-Damp control 19,8 22,7 21,4 22,9

Control de temperatura-Control de temperatura-Temperature control 30,2 29,1 36,3 38,2 
Control de llum exterior-
Control de luz exterior-Exterior light control 26,7 28,5 33,0 29,2

Aire condicionat-Aire acondicionado-Air conditioning 59,9 64,5 62,6 66,7

Calefacció-Calefacción-Heating 64,4 63,4 60,4 68,8

Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda 65,8 64,5 67,6 69,4

Accesibilidad para personas de movilidad reducida 
Access for the disabled

Equipament tecnològic 
Equipamiento tecnològico 
anglès
 
Videoprojector -
Videoproyector - anglès - 22,1 29,7 35,4

Pantalla plana - pantalla plana - Flat screen - 22,1 27,6 33,3

Ordinadors - Ordenadores -Computers - 89,0 90,3 96,5

Altres - Otros -Others -7 , 09 , 23,5

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario 
Galleries that have answered the surve

y

143

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  

  
 
 
 

  
 

06. Galeries d'art de Catalunya 
(1)
. 2003-2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per exposicions realitzades
 
Por exposiciones realizadas 
For exhibitions

2003 2006 2009 2013 %

1 5 10 10 53 , 5

2 - 5 3 02 45 533 22,9

6-10 109 106 82 86 59,7

1 1 - 1 5 4 02 32 617 11,8

16 o més 18 9 12 32 , 1

más/or more

TOTAL 202 172 185 144 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario 
Galleries that have answered the surve

y

07. Galeries d'art de Catalunya  
(1)
. 2003-2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per exposicions individuals i col·lectives realitzades
 
Por exposiciones individuales y colectivas realizadas 
By individual and group exhibitions held

%

Nombre d'exposisions Individual Col.lectiva Individual Col.lectiva Individual Col.lectiva Individual Col.lectiva 
Número de exposiciones Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva 
Number of exhibitions Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group

0 6,9 11,4 11,0 10,5 - - 7,6 6,9

1 2,0 16,8 4,1 23,8 3,6 2,6 6,9 16,0

2-5 30,2 62,9 32,0 56,4 28,4 25,2 64,5 68,0

6-10 50,5 6,9 43,6 7,0 47,3 49,0 17,5 8,4

10-15 6,4 0,5 7,0 1,7 14,8 15,5 2,8 0,7

16 o més 4,0 1,5 2,3 0,6 5,9 7,7 0,7 -

más/or more

 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario 
Galleries that have answered the surve

y

2006 2009 2003 2013

144

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Galeries d'art de Catalunya 
(1)
. 2000-2013

Galerias de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per tècniques exposades 
(2)

Por técnicas expuestas 
By techniques exhibited

% 
2000 2003 2006 2009 2013

Pintura - Pintura- Painting 93,9 88,6 97,1 96,8 91,4

Obres sobre paper 90,5 81,7 85,5 87,6 87,1

Obra sobre papel - Works on paper

Escultura - Escultura - Sculpture 85,0 83,2 87,8 64,3 81,3

Obra gràfica - Obra gráfica - Printmaking 61,2 65,3 64,0 86,5 67,6

Fotografia - Fotografia - Photography 42,2 45,5 49,4 21,1 66,2

Ceràmica - Cerámica - Ceramics 32,7 34,7 29,1 64,3 21,6

Multimèdia - Multimedia - Multimedia 19,0 23,8 18,0 26,5 12,9

Joieria - Joyería - Jewelry - - 12,2 15,7 12,9

Vidre - Vidrio - Glass - 9,9 7,0 10,3 -

Objectes de disseny - Objetos de diseño - Design obje ---- 12,2

Video art - Video art - Video art ---- 21,6

Art digital - Arte digital - Digital art ---- 1,3

Altres tècniques 15,6 9,9 5,8 14,1 8,6

Otras técnicas - Other techiques

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario-Galleries that have answered the survey 
(2) Multiresposta. % de galeries que declaren haver exposat aquestes tècniques
 
Multirespuesta. % de galeías que declaran haber expuesto estas técnicas 
Multiresponse. % ofgalleries that report having exhibited these techniques

145

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Galeries d'art de Catalunya 
(1)
. 2000-2013

Galerias de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per artistes en exclusiva
 
Por artistas en exclusiva 
By exclusive artists

% 
2000 2003 2006 2009 2013

Sí 44,9 38,1 40,5 51,9 49,3

  
No 55,1 61,9 59,5 48,1 50,7

  
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) 
Galeries que han respost el qüestionari

Galerías que han contestado el cuestionario 
Galleries that have answered the surve

y

10. Galeries d'art de Catalunya  
(1)
. 2003-2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per artistes que han exposat
 
Por artistas que han expuesto 
For artists that they have set forth

% 
2003 2006 2009 2013

Menys - Menor- Less than 10 27,2 35,6 41,8 26,7

10-19 48,6 46,0 30,0 21,9

20-29 9,4 8,0 10,6 16,2

30-39 5,9 4,9 5,2 14,3

40 o més artistes - Más de - More than 8,9 5,5 12,4 20,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario 
Galleries that have answered the surve

y

146

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

11. Galeries d'art de Catalunya  
(1)
. 2003-2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per existència de fons d'art
 
Por existència de foindo de arte 
For existence of art
background

% 
2003 2006 2009 2013

Sí 75,2 77,9 76,2 82,6

No 24,8 22,1 23,8 17,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario 
Galleries that have answered the survey

12. Galeries d'art de Catalunya  
(1)
. 2003-2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per publicitat als mitjans de comunicació
 
Por publicidada en medios de comunicación 
For advertising
in the media

% 
2003 2006 2009 2013

Premsa 76,7 80,8 70,8 50,7

Prensa - Press 
Diària
67,1 59,7 49,6 41,1

Diaria - Daily 
Especialitzada
75,5 74,8 66,4 69,8

Especializada - Specialized 
No especialitzada
- 41,0 48,1 50,7

No especialitzada - Not Specialized 
Radio
21,3 19,8 21,1 9,7

Radio- Radio

Televisió 8,4 9,9 5,8 2,1

Televisión - TV

Web/Banners 19,3 23,3 41,1 32,6

Altres - Otros - Other 3,5 4,1 7,2 -

18,8 15,7 24,9 45,8

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario 
Galleries that have answered the survey

No realitzen publicitat 
No realizan publicidad - They do not carry out advertising

147

 

Arts visualsArtes visuales– Visual arts

  
 

  
 

 

13. Galeries d'art de Catalunya  
(1)
. 2000-2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per trams de treballadors 
(2)

Por tramos de trabajadores 
By number of employees

% 
2000 2003 2006 2009 2013

1 persona 19,7 35,1 32,5 31,4 33,3

1 persona- 1 person

2 persones 29,3 36,1 32,0 27,0 32,4

2 personas-2 people

3 persones 17,7 15,8 16,3 19,5 15,2

3 personas- 3 people

4 persones 12,2 5,4 9,3 8,6 5,7

4 personas-4 people

5 o més persones 9,5 7,4 9,9 13,5 13,4

5 o más personas-5 or more people

ns/nc 11,6 - - - -

ns/nc-not known

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Galeries que han respost el qüestionari 
Galerías que han contestado el cuestionario-Galleries that have answered the survey 
(2) No s'inclou el director/a de la galeria-
No se incluye el director/a de la galería-Does not include gallery director

14. Galeries d'art de Catalunya  
(1)
. 2013

Galerías de arte de Cataluña 
Art galleries of Catalonia
 
Per trams d'ingressos, despeses i inversions
 
Por tramos de ingreso, gasto e inversión 
By earnings, expenses and investments

% 
Ingrés Despesa Inversió

Ingreso Gasto Inversión

Earnings Expenses Investments

Menys de 6.000 euros-Menos de 6.000 euros- Less than 6.000 euros 21,4 21,4 66,3

6.001 - 18.000 euros 16,3 14,3 14,3

18.001 - 30.000 euros 7,1 12,2 4,1

30.001 - 90.000 euros 27,6 28,6 8,2

90.001 - 150.000 euros 11,2 11,2 2,0

150.001-300.000 euros 4,1 6,1 3,1

Més de 300.000 euros- Más de 30.000 euros- More than 30.000 euros 12,2 6,1 2,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) 
Galeries que han respost el qüestionari-
Galerías que han contestado el cuestionario-Galleries that have answered the survey

148

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

  
 
AUDIOVISUAL  
 
En aquest capítol es presenten les principals dades de la Filmoteca de Catalunya, així com dades  
d’activitat de la seva biblioteca. També s’inclouen les principals variables de producció audiovisual  
a Catalunya i informació del sector de l’exhibició.  
 
 
Per producció catalana s’entén aquella producció cinematogràfica amb participació d’empreses  
amb seu social a Catalunya, que es qualifica per la seva exhibició en sales de cinema.  
 
 
La coproducció és la forma de col·laboració que s’estableix entre dues o més empreses per ajuntar  
esforços, mitjans i recursos que tenen com a finalitat una mateixa obra audiovisual. Les  
coproduccions poden ser catalanes -dues o més empreses productores catalanes-, nacionals entre diferents comunitats autònomes- o internacionals. A efectes estadístics, es considera que  
una coproducció és catalana quan hi participa una empresa productora catalana.  
 
 
Les dades d’exhibició es refereixen a les sales de cinema en actiu d’una o més pantalles, és a dir,  
a aquelles que han programat projeccions cinematogràfiques en el decurs de l’any. L’estadística  
s’ha elaborat a partir de la base de dades administratives del Departament de Cultura. Les dades  
es presenten desglossades per territori, origen de la producció i llengua d’exhibició.  
 
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Audiovisuals i  
multimèdia
:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/audiovisuals_i_multimedia

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149

 

  
Audiovisual
Audiovisual – Audiovisual

  
 
 
AUDIOVISUAL  
 
En este capítulo se presentan los principales datos de la Filmoteca de Cataluña, así como datos de  
actividad de su biblioteca. También se incluyen las principales variables de producción audiovisual  
en Cataluña e información del sector de la exhibición.  
 
 
Por producción catalana se entiende aquella producción cinematográfica con participación de  
empresas con sede social en Cataluña, que se califica para su exhibición en salas de cine.  
 
 
La coproducción es la forma de colaboración que se establece entre dos o más empresas para  
aunar esfuerzos, medios y recursos que tienen como finalidad una misma obra audiovisual. Las  
coproducciones pueden ser catalanas –dos o más empresas productoras catalanas-, nacionales – 
entre distintas comunidades autónomas- o internacionales. A efectos estadísticos, se considera  
que una coproducción es catalana cuando participa una empresa productora catalana.  
 
 
Los datos de exhibición hacen referencia a las salas de cine en activo de una o más pantallas, es  
decir, a aquellas que han programado proyecciones cinematográficas a lo largo del año. La  
estadística se ha elaborado a partir de la base de datos administrativos del Departamento de  
Cultura. Los datos se presentan desglosados por territorio, origen de la producción y lengua de  
exhibición.  
 
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito  
Audiovisuals i multimèdia
:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/audiovisuals_i_multimedia
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

  
 
 
AUDIOVISUAL  
 
This chapter presents key data of the Film Archive of Catalonia and its library. Moreover, this  
section provides an overview of the main variables for audiovisual production in Catalonia and  
information about the exhibition sector.  
 
 
The data on production of full-length films have been prepared on the basis of the information  
provided by the Catalan Institute for the Cultural Companies.  
 
 
A Catalan production refers to a film production in which companies registered in Catalonia  
participate, and that has been qualified for display in movie theatres.  
 
A co-production refers to the collaboration that exists between two or more companies to join  
forces, means and resources that aim an audio-visual work. These co-productions can be  
considered as Catalan –two or more Catalan film producers-, national -different regions- or  
international. For statistical purposes, a Catalan co-production needs the participation of, at least,  
one Catalan film production company.  
 
The data on exhibition refer to cinemas in regular operation with one or more screens; that is to say,  
those that have screened films throughout the year. These statistics have been prepared on the  
basis of the administrative data compiled by the Department of Culture. These data are

disaggregated by territory, origin of the production and exhibition language.  
 
More information available at:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/audiovisuals_i_multimedia

 

151

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

  
 
 
Audiovisual -
Audiovisual – Audiovisual  
 
 
01. Dades clau de la Filmoteca de Catalunya. 2009-2013

Datos clave de la Filmoteca de Cataluña.  
Key date of the Archive of Catalonia
 
 
02. Biblioteca del cinema de la Filmoteca de Catalunya. 2009-2013  
Por usuaris i consultes
 
Biblioteca del cine de la Filmoteca de Cataluña..  
Por usuarios y consultas  
Film Library of Catalonia.  
Users and queries
 
 
03. Tipus de qualificació d’obres audiovisuals. 2009-2013
 
Tipo de calificación de obras audiovisuales.  
Type rating of audiovisual Works.
 
 
04. Qualificació d’obres audiovisuals.2013  
Per format
 
Calificación de obras audiovisuales.  
Por formato.  
Rating of audiovisual works.  
By format
 
 
05. Promoció internacional. 2009-2013  
Per rodatges als municipis
 
Promoción internacional.  
Por rodajes en los municipios  
International promotion.  
By shooting for municipalities
 
 
06. Promoció internacional. 2012-2013  
Por tipologia dels rodatges a Catalunya
 
Promoción internacional.  
Por tipologia de los rodajes en Cataluña  
International promotion.  
By type of fliming in Catalonia
 
 
07. Llargmetratges produïts i coproduïts per productores catalanes. 1994-2013
 
Largometrajes producidos y coproducidos por productoras catalanas  
Full-length films produced and co-produced by Catalan companies
 
 
08. Llargmetratges produïts i coproduïts per productores catalanes. 2009-2013  
Per gènere
 
Largometrajes producidos y coproducidos por productoras catalanas  
Por género  
Full-length films produced or co-produced by Catalan companies  
By genre
 
 
 

152

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

  
 
 
09. Recaptació a Catalunya dels llargmetratges exhibits de producció i coproducció catalana.  
2009-2013
 
Recaudación en Cataluña de los largometrajes exhibidos de producción y coproducción  
catalana  
Revenue of Catalonia from exhibited full-length films produced or co-produced by Catalan  
Companies
 
 
10. Pantalles per sales de cinema a Catalunya. 2009-2013  
Per trams de nombre de pantalles
 
Pantallas por salas de cine en Cataluña  
Por tramos de número de pantallas  
Screens by cinemas of Catalonia  
Grouped by number of screens  
 
11. Sales de cinema en actiu de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques
 
Salas de cine en activo de Cataluña  
Por comarcas  
Cinemas in operation in Catalonia  
By region  
 
12. Pantalles de cinema en actiu de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques
 
Pantallas de cine en activo de Cataluña  
Por comarcas  
Screens in operation of Catalonia  
By region
 
 
13. Sessions de les sales de cinema en actiu de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques
 
Sesiones de las salas de cine en activo de Cataluña  
Por comarcas  
Screenings of cinemas in operation in Catalonia  
By region
 
 
14. Aforaments de les sales de cinema en actiu de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques
 
Aforo de las salas de cine en activo de Cataluña.  
Por comarcas  
Number of seats of cinemas in operation in Catalonia.  
By region
 
 
15. Espectadors de cinema de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques
 
Espectadores de cine de Cataluña.  
Por comarcas  
Films-goers in Catalonia.  
By region
 
 
 
 

153

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

  
 
 
16. Recaptació de les sales de cinema de Catalunya. 2009-2013

Per comarques  
Recaudación de las salas de cine de Cataluña.  
Por comarcas  
Takings of cinemas in Catalonia.  
By region
 
 
17. Sessions de cinema a Catalunya. 2009-2013

Per nacionalitat de la productora  
Sesiones de cine en Catalunya  
Por nacionalidad de la productora.  
Screenings in Catalonia.  
By nationality of chief producer
 
 
18. Pel·licules exhibides a Catalunya. 2009-2013

Per nacionalitat de la productora principal  
Películas exhibidas en Cataluña.  
Por nacionalidad de la productora principal  
Films screened in Catalonia.  
By nationality of chief producer
 
 
19. Espectadors de cinema de Catalunya. 2009-2013

Per nacionalitat de la productora principal  
Espectadores de cine de Cataluña.  
Por nacionalidad de la productora principal  
Admissions in Catalonia.  
By nationality of chief producer
 
 
20. Recaptació de les sales de cinema de Catalunya. 2009-2013

Per nacionalitat de la productora principal  
Recaudación de las salas de cine de Cataluña.  
Por nacionalidad de la productora principal  
Gross Box Office revenues of cinemas in Catalonia.  
By nationality of chief Producer
 
 
21. Sessions de cinema en català a Catalunya. 2009-2013

Per tipus de versió  
Sesiones de cine en catalán en Cataluña.  
Por tipos de versión  
Screenings of films in Catalan in Catalonia.  
By type of version
 
 
22. Pel·lícules exhibides en català a Catalunya. 2009-2013

Per tipus de versió  
Películas exhibidas en catalán en Cataluña.  
Por tipo de versión  
Films screened in Catalan in Catalonia.  
By type of version
 
 
 
 

154

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

  
 
 
23. Espectadors de cinema en català a Catalunya. 2009-2013

Per tipus de versió  
Espectadores de cine en catalán en Catalunya.  
Por tipo de versión  
Admissions to cinema in Catalan in Catalonia.  
By type of version
 
 
24. Recaptació de cinema en català a Catalunya. 2009-2013

Por tipus de versió  
Recaudación de cine en catalán en Catalunya.  
Por tipo de versión  
Groos Box Office revenue of cinema in Catalan in Catalonia.  
By type of version
 

155

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Dades clau de la Filmoteca de Catalunya. 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

(1)

1.189 1.178 1.039 1.393 1.584

115.575 118.109 96.145 143.649 151.671

37 44 45 44 43

2.935 3.112 3.301 4.619 6.363

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Dades provisonals-Datos provisionales-Provisional data

Pressupost-Pressupuesto-Budget(mil·lers d'euros)

Personal

Datos clave de la Filmoteca de Cataluña 
Key date of the Film Archive of Catalonia

Sessions

Espectadors

Sesiones 
Sessions

Espectadores 
Spectators

Personal 
Staff

02. Biblioteca del cinema de la Filmoteca de Catalunya. 2009-2013

Per usuaris i consultes 
Para usuarios y consultas 
Users and queries

2009 2010 2011 2012 2013

11.527 11.000 8.338 11.798 11.098

17.506 17.584 12.790 15.588 19.454

2.516 1.970 1.679 2.372 3.347

10.701 9.232 6.208 9.003 12.535

397 493 259 912 744

42.647 40.279 29.274 39.673 47.178

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Llibres en préstec

Consultes externes

TOTAL

Carnets de préstamo nuevos-New library card 
Carnets de préstec nous

Consultas externas-Outpatients

Libros en préstamo-Books on loan

Biblioteca del cine de la Filmoteca de Cataluña. 
Film Library of Catalonia.

Usuaris presencials

Documents consultats 
Documentos consultados-Documents consulted

Usuarios presenciales-Users face

156

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 

 

03. Tipus de qualificació d'obres audiovisuals. 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

205 268 231 183 292

126 126 121 89 149

1.712 1.759 1.916 1.656 1.470

185 113 109 57 63

1.917 2.027 2.147 1.839 1.762

1.271 1.354 1.466 1.530 1.627

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Pel·lícules produïdes o coproduïdes per empreses inscrites al REAC  
Películas producidas o coproducidas por empresas inscritas en el REAC 
Films produced or co-produced by companies from the Register of Companies of Catalonia Broadcasting
 
(2) Registre d'Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC)

Tipo de calificación de obras audiovisuales.  
Type rating of audiovisual works.

Works not cinematic format, DVDs

Obres en format cinematogràfic 
Obras en formato cinematográfico-Works film format 
    
de producció catalana 
(1)

 de producción catalana-Catalan production

Obres en format no cinematogràfic, DVD 
Obras en formato no cinematográfico, DVD

Register for Audiovisual Companies of Catalonia

     de producció catalana 
(1)

 de producción catalana-Catalan production

Registro de Empresas Audiovisuales de Cataluña (REAC)

TOTAL

Empreses rgistrades al REAC 
(2)

04. Qualificació d'obres audiovisuals. 2013

Per format 
Por formato 
By format

Producció Catalana  
(1) Producció estrangera

Producción Catalana Producción extranjera 
Production Catalan Foreign production
TOTAL

89 94 183

38 68 106

38 - 38

13 26 39

146 1.693 1.839

No film 
Títols qualificats
57 1.599 1656

  Títulos calificados 
Titles qualified

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Pel·lícules produïdes o coproduïdes per empreses inscrites al REAC 
(2)

Películas producidas o coproducidas por empresas inscritas en el REAC 
Films produced or co-produced by companies from the Register of Companies of Catalonia Broadcasting

Calificación de obras audiovisuales.  
Rating of audiovisual works.

 Llargmetratges

(2) Registre d'Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC) 
Registro de Empresas Audiovisuales de Cataluña (REAC)

    Curtmetratges

   Tràilers

No cinematogràfic

Cinematogràfic 
Cinematográfico 
Film

  Largometrajes 
Feature

  Cortometrajes 
Shorts

No cinematográfico

Register for Audiovisual Companies of Catalonia

157

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 

  
 

05. Rodatges als municipis de Catalunya. 2009-2013 
Rodajes en los municipios de Cataluña 
Shooting for municipalities of Catalonia

2009 2010 2011 2012 2013

1.377 1.682 1.905 2.136 2.494

20 24 37 46 85

25 41 32 37 42

39 61 56 77 108

98 1 47 13

47 1 46 11

26 22 31 20 42

Sitges 82 85 86 51 60

Tarragona 82 04 85 298

Terrassa 55 57 50 45 60

Altres-Otros-Other -- 25 96 88

1.645 2.007 2.298 2.573 3.101

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Inclou produccions rodades a altres municipis de la demarcació 
Incluye producciones rodadas en otros municipios de la demarcación
 
Includes productions filmed in other towns of the province

Barcelona

(1)

El Prat de Llobregat

Girona

Lloret de Mar

L'hospitalet de Llobregat

TOTAL

Sabadell

Mataró

06. Tipologia dels rodatges a Catalunya. 2012-2013 
Tipología de los rodajes en Cataluña 
By type of filming in Catalonia

2012 2013

108 140

425 398

217 248

243 333

506 708

696 793

51 63

110 157

Altres filmacions-Otras filmaciones-Other films 217 261

2.356 3.101

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Fotografia-Fotografía-Photography

Espot publicitari-Espot publicitario-Advertisement

Corporatiu/institucional-Corporativo/institucional-Corporate/institutional

Curmetratge/exercici acadèmic-Cortometraje/ejercicio académico-Shorts/academic

Entreteniment/sèrie TV-Entretenimiento/serie TV-Entertainment/TV-series

Documental/reportatge-Documental/reportaje-Documentary/reportage

(1)Cinema ficció i documental / telefilm / minisèrie 
Cine ficción y documental / telefilme / miniserie 
Fiction and documentary film / TV movie / miniseries

Llargmetratge-Largometraje-Feature

(1)

Videoclip-Videoclip-Video

TOTAL

158

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Llargmetratges produïts i coproduïts per productores catalanes. 1994-2013 
Largometrajes producidos por productoras catalanas 
Full-length films produced by catalan companies

Producció Coproducció Total

Producción Coproducción Total

Production Coproduction Total

1994 - - 17

1995 - - 16

1996 - - 24

1997 - - 13

1998 - - 19

1999 10 7 17

2000 16 6 22

2001 16 3 19

2002 17 9 26

2003 24 7 31

2004 30 10 40

2005 31 11 42

2006 51 21 72

2007 49 29 78

2008 20 54 74

2009 37 37 74

2010 56 40 96

2011 41 39 80

2012 30 37 67

2013 40 34 74

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

159

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

08. Llargmetratges produïts i coproduits per productores catalanes. 2009-2013 
Largometrajes producidos y coproducidos por productoras catalanas 
Full-length films produced or co-produced by Catalan companies
 
Per gènere
 
Por género 
By genre

2009 2010 2011 2012 2013 %

Drama 22 26 14 24 18 24,3

Drama 
Drama

Documentals 26 28 36 19 30 40,5

Documentales 
Documentaries

Comèdia 69 1 2668 , 1

Comedia 
Comed

y

Terror -32168 , 1

Terror 
Horror

Thriller,acció 1 478 1 091 2 , 2

Thiller, acción 
Thriller, action

Tragicomèdia 12- -22 , 7

Tragicomedia 
Tragicomed

y

Altres 5 2 18734 , 1

Otros 
Other

T O T A L 7 49 68 06 77 4 1 0 0 , 0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

09. Recaptació a Catalunya dels llargmetratges exhibits de producció i coproducció  
catalana. 2009-2013
 
Recaudación en Cataluña de los largometrajes exhibidos de producción i coproducción catalana 
Revenue in Catalonia from exhibited full-length films produced or co-produced by Catalan companies

2009 2010 2011 2012 2013

Llargmetratges 129 137 118 93 110

Largometrages 
Full-length

Recaptació (milers d'euros) 7.430,3 11.922,9 10.327,7 11.650,2 7.079,0

Recaudación (miles de euros) 
Revenue (thousands of euros)

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

160

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Pantalles per sales de cinema a Catalunya. 2009-2013 
Pantallas por salas de cine en Catalunya 
Screens by cinemas of Catalonia
 
Per trams de nombre de pantalles
 
Por tramos de número de pantallas 
Grouped by number of screens

2009 2010 2011 2012 2013 %

1 pantalla per sala 88 93 90 82 82 10,3

pantalla por sala 
screen by cinemas

24 36 20 20 18 2,3

pantallas por sala 
screen by cinemas

98 80 94 90 84 10,5

pantallas por sala 
screen by cinemas

6 - 8 pantalles per sala 175 167 167 167 168 21,1

pantallas por sala 
screen by cinemas

Més de 8 pantalles per sala 406 433 443 433 446 55,9

Más de 8 pantallas por sala 
More then 8 screen by cinemas

Total 791 809 814 792 798 100,0

Font/Fuente

/Source: Departament de Cultura

2 pantalles per sala

3 - 5 pantalles per sala

161

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 

11. Sales de cinema en actiu a Catalunya 2009-2013 
Salas de cine en activo en Cataluña 
Cinemas in operation in Catalonia
 
Per comarques
 
Por comarcas 
By region

2009 2010 2011 2012 2013 %

A l t C a m p 222221 , 2

A l t E m p o r d à 344331 , 8

A l t P e n e d è s 333331 , 8

A l t U r g e l l 111110 , 6

A l t a R i b a g o r ç a 111110 , 6

A n o i a 333221 , 2

B a g e s 222210 , 6

B a i x C a m p 566774 , 1

B a i x E b r e 233331 , 8

B a i x E m p o r d à 777774 , 1

B a i x L l o b r e g a t 1 21 41 51 312 7,0

B a i x P e n e d è s 444431 , 8

Barcelonès 39 38 37 35 36 21,1

B e r g u e d à 111110 , 6

C e r d a n y a 222221 , 2

C o n c a d e B a r b e r à 333321 , 2

G a r r a f 444442 , 3

G a r r i g u e s 222221 , 2

G a r r o t x a 311110 , 6

G i r o n è s 555552 , 9

Maresme 10 10 9 10 95 , 3

M o n t s i à 131110 , 6

N o g u e r a 113221 , 2

O s o n a 444442 , 3

P a l l a r s J u s s à 112110 , 6

P a l l a r s S o b i r à 121110 , 6

P l a d ' U r g e l l 555331 , 8

P l a d e l ' E s t a n y ------

P r i o r a t 221110 , 6

R i b e r a d ' E b r e 344442 , 3

R i p o l l è s 222221 , 2

S e g a r r a 111110 , 6

S e g r i à 766663 , 5

S e l v a 644331 , 8

S o l s o n è s 111110 , 6

T a r r a g o n è s 555463 , 5

T e r r a A l t a 666774 , 1

U r g e l l 666663 , 5

V a l d ' A r a n 111110 , 6

V a l l è s O c c i d e n t a l 1 11 21 21 110 5,8

V a l l è s O r i e n t a l 554442 , 3

 CATALUNYA 183 187 184 174 171 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

162

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 

12. Pantalles de cinema en actiu de Catalunya 2009-2013 
Pantallas de cine en activo de Cataluña 
Screens in operation in Catalonia
 
Per comarques
 
Por comarcas 
By region

2009 2010 2011 2012 2013 %

Alt Camp 10 10 10 10 10 1,3

Alt Empordà 14 15 15 14 14 1,8

Alt Penedès 4 33330 , 4

Alt Urgell 2 22220 , 3

Alta Ribagorça 1 11110 , 1

Anoia 5 55440 , 5

Bages 15 15 15 15 12 1,5

Baix Camp 19 20 20 21 21 2,6

Baix Ebre 7 88881 , 0

Baix Empordà 18 18 18 18 18 2,3

Baix Llobregat 76 1 0 19 28 793 11,7

Baix Penedès 20 20 20 20 17 2,1

Barcelonès 238 234 251 240 250 31,3

Berguedà 2 22220 , 3

Cerdanya 2 22220 , 3

Conca de Barberà 3 33320 , 3

Garraf 18 18 18 18 18 2,3

Garrigues 2 22220 , 3

Garrotxa 10 88881 , 0

Gironès 35 35 35 35 35 4,4

Maresme 28 28 27 28 27 3,4

Montsià 11 11 11 11 11 1,4

Noguera 1 33220 , 3

Osona 11 11 11 11 11 1,4

Pallars Jussà 1 12110 , 1

Pallars Sobirà 1 21110 , 1

Pla d'Urgell 7 77550 , 6

P l a d e l ' E s t a n y ------

Priorat 2 21110 , 1

Ribera d'Ebre 3 44440 , 5

Ripollès 2 22220 , 3

Segarra 1 11110 , 1

Segrià 35 34 34 34 34 4,3

Selva 15 13 13 12 12 1,5

Solsonès 1 11110 , 1

Tarragonès 40 35 35 34 41 5,1

Terra Alta 6 66770 , 9

Urgell 7 77770 , 9

Val d'Aran 1 11110 , 1

Vallès Occidental 98 99 99 98 89 11,2

Vallès Oriental 19 19 18 18 18 2,3

 CATALUNYA 791 809 814 792 798 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

163

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 

13. Sessions de les sales de cinema en actiu de Catalunya. 2009-2013 
Sesiones de las salas de cine en activo en Cataluña 
Screenings of cinemas in operation in Catalonia
 
Per comarques
 
Por comarcas 
By region

2009 2010 2011 2012 2013 %

Alt Camp 7.537 6.940 6.330 6.026 5.332 0,7

Alt Empordà 13.746 13.854 14.243 13.818 13.287 1,7

Alt Penedès 1.166 1.142 927 628 659 0,1

Alt Urgell 846 851 837 819 701 0,1

Alta Ribagorça 157 163 160 149 74 -

Anoia 3.785 3.730 2.991 2.813 2.689 0,3

Bages 18.065 17.631 18.131 15.678 13.886 1,8

Baix Camp 15.102 15.036 14.805 14.306 13.012 1,7

Baix Ebre 5.341 5.628 5.745 4.703 3.011 0,4

Baix Empordà 17.257 17.080 17.811 17.382 15.434 2,0

Baix Llobregat 77.994 83.252 95.877 91.851 83.971 10,9

Baix Penedès 18.730 19.024 19.675 18.596 18.131 2,4

Barcelonès 318.883 311.775 315.138 303.790 282.557 36,7

Berguedà 942 983 853 678 192 0,0

Cerdanya 937 957 1.014 920 710 0,1

Conca de Barberà 402 397 301 275 238 -

Garraf 17.506 19.426 19.859 19.970 18.920 2,5

Garrigues 163 159 114 74 81 -

Garrotxa 8.161 7.929 7.809 7.556 6.859 0,9

Gironès 43.894 43.331 41.098 40.941 39.614 5,1

Maresme 28.068 28.202 28.615 28.223 26.728 3,5

Montsià 9.731 9.860 11.227 10.835 10.239 1,3

Noguera 9 14 32 34 30 -

Osona 9.528 8.813 8.937 8.732 8.013 1,0

Pallars Jussà 155 159 172 232 220 -

Pallars Sobirà 100 86 6 8 7-

Pla d'Urgell 1.910 1.858 1.734 1.614 1.426 0,2

P l a d e l ' E s t a n y -----

P r i o r a t 7 56 95 43 020 -

Ribera d'Ebre 396 440 413 385 326 -

Ripollès 593 561 542 568 546 0,1

Segarra 307 299 273 271 274 -

Segrià 37.945 37.809 38.593 37.842 35.584 4,6

Selva 13.123 12.927 13.169 13.420 12.775 1,7

Solsonès 327 325 328 326 332 -

Tarragonès 41.627 37.266 40.125 39.100 38.215 5,0

Terra Alta 325 379 351 379 425 -

Urgell 1.561 1.427 1.627 1.595 1.592 0,2

Val d'Aran 281 100 245 279 280 -

Vallès Occidental 108.601 107.701 110.007 99.419 92.989 12,1

Vallès Oriental 17.342 21.800 22.182 21.772 20.827 2,7

 CATALUNYA 842.618 839.383 862.350 826.037 770.206 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

164

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 

14. Aforaments de les sales de cinema en actiu de Catalunya. 2009-2013 
Aforo de las salas de cine en activo en Cataluña 
Number of seats of cinemas in operation in Catalonia
 
Per comarques
 
Por comarcas 
By region

2009 2010 2011 2012 2013 %

Alt Camp 1.738 1.738 1.718 1.538 1.538 0,9

Alt Empordà 2.950 2.950 3.052 2.971 2.971 1,8

Alt Penedès 2.546 796 796 796 796 0,5

Alt Urgell 375 375 375 375 375 0,2

Alta Ribagorça 320 320 320 320 320 0,2

Anoia 1.889 1889 1889 1577 1577 0,9

Bages 3.586 3.586 3.586 3.586 2.340 1,4

Baix Camp 4.641 4.641 4.791 5.131 4.999 3,0

Baix Ebre 1.374 1.374 1.590 1.590 1.590 0,9

Baix Empordà 4.302 4.302 4.428 4.428 4.096 2,4

Baix Llobregat 16.253 19.391 18.976 18.199 16.713 9,9

Baix Penedès 3.927 3927 3.747 3.747 2.769 1,6

Barcelonès 54.480 54.480 55.311 53.387 54.128 32,0

Berguedà 703 703 703 703 703 0,4

Cerdanya 939 939 939 939 939 0,6

Conca de Barberà 1.790 1.790 1.790 1.815 1.225 0,7

Garraf 4.317 4.317 4.137 4.137 4.039 2,4

Garrigues 660 660 660 660 660 0,4

Garrotxa 1.933 1.933 1.458 1.458 1.458 0,9

Gironès 6.689 6.689 6.686 8.370 6.669 3,9

Maresme 7.572 7.572 6.567 6.995 6.805 4,0

Montsià 1.473 1.473 1.513 1.490 1.490 0,9

Noguera 300 300 490 190 710 0,4

Osona 3.567 3567 3.567 3.567 3.567 2,1

Pallars Jussà 465 465 985 520 520 0,3

Pallars Sobirà 285 285 285 285 285 0,2

Pla d'Urgell 2.224 2.224 2.192 1.962 1.962 1,2

Pla de l'Estany ------

Priorat 695 695 200 200 495 0,3

Ribera d'Ebre 945 945 1.095 1.095 1.095 0,6

Ripollès 802 802 802 802 802 0,5

Segarra 550 550 550 550 550 0,3

Segrià 6.950 6.950 6.814 6.814 6.814 4,0

Selva 2.981 2.981 2.754 2.544 2.544 1,5

Solsonès 489 489 489 489 489 0,3

Tarragonès 6.978 6.978 6.314 6.128 7.565 4,5

Terra Alta 1.091 991 991 1.481 1.481 0,9

Urgell 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 0,9

Val d'Aran 170 170 140 140 140 0,1

Vallès Occidental 18.645 18.645 18.763 18.639 16.950 10,0

Vallès Oriental 3.786 3.786 3.554 4.023 3.548 2,1

 CATALUNYA 176.895 178.183 176.532 175.156 169.232 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

165

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 

15. Espectadors de cinema de Catalunya. 2009-2013 
Espectadores de cine de Cataluña 
Films-goers in Catalonia
 
Per comarques
 
Por comarcas 
By region

2009 2010 2011 2012 2013 %

Alt Camp 66.899 51.679 49.636 46.434 34.188 0,2

Alt Empordà 334.530 298.936 287.719 273.027 222.979 1,4

Alt Penedès 39.245 28.658 27.904 19.857 19.747 0,1

Alt Urgell 13.451 11.715 12.196 11.458 7.865 -

Alta Ribagorça 3.810 3.646 2.845 2.706 1.116 -

Anoia 97.652 74.288 69.197 69.825 46.318 0,3

Bages 490.740 446.140 445.689 384.721 313.380 1,9

Baix Camp 183.188 164.191 163.676 163.464 125.105 0,8

Baix Ebre 80.453 89.659 77.166 67.752 40.938 0,3

Baix Empordà 478.299 425.974 411.660 410.721 347.487 2,1

Baix Llobregat 1.805.251 1.717.105 2.126.532 2.294.040 2.048.355 12,6

Baix Penedès 407.676 393.738 371.904 347.288 299.712 1,8

Barcelonès 10.006.460 8.896.222 8.270.151 7.671.071 6.582.819 40,4

Berguedà 21.467 16.382 14.921 14.102 3.501 -

Cerdanya 25.834 24.233 24.230 22.111 16.570 0,1

Conca de Barberà 14.293 14.146 12.400 12.042 8.070 -

Garraf 475.750 404.856 411.757 405.019 324.504 2,0

Garrigues 7.531 7.409 6.258 2.372 2.496 -

Garrotxa 146.205 120.882 121.903 118.601 90.902 0,6

Gironès 872.107 777.060 713.583 653.235 546.255 3,4

Maresme 993.220 906.146 879.994 837.059 719.104 4,4

Montsià 144.867 128.430 151.456 143.136 122.326 0,8

Noguera 116 629 3.846 3.463 2.936 -

Osona 284.962 259.055 256.129 238.987 190.537 1,2

Pallars Jussà 3.519 2.820 5.697 15.854 10.680 0,1

Pallars Sobirà 3.657 3.788 600 1.124 706 -

Pla d'Urgell 44.598 39.893 35.486 33.420 23.316 0,1

Pla de l'Estany - - - - - -

Priorat 2.870 2.212 695 247 2.336 -

Ribera d'Ebre 7.173 8.720 9.165 9.800 7.403 -

Ripollès 17.410 16.097 16.953 19.101 14.562 0,1

Segarra 8.700 7.050 10.496 10.429 7.679 -

Segrià 709.523 656.447 649.564 603.878 499.613 3,1

Selva 414.506 333.643 341.858 340.419 281.047 1,7

Solsonès 9.593 8.187 7.994 7.449 6.074 -

Tarragonès 1.060.163 999.607 1.012.442 939.800 831.816 5,1

Terra Alta 9.551 9.770 10.126 11.221 14.859 0,1

Urgell 49.809 45.994 53.252 52.622 42.782 0,3

Val d'Aran 5.628 2.519 7.675 7.669 6.126 -

Vallès Occidental 2.660.148 2.448.971 2.426.959 2.277.417 1.958.798 12,0

Vallès Oriental 583.953 585.700 598.109 573.239 471.245 2,9

 CATALUNYA 22.584.807 20.432.597 20.099.823 19.116.180 16.296.252 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

166

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 

16. Recaptació de les sales de cinema de Catalunya. 2009-2013 
Recaudación de las salas de cine de Cataluña 
Takings of cinemas in Catalonia
 
Per comarques
 
Por comarcas 
By region

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Alt Camp 417,5 343,2 342,6 343,4 260,7 0,2

Alt Empordà 2.068,3 2.002,2 1.891,0 1.837,7 1.534,8 1,4

Alt Penedès 211,4 163,8 161,4 119,4 125,1 0,1

Alt Urgell 75,7 73,8 81,5 72,6 52,9 -

Alta Ribagorça 12,3 12,8 10,2 9,8 3,3 -

Anoia 577,1 445,5 415,6 437,7 308,3 0,3

Bages 3.182,6 3.122,9 3.095,6 2.709,2 2.256,5 2,0

Baix Camp 1.121,8 989,6 1.003,2 1.005,5 776,2 0,7

Baix Ebre 467,3 576,3 488,7 427,2 245,3 0,2

Baix Empordà 3.212,1 3.000,2 2.799,5 2.827,8 2.422,5 2,2

Baix Llobregat 10.926,6 11.062,8 13.764,7 14.496,8 13.162,6 11,8

Baix Penedès 2.531,9 2.709,9 2.432,9 2.277,5 1.816,4 1,6

Barcelonès 69.105,7 65.002,6 59.412,4 56.614,9 48.202,7 43,2

Berguedà 119,6 92,0 87,3 79,6 21,0 -

Cerdanya 180,7 172,2 183,3 170,5 136,8 0,1

Conca de Barberà 52,8 51,0 46,3 45,4 30,2 -

Garraf 2.958,7 2.564,6 2.711,5 2.656,1 2.112,3 1,9

Garrigues 20,1 20,5 18,5 7,9 8,2 -

Garrotxa 874,9 776,5 795,0 799,2 617,1 0,6

Gironès 5.463,7 5.066,0 4.702,3 4.340,8 3.555,9 3,2

Maresme 6.580,2 6.261,2 5.889,2 5.581,5 4.759,6 4,3

Montsià 904,2 787,5 922,2 904,2 761,8 0,7

Noguera 0,3 2,3 23,1 20,5 15,5 -

Osona 1.808,9 1.786,8 1.688,0 1.648,8 1.308,1 1,2

Pallars Jussà 14,2 10,6 24,6 93,3 65,5 0,1

Pallars Sobirà 14,3 15,6 2,2 4,5 3,1 -

Pla d'Urgell 229,3 210,3 189,6 178,4 129,0 0,1

Pla de l'Estany ----- -

Priorat 11,8 8,7 2,0 0,7 10,0 -

Ribera d'Ebre 28,8 32,5 35,8 39,7 28,7 -

Ripollès 82,6 75,0 86,0 101,5 80,1 0,1

Segarra 44,2 36,0 43,2 42,4 29,0 -

Segrià 4.537,3 4.541,8 4.544,7 4.253,3 3.598,8 3,2

Selva 2.653,6 2.155,7 2.240,3 2.248,1 1.846,3 1,7

Solsonès 47,2 41,1 43,3 42,2 35,2 -

Tarragonès 7.064,1 6.929,7 6.996,2 6.524,9 5.358,2 4,8

Terra Alta 22,6 24,3 24,4 27,8 24,2 -

Urgell 184,1 169,2 221,5 227,9 177,8 0,2

Val d'Aran 30,5 13,0 44,1 46,1 37,0 0,0

Vallès Occidental 16.523,5 16.117,1 15.460,1 14.758,1 12.550,8 11,3

Vallès Oriental 3.712,2 3.883,5 3.950,8 3.808,4 3.027,0 2,7

 CATALUNYA 148.074,7 141.350,3 136.874,8 131.831,4 111.494,5 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

167

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Sessions de cinema a Catalunya. 2009-2013 
Sesiones de cine en Cataluña 
Screenings in Catalonia
 
Per nacionalitat de la productora principal
 
Por nacionalidad de la productora principal 
By nationality of chief producer

2009 2010 2011 2012 2013 %

Catalunya 45.460 79.1277 9.944 71.112 58.835 7,6

Cataluña 
Catalonia

88.876 48.443 66.473 67.907 57.294 7,4

Estado español 
Spain

128.862 153.412 142.268 168.130 107.679 14,0

Unión Europea  
European Union

Estats Units 560.921 547.673 550.311 479.739 506.086 65,7

Estados Unidos 
United States

Resta del món 18.499 10.728 23.354 39.149 40.312 5,2

Resto del mundo 
Rest of the world

TOTAL 842.618 839.383 862.350 826.037 770.206 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Estat Espanyol sense Catalunya - Estado español sin Cataluña - Spain no including Catalonia 
(2) Unió Europea sense Catalunya i Estat Espanyol
 
Unión Europea sin Cataluña y Estado Español 
European Union not including Catalonia or Spain

Estat espanyol  
(1)

Unió Europea 
(2)

168

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Pel.lícules exhibides a Catalunya. 2009-2013 
Películas exhibidas en Cataluña 
Films screened in Catalonia
 
Per nacionalitat de la productora principal
 
Por nacionalidad de la productora principal 
By nationality of chief producer

2009 2010 2011 2012 2013 %

Catalunya 136 141 123 98 121 13,2

Cataluña 
Catalonia

1 0 28 89 49 796 10,5

Estado español 
Spain

250 198 281 259 262 28,6

Unión Europea  
European Union

Estats Units 362 341 336 346 349 38,1

Estados Unidos 
United

States

Resta del món 80 70 81 68 87 9,5

Resto del mundo 
Rest o

f the world

TOTAL 930 838 915 868 915 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Estat Espanyol sense Catalunya - Estado español sin Cataluña - Spain no including Catalonia 
(2) Unió Europea sense Catalunya i Estat Espanyol
 
Unión Europea sin Cataluña y Estado Español 
European Union not including Catalonia or Spain

Estat espanyol

(1)

Unió Europea 
(2)

169

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Espectadors de cinema de Catalunya. 2009-2013 
Espectadores de cine de Cataluña 
Admissions in Catalonia
 
Per nacionalitat de la productora principal
 
Por nacionalidad de la productora principal 
By nationality of chief producer

2009 2010 2011 2012 2013 %

Catalunya 1.196.263 1.821.658 1.489.431 1.738.989 1.041.919 6,4

Cataluña 
Catalonia

2.331.723 788.977 1.476.184 1.782.697 1.081.247 6,6

Estado español 
Spain

3.070.306 3.631.082 2.987.599 3.790.616 1.966.078 12,1

Unión Europea  
European Union

Estats Units 15.620.135 14.026.441 13.727.114 10.646.928 11.186.242 68,6

Estados Unidos 
United

States

Resta del món 366.380 164.439 419.495 1.156.950 1.021.216 6,3

Resto del mundo 
Rest o

f the world

TOTAL 22.584.807 20.432.597 20.099.823 19.116.180 16.296.702 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Estat Espanyol sense Catalunya - Estado español sin Cataluña - Spain no including Catalonia 
(2) Unió Europea sense Catalunya i Estat Espanyol
 
Unión Europea sin Cataluña y Estado Español 
European Union not including Catalonia or Spain

Estat espanyol

(1)

Unió Europea 
(2)

170

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Recaptació de les sales de cinema de Catalunya. 2009-2013 
Recaudación de las salas de cine de Cataluña 
Gross Box Office revenues of cinemas in Catalonia
 
Per nacionalitat de la productora principal
 
Por nacionalidad de la productora principal 
By nationality of chief producer

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Catalunya 7.437,3 11.923,1 10.327,8 11.653,8 7.079,0 6,3

Cataluña 
Catalonia

15.054,6 5.081,1 9.713,4 12.831,8 7.477,5 6,7

Estado español 
Spain

19.479,3 24.352,3 20.337,6 25.930,0 13.560,8 12,2

Unión Europea  
European Union

Estats Units 103.757,9 98.926,0 93.576,9 73.158,5 75.957,4 68,1

Estados Unidos 
United States

Resta del món 2.345,9 1.067,8 2.919,1 8.257,3 7.419,8 6,7

Resto del mundo 
Rest of the world

TOTAL 148.075,0 141.350,3 136.874,9 131.831,4 111.494,5 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Estat Espanyol sense Catalunya - Estado español sin Cataluña - Spain no including Catalonia 
(2) Unió Europea sense Catalunya i Estat Espanyol
 
Unión Europea sin Cataluña y Estado Español 
European Union not including Catalonia or Spain

Estat espanyol

(1)

Unió Europea 
(2)

171

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

21. Sessions de cinema en català a Catalunya. 2009-2013 
Sesiones de cine en catalán en Cataluña 
Screenings of films in Catalan in Catalonia
 
Per tipus de versió
 
Por tipos de versión 
By type of version

2009 2010 2011 2012 2013 %

Originals en català 8.580 13.841 12.153 11.523 7.623 33,7

Original en catalán 
Original in Catalan

Doblades al català 12.090 10.789 16.251 27.675 14.169 62,6

Dobladas al catalán 
Dubbed in Catalan

Subtitulades en català 556 1.799 1.848 391 850 3,8

Subtituladas en catalán 
Subtitled in Catalan

TOTAL 21.226 26.429 30.252 39.589 22.642 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

22. Pel·lícules exhibides en català a Catalunya. 2009-2013 
Películas exhibidas en catalán en Cataluña 
Films screened in Catalan in Catalonia
 
Per tipus de versió
 
Por tipo de versión 
By type of version

2009 2010 2011 2012 2013 %

Originals en català 51 53 40 30 31 25,6

Original en catalán 
Original in Catalan

Doblades al català 78 68 66 75 61 50,4

Dobladas al catalán 
Dubbed in Catalan

Subtitulades en català 18 28 31 20 29 24,0

Subtituladas en catalán 
Subtitled in Catalan

TOTAL 140 149 129

(1) 120* 121* 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura  
(1) El total de llargmentratges no correspon a la suma aritmètica de les diferents versions.  
Un mateix llargmetratge pot ser projectat en versions diverses (original, doblada i subtitulada).  
El total de largometrajes no corresponde a la suma aritmética de las diferentes versiones.

Un mismo largometraje puede ser proyectado en versiones distintas (original, doblada y subtitulada).  
The total llargmentratges not correspond to the arithmetic sum of the different versions. 
The same feature can be designed in various versions (original, dubbed and subtitled).

172

 

AudiovisualAudiovisual – Audiovisual

 

  
 
 
 
 

  

23. Espectadors de cinema en català a Catalunya. 2009-2013 
Espectadores de cine en catalán en Cataluña 
Admissions to cinema in Catalan in Catalonia
 
Per tipus de versió
 
Por tipo de versión 
By type of version

2009 2010 2011 2012 2013 %

Originals en català 197.300 419.161 314.009 205.538 107.139 21,9

Original en catalán 
Original in Catalan

Doblades al català 367.901 288.928 418.833 635.855 370.992 75,9

Dobladas al catalán 
Dubbed in Catalan

Subtitulades en català 36.383 44.211 53.050 6.102 10.535 2,2

Subtituladas en catalán 
Subtitled in Catalan

TOTAL 601.584 752.300 785.892 847.495 488.666 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

24. Recaptació de cinema en català a Catalunya. 2009-2013 
Recaudación de cine en catalán en Cataluña 
Gross Box Office revenue of cinema in Catalan in Catalonia
 
Per tipus de versió
 
Por tipo de versión 
By type of version

Milers d'euros 
Miles de euros 
Thousand euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Originals en català 1.158,2 2.592,3 1.937,2 1.295,6 673,6 22,1

Original en catalán 
Original in Catalan

Doblades al català 2.046,0 1.662,6 2.662,1 3.950,3 2.300,3 75,6

Dobladas al catalán 
Dubbed in Catalan

Subtitulades en català 221,0 273,8 367,2 36,3 69,9 2,3

Subtituladas en catalán 
Subtitled in Catalan

TOTAL 3.425,2 4.528,7 4.966,5 7.294,3 3.043,9 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

173

 

LlibreLibro – Books

  
 
 
LLIBRE  
 
Les dades del sector del llibre s’obtenen a partir de la informació proporcionada per la Federació de  
Gremis d’Editors d’Espanya i per l’Agència Espanyola de l’ISBN.  
 
La Federació de Gremis d’Editors d’Espanya presenta les dades de producció, facturació i venda  
de les editorials catalanes i de la seva producció en català.  
 
L’Agència Espanyola de l’ISBN presenta les dades de producció a Catalunya i en català de les  
publicacions que sol·liciten l’assignació d’ISBN (International Standard Book Number), sistema  
numèric que permet identificar el títol i l’edició d’una obra publicada per una determinada editorial  
mitjançant l’adjudicació d’un número exclusiu.  
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Llibre:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/llibres

  
 
 
LIBRO  
 
Los datos del sector del libro se obtienen a partir de la información proporcionada por la  
Federación de Gremios de Editores de España y por la Agencia Española del ISBN.  
 
La Federación de Gremios de Editores de España presenta los datos de producción, facturación y  
venta de las editoriales catalanas y de su producción en catalán.  
 
La Agencia Española del ISBN presenta los datos de producción en Cataluña y en catalán de las  
publicaciones que solicitan la asignación de ISBN (International Standard Book Number), sistema  
numérico que permite identificar el título y la edición de una obra publicada por una determinada  
editorial mediante la adjudicación de un número exclusivo.
 
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito Llibre:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/llibres
 

  
 
 
BOOKS  
 
The data referring to books come from the information provided by the Spanish Association of  
Publishers Guilds and by the Spanish ISBN Agency.  
 
Spanish Association of Publishers Guilds provides key data in respect of production, turnover and  
sales of Catalan publishers, as well as their production in Catalan language.  
 
The Spanish ISBN Agency provides information on the titles published in Catalan language by  
Catalan publishers who apply for an ISBN. The ISBN (International Standard Book Number) is a  
numerical system that serves to identify the title and the edition of a work published by a particular  
imprint by a unique, exclusive number.  
 
More information available at:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/llibres

174

 

LlibreLibro – Books

  
 
 
Llibre –
Libro – Books  
 
 
01. Producció editorial a Catalunya. 2009-2013

Producción editorial en Cataluña.  
Publishing output in Catalonia.
 
 
02. Producció editorial a Catalunya. 2009-2013  
Per llengua de publicació
 
Producción editorial en Cataluña.  
Por lengua de publicación  
Publishing output in Catalonia.  
By language of publication
 
 
03. Producció editorial en format digital a Catalunya.2010-2013
 
Producción editorial en formato digital en Cataluña  
Publishing output in digital format in Catalonia.
 
 
04. Vendes al mercat interior de la producció editorial de Catalunya. 2009-2013  
Per canals de venda
 
Ventas al mercado interior de la producción editorial en Cataluña.  
Por canales de venta  
Domestic sales of publishing output in Catalonia.  
By sales channe  
 
05. Vendes al mercat interior de la producció editorial de Catalunya. 2009-2013  
Per temàtiques
 
Ventas al mercado interior de la producción editorial en Cataluña.  
Por temáticas  
Domestic sales of publishing output in Catalonia.  
By category
 
 
06. Despeses per drets d’autor de les editorials de Catalunya. 2009-2013  
Per destinació
 
Gastos por derechos de autor de las editoriales de Cataluña  
Por destinación  
Authors' royalties paid by Catalan publishing houses.  
By destination  
 
07. Treballadors del sector editorial a Catalunya. 2009-2013  
Per tipus
 
Trabajadores del sector editorial en Cataluña  
Por tipos  
People employed in the publishing sector in Catalonia.  
By type
 
 
08. Producció editorial en català a Catalunya. 2009-2013
 
Producción editorial en catalán en Cataluña  
Book productions in Catalan in Catalonia  

  
 
 

175

 

LlibreLibro – Books

  
 
09. Vendes al mercat interior de la producció editorial en català. 2009-2013  
Per temàtiques

Ventas al mercado interior de la producción editorial en catalán.  
Por temáticas  
Domestic sales of publishing output in Catalan.  
By category
 
 
10. Vendes al mercat interior de la producció editorial en català. 2009-2013

Per canals de venda  
Ventas al mercado interior de la producción editorial en catalán.  
Por canales de venta  
Domestic sales publishing output in Catalan.  
By sales outlet
 
 
11. Títols registrats a l’ISBN per les editorials catalanes. 2009-2013

Per províncies  
Títulos registrados por las editoriales catalanas.
 
Por províncies  
Titles registered by Catalan publishing houses.  
By province
 
 
12. Agents editors en català registrats a l’ISBN. 2009-2013

Per titularitat de l’agent editor  
Agentes editores en catalán registrados a ISBN  
Por titularidad del agente editor  
Publishers agents registered in ISBN in catalan  
By titularity of publishing agent
 
 
13. Títols registrats en català a l’ISBN. 2009-2013

Per titularitat de l’agent editor  
Títulos registrados en catalán a ISBN.  
Por titularidad del agente editor  
Titles registered in Catalan in ISBN.  
By titularity of publishing agent
 
 
14. Títols registrats en català a l’ISBN. 2009-2013

Per província, Balears, Comunitat Valenciana i resta de l’Estat espanyol  
Títulos registrados en catalán a ISBN.  
Por província, Baleares, Comunidad Valenciana y resto del Estado español  
Titles registered in catalan in ISBN.  
By province, Balearic Islands, Comunitat Valenciana and rest of Spain  
 
15. Títols registrats en català a l’ISBN. 2009-2013

Originals en català i traduccions  
Títulos registrados en catalán a ISBN.  
Originales en catalán y traducciones  
Titles registered in Catalan in ISBN.  
Originals in Catalan and translations
 
 
16. Títols registrats en català a l’ISBN. 2009-2013

Per matèries  
Títulos registrados en catalán a ISBN.  
Por materias  
Titles registred in Catalan in ISBN.  
By category

176

 

LlibreLibro – Books

  
 
 
17. Sol.licituds d’inscripció d’obres pel Registre de la Propitat Intel.lctual de Catalunya. 2009-2013  
Per provincies
 
Solicitudes de inscripción de obras por el Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña.  
Por provincias  
Applications for registration of Works by the Registry of Intellectual Property in Catalonia.  
By province
 
 
18. Sol.licituds d’inscripció d’obres all Registre de la Propitat Intel.lctual de Catalunya. 2009-2013  
Per tipus d’obres
 
Solicitudes de inscripción de obras al Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña.  
Por tipo de obra  
Requests for registration in the Register of works of Intellectual Property in Catalonia.  
By type of work
 

177

 

LlibreLibro – Books

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Producció editorial a Catalunya. 2009-2013 
Producción editorial en Cataluña 
Publishing output in Catalonia

2009 2010 2011 2012 2013

Facturació  
(1)
1.588,4 1.435,0 1.332,5 1.209,0 1.054,50

Facturación 
Turnover

Títols produïts 33.428 34.414 33.970 31.759 33446

Títulos producidos 
Titles produced

Títols vius en catàleg 175.110 188.988 200.458 213.800 244.825

Títulos vivos en el catálogo 
Titles in current catalogue

Exemplars editats (milions) 172 154 136 142 126

Ejemplares editados (millones) 
Published units (millions)

Font/Fuente/Source: Federación de Gremios Editores de España

(1) Vendes al mercat interior (Estat espanyol) a preu de tapa més IVA (milions d'euros)

  Ventas en el mercado interior (Estado español) a precio de tapa más IVA (millones de euros) 
Domestic sales (Spanish state) at cover price plus VAT

02. Producció editorial a Catalunya. 2009-2013 
Producción editorial en Cataluña 
Publishing output in Catalonia
 
Per llengua de publicació
 
Por lengua de publicación.  
By language of publication

2009 2010 2011 2012 2013 %

Català 
Catalán
8.548 8.571 8.406 8.497 8.747 26,2

Catalan

Castellà 
Castellano 
Spanish
23.259 24.307 22.881 20.114 21.755 65,0

Altres  
(1)

Otros 
Other
1.615 1.536 2.683 3.148 2.943 8,8

TOTAL 33.422 34.414 33.970 31.759 33.445 100,0

Font/Fuente/Source: Federación de Gremios Editores de España

(1) Inclou Euskera, Gallec i altres 
Incluye Euskera, Gallego y otros 
Includes Basque, Galician and other

178

 

LlibreLibro – Books

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Producció editorial en format digital a Catalunya. 2010-2013 
Producción editorial en formato digital en Cataluña 
Publishing output in digital format in Catalonia

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Títols editats en format digital 2.785 10.738 8.700 12.093 23,7 26,6 24,5 31,3

Títulos editados en formato digital 
Published titles in digital format

Títols digitalitzats del fons de catàleg 6.910 16.200 24.455 33.888 26,7 20,0 25,2 18,4

Títulos digitalizados del fondo de catálogo 
Digitized titles from the back-catalogue

Títols comercialitzats en format digital 6.453 13.476 22.440 27.897 25,2 25,9 41,0 22,8

Títulos comercializados en formato digital 
Commercialised titles in digital format

Facturació per venda de llibres en format digital

(1) 12,8 25,4 32,0 34,4 18,1 35,0 43,1 42,8

Facturación por venta de libros en formato digital 
Sales turnover of digital books

Font/Fuente/Source: Federación de Gremios Editores de España

(1) Milions d'euros - Millones de euros - Million euros

 % Catalunya / Espanya

179

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Vendes al mercat interior de la producció editorial de Catalunya 
(1)
. 2009-2013

Ventas al mercado interior de la producción editorial de Cataluña 
Domestic sales of publishing output in Catalonia
 
Per canals de venda
 
Por canales de venta 
By sales channel

Milions d'euros 
Millones de euros 
Millions euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Llibreries 434,4 425,9 447,3 412,4 359,7 39,1

Librerías-Bookshops

Cadenes de llibreries 244,5 252,9 255,3 232,9 189,0 22,1

Cadenas de librerias 
Chain of bookshops

Grans superficies 184,2 159,6 147,1 137,4 106,2 13,0

Grandes superfícies-Superstores

Quioscs-Quioscos-Kiosks 208,4 157,8 97,4 80,0 64,7 7,6

Empreses/Institucions públiques i privades 124,8 112,5 119,3 107,1 106,9 10,2

Empresas/Instituciones públicas y privadas 
Private companies/Public and private institutions

Biblioteques-Bibliotecas-Libraries16,7 3,9 3,8 4,4 4,2 0,4

Venda a crèdit i venda telefònica 153,2 135,9 89,0 90,2 77,2 8,6

Venta a crédito y venta telefónica 
Credit sales and tele sales

Particulars (correu) + suscripció 67,7 57,1 37,1 26,3 25,8 2,5

Particulares (correo) + suscripción 
Individuals (post) + subscription

Particulars (clubs) + Internet 104,6 99,9 90,5 84,4 68,7 8,0

Particulares (clubs) + internet 
Individuals (clubs) + internet

Altres canals 49,9 29,6 45,6 33,9 52,1 3,2

Otros canales-Other channels

TOTAL 1.588,4 1.435,0 1.332,4 1.209,0 1.054,5 114,7

Font/Fuente/Source:Federación de Gremios Editores de España

(1) Vendes al mercat interior (Estat espanyol) a preu de tapa més IVA 
Ventas en el mercado interior (Estado español) a precio de tapa más IVA  
Domestic sales (Spanish state) at cover price plus VAT

180

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Vendes al mercat interior de la producció editorial de Catalunya 
(1)
. 2009-2013

Ventas al mercado interior de la producción editorial de Cataluña 
Domestic sales of publishing output in Catalonia
 
Per temàtiques
 
Por temáticas 
By category

Milions d'euros 
Millones de euros 
Millions euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Literatura 579,9 485,8 418,5 460,6 370,8 35,2

Literatura-Literature

Infantil i juvenil 191,6 214,8 205,4 185,3 173,5 16,5

Infantil y juvenil 
Children books

Text no universitari 185,2 195,3 176,9 183,3 156,0 14,8

Texto no universitario 
Non-university textbook

Universitari i Tècnic/científic 44,7 45,8 58,8 31,1 27,2 2,6

Universitario i Técnico/científico 
University and Technical/scientific

Divulgació general 207,1 192,2 161,6 119,7 114,8 10,9

Divulgación general 
General interest

Diccionaris/Enciclopèdies 60,0 48,4 50,1 34,3 28,9 2,7

Diccionarios/Enciclopédias 
Dictionaries/Encyclopadedias

Còmic-Cómics-Comics 74,4 81,4 90,3 52,2 44,6 4,2

Ciències socials i humanitats 104,0 85,5 74,7 53,8 53,2 5,0

Ciencias Sociales y humanidades 
Social scienes and humanities

Llibres pràctics 93,0 64,9 73,0 72,0 70,3 6,7

Libros prácticos 
Practical books

Altres-Otros-Other 48,5 21,0 23,2 16,7 15,3 1,5

TOTAL 1.588,4 1.435,0 1.332,5 1.209,0 1.054,6 100,0

Font/Fuente/Source:Federación de Gremios Editores de España

(1) Vendes al mercat interior (Estat espanyol) a preu de tapa més IVA 
Ventas en el mercado interior (Estado espanyol) a precio de tapa más IVA  
Domestic sales (Spanish state) at cover price plus VA

T

181

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Despeses per drets d'autor de les editorials de Catalunya. 2009-2013 
Gastos por derechos de autor de las editoriales de Catalunya 
Authors' royalties paid by Catalan publishing houses
 
Per destinació
 
Por destinación 
By destination
Milions d'euros

Millones de euros 
Millions euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Pagaments a Espanya 64,1 53,4 48,7 45,9 39,8 43,4

Pagos a España 
Payments in Spain

Pagaments a l'estranger 53,9 49,7 60,0 53,0 51,9 56,5

Pagos al estrangero 
External payments

TOTAL 118,0 103,2 108,6 98,9 91,8 100,0

Font/Fuente/Source: Federación de Gremios Editores de España

07. Treballadors del sector editorial a Catalunya. 2009-2013 
Trabajadores del sector editorial en Catalunya 
People employed in the publishing sector in Catalonia
 
Per tipus
 
Por tipo 
By type

2009 2010 2011 2012 2013 %

Producció 1.505 1.534 1.494 1.412 1.388 33,4

Producción 
Production

Comercial 1.914 1.915 1.887 1.716 1.288 31,0

Comercial 
Sales

Administrativa 1.693 1.820 1.794 1.687 1.378 33,2

Administrativa 
Administrative

Comerç exterior 120 120 115 92 97 2,3

Comercio exterior 
External trade

TOTAL 5.232 5.389 5.290 4.907 4.151 100,0

Font/Fuente/Source: Federación de Gremios Editories de España

182

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. Producció editorial en català a Catalunya. 2009-2013

Producción editorial en catalán en Cataluña 
Book production in Catalan in Catalonia

2 0 0 92 0 1 02 0 1 12 0 1 22 0 1 3

Empreses 
(1)
87 83 85 86 67

Empresas 
Firms

Facturació

(2) 249,8 239,7 242,4 221,5 203,9

Facturación 
Turnover

Títols produïts 8.548 8571 8.406 8.497 8.747

Títulos producidos 
Titles produced

Títols vius en catàleg 57.217 58.840 63.320 66.112 74.772

Títulos vivos en catálogo 
Titles in current catalogue

Font/Fuente/Source:Federación de Gremios Editores de España i Associació d'Editors en Llengua Catalana

(1) Editorials associades a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana domiciliades a Catalunya 
Editoriales asociadas a la Associació d'Editors en Llengua Catalana domiciliadas en Cataluña 
Publishers joining the Catalan Publishers Association and established in Catalonia
 
(2) Vendes al mercat interior (Estat espanyol) a preu tapa més IVA (milions d'euros)
 
Ventas en el mercado interior (Estado español) a precio tapa más IVA (millones de euros) 
Domestic sales (Spain) at cover price plus VAT (millions euros)

183

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Vendes al mercat interior de la producció editorial en català 
(1)
. 2009-2013

Ventas al mercado interior de la producción editorial en catalán 
Domestic sales of publishing output in Catalan
 
Per temàtiques
 
Por temáticas
Milions d'euros

By category Millones de euros

Millions euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Literatura 49,1 40,0 46,0 42,3 45,1 22,1

Literatura-Literature

Infantil i juvenil 41,9 44,1 44,5 38,7 38,5 18,9

Infantil y juvenil 
Children books

Text no universitari 108,2 109,9 101,8 104,6 87,4 42,8

Texto no universitario 
Non-university textbook

Universitari i Tècnic/científic 3,7 2,9 1,4 0,9 0,3 0,1

Universitario y Técnico/científico 
University and Technical/scientific

Ciències Socials i humanitats 10,3 10,7 14,3 9,7 9,5 4,7

Ciencias sociales y humanidades 
Socials science and humanities

Llibres pràctics 6,1 6,2 5,3 4,2 3,1 1,5

Libros prácticos 
Practical books

Divulgació general 5,1 5,1 6,4 6,0 5,9 2,9

Divulgación general 
General interest

Diccionaris/Enciclopèdies 20,4 17,6 16,0 12,8 11,9 5,8

Diccionarios enciclopédicos 
Dictionaries/Encyclopaedias

Còmic-Cómics-Comics 0,8 1,0 4,0 1,2 1,2 0,6

Altres-Otros-Other 4,3 2,2 2,8 1,4 1,1 0,5

TOTAL 249,9 239,6 242,4 221,5 204,0 100,0

Font/Fuente/Source: Federación de Gremios Editores de España

(1) Vendes al mercat interior (Estat espanyol) a preu tapa més IVA 
Ventas en el mercado interior (Estado espanyol) a precio tapa más IVA 
Domestic sales (Spanish state) at cover price plus VAT

184

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Vendes al mercat interior de la producció editorial en català 
(1)
. 2009-2013

Ventas al mercado interior de la producción editorial en catalán 
Domestic sales of publishing output in Catalan
 
Per canals de venda
 
Por canales de venta 
By sales outlet

Milions d'euros 
Millones de euros 
Millions d'euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Llibreries 111,5 114,1 120,7 105,8 86,2 42,2

Librerías-Bookshops

Cadenes de llibreries 33,6 32,0 30,5 22,8 22,7 11,1

Cadenas de librerias 
Chain of bookshops

Grans superficies 11,0 9,2 10,5 8,8 8,7 4,3

Grandes superfícies 
Superstores

Quioscs-Quioscos-Kiosks 4,9 2,1 1,4 0,1 0,1 0,1

Empreses/Institucions públiques i privades 56,7 51,8 53,7 51,7 54,1 26,5

Empresas/Instituciones públiques y privadas 
Private companies/Public and private institutions

Biblioteques 4,2 2,5 1,7 2,0 2,0 1,0

Bibliotecas 
Libraries

Venda a crèdit i venda telefònica 15,0 19,1 16,6 23,6 16,8 8,3

Venta a crédito y venta telefónica 
Credit sales and telefon sales

Particulars (correu) 1,0 1,1 0,3 0,2 0,0 0,0

Particulares (correo) 
Individuals (post)

Particulars (clubs) i internet 5,7 4,6 4,4 2,5 2,0 1,0

Particulares (clubs) e internet 
Individuals (clubs) and internet

Altres canals 6,3 3,2 2,5 4,2 11,3 5,6

Otros canales-Other channels

TOTAL 249,8 239,7 242,4 221,5 204,0 100,0

Font/Fuente/Source: Federación de Gremios Editores de España

(1) Vendes al mercat interior (Estat espanyol) a preu tapa més IVA 
Ventas en el mercado interior (Estado español) a precio tapa más IVA  
Domestic sales (Spanish state) at cover price plus VAT

185

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

11. Títols registrats a l'ISBN per les editorials catalanes. 2009-2013 
Títulos registrados por las editoriales catalanas 
Titles registered by Catalan publishing houses
 
Per provincies
 
Por provincias 
By province

2009 2010 2011 2012 2013 %

Barcelona 30.856 28.778 30.847 26.071 25.453 96,2

Girona 413 619 695 360 248 0,9

Lleida 332 472 334 229 283 1,1

Tarragona 480 760 988 637 471 1,8

CATALUNYA 32.081 30.629 32.864 27.297 26.455 100,0

Font/Fuente/Source: Agència Espanyola de l'ISBN

12. Agents editors en català registrats a l'ISBN. 2009-2013 
Agentes editores en catalán de Cataluña 
Publishers agents in catalan in Catalonia
 
Per titularitat de l'agent editor
 
Por titularidad del agente editor 
By titularity of publishing agent

2009 2010 2011 2012 2013 %

--1310 , 2

679740 , 8

29 30 47 23 19 3,9

25 23 32 25 28 5,7

576310 , 2

353 326 483 441 437 89,2

418 393 578 502 490 100,0

Administració de l'Estat 
Administración del Estado 
State Administration

Generalitat-Autonomous Government

Administració local 
Administración local-
Local authority

Editoriales privadas 
Private publishing houses

TOTAL

Font/Fuente/Source: Agència Espanyola de l'ISBN

Institucions educatives i culturals públiques 
Instituciones educativas y culturales públicas 
Public educational and cultural institutions

Autor-editor 
Autor-editor-
Author-publisher

Editorials privades

186

 

LlibreLibro – Books

 

  
 

  
 
 
 

13. Títols registrats en català a l'ISBN. 2009-2013 
Títulos registrados en catalán en Cataluña 
Titles registered in Catalan in Catalonia
 
Per titularitat de l'agent editor
 
Por titularidad del agente editor 
By titularity of publishing agent

2009 2010 2011 2012 2013 %

Administració de l'Estat 451610 , 0

Administración del Estado 
State Administration

Generalitat-

Autonomous Government 146 186 261 57 24 0,3

Administració local 292 273 234 206 146 1,8

Administración local-Local authority

Institucions educatives i culturals públiques 395 436 510 352 533 6,7

Instituciones educativas y culturales públicas 
Public educational and cultural institutions

Autor-editor 464 477 432 342 320 4,0

Autor-editor-Author-publisher

Editorials privades 9.225 9.371 11.398 8.363 6.896 87,1

Editoriales privadas 
Private publishing houses

TOTAL 10.526 10.748 12.836 9.326 7.920 100,0

Font/Fuente/Source: Agència Espanyola de l'ISBN

14. Títols registrats en català a l'ISBN. 2009-2013 
Títulos registrados en catalán 
Titles registered in catalan
 
Per província, Balears, Comunitat Valenciana i resta de l'Estat espanyol
 
Por provincia, Baleares, Comunidad Valenciana y resto del Estado español 
By province, Balearic Islands, Comunitat Valencia and the rest of Spain

2009 2010 2011 2012 2013 %

Barcelona 7.551 7.052 8.149 6.773 5.934 74,9

Girona 275 278 250 206 157 2,0

Lleida 227 318 231 159 195 2,5

Tarragona 233 460 710 304 205 2,6

Balears 390 385 271 206 219 2,8

Comunitat Valenciana 720 665 1.260 429 343 4,3

Madrid 907 1.373 1.049 1.103 735 9,3

Resta de l'Estat espanyol 223 217 230 146 132 1,7

Resto del Estado español 
Rest of Spain

TOTAL 10.526 10.748 12.150 9.326 7.920 100,0

Font/Fuente/Source: Agència Espanyola de l'ISBN

187

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

15. Títols registrats en català a l'ISBN. 2009-2013 
Títulos registrados en catalán 
Titles registered in Catalan
 
Originals en català i traduccions
 
Originales en catalán y traducciones 
Originals in Catalan and translations

2009 2010 2011 2012 2013 %

Originals en català 8.007 8.235 9.402 6.745 5.881 74,3

Originales en catalán 
Originals in catalan

Traduccions 2.519 2.513 2.748 2.581 2.039 25,7

Traducciones-Translations

        Castellà-Castellano-Spanish 66

5 851 1.151 940 693 8,8

        Anglès-Inglés-English 821 682 759 753 725 9,2

       Francès-Francés-French 332 325 258 269 202 2,6

        Alemany-Alemán-German 128 112 148 137 120 1,5

        Altres-Otros-Other 573 543 432 482 199 2,5

TOTAL 10.526 10.748 12.150 9.326 7.920 100,0

  
Font/
Fuente/Source: Agència Espanyola de l'ISBN

16. Títols registrats en català a l'ISBN. 2009-2013 
Títulos registrados en catalán a ISBN 
Titles registered in Catalan in ISBN
 
Per matèries
 
Por materias 
By category

2009 2010 2011 2012 2013 %

Literatura-Literatura-Literature1.818 2.090 2.584 1.951 1.786 22,6

Literatura infantil i juvenil 2.577 2.708 2.768 2.415 1.884 23,8

Literatura infantil y juvenil 
Literature for children

Ciència i tècnica 367 406 467 354 349 4,4

Ciencia y técnica 
Science and technolog

y

Ciències socials i humanes 2.388 2.386 3.154 2.033 1.693 21,4

Ciencias sociales y humanas 
Social science and humanities

Ensenyament 3.027 2.785 2.542 2.566 2.014 25,4

Enseñanza-Education

Altres-Otros-Other 349 373 635 7 194 2,4

TOTAL 10.526 10.748 12.150 9.326 7.920 100,0

Font

/Fuente/Source: Agència Espanyola de l'ISBN

188

 

LlibreLibro – Books

 

  
 
 
 

  

17. Sol·licituds d’inscripció d’obres pel Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.  
2009-2013

Per províncies 
Por provincias 
By province

2009 2010 2011 2012 2013

6.498 5.485 5.346 5.071 4.924

563 595 561 418 397

189 168 165 183 181

529 633 554 624 666

TOTAL 7.779 6.881 6.626 6.296 6.168

Font/Fuente/Source: Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Solicitudes de inscripción de obras por el Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña. 2009-2013 
Applications for registration of works by the Registry of Intellectual Property in Catalonia. 2009-2013

18. Sol·licituds d’inscripció d’obres al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya. 
2009-2013

Per típus d'obra 
Por tipo de obra 
By type of work

2009 2010 2011 2012 2013

4.801 4.499 4.617 4.257 4157

1.578 1.435 1.146 1.229 1120

276 202 310 245 225

76 56 58 52 53

837 543 351 442 552

11 15 38 12 13

67 80 103 57 45

71 1 3 2 2

-7--1

126 - - - -

TOTAL 7.779 6.848 6.626 6.296 6.168

Font/Fuente/Source: Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya

Literaries-Literarias-Literary

Musicals-Musicales-Music

Teatrals-Teatrales-Theater

Audiovisuals-Audiovisuales-Audiovisual

Solicitudes de inscripción de obras en el Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña. 2009-2013 
Requests for registration in the Register of works of Intellectual Property in Catalonia. 2009-2013

Pintures, dibuix, còmics i fotografies

Dissenys d'arquitectura o d'enginy i obres plàstiques

Programes d’ordinador

Bases de dades-Bases de datos-Databases

Telemàtiques-Telemáticas-Telematics

Anul·lades i altres

Pinturas, dibujo, cómics y fotografías 
Paintings, drawings, comics and pictures

Diseños de arquitectura o de ingenio y obras plásticas 
Architectural or engineering designs and visual works

Programas de ordenador-Computer programs

Anuladas y otras-Cancellations and other

189

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  
 
 
ARTS ESCÈNIQUES  
 
 
L’Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ ha estat elaborada a partir dels teatres  
que compleixen la definició següent: equipament permanent amb les condicions tècniques  
necessàries per a la representació d’obres escèniques que té coma ús principal la programació  
d’espectacles escènics i que programa anualment un mínim de 5 representacions repartides en el  
decurs de l’any.  
 
Per a les companyies de teatre i dansa els criteris mínims d’estabilitat i professionalitat són: un  
mínim de tres anys produint i/o representant les seves produccions i un mínim de cinc  
representacions retribuïdes al llarg de l’any.  
 
Per les companyies de circ els criteris mínims d’estabilitat i professionalitat són: els artistes de les  
companyies han de tenir un mínim de tres anys d’activitat professional i que hagin realitzat un  
mínim de quinze representacions retribuïdes a l’any.  
 
L’any 2009 es va revisar la metodologia per ajustar l’estimació de les variables d’ingressos,  
despeses i personal de les companyies sense comptabilitat pròpia i que estan integrades dins  
d’una sala d’arts escèniques.  

El Departament de Cultura agraeix la col·laboració de totes les sales i companyies enquestades a  
l’hora de respondre el qüestionari.  
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Arts escèniques i  
musicals
:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arts_esceniques_i_musicals  
 

190

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  
 
 
ARTES ESCÉNICAS  
 
 
La Estadística de artes escénicas. Salas de teatro, danza i circo ha sido elaborada a partir de los  
teatros que cumplen con la definición siguiente: equipamiento permanente con las condiciones  
técnicas necesarias para la representación de obras escénicas, que tiene como uso principal la  
programación de espectáculos escénicos y que programa anualmente un mínimo de 5  
representaciones repartidas a lo largo del año.  
 
Para las compañías de teatro y danza los criterios mínimos de estabilidad y profesionalidad son: un  
mínimo de tres años produciendo y/o representando sus producciones y un mínimo de cinco  
representaciones retribuidas durante el año.  
 
Para las compañías de circo los criterios mínimos de estabilidad y profesionalidad son: los artistas  
de las compañías deben tener un mínimo de tres años de actividad profesional y que hayan  
realizado un mínimo de quince representaciones retribuidas durante el año.  
 
En 2009 se revisó la metodología para ajustar la estimación de las variables de ingresos, gastos y  
personal de las compañías sin contabilidad propia y que están integradas en una sala de artes  
escénicas.  
 
El Departamento de Cultura agradece la colaboración de todas las sales y compañías encuestadas  
a la hora de responder el cuestionario.  
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito Arts  
escèniques i musicals
:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arts_esceniques_i_musicals

 

191

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  
 
 
PERFORMING ARTS  
 
 
The statistics for theatres have been compiled of the theatres that satisfy the following definition: a  
permmanent venue with the necessary technical facilities for the performance of stage works, the  
principal use of which is the presentation of stage shows, with an annual programme of at least 5  
performance over the course of the year.  
 
Minimal stability and professionalism criteria for theatre and dance companies are: three years  
producing and performing their own plays and five paid performances per year.  
 
The criteria of stability and professionality for circus companies are: their artists must have a  
minimum of three years of professional activity and the companies must have performed a minimum  
of fifteen paid performances during the current year.  
 
In 2009 methodology has been revised to adjust the estimated budget variables for those  
companies integrated into a theater.  
 
The Department of Culture appreciates the collaboration of the theatres and companies in  
completing the survey.
 
 
More information available at:
 
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/arts_esceniques_i_musicals

 

192

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  
 
 
Arts escèniques -
Artes escénicas - Performing arts  
 
 
01. Dades clau del Teatre Nacional de Catalunya. 2009-2013

Datos clave del Teatro Nacional de Cataluña.  
Key date on National Theatre of Catalonia.
 
 
02. Produccions al Teatre Nacional de Catalunya. 2013  
Per gènere.
 
Producciones en el Teatro Nacional de Cataluña.  
Por géneros.  
Productions at the National Theatre of Catalonia.  
By genre  
 
03. Teatres de Catalunya. 2009-2013  
Per comarques.
 
Teatros de Cataluña.  
Por comarcas.  
Theatres of Catalonia.  
By region.
 
 
04. Teatres de Catalunya. 2009-2013  
Per any d’inauguració
 
Teatros de Cataluña  
Por año de inauguración  
Theatres of Catalonia  
By year of opening  
 
 
05. Teatres de Catalunya. 2009-2013  
Per aforament de la sala principal
 
Teatros de Cataluña  
Por aforo de la sala principal  
Theatres of Catalonia  
By capacity of principal auditorium.
 
 
06. Teatres de Catalunya. 2009-2013  
Per titularitat del teatre
 
Teatros de Cataluña  
Por titularidad del teatro  
Theatres of Catalonia  
By titularity of the theatre  
 
07. Representacions d’arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013  
Per gènere
 
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña  
Por género  
Stage performances in the theatres of Catalonia  
By genre
 
 
 

193

 

  
Arts escèniques
Artes escénicas – Permorming arts

  
 
 
08. Representacions d’arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013

Per titularitat del teatre  
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña  
Por titularidad del teatro  
Stage performances in the theatres of Catalonia  
By titularity of the theatre  
 
09. Representacions d’arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013

Per procedència de la companyia  
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña  
Por procedencia de la compañía  
Stage performances in the theatres of Catalonia  
By origin of the company
 
 
10. Representacions d’arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013

Pel tipus de participació del teatre en la producció  
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña  
Por el tipo de participación del teatro en la producción  
Stage performances in the theatres of Catalonia  
By type of participation by the theatre in the production  
 
11. Representacions d’arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013

Per tipus de creació  
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña  
Por tipo de creación  
Stage performances in the theatres of Catalonia  
By type of production  
 
12. Representacions d’arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013

Per llengua de l’espectacle  
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña  
Por lengua del espectáculo  
Stage performances in the theatres of Catalonia  
By language of the performance
 
 
13. Assistència a les representacions d’arts escèniques programades als

teatres de Catalunya. 2009-2013  
Entrades venudes i invitacions
 
Asistencia a las representaciones de artes escénicas programadas en los  
teatros de Cataluña  
Entradas vendidas e invitaciones  
Audience at stage performances in the theatres of Catalonia  
Sales tickets and complimentary tickets
 
 
 
 
 
 
 
 

194

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  
 
 
14. Recaptació de les representacions d’arts escèniques dels teatres

de Catalunya. 2009-2013  
Per titularitat del teatre
 
Recaudación de las representaciones de artes escénicas de los teatros  
de Cataluña.  
Por titularidad del teatro  
Taking of stage performances in the theatres of Catalonia  
By titularity of the theatre
 
 
15. Ingressos dels teatres de Catalunya. 2009-2013

Per concepte d’ingrés  
Ingresos de los teatros de Cataluña  
Por concepto de ingreso  
Income of the theatres of Catalonia  
By source of income
 
 
16. Despeses dels teatres de Catalunya. 2009-2013

Per concepte de despesa  
Gastos de los teatros de Cataluña  
Por concepto de gasto  
Expenditure of the theatres of Catalonia  
By nature of expenditure  
 
17. Treballadors dels teatres de Catalunya. 2009-2013

Per tipus de treball  
Trabajadores de los teatros de Cataluña  
Por tipo de trabajo  
Staff of the theatres of Catalonia  
By type of work  
 
18. Companyies d’arts escèniques de Catalunya. 2009-2013

Per tipus de companyia  
Compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por tipo de compañía  
Scenic arts companies of Catalonia  
By type of company
 
 
19. Companyies d’arts escèniques de Catalunya. 2009-2013

Per any de fundació  
Compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por año de fundación  
Scenic arts companies of Catalonia  
By year of foundation
 
 
20. Espectacles presentats per les companyies d’arts escèniques de Catalunya.

2009-2013  
Per tipus de companyia
 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por tipo de compañía  
Productions by scenic arts companies of Catalonia  
By type of company
 

195

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  
 
 
21. Espectacles presentats per les companyies d’arts escèniques de Catalunya.

2009-2013  
Per tipus de creació
 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por tipo de creación  
Productions by scenic arts companies of Catalonia  
By type of production
 
 
22. Espectacles presentats per les companyies d’arts escèniques de Catalunya.

2009-2013  
Segons l’any de producció
 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Según el año de producción  
Productions by scenic arts companies of Catalonia  
By year of production
 
 
23. Espectacles presentats per les companyies d’arts escèniques de Catalunya.

2009-2013  
Per lloc d’estrena
 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por lugar de estreno  
Productions by scenic arts companies of Catalonia  
By place of premiere
 
 
24. Espectacles presentats per les companyies d’arts escèniques de Catalunya

2009-2013  
Per coproducció o no de l’espectacle
 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por coproducción o no del espectáculo  
Productions by scenic arts companies of Catalonia  
By co-production or not of the show
 
 
25. Espectacles presentats per les companyies d’arts escèniques de Catalunya.

2009-2013  
Per gènere
 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por géneros  
Productions by scenic arts companies of Catalonia  
By genre
 
 
26. Espectacles presentats per les companyies d’arts escèniques de Catalunya

2009-2013  
Per llengua
 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por lengua  
Productions by scenic arts companies of Catalonia  
By language
 
 
 
 
 

196

 

  
Arts escèniques
Artes escénicas – Permorming arts

  
 
 
27. Espectacles presentats per les companyies d’arts escèniques de Catalunya.

2009-2013  
Per trams de cost de producció
 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por tramos de coste de producción  
Productions by scenic arts companies of Catalonia  
By production costs
 
 
28. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per tipus de companyia
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por tipo de compañía  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By type of company
 
 
29. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per tipus de creació
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por tipo de creación  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By type of production  
 
30. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per lloc de representació
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por lugar de representación  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By place of performance
 
 
31. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per gènere
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por géneros  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By genre
 
 
32. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per llengua
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por lengua  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By language
 
 
 
 

197

 

  
Arts escèniques
Artes escénicas – Permorming arts

  
 
 
33. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per any d’estrena de l’espectacle
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por año de estreno del espectáculo  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By year of premiere
 
 
34. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per trams de caixet
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por tramos de cachés  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By appearance fee
 
 
35. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per nombre d’actors a l’escenari
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por número de actores en el escenario  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By number of performers on stage  
 
36. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2007-2011  
Per municipis de Catalunya
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por municipios de Cataluña  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By municipality in Catalonia  

37. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de  
Catalunya. 2007-2011  
Per municipis de la resta d’Espanya
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por municipios del resto de España  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By municipality in rest of Spain

  
38. Representacions realitzades per les companyies d’arts escèniques de  
Catalunya. 2007-2011  
Per mesos

Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por meses  
Performances by scenic arts companies of Catalonia  
By month
 
 
 
 

198

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  
 
 
39. Representacions a l’estranger de les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per gènere.
 
Representaciones en el extranjero de las compañías de artes escénicas  
Cataluña  
Por género.  
Abroad performances of scenic arts companies of Catalonia  
By genre.
 
 
40. Representacions a l’estranger de les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2009-2013  
Per zona geogràfica.
 
Representaciones en el extranjero de las compañías de artes escénicas  
Cataluña.  
Por zona geográfica.  
Abroad performances of scenic arts companies of Catalonia  
By geographical area.
 
 
41. Representacions a l’estranger de les companyies d’arts escèniques de

Catalunya. 2007-2011  
Per països
 
Representaciones en el extranjero de las compañías de artes escénicas de  
Cataluña  
Por países  
Performances abroad by scenic arts companies of Catalonia  
By country
 
 
42. Ingressos de les companyies d’arts escèniques de Catalunya 2009-2013

Per concepte d’ingrés  
Ingresos de las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por concepto de ingreso  
Income of scenic arts companies of Catalonia  
By source of income  
 
43. Despeses de les companyies d’arts escèniques de Catalunya 2009-2013

Per concepte de despesa  
Gastos de las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por concepto de gasto  
Expenditure of scenic arts companies of Catalonia  
By nature of expenditure
 
 
44. Treballadors de les companyies d’arts escèniques de Catalunya 2009-2013

Per tipus de treball  
Trabajadores de las compañías de artes escénicas de Cataluña  
Por tipo de trabajo  
Staff of scenic arts companies of Catalonia  
By type of work
 

199

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

01. Dades clau del Teatre Nacional de Catalunya. 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

(1)

26 22 19 17 23

495 454 404 395 316

170.588 156.342 139.499 132.068 107.777

73,7 73,7 77 72,2 66,1

155 155 144 132 117

Staff

16.728 14.711 12.741 13.127 9.682

Budget

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Dades provisonals-Datos provisionales-Provisional data

% de ocupación 
% of audience

Personal

Pressupuesto

Personal

Pressupost (mil·lers d'euros)

Datos clave del Teatro Nacional de Cataluña.  
Key date of National Theatre of Catalonia.

Representacions

Produccions

Espectadors

% d'ocupació

Producciones 
Productions

Representaciones 
Representations

Espectadores 
Spectators

  
 
 
 
 
 

02. Produccions al Teatre Nacional de Catalunya. 2013

Per gènere 
Por géneros

Produccions Funcions Aforaments Espectadors % d'ocupació

13 261 137.973 90.467 65,5

21 59 . 8 0 0 4 . 5 3 6 46,3

8 40 15.223 12.774 83,9

23 316 163.006 107.777 66,1

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Teatre musical

TOTAL

Teatro musical-Musical theater

Producciones en el Teatro Nacional de Cataluña.

By genre

Dansa-Danza-Dance

Productions at the National Theatre of Catalonia.

Teatre

Danza-Dance

Teatro-Theater

  
 

200

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

Teatres de Catalunya. 2009-2013 
Teatros de Cataluña 
Theatres of Catalonia
 
Per comarques
 
Por comarcas 
By region

2009 2010 2011 2012 2013 %

A l t C a m p 222221 , 3

A l t E m p o r d à 222221 , 3

Alt Penedès 111110 , 6

A l t U r g e l l 111110 , 6

Alta Ribagorça ------

A n o i a 222221 , 3

Bages 444442 , 5

B a i x C a m p 334442 , 5

B a i x E b r e 111110 , 6

B a i x E m p o r d à 555553 , 1

Baix Llobregat 13 13 14 14 15 9,4

Baix Penedès 111110 , 6

Barcelonès 38 43 48 53 53 33,1

Berguedà 111110 , 6

Cerdanya ------

C o n c a d e B a r b e r à ------

G a r r a f 111110 , 6

Garrigues ------

G a r r o t x a 111110 , 6

G i r o n è s 444553 , 1

M a r e s m e 445553 , 1

Montsià 1 1 - - --

Noguera 111110 , 6

O s o n a 233331 , 9

P a l l a r s J u s s à ------

P a l l a r s S o b i r à ------

P l a d e l ' E s t a n y 222231 , 9

P l a d ' U r g e l l 111110 , 6

P r i o r a t ------

R i b e r a d ' E b r e 111110 , 6

R i p o l l è s 111110 , 6

S e g a r r a 111110 , 6

S e g r i à 344442 , 5

S e l v a 332121 , 3

Solsonès 111110 , 6

Tarragonès 554453 , 1

T e r r a A l t a ------

U r g e l l 221110 , 6

V a l d ' A r a n ------

Vallès Occidental 19 18 18 19 19 11,9

Vallès Oriental 14 13 13 13 13 8,1

CATALUNYA 141 146 150 156 160 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

03.

  

201

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

04. Teatres de Catalunya. 2009-2013 
Teatros de Cataluña 
Theatres of Catalonia
 
Per any d'inauguració
 
Por año de inauguración 
By year of opening

2009 2010 2011 2012 2013 %

Anterior a 1970 31 30 31 30 30 18,8

Anterior a 1970 
Before to 1970

De 1970 a 1979 544442 , 5

De 1970 a 1979 
Since 1970 to 1979

De 1980 a 1989 21 20 16 16 16 10,0

De 1980 a 1989 
Since 1980 to 1989

De 1990 a 1999 50 52 48 48 48 30,0

De 1990 a 1999 
Since 1990 to 1999

Posterior a 2000 34 40 51 58 62 38,8

Posterior a 2000

After 2000 
 
TOTAL 141 146 150 156 160 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

 

05. Teatres de Catalunya. 2009-2013 
Teatros de Cataluña 
Theatres of Catalonia
 
Per aforament de la sala principal
 
Por aforo de la sala principal 
By capacity of principal auditorium

2009 2010 2011 2012 2013 %

Fins a 150 butaques 15 15 18 21 21 13,1

Hasta 150 butacas 
Up to 150 seats

De 151 a 300 butaques 32 31 29 31 32 20,0

De 151 a 300 butacas 
Since 151 to 300 seats

De 301 a 500 butaques 41 43 50 51 52 32,5

De 301 a 500 butacas 
Since 301 to 500 seats

De 501 a 1.000 butaques 39 41 37 40 42 26,3

De 501 a 1.000 butacas 
Since 501 to 1,000 seats

Més de 1.000 butaques 14 16 16 13 13 8,1

Más de 1.000 butacas 
1,000 seats and over

TOTAL 141 146 150 156 160 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  

202

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

06. Teatres de Catalunya. 2009-2013 
Teatros de Cataluña 
Theatres of Catalonia
 
Per titularitat del teatre
 
Por titularidad del teatro 
By titularity of the theatre

2009 2010 2011 2012 2013 %

Pública 92 104 104 106 110 68,8

PúblicaPublic

Empreses privades 30 33 38 41 41 25,6

Empresas privadas 
Private companies

Associacions i fundacions 1 998995 , 6

Asociaciones y fundaciones

Associations and foundations

TOTAL 141 146 150 156 160 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

 

07. Representacions d'arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña 
Stage performances in theatres of Catalonia
 
Per gènere
 
Por género/By genre

2009 2010 2011 2012 2013 %

Teatre 8.128 8.553 8.966 10.165 10.430 62,5

Teatro en general 
Theatre in general

Teatre 1.382 1.534 2.482 1.879 1.955 11,7

Teatro musical/Musicals

Dansa 1.109 1.154 1.222 963 950 5,7

Danza-Dance

Titelle 922 779 822 892 947 5,7

Títeres, sombras i teatro de objetos 
Puppets, theater of objects, shadows

Màgia 566 810 766 1.089 867 5,2

Mágia/Magic

387 268 320 207 179 1,1

Circo, pallasos y malabarismo 
Circus, clowns and juggle

296 268 344 375 290 1,7

Ópera, opereta i zarzuela 
Opera, operetta

137 - 77 351 426 2,6

Music hall, varieties, magazine

Altres 728 855 183 483 638 3,8

Otras artes escènicas 
Other performing arts

TOTAL 13.655 14.221 15.182 16.404 16.682 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Circ, pallassos i malabarisme

Òpera, opereta i sarsuela

Music-hall, revista, varietats 
Music-hall, revista, variedades

 

203

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

08. Representacions d'arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña 
Stage performances in the theatres of Catalonia
 
Per titularitat del teatre
 
Por titularidad del teatro 
By titularity of the theatre

2009 2010 2011 2012 2013 %

Pública 3.844 4.095 4.015 3.970 4.006 24,0

Pública 
Public

Empreses privades 9.043 9.494 11.047 11.804 12.045 72,2

Empresas privadas 
Private companies

Associacions i fundacions 768 632 426 630 631 3,8

Asociaciones y fundaciones

Associations and foundations

TOTAL 13.655 14.221 15.488 16.404 16.682 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 

09. Representacions d'arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña 
Stage performances in the theatres of Catalonia
 
Per procedència de la companyia
 
Por procedencia de la compañía 
By origin of the company

2009 2010 2011 2012 2013 %

Catalana 10.584 10.473 11.922 13.197 12.940 77,6

Catalana-Catalan

Resta d'Estat espanyol 1.576 2.332 2.096 1.747 2.563 15,4

Resto del Estado español 
Rest of Spain

Altres països 734 837 773 739 567 3,4

Otros paises-Other countries

Diferents procedències

(1) 761 579 697 721 612 3,7

Diferentes procedencias 
Various origins

TOTAL 13.655 14.221 15.488 16.404 16.682 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Representacions amb més d'una companyia de procedències diferents 
Representaciones con más de una compañía de diferentes procedencias 
Shows with more than one company of different origin

  
 
 
 
 
 
 

204

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

10.Representacions d'arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña 
Stage performances in the theatres of Catalonia
 
Pel tipus de participació del teatre en la producció
 
Por el tipo de participación del teatro en la producción 
By type of participation by the theatre in the production

2009 2010 2011 2012 2013 %

Pròpia 1.971 2.601 1.808 2.482 2.581 15,5

Propia-Own

Coproducció 934 1.179 827 1.030 1.080 6,5

Coproducción-Coproduction

Aliena 10.750 10.441 12.853 12.892 13.021 78,1

Ajena-Other

TOTAL 13.655 14.221 15.488 16.404 16.682 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 

11. Representacions d'arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña 
Stage performances in the theatres of Catalonia
 
Per tipus de creació
 
Por tipo de creación 
By type of production

2009 2010 2011 2012 2013 %

Obra d'autor 6.003 6.803 6.864 6.705 6.916 41,5

Obra de autor 
Work by an author

Creació pròpia companyia 7.652 7.418 8.624 9.699 9.766 58,5

Creación propia compañía 
Company's own production

TOTAL 13.655 14.221 15.488 16.404 16.682 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

12. Representacions d'arts escèniques als teatres de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña 
Stage performances in the theatres of Catalonia
 
Per llengua de l'espectacle
 
Por lengua del espectáculo/By language of the performance

2009 2010 2011 2012 2013 %

Català 7.592 7.999 8.463 9.616 9.341 56,0

Catalán-Catalan

Castellà 3.879 3.868 4.259 4.040 4.450 26,7

Castellano-Spanish

Altres 289 364 322 283 341 2,0

Otros-Other

Plurilingüe 712 717 1.025 1.292 1.392 8,3

Plurilingüe-Multilingual

No parlat 1.183 1.273 1.419 1.173 1.158 6,9

No hablado-Unspoken 
 
TOTAL 13.655 14.221 15.488 16.404 16.682 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 

13. Assistència a les representacions d'arts escèniques programades als teatres 
de Catalunya. 2009-2013
 
Asistencia a las representaciones de artes escénicas programadas en los teatros de Cataluña 
Audience at stage performances in the theatres of Catalonia
 
Entrades venudes i invitacions
 
Entradas vendidas e invitaciones 
Sales tickets and complementary tickets

2009 2010 2011 2012 2013 %

Entrades venudes 2.875.172 2.746.339 3.016.834 2.868.211 2.685.444 89,9

Entradas vendidas 
Sale tickets

Invitacions 256.704 278.629 316.927 284.311 301.706 10,1

Invitaciones 
Complementary tickets

TOTAL 3.131.876 3.024.968 3.333.761 3.152.522 2.987.150 100,0

  
Font/
Fuente

/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 

206

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

14. Recaptació de les representacions d'arts escèniques dels teatres de Catalunya. 2009-2013 
Recaudación de las representaciones de artes escénicas de los teatros de Cataluña 
Taking of stage performances in the in theatres of Catalonia
 
Per titularitat del teatre
 
Por titularidad del teatro 
By titularity of the theatre

Milions d'euros 
Millones de euros 
Milions euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Pública 25,5 25,8 25,8 26,4 20,8 37,8

Pública 
Public

Empreses privades 41,7 34,7 40,8 35,7 33,5 61,0

Empresas privadas 
Private companies

Associacions i fundacions 1 , 00 , 50 , 50 , 60,6 1,2

Asociaciones y fundaciones

Associations and foundations

TOTAL 68,2 61,0 67,1 62,8 54,9 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  

15. Ingressos dels teatres de Catalunya. 2009-2013 
Ingresos de los teatros de Cataluña 
Income of the theatres of Catalonia
 
Per concepte d'ingrés
 
Por concepto de ingreso 
By source of income

Milions d'euros 
Millones de euros 
Milions euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Taquilla 79,0 72,5 81,6 77,2 73,7 45,0

Taquilla-Takings

Aportacions públiques 
(1)
87,4 87,7 79,6 70,8 66,4 40,5

Aportaciones públicas 
Public contribution

Altres

(2) 32,0 26,2 22,9 25,5 23,8 14,5

Otros-Other

TOTAL 198,4 186,4 184,1 173,5 163,9 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Inclou subvencions i aportacions directes 
Incluye subvenciones y aportaciones directas 
Includes direct subsidies and contributions
 
(2) Inclou patrocini, coproduccions, televisió i lloguer de sala
 
Incluye patrocinio, coproducciones, televisión y alquiler de sala 
Includes sponsorship, coproductions, television and auditorium rental

  
 
 
 

207

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

16. Despeses dels teatres de Catalunya. 2009-2013 
Gastos de los teatros de Cataluña 
Expenditure of the theatre of Catalonia
 
Per concepte de despesa
 
Por concepto de gasto 
By nature of expenditure

Milions d'euros 
Millones de euros 
Milions euros

2009 2010 2011 2012 2013 %

Personal 56,7 60,2 57,9 56,2 54,5 32,2

Personal-Staff

Activitat 93,9 86,6 88 85,9 84,8 50,1

Actividad-Activity

Altres 42,7 39,6 37,2 33,9 30,1 17,8

Otros-Other

TOTAL 193,3 186,4 183,1 176,0 169,4 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 

17. Treballadors dels teatres de Catalunya. 2009-2013 
Trabajadores de los teatros de Cataluña 
Staff of the theatres of Catalonia
 
Per tipus de treball
 
Por tipo de trabajo 
By type of work

2009 2010 2011 2012 2013 %

Artístic 374 323 314 286 292 20,6

Artístico-Artistic

Tècnic 479 463 410 368 362 25,5

Técnico-Technical

Gestió i administració 478 507 491 489 475 33,5

Gestión y administración 
Management and administration

Serveis 329 318 311 298 288 20,3

Servicios-Services

TOTAL 1.660 1.611 1.526 1.441 1.417 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

18.Companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Compañías de artes esdcénicas de Cataluña 
Scenic arts companies of Catalonia
 
Per tipus de companyia
 
Por tipo de compañía 
By type of company

2009 2010 2011 2012 2013 %

Teatre 118 122 126 116 111 66,9

Teatro-Theatre

Dansa 46 42 36 30 29 17,5

Danza-Dance 
 
Circ
44 44 35 25 26 15,7

Circo - Circus

TOTAL 208 208 197 171 166 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 

19. Companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Compañías de artes escénicas de Cataluña 
Scenic arts companies of Catalonia
 
Per any de fundació
 
Por año de fundación 
By year of foundation

2009 2010 2011 2012 2013 %

Anterior a 1970 5454 42 , 4

Anterior a 1970 
Before 1970

De 1970 a 1979 16 16 17 17 17 10,2

De 1970 a 1979 
From 1970 to 1979

De 1980 a 1989 46 45 41 36 36 21,7

De 1980 a 1989 
From 1980 to 1989

De 1990 a 1999 77 76 64 60 60 36,1

De 1990 a 1999 
From 1990 to 1999

Posterior a 2000 56 77 05 4 49 29,5

Posterior a 2000

After 2000

TOTAL 149 208 197 171 166 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

 

209

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

20. Espectacles presentats per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Productions by scenic arts companies of Catalonia
 
Per tipus de companyia
 
Por tipo de compañía

By type of company

2009 2010 2011 2012 2013 %

Teatre 618 647 671 577 599 76,4

Teatro-Theatre

Dansa 197 162 144 106 91 11,6

Danza-Dance 
 
Circ
149 135 115 81 94 12,0

Circo -Circus

TOTAL 964 944 930 764 784 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 

21. Espectacles presentats per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Productions by scenic arts companies of Catalonia
 
Per tipus de creació
 
Por tipo de creación 
By type of production

 2009 2010 2011 2012 2013 %

Obra d'autor 244 276 244 221 238 30,4

Obra de autor 
Works by other authors

Creació pròpia 720 668 686 543 546 69,6

Creación propia 
Company written

TOTAL 964 944 930 764 784 100,0

Font/Fuente

/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 

210

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

22. Espectacles presentats per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escènicas de Cataluña 
Productions by scenic arts companies of Catalonia
 
Segons l'any de producció
 
Según el año de producción 
By year of production

2009 2010 2011 2012 2013 %

En anys anteriors 665 667 649 549 545 69,5

En años anteriores 
Previous years

En el mateix any 299 277 281 215 239 30,5

En el mismo año 
Current year

TOTAL 964 944 930 764 784 100,0

Font/Fuente

/Source: Departament de Cultura

  
 

23. Espectacles presentats per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Productions by scenic arts companies of Catalonia
 
Per lloc d'estrena
 
Por lugar de estreno 
By place of première

2009 2010 2011 2012 2013 %

Catalunya 854 845 830 688 705 89,9

Cataluña-Catalonia

Resta de l'Estat espanyol 67 66 63 37 35 4,5

Resto del Estado español 
Rest of Spain

Altres països 43 33 37 39 44 5,6

Otros paises 
Other countries

TOTAL 964 944 930 764 784 100,0

Font/Fuente

/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 

211

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

24. Espectacles presentats per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Productions by scenic arts companies of Catalonia
 
Per coproducció o no de l'espectacle
 
Por coproducción o no del espectáculo 
By co-production or not of the show

2009 2010 2011 2012 2013 %

Coproduit 265 278 239 192 182 23,2

Coproducido-Co-production

No coproduït 699 666 691 572 602 76,8

No coproducido-Not co-produced

TOTAL 964 944 930 764 784 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  

25. Espectacles presentats per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Espectaculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per gènere
 
Por géneros 
By genre

2009 2010 2011 2012 2013 %

Teatre en general 251 256 276 236 240 30,6

Teatro en general-Theatre in general

Dansa 189 155 149 107 94 12,0

Danza-Dance

Titelles, ombres, teatre d'objectes 165 193 164 142 140 17,9

Títeres, sombras, teatro de objetos 
Puppets, shadow puppets, theatre with objects

Circ, clowns, malabarisme 130 116 101 71 84 10,7

Circo, clowns, malabarismo 
Circus, clowns, juggling

Teatre d'animació i màgia 82 77 87 64 66 8,4

Teatro de animación i mágia 
Entertainment and magic

Teatre musical 70 75 85 89 94 12,0

Teatro musical-Musicals

Music-hall i revista 221-10 , 1

Music-hall y revista 
Music-hall and revue

Mim i pantomima 11 10 10 8 91 , 1

Mimo y pantomima-Mime, pantomime

Òpera, sarsuela 19 17 16 14 17 2,2

Ópera, zarzuela-Opera, zarzuela

Recital poètic 51 2 7 410 1,3

Recital poético-Poetry reading

Altres arts escèniques 40 31 34 29 29 3,7

Otras artes escénicas  
Other stage performance

TOTAL 964 944 930 764 784 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

212

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

26. Espectacles presentats per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Productions by scenic arts companies of Catalonia
 
Per llengua
 
Por lengua 
By language

2009 2010 2011 2012 2013 %

Català 617 633 599 513 521 66,5

Catalán-Catalan

Castellà 36 59 61 49 46 5,9

Castellano-Spanish

Plurilingüe 58 49 40 31 41 5,2

Plurilingüe-Multilingual

No parlat 223 178 195 137 140 17,9

No hablado-Unspoken

Altres 30 25 35 34 36 4,6

Otras-Other

TOTAL 964 944 930 764 784 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 

27. Espectacles presentats per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Espectáculos presentados por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Productions by scenic arts companies of Catalonia
 
Per llengua
 
Por lengua 
By language

2009 2010 2011 2012 2013 %

Fins/Hasta/Up to a 3.001 euros 142 128 114 97 127 16,2

3.001 - 6.000 euros 138 137 147 107 103 13,1

6.001 - 30.000 euros 388 383 385 327 323 41,2

30.001 - 60.000 euros 137 155 124 108 106 13,5

60.001- 150.000 euros 100 84 92 66 75 9,6

150.001 - 300.000 euros 26 30 39 31 30 3,8

Més/Más/More than 300.000 euros 33 27 29 28 20 2,6

TOTAL 964 944 930 764 784 100

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 

213

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

28.Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per tipus de companyia
 
Por tipo de compañía 
By type of company

2009 2010 2011 2012 2013 %

Teatre 13.890 14.591 13.670 13.588 12.516 83,8

Teatro-Theatre

Dansa 1.410 1.388 1.072 833 762 5,1

Danza-Dance

Circ 2.898 2.618 2.195 1.574 1.653 11,1

Circo-Circus

TOTAL 18.198 18.597 16.937 15.995 14.931 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 

29.Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per tipus de creació
 
Por tipo de creación 
By type of production

2009 2010 2011 2012 2013 %

Obra d'autor 5.077 6.067 5.782 5.993 5.437 36,4

Obra de autor-Works by other authors

Creació pròpia 13.121 12.530 11.155 10.002 9.494 63,6

Creación propia-Company written

TOTAL 18.198 18.597 16.937 15.995 14.931 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

30.Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per lloc de representació
 
Por lugar de representación 
By place of performance

2009 2010 2011 2012 2013 %

Catalunya 13.862 13.470 12.597 12.229 11.167 74,8

Cataluña

Resta de l'Estat espanyol 3.137 3.629 3.194 2.763 2.549 17,1

Resto del Estado español 
Rest of Spain

Altres països 1.199 1.498 1.146 1.003 1.215 8,1

Otros paises

TOTAL 18.198 18.597 16.937 15.995 14.931 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

Catalonia

Other countries

  
 

215

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

31.Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya.  
2009-2013
 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per gènere
 
Por géneros 
By genre

2009 2010 2011 2012 2013 %

Teatre en general 7.176 7.604 7.834 7.836 6.794 45,5

Teatro en general-Theatre in general

Teatre musical 1.409 1.636 1.494 1.926 1.911 12,8

Teatro musical-Musicals

Music-hall i revista 40 12 1 - 70 , 0

Music-hall y revista 
Music-hall and revue

Dansa 1.334 1.356 1.076 839 803 5,4

Danza-Dance

Circ, clowns, malabarisme 2.550 2.302 2.018 1.567 1.607 10,8

Circo, clowns, malabarismo 
Circus, clowns, juggling

Mim i pantomima 299 359 250 185 315 2,1

Mimo y pantomima-Mime, pantomime

Titelles, ombres, teatre d'objectes 3.008 3.349 2.668 2.327 2.218 14,9

Títeres, sombras, teatro de objetosPuppets, shadow puppets, theatre with objects

Teatre d'animació i màgia 1.430 1.294 1.172 980 807 5,4

Teatro de animación y magia 
Entertainment and magic

Òpera, sarsuela 361 231 167 91 171 1,1

Ópera, zarzuela-Opera, zarzuela

Recital poètic 102 111 54 33 47 0,3

Recital poético-Poetry recital

Altres arts escèniques 489 343 203 211 251 1,7

Otras artes escénicas 
Other stage performance

TOTAL 18.198 18.597 16.937 15.995 14.931 100,0

Font/Fuente

/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  
 

32.Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per llengua
 
Por lengua 
By language

2009 2010 2011 2012 2013 %

Català 12.140 10.613 9.354 8.618 7.844 52,5

Catalán-Catalan

Castellà 952 2.829 2.525 2.863 2.215 14,8

Castellano-Spanish

Plurilingüe 902 916 1.103 889 1.057 7,1

Plurilingüe-Multilingual

No parlat 2.549 2.427 2.146 1.722 1.920 12,9

No hablado-Unspoken

Altres 1.655 1.812 1.809 1.903 1.895 12,7

Otros-Others

TOTAL 18.198 18.597 16.937 15.995 14.931 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 

33. Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per any d'estrena de l'espectacle
 
Por año de estreno del espectaculo 
By year of première

2009 2010 2011 2012 2013 %

Estrenat en anys anteriors 12.423 12.997 11.820 10.676 9.921 66,4

Estrenado en años anteriores 
Premiered in previous years

Estrenat aquest any 5.775 5.620 5.117 5.319 5.010 33,6

Estrenado este año 
Premiered in current year

TOTAL 18.198 18.617 16.937 15.995 14.931 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

34. Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per trams de caixet
 
Por tramos de cachés 
By appearance fee

2009 2010 2011 2012 2013 %

Menys de 601 euros 2.156 1.633 1.517 1.190 1.093 7,3

Menos/Less than

De 601 a 1.500 euros 7.913 7.527 6.836 6.925 6.193 41,5

De/From

De 1.501 a 3.000 euros 3.350 2.958 2.823 2.208 2.320 15,5

De/From

De 3.001 a 6.000 euros 2.002 2.537 1.695 1.353 1.414 9,5

De/From

Més de 6.000 euros 2.777 3.942 4.066 4.319 3.911 26,2

Más/More than

TOTAL 18.198 18.597 16.937 15.995 14.931 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 

35. Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per nombre d'actors a l'escenari
 
Por número de actores en el escenario 
By number of performers on stage

2009 2010 2011 2012 2013 %

1 actor 2.930 2.841 2.236 2.184 2.101 14,1

2 actors 4.529 4.148 3.872 3.803 3.833 25,7

Actores/Performers

3 o 4 actors 5.735 6.567 5.775 5.466 4.643 31,1

Actores/Performers

De 5 a 10 actors 3.745 3.969 3.935 3.359 3.490 23,4

Actores/Performers

Més de 10 actors 1.259 1.072 1.119 1.183 864 5,8

Más de 10 actores/More than 10 performers

Total 18.198 18.597 16.937 15.995 14.931 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 

218

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

36. Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2007-2011 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per municipis de Catalunya

Por municipios de Cataluña 
By municipality in Catalonia

2007 2008 2009 2010 2011 %

Barcelona 4.710 5.471 5.368 5.653 6.171 50,0

Vila-seca 274 262 155 154 216 1,7

Terrassa 167 214 178 208 181 1,5

Sabadell 219 278 266 193 167 1,4

Girona 262 197 215 181 165 1,3

Mataró 133 139 131 150 164 1,3

Lleida 221 279 143 123 149 1,2

Tarragona 148 157 173 142 149 1,2

Granollers 146 169 202 156 137 1,1

Sant Cugat del Vallès 153 98 148 119 123 1,0

Igualada 145 120 123 132 121 1,0

Reus 101 88 185 109 110 0,9

Badalona 112 160 112 99 107 0,9

Manresa 132 113 124 145 89 0,7

Hospitalet de Llobregat 124 108 134 123 86 0,7

Cornellà 104 100 99 133 85 0,7

Altres 6.501 6.445 6.106 5.650 4.129 33,4

Otros  
Other

TOTAL 13.652 14.398 13.862 13.470 12.349 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

37. Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2007-2011 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per municipis de la resta d’Espanya
 
Por municipios del resto España 
By municipality in rest of Spain

2007 2008 2009 2010 2011 %

Madrid 470 835 475 899 661 21,3

Saragossa 87 271 128 97 147 4,7

València 106 182 132 179 135 4,4

Palma de Mallorca 59 102 118 103 95 3,1

Sevilla 35 42 67 124 92 3,0

Bilbao 84 42 41 72 70 2,3

Múrcia 19 42 56 51 57 1,8

Màlaga 36 21 49 47 56 1,8

P a m p l o n 3 84 14 65 653 1,7

V a l l a d o l i d 1 71 82 23 845 1,5

V i t o r i a - G a s t e i z 3 86 14 37 342 1,4

G r a n a d a 2 02 02 42 838 1,2

A l a c a n t 2 73 13 23 238 1,2

San Sebastià 38 25 34 47 35 1,1

G i j ó n 3 73 62 34 133 1,1

Altres 2.686 2.625 1.847 1.742 1.502 48,5

Otros  
Other

TOTAL 3.797 4.394 3.137 3.629 3.099 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

38. Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2007-2011 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per mesos
 
Por meses 
By month

2007 2008 2009 2010 2011 %

Gener 1.505 1.670 1.541 1.668 1.606 9,5

Enero/January

Febrer 1.873 2.115 1.927 1.928 1.899 11,2

Febrero/February

Març 1.990 1.832 2.300 1.849 1.747 10,3

Marzo/March

Abril 1.846 2.628 1.669 2.030 1.581 9,3

Abril/April

Maig 2.019 2.326 2.002 2.085 1.712 10,1

Mayo/May

Juny 1292 1584 1.112 1103 916 5,4

Junio/June

Juliol 1100 999 1.075 1100 798 4,7

Julio/July

Agost 690 737 818 664 575 3,4

Agosto/August

Setembre 1089 933 826 844 842 5,0

Setiembre/September

Octubre 1.647 1.586 1.558 1.571 1.667 9,8

Octubre/October

Novembre 1.819 1.748 1.876 2.080 1.856 11,0

Noviembre/November

Desembre 1.722 1.528 1.494 1.675 1.738 10,3

Diciembre/December

TOTAL 18.592 19.686 18.198 18.597 16.937 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

221

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

39. Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per gènere
 
Por género 
By genre

2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de companyies 106 89 98 67 68

Número de compañías 
Number of companies

Nombre de representacions 1.003 1.215

Número de representaciones 
Number of performances

 Teatre en general 232 182 122 144 162

  Teatro en general 
Theatre in general

 Teatre musical 13 - 2 1 2

  Teatro musical 
Musicals

     Dansa 184 300 181 136 132

  Danza 
Dance

 Circ, clowns 281 426 350 334 384

  Circo, clowns 
Circus, clowns

 Mim, pantomima i màgia 119 178 131 25 39

  Mimo, pantomima y mágia 
Mime, pantomime and magic

 Titelles, ombres 155 286 214 150 252

  Títeres, sombras 
Puppets, shadow puppets

 Teatre d'animació 125 66 74 111 53

  Teatro de animación 
Entertainment

    

Òpera, opereta i sarsuela 27 11 18 5 64

     Òpera, opereta y zarzuela 
Opera, opereta and zarzuela

 Altres arts escèniques 63 49 54 97 127

  Otras artes escénicas 
Other stage performances

TOTAL 1.199 1.498 1.146 1.003 1.215

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

222

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

40. Representacions a l'estranger de les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Representaciones en el extranjero de las compañías de teatro, danza y circo de Cataluña 
Abroad performances of theatre, dance and circus companies of Catalonia
 
Per zona geogràfica
 
Por zona geográfica 
By geographical area

2009 2010 2011 2012 2013 %

Unió Europea 912 945 701 576 644 53,0

Unión Europea-European Union

Resta d'Europa 105 91 126 106 87 7,2

Resto de Europa-Rest of Europe

Amèrica Llatina 117 135 189 130 180 14,8

América Latina-Latin America

EEUU i Canadà 20 21 24 39 118 9,7

EEUU y Canadá-USA and Canada

Resta del món 45 306 106 152 186 15,3

Resto del mundo-Rest of the world

TOTAL 1.199 1.498 1.146 1.003 1.215 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 

41. Representacions realitzades per les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2007-2011 
Representaciones realizadas por las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Performances by scenic arts companies of Catalonia
 
Per països
 
Por países 
By country

2007 2008 2009 2010 2011 %

França 427 255 401 428 272 29,5

Alemanya 96 51 103 130 158 17,2

Països Baixos 27 37 37 116 103 11,2

Andorra 133 116 77 64 71 7,7

Itàlia 77 85 122 111 58 6,3

Brasil - 13 12 42 41 4,5

Regne Unit 93 27 76 75 39 4,2

Mèxic 1 35 63 10 21 2,3

Japó - - - 10 20 2,2

Canadà - 30 8 14 19 2,1

Argentina 40 10 14 60 17 1,8

Altres països 249 235 286 438 102 11,1

Otros  
Other

TOTAL 1.143 894 1.199 1.498 921 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 

223

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

42. Ingressos de les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Ingresos de las compañías de artes ecènicas de Cataluña 
Income by scenic arts companies of Catalonia
 
Per concepte d'ingrés
 
Por concepto de ingreso 
By source of income

Milions d'euros 
Millones de euros 
Millions euro

2009 2010 2011 2012 2013 %

Caixets i/o taquilla 40,2 41,0 38,3 35,2 30,7 67,2

Cachés y/o taquillaAppearance fee and/or takings

Aportacions públiques 16,3 19,4 16,9 13,2 12,7 27,8

Aportaciones públicasPublic contribution

Altres

(1) 5,4 5,3 5,0 2,9 2,3 5,0

Otros-Other

TOTAL 61,9 65,7 60,2 51,3 45,7 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

(1) Inclou patrocini, coproduccions, televisió i drets d'autor 
Incluye patrocinio, coproducciones, televisión y derechos de autor 
Includes sponsorships, co-productions, television and royalties

  
 
 

43. Despeses de les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Ingresos de las compañías de artes ecènicas de Cataluña 
Income by scenic arts companies of Catalonia
 
Per concepte de despesa
 
Por concepto de gasto 
By nature of expenditure

Milions d'euros 
Millones de euros 
Millions euro

2009 2010 2011 2012 2013 %

Personal 25,7 30,9 28,7 24,1 22,1 50,1

Personal-Staff

Activitat 27 27,3 23,2 18,9 16,9 38,3

Actividad-Activity

Altres 8,2 6,6 8,5 6,9 5,1 11,6

Otros-Other

TOTAL 60,9 64,8 60,4 49,9 44,1 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 

224

 

Arts escèniquesArtes escénicas – Permorming arts

  

44.Treballadors de les companyies d'arts escèniques de Catalunya. 2009-2013 
Trabajadores de las compañías de artes escénicas de Cataluña 
Staff by scenic arts companies of Catalonia
 
Per tipus de treball
 
Por tipo de trabajo 
By type of work

2009 2010 2011 2012 2013 %

Artístic 611 634 600 472 426 46,1

Artístico-Artistic

Tècnic 233 304 264 261 266 28,8

Técnico-Technical

Gestió i administració 281 307 295 224 208 22,5

Gestión y administraciónManagement and administration

Serveis 14 22 25 24 25 2,7

Servicios-Services

TOTAL 1.139 1.267 1.184 981 924 100,0

Font/Fuente/Source: Departament de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225

 

Llengua – Lengua – Language

  
 
LLENGUA  
 
Entre les funcions del Departament de Cultura hi ha la d’impulsar, a través dels estudis i de les  
estadístiques oficials, l’elaboració del mapa sociolingüístic català i promoure l’anàlisi de la variable  
lingüística en els estudis socials d’altres àmbits.  
 
De forma anual, el Departament publica l’Informe de política lingüística, que conté les actuacions  
més rellevants en matèria de política lingüística que s’han fet durant l’any en qüestió i tot un seguit  
de dades que permeten conèixer la situació de la llengua catalana en diversos àmbits de la  
societat. Es pot consultar al web del Departament de Cultura:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/informe_de_politica_linguistica

  
L’enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP) és una activitat estadística oficial integrada en  
els Programes anuals d’actuació estadística 2013 i 2014. Els organismes responsables de  
l’Enquesta són l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament de Cultura. L'objectiu  
principal de l'enquesta és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües  
en els espais de relació personal de la població de 15 anys i més a Catalunya, amb especial  
interès per la situació de l'ús del català. També en són objectius obtenir informació sobre el  
coneixement de les llengües (català, castellà, anglès i francès, especialment), mesurar l'ús i el  
coneixement de l'occità (aranès a la Val d'Aran) i conèixer actituds lingüístiques de la població i  
opinions sobre l'ús del català. Es pot consultar al web del Departament de Cultura
 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/dades_i_estudis/dades_estadistiques/estad

istica_poblacio/   
 
 
LENGUA  
 
Entre las funciones del Departamento de Cultura está la de impulsar, a través de los estudios y  
estadísticas oficiales, la elaboración del mapa sociolingüístico catalán y promover el análisis de la  
variable lingüística en los estudios sociales de otros ámbitos.  
 
De forma anual, el Departamento publica el Informe de política lingüística, que contiene las  
actuaciones más relevantes en materia de política lingüística realizadas durante el año en cuestión  
y una serie de datos que permiten conocer la situación de la lengua catalana en diversos ámbitos  
de la sociedad. Se puede consultar en la web del Departamento de Cultura:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/informe_de_politica_linguistica

  
La encuesta de usos lingüísticos de la población (EULP) es una actividad estadística oficial  
integrada en los Programas anuales de actuación estadística 2013 y 2014. Los organismos  
responsables de la Encuesta son el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) y el  
Departamento de Cultura. El objetivo principal de la encuesta es conocer la identificación  
lingüística y los usos del catalán y otras lenguas en los espacios de relación personal de la  
población de 15 años y más, con especial interés per la situación del uso del catalán. También  
tiene como objetivo obtener información sobre el conocimiento de las lenguas (catalán, castellano,  
inglés y francés, especialmente), medir el uso y el conocimiento del occitano (aranés en la Val  
d’Aran) y conocer actitudes lingüísticas de la población y opiniones sobre el uso del catalán. Se  
puede consultar en la web del Departamento de Cultura:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/dades_i_estudis/dades_estadistiques/estad

istica_poblacio/  
 
 
 

226

 

Llengua – Lengua – Language

  
 
 
LANGUAGE  
 
Among the functions of the Department of Culture is to promote, through studies and official  
statistics, the preparation of the Catalan sociolinguistic map and promote the analysis of the  
linguistic variable in social studies in other areas.  
 
Annually, publishes the Report on language policy, which contains the most significant actions in  
language policy made during the year in question and a series of data that allow knowing the  
situation of the Catalan language in different areas of society. You can consult the website of the  
Department of Culture

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/informe_de_politica_linguistica

  
The survey of linguistic uses of the population (EULP) is an integrated official statistic in the annual  
programs of action in 2013 and 2014. The statistical agencies responsible for the survey are  
Statistical Institute of Catalonia (Idescat) and the Department of Culture. The main objective of the  
survey is to understand the identification and use of the Catalan language and other languages in  
the areas of personal relationships of the population 15 years old and over in Catalonia, with special  
attention to the situation of the use of Catalan. Objectives are also information on knowledge of  
languages (Catalan, Spanish, English and French, especially), measure the use and understanding  
of the Occitan (Aranese in the Val d'Aran) and learn the language attitudes population and opinions  
on the use of Catalan. You can consult the website of the Department of Culture
 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/dades_i_estudis/dades_estadistiques/estad

istica_poblacio/

227

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

  
 
PRÀCTIQUES CULTURALS  
 
Les dades sobre consum i pràctiques culturals s’han obtingut a partir de la informació proporcionada  
pel Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, elaborat per FUNDACC en tots els territoris de parla  
catalana. El seu qüestionari proveeix informació en matèria de participació cultural i audiència de  
mitjans de comunicació, així com informació sobre les característiques sociodemogràfiques dels  
enquestats. L’univers poblacional comprèn la població de 14 anys en endavant.  
 
En aquest capítol es presenta informació detallada sobre la participació en activitats culturals com la  
lectura de llibres, diaris i revistes, escoltar música, assistència a concerts, espectacles d’arts  
escèniques, cinema i exposicions, escoltar la ràdio, veure la televisió, ús d’Internet i jugar a videojocs.  
Les dades es presenten desagregades per sexe, edat, nivell d’educació i dimensió del municipi.
   
 
Podeu trobar una ampliació d’aquests resultats al web Dades Culturals, àmbit Consum i participació:  
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/consum

  
 
 
PRÁCTICAS CULTURALES  
 
Los datos sobre consumo y prácticas culturales se han obtenido a partir de la información  
proporcionada por el Barómetro de la Comunicación y la Cultura, elaborado por FUNDACC en todos  
los territorios catalanohablantes. Su cuestionario proporciona información en materia de participación  
cultural y audiencia de medios de comunicación, así como información sobre las características  
sociodemográficas de los encuestados. El universo poblacional comprende la población de 14 años en  
adelante.  
 
En este capítulo se presenta información detallada sobre la participación en actividades culturales  
como la lectura de libros, diarios y revistes, escuchar música, asistir a conciertos, a espectáculos de  
artes escénicas, al cine y a exposiciones, escuchar la radio, ver la televisión, el uso de Internet y jugar  
a videojuegos. Los datos se presentan desagregados por sexo, edad, nivel educativo y dimensión  
municipal.
 
 
Para una ampliación de dichos resultados se puede visitar la web Dades Culturals, ámbito Consum i  
participació:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/consum 

  
 
 
CULTURAL PRACTICES  

The statistics presented in this chapter were compiled from data collected in the Baròmetre de la  
Comunicació i la Cultura, carried out by FUNDACC. The Baròmetre is conducted each year throughout  
all the Catalan-speaking territories and is designed to provide annual statistics for culture and media  
topics. For all topics, general demographic information such as age, sex, labour force characteristics,  
education and income are also available. The scope of the Baròmetre is limited to people aged 14  
years or over.  
 
This chapter presents details about participation in selected cultural activities, including books,  
newspapers and magazines reading, listening to music, concerts, performing arts, cinema and  
exhibitions attendance, listening to the radio, watching TV, Internet use and playing videogames.  
Moreover, data are also disaggregated by gender, age, level of education and size of municipality.  
 
More information available at:
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/consum

228

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

  
 
 
Pràctiques culturals
 
Prácticas culturales  
Cultural practices  
 
 
01. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013

Per tipus de pràctica  
Prácticas culturales en Cataluña  
Por tipo de práctica  
Cultural practices in Catalonia  
By type of practices
 
 
02. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013

Per sexe  
Prácticas culturales en Cataluña  
Por sexo  
Cultural practices in Catalonia  
By sex
 
 
03. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013

Per edat  
Prácticas culturales en Cataluña  
Por edad  
Cultural practices in Catalonia  
By age
 
 
04. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013

Per nivell d'estudis  
Prácticas culturales en Cataluña  
Por nivel de estudios  
Cultural practices in Catalonia  
By level of education
 
 
05. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013

Per dimensió del municipi  
Prácticas culturales en Cataluña  
Por dimensión del municipio  
Cultural practices in Catalonia  
By size of municipality
 
 
 

229

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

 

  
 
 
 
 
 
 

01. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013 
Prácticas culturales en Cataluña 
Cultural practices in Catalonia
 
Per tipus de pràctica
 
Por tipo de práctica 
By type of practices
% / Total població

% /Ttotal población 
% / Total population
 
2013

Lectura de llibres 59,2

Lectura de libros 
Books reading

Lectura de diaris 39,2

Lectura de periódicos 
Newspapers reading

Lectura de revistes 40,7

Lectura de revistas 
Magazines reading

Audició de música 86,9

Audición de música 
Listening to music

Assistència a concerts 29,8

Asistencia a conciertos 
Concerts attendance

Assistència a espectacles 25,7

Asistencia a espectáculos 
Performing arts attendance

Assistència al cinema 35,1

Asistncia al cine 
Cinema attendance

Visites a exposicions 29,2

Visitas a exposiciones 
Exhibitions attendance

Escoltar la ràdio 56,2

Escuchar la radio 
Listening to the radio

Veure la televisió 86,7

Ver televisión 
Watching TV

Ús d'Internet 71,9

Uso de internet 
Internet use

Jugar a videojocs 21,4

Jugar a videojuegos 
Playing videogames

Font/Fuente/Source: Enquesta sobre participació cultural a Catalunya 2013. Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura.  
Departament de Cultura

230

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

  
 

  
 
 
 

02. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013 
Prácticas culturales en Cataluña 
Cultural practices in Catalonia
 
Per sexe
 
Por sexo 
By sex

% 
Homes Dones

Hombres Mujeres

Men Women

Lectura de llibres 54,5 63,7

Lectura de libros 
Books reading

Lectura de diaris 52,1 27,0

Lectura de periódicos 
Newspapers reading

Lectura de revistes 37,5 43,7

Lectura de revistas 
Magazines reading

Audició de música 87,8 86,1

Audición de música 
Listening to music

Assistència a concerts 31,3 28,4

Asistencia a conciertos 
Concerts attendance

Assistència a espectacles 25,2 26,1

Asistencia a espectáculos 
Performing arts attendance

Assistència al cinema 37,2 33,1

Asistncia al cine 
Cinema attendance

Visites a exposicions 29,4 29,0

Visitas a exposiciones 
Exhibitions attendance

Escoltar la ràdio 60,5 52,1

Escuchar la radio 
Listening to the radio

Veure la televisió 89,4 88,0

Ver televisión 
Watching TV

Ús d'Internet 76,0 68,1

Uso de internet 
Internet use

Jugar a videojocs 27,9 15,4

Jugar a videojuegos 
Playing videogames

Font/Fuente/Source: Enquesta sobre participació cultural a Catalunya 2013. Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura.  
Departament de Cultura

231

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

  
 

  
 
 
 
 
 

03. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013 
Prácticas culturales en Cataluña 
Cultural practices in Catalonia
 
Per edat
 
Por edad 
By age

% 
14-19 anys 20-24 anys 25-34 anys 35-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 65 anys i més
 
14-19 años 20-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65 años y más 
14-19 years 20-24 years 25-34 years 35-44 years 45-54 years 55-64 years years and over

Lectura de llibres 68,3 69,6 65,4 61,8 62,4 61,2 42,8

Lectura de libros 
Books reading

Lectura de diaris 15,7 32,4 43,6 41,7 43,3 44,5 35,6

Lectura de periódicos 
Newspapers reading

Lectura de revistes 44,0 47,3 48,2 40,8 40,4 39,9 33,0

Lectura de revistas 
Magazines reading

Audició de música 96,2 96,0 96,2 92,6 89,5 84,7 68,8

Audición de música 
Listening to music

Assistència a concerts 46,5 46,8 40,2 30,5 25,8 23,1 18,7

Asistencia a conciertos 
Concerts attendance

Assistència a espectacles 24,4 29,6 28,3 30,0 28,3 25,7 16,8

Asistencia a espectáculos 
Performing arts attendance

Assistència al cinema 58,9 57,5 47,4 39,9 34,3 27,6 13,2

Asistncia al cine 
Cinema attendance

Visites a exposicions 33,1 29,3 31,6 29,5 31,7 31,1 22,8

Visitas a exposiciones 
Exhibitions attendance

Escoltar la ràdio 44,9 53,5 62,3 59,8 60,1 58,8 47,3

Escuchar la radio 
Listening to the radio

Veure la televisió 86,5 85,1 85,0 85,4 89,6 93,2 92,6

Ver televisión 
Watching T

V

Ús d'Internet 98,3 97,5 95,7 89,0 81,0 60,6 23,1

Uso de internet 
Internet use

Jugar a videojocs 57,9 53,8 39,6 21,8 13,9 8,9 1,1

Jugar a videojuegos 
Playing videogames

Font/Fuente/Source: Enquesta sobre participació cultural a Catalunya 2013. Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura.  
Departament de Cultura

232

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

 

  
 
 
 

04. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013  
Prácticas culturales en Cataluña 
Cultural practices in Catalonia
 
Per nivell d'estudis
 
Por nivel de estudios 
By level of education

 No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primària (fins 12 anys) 
No sabe leer ni escribir Sin estudios acabados Primaria (hasta 12 años) 
Illiterate Uncompleted Primary school Primary school (until 12 years)

Lectura de llibres ‐ 22,9 39,5

Lectura de libros 
Books reading

Lectura de diaris - 15,4 29,5

Lectura de periódicos 
Newspapers reading

Lectura de revistes 27,1 30 39,4

Lectura de revistas 
Magazines reading

Audició de música 75,0 61,6 75,3

Audición de música 
Listening to music

Assistència a concerts 10,6 12,1 15,2

Asistencia a conciertos 
Concerts attendance

Assistència a espectacles 2,1 7,3 12,4

Asistencia a espectáculos 
Performing arts attendance

Assistència al cinema 2,1 5,5 13,2

Asistncia al cine 
Cinema attendance

Visites a exposicions 2,1 11 16,1

Visitas a exposiciones 
Exhibitions attendance

Escoltar la ràdio 33,3 35,2 48,9

Escuchar la radio 
Listening to the radio

Veure la televisió 97,9 91,6 92,1

Ver televisión 
Watching TV

Ús d'Internet - 13,9 36,3

Uso de internet 
Internet use

Jugar a videojocs -4 , 8 8 , 5

Jugar a videojuegos 
Playing videogames

Font/Fuente/Source: Enquesta sobre participació cultural a Catalunya 2013. Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura.  
Departament de Cultura

233

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

 

  
 
 
 
 
 

% 
Secundària (fins 14 anys) Secundària (fins 18 anys) Títol mitjà Títol superior
 
Secundaria (hasta 14 años) Secundaria (hasta 18 años) Título medio Título superior 
Secondary school (until 14 years) Secondary school (until 18 years) Degree Bachelor's degree and higher

Lectura de llibres 44,6 65,6 79,1 88,2

Lectura de libros 
Books reading

Lectura de diaris 33,6 40,7 48,3 58,5

Lectura de periódicos 
Newspapers reading

Lectura de revistes 38,6 43,1 48,1 48,4

Lectura de revistas 
Magazines reading

Audició de música 84,6 91,7 91,6 93,9

Audición de música 
Listening to music

Assistència a concerts 19,3 34,1 42,9 47,7

Asistencia a conciertos 
Concerts attendance

Assistència a espectacles 19,5 27,5 36,3 44,6

Asistencia a espectáculos 
Performing arts attendance

Assistència al cinema 25,8 41,7 49,2 55,9

Asistncia al cine 
Cinema attendance

Visites a exposicions 19,0 29,4 45,8 56,4

Visitas a exposiciones 
Exhibitions attendance

Escoltar la ràdio 51,4 58,9 65,9 64,9

Escuchar la radio 
Listening to the radio

Veure la televisió 93,2 88,5 85,1 78,6

Ver televisión 
Watching TV

Ús d'Internet 56,4 87 94,2 96,7

Uso de internet 
Internet use

Jugar a videojocs 18,1 30,1 22,3 18,6

Jugar a videojuegos 
Playing videogames

Font/Fuente/Source: Enquesta sobre participació cultural a Catalunya 2013. Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura.  
Departament de Cultura

234

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

  
 
 
 

  
 

05. Pràctiques culturals a Catalunya. 2013  
Prácticas culturales en Cataluña 
Cultural practices in Catalonia
 
Per dimensió del municipi
 
Por dimensión del municipio 
By size of municipality

> 1.000.000 hab. 100.000-400.000 hab. 50.000-99.999 hab. 
> 1.000.000 hab. 100.000-400.000 hab. 50.000-99.999 hab. 
> 1.000.000 inhab. 100.000-400.000 inhab. 50.000-99.999 inhab.

Lectura de llibres 59,5 58,5 59,7

Lectura de libros 
Books reading

Lectura de diaris 45,7 41,4 42,2

Lectura de periódicos 
Newspapers reading

Lectura de revistes 50,2 46,5 48,4

Lectura de revistas 
Magazines reading

Audició de música 84,7 82,3 87,5

Audición de música 
Listening to music

Assistència a concerts 44,3 30,1 35,6

Asistencia a conciertos 
Concerts attendance

Assistència a espectacles 33,4 27,7 28,3

Asistencia a espectáculos 
Performing arts attendance

Assistència al cinema 33,6 29,3 31,7

Asistncia al cine 
Cinema attendance

Visites a exposicions 36,8 26,4 33,4

Visitas a exposiciones 
Exhibitions attendance

Escoltar la ràdio 65,1 59,8 64,6

Escuchar la radio 
Listening to the radio

Veure la televisió 88,4 93,9 88,6

Ver televisión 
Watching TV

Ús d'Internet 72,8 71,8 73,3

Uso de internet 
Internet use

Jugar a videojocs 18,6 22,0 21,9

Jugar a videojuegos 
Playing videogames

Font/Fuente/Source: Enquesta sobre participació cultural a Catalunya 2013. Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura.  
Departament de Cultura

235

 

Pràctiques culturals  
Prácticas culturales  
Cultural practices

  
 
 
 

 

10.000-49.999 hab. 2.000-9.999 hab. < 2.000 hab.

10.000-49.999 hab. 2.000-9.999 hab. < 2.000 hab.

10.000-49.999 inhab. 2.000-9.999 inhab. < 2.000 inhab.

Lectura de llibres 53,7 58,0 56,6

Lectura de libros 
Books reading

Lectura de diaris 34,9 36,1 34,7

Lectura de periódicos 
Newspapers reading

Lectura de revistes 42,9 37,2 35,3

Lectura de revistas 
Magazines reading

Audició de música 89,2 82,3 84,2

Audición de música 
Listening to music

Assistència a concerts 26,7 22,6 25,3

Asistencia a conciertos 
Concerts attendance

Assistència a espectacles 22,8 22,8 21,0

Asistencia a espectáculos 
Performing arts attendance

Assistència al cinema 31,0 32,8 31,7

Asistncia al cine 
Cinema attendance

Visites a exposicions 26,2 24,4 18,1

Visitas a exposiciones 
Exhibitions attendance

Escoltar la ràdio 55,7 55,1 52,8

Escuchar la radio 
Listening to the radio

Veure la televisió 88,4 90,4 88,7

Ver televisión 
Watching TV

Ús d'Internet 69,0 68,6 70,1

Uso de internet 
Internet use

Jugar a videojocs 21,6 19,0 20,6

Jugar a videojuegos 
Playing videogames

Font/Fuente/Source: Enquesta sobre participació cultural a Catalunya 2013. Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura. 
Departament de Cultura

236